tot de Vlaamse Beweging en

advertisement
1
Geert BOURGEOIS
Vlaamse Volksbeweging - nieuwjaarsreceptie
Aalst, 16 januari 2016
ALLEEN HET GESPROKEN WOORD GELDT
Mijnheer de vice-premier,
Mevrouw de staatssecretaris,
Collega uit de Vlaamse Regering,
Collega’s-volksvertegenwoordigers,
Mijnheer de burgemeester,
Dames en heren schepenen en gemeenteraadsleden,
Geachte nationaal voorzitter en nationaal jongerenvoorzitter
van de Vlaamse Volksbeweging,
Leden van de Vlaamse Volksbeweging,
Geachte voorzitters en leden van diverse Vlaamsgezinde
verenigingen en instanties,
Geachte leden van Nederlands Landstaal,
Vlaamse vrienden,
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 1
2
Het doet mij bijzonder veel genoegen dat ik hier vandaag als
gastspreker ben uitgenodigd.
Vooreerst wens ik u allen een gezond en gelukkig nieuw jaar
met een goede balans tussen werk en privé en waar ook nog
plaats is voor een idealistische inzet.
Als zoon van een voormalig lid van het hoofdbestuur van de
VVB en als militant heb ik in mijn jonge jaren aan heel wat
acties van de Vlaamse Beweging meegewerkt.
De Vlaamse Beweging heeft enorme historische verdiensten.
De inzet en het enthousiasme van onze Beweging zorgden
ervoor dat het Nederlands – onze taal – zijn rechtmatige plaats
heeft gekregen.
Een prominente Aalstenaar, priester Daens, was één van de
eerste volksvertegenwoordigers die Nederlands sprak in de
Kamer.
De Vlaamse ontvoogding was niet alleen een taalstrijd, maar
ook een sociale en economische strijd.
Zonder de inzet van de Vlaamse Beweging zouden we er nooit
in geslaagd zijn om Vlaanderen op een geweldloze manier om
te vormen tot een sterke en zelfbewuste natie.
Mijn warme dank gaat naar alle generaties Vlaamse Bewegers,
die van gisteren en die van vandaag.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 2
3
De kritische en onafhankelijke Vlaamse Beweging was nodig,
en is nog altijd nodig.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 3
4
Ondanks de communautaire stilstand werkt mijn regering aan
een sterker Vlaanderen, zowel hier als in het buitenland.
Mede dankzij gunstige factoren zoals de lage koers van de euro
en de lage olieprijs staat Vlaanderen er vandaag beter voor
dankzij de maatregelen van de federale en de Vlaamse regering:
-het consumentenvertrouwen stijgt,
-het ondernemersvertrouwen stijgt,
-er zijn beduidend meer investeringen,
-de export groeit,
-de werkloosheid daalt en
-het aantal faillissementen daalt eveneens.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 4
5
Vlaamse vrienden,
Zeker in een open land als Vlaanderen bepaalt de internationale
context almaar meer de binnenlandse agenda.
Mede daarom maken we werk van een sterk Vlaanderen met
een zelfbewust internationaal beleid.
De reikwijdte van het Vlaams buitenlands beleid is gestaag
toegenomen door de opeenvolgende staatshervormingen, door
de overheveling van nieuwe bevoegdheden van het federale
niveau naar de deelstaten.
Tegelijkertijd met de groei aan bevoegdheden, bouwden we
onze Vertegenwoordigingen in het buitenland steeds verder uit.
- We hebben nu acht Vlaamse diplomatieke posten; in
Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Polen, Oostenrijk,
het VK en Zuid-Afrika.
- We hebben Flanders House in New York en Flanders
Center in Osaka.
- We hebben Vertegenwoordigingen bij de EU, de VN, de
OESO, de UNESCO en de Raad van Europa.
- We beschikken over 100 kantoren voor buitenlandse
handel en 14 kantoren van Toerisme Vlaanderen.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 5
6
Vandaag wordt Vlaanderen internationaal erkend als een
gewaardeerde verdragspartner. Onze diplomaten genieten grote
waardering.
Maar deze Vlaamse Regering heeft nog grotere ambities.
Binnenkort komt er een volwaardig Vlaams ministerie van
Buitenlandse Zaken. Hierdoor zal Vlaanderen zijn Europese en
internationale rol nog beter vervullen door zichtbaarder te zijn
en door een coherente coördinatie van alle buitenlandacties
door de Vlaamse overheid.
Tegelijkertijd werken we aan een beter statuut van onze
Vlaamse diplomaten. Hun plaats op de diplomatieke lijst en de
manier waarop hun diplomatieke post aan de buitenwereld
wordt voorgesteld, moet recht doen aan het gewicht van de
deelstaten.
Ook de internationalisering van de Vlaamse economie is een
topprioriteit. Met welgemikte handelsmissies drijven we de
Vlaamse
export
op
en
trekken
we
zo
veel
mogelijk
investeringen aan.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 6
7
Dames en heren,
De Vlaamse regering werkt aan een visie op Europa.
Wat doen we best samen, wat kunnen we beter doen, maar ook,
waar hoeft de Unie zich niet in te mengen, gelet op het
subsidiariteitsprincipe?
De Europese Unie is belangrijk voor Vlaanderen.
 Europa zorgt nu al 70 jaar voor vrede op ons continent.
 De Europese interne markt is een zegen voor de Vlaamse
welvaart.
 Europa is ook de enige manier om onze stem wereldwijd te
laten weerklinken. Ik denk aan de handelsakkoorden.
 Europa moet geen imperium zijn, maar kan en moet wel
een factor van vrede en stabiliteit in de wereld zijn.
 Europa is ten slotte ook een Unie van fundamentele
waarden en vrijheden.
We doen er alles aan om pro-actiever en assertiever te wegen
op het besluitvormingsproces van de Europese Unie.
Belangrijk daarbij is dat het subsidiariteitsprincipe centraal
staat.
In 2007 heb ik aan het Verdrag van Lissabon - Verklaring 51 laten toevoegen. Daardoor kan het Vlaams Parlement op
hetzelfde niveau als de Franse Assemblée, de Duitse Bondstag
of het Britse Lagerhuis de subsidiariteitstoets doen.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 7
8
Dames en heren,
Ook andere deelstaten wensen pro-actiever te wegen op het
Europees beleid. Ik denk aan onze vrienden in Schotland,
Baskenland, Catalonië en Beieren.
Vorig jaar engageerden Vlaanderen en Catalonië zich om de rol
van de deelstaten in het Europese project te versterken, om
samen te werken aan een Europa van de burgers dat van
onderen uit wordt opgebouwd.
Tijdens een recent bezoek aan Schotland spraken premier
Sturgeon en ik af om in de toekomst samen te werken.
Zowel de Catalanen als de Schotten hebben trouwens een
bijzonder
belangrijk
punt
op
de
agenda
gezet:
interne
uitbreiding en onafhankelijkheid.
In geval de uitvoering van het stappenplan van de nieuwe
Catalaanse regering of een eventueel nieuw referendum in
Schotland zouden leiden tot de onafhankelijkheid, rijzen
onmiddellijk twee politieke vragen.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 8
9
Ten eerste, de vraag naar de internationale erkenning van de
nieuwe staat.
En ten tweede, de vraag over het lidmaatschap van de EU.
Het EU-lidmaatschap van een vroegere deelstaat zou een
vanzelfsprekendheid
moeten
zijn,
zonder
de
gehele
toetredingsprocedure te moeten doorlopen.
Vlaamse vrienden,
In 2018 vieren we de honderdste verjaardag van het Veertienpuntenprogramma van de Amerikaanse president Woodrow
Wilson met als hoeksteen het zelfbeschikkingsrecht van de
Volkeren, dat is verankerd in het VN-handvest.
Als het zelfbeschikkingsrecht van een volk tot de internationale
rechtsorde behoort, waarom zou het dan niet een basisprincipe
zijn in een democratisch Europa?
De Europese Unie is in het verleden steeds pragmatisch
omgegaan met gewijzigde omstandigheden. Ook wanneer het
primair recht niet in een rechtsbasis voorzag, werd op politiek
niveau het ‘onmogelijke’ steeds ‘mogelijk’ gemaakt.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 9
10
Ik denk onder meer aan:
- de uittreding van Groenland uit de EU in 1975;
- de opname van de DDR in de Unie;
- de toetreding van Griekenland tot de Eurozone in 2001.
Moet niet hetzelfde gezond verstand aan de dag worden gelegd
bij het toelaten van nieuwe lidstaten die – als onderdeel van een
grotere entiteit – al deel uitmaakten van de EU?
Is het niet absurd dat die landen de hele toetredingsprocedure
zouden moeten doorlopen?
De inwoners van die nieuwe landen zijn immers al EU-burgers
met de daarbij horende rechten en vrijheden.
Hun ondernemingen genieten van het vrij handelsverkeer en ze
maken deel uit van een lidstaat die per definitie voldoet aan het
zogenoemde acquis communautair of in het Nederlands het
Unierecht.
De hele toetredingsprocedure laten doorlopen door een deel
van een huidige lidstaat - die uiteraard al aan alle voorwaarden
voldoet - lijkt dus redelijk onbegrijpelijk.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 10
11
Stel u bovendien eens voor dat het Verenigd Koninkrijk uit de
EU zou stappen en Schotland zich bij referendum onafhankelijk
verklaart en voor de EU stemt.
Dan zou het toch ongerijmd zijn dat Schotland twee jaar moet
onderhandelen eer het weer lid kan worden van de EU?
In het bilaterale buitenlands beleid van deze Vlaamse Regering
is de samenwerking met Nederland prioritair.
Samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland biedt vele
kansen. Er ligt dan wel een landsgrens tussen ons, er is veel
dat ons bindt.
Vlaanderen en Nederland zijn BesteBuren. Met deze boodschap
sprak de Nederlandse minister-president Mark Rutte drie
maanden geleden het Vlaams Parlement toe.
Dat een buitenlandse regeringsleider er het woord nam was op
zich al een primeur, maar tevens een bevestiging van
Vlaanderen als volwaardige partner.
We zijn zonder twijfel goede politieke buren.
De voorbije jaren zijn belangrijke verdragen gesloten, zoals de
verdieping van de Schelde of de bouw van de sluis GentTerneuzen.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 11
12
Op
geregelde
Nederlandse
tijdstippen
organiseren
topontmoeting
tussen
we
een
beide
Vlaamsministers-
presidenten.
De volgende topontmoeting vindt plaats in het najaar van 2016,
na het Nederlandse Voorzitterschap van de Raad van de
Europese Unie.
Ook
de
topambtenaren
van
Vlaanderen
en
Nederland
ontmoeten elkaar tweejaarlijks om de strategische dossiers te
bespreken en op te volgen.
Ik wijs er nog op dat op aandringen van de Vlaamse regering
het Benelux-verdrag na 50 jaar in lijn is gebracht met de
staatshervormingen zodat deelstaten ook kunnen deelnemen
aan het Benelux-overleg.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 12
13
We zijn niet alleen goede politieke buren, maar ook de
allerbeste economische buren.
Sinds enkele jaren slaan Vlaanderen en Nederland de handen in
elkaar
om
onze
economische
belangen
wereldwijd
te
verdedigen.
Binnen die strategische samenwerking passen de gezamenlijke
handelsmissies.
Begin oktober trokken Mark Rutte en ikzelf naar Atlanta, een
groeipool in het zuidoosten van de Verenigde Staten.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 13
14
Vlaanderen en Nederland zijn ook culturele beste buren, we zijn
partners.
Onder de titel BesteBuren vieren we momenteel 20 jaar VlaamsNederlandse
creativiteit
met
meer
dan
100
culturele
evenementen in heel Vlaanderen en Nederland.
Onze culturele verbondenheid blijkt evenzeer uit het feit dat we
in oktober dit jaar samen gastland zijn op de Frankfurter
Buchmesse. Samen zullen we onze taal en literatuur op de kaart
zetten.
Naast onze gezamenlijke aanwezigheid op de Frankfurter
Buchmesse zetten wij ook in op onze Vlaamse culturele
diplomatie in samenwerking met Nederland.
In het kader van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland
beslisten we gemeenschappelijke culturele initiatieven te
nemen in landen waar wij een Vertegenwoordiging hebben.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 14
15
Dames en heren,
Onze goede relatie met Nederland is extra tastbaar door de
tweehonderdjarige herdenking van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden.
Zonder Willems taalpolitiek ten gunste van het Nederlands zou
Vlaanderen wellicht volledig verfranst zijn. Willem maakte het
Nederlands namelijk verplicht in het bestuur en de rechtspraak.
Aalst was één van de eerste steden die gevolg gaven aan het
taalbesluit van 1819 en zijn administratie liet overschakelen
naar het Nederlands.
Op verzoek van het Vlaams Parlement heeft de Vlaamse
Regering het herdenkingsjaar 1815-2015 niet zomaar laten
voorbijgaan. Ik wil hiervoor een pluim geven aan Karim Van
Overmeire.
Ook in Aalst is de herdenking niet onopgemerkt voorbijgegaan.
Er was een studiedag en een tentoonstelling in het Stedelijk
Museum. En terecht. Want Willem I heeft ook op deze stad zijn
stempel gedrukt.
Ook dit stadhuis met deze stadsfeestzaal herinnert aan het
Verenigd Koninkrijk. In deze periode werden de plannen
opgemaakt. In 1830 stond het gebouw er eindelijk, met enige
vertraging, maar tegen dan was het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden al vervangen door een ander Koninkrijk.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 15
16
Dames en heren,
Wij Vlamingen hebben een moeizame, maar gelukkig ook
geweldloze taalstrijd moeten voeren.
Wie terugblikt in de tijd ziet een unitair België dat eentalig Frans
was in bestuur, gerecht en leger.
Na
het
uiteenvallen
van
het
Verenigd
Koninkrijk
der
Nederlanden duurde het zelfs meer dan 100 jaar vooraleer het
Nederlands in België, althans in theorie, weer de status kreeg
die het genoot onder Willem I.
Pas geleidelijk aan, dankzij de onvermoeibare strijd van de
Vlaamse Bewegers, kregen wij Vlamingen taalgelijkheid en een
taalgrens.
Terwijl taal voor onze Noorderburen lange tijd vanzelfsprekend
was, slechts een communicatiemiddel, was taal in Vlaanderen
een instrument van ontvoogding en emancipatie.
Daarom hechten wij Vlamingen, veel belang aan het gebruik van
het Nederlands in het hoger onderwijs.
Daarom verdedigen wij het belang van taaldiversiteit in de
Europese instellingen.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 16
17
Daarom ook blijven wij steeds alert en strijdbaar om de
belangen van onze taal te verdedigen.
Vlaamse
Bewegers,
zoals
de
mensen
van
Nederlands
Landstaal, die straks de Taalprijs ontvangen, spelen hierin een
belangrijke rol. Maar ook de Vlaamse Regering neemt haar
verantwoordelijkheid.
Communautaire stilstand betekent niet dat deze Vlaamse
regering geen Vlaams beleid voert.
 Deze
Vlaamse
Regering
zal
het
Kaderverdrag
tot
bescherming van nationale minderheden niet goedkeuren.
Dat is gebetonneerd in het regeerakkoord.
 Deze Vlaamse Regering zal nooit aanvaarden dat de
hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel een zoveelste
bestuurslaag wordt met rechtspersoonlijkheid, secretariaat
en andere toeters en bellen.
 Van een uitbreiding van Brussel kan nooit sprake zijn.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 17
18
Deze Vlaamse Regering voert een assertief beleid in de
Vlaamse Rand.
We laten niet toe dat burgemeesters worden benoemd die
aankondigen de taalwetgeving naast zich neer te leggen.
Damien Thiéry kan
in Linkebeek
niet opnieuw
worden
voorgedragen als burgemeester.
Een Vlaams decreet dat ik als minister van Binnenlandse Zaken
liet goedkeuren, belet dat. Nieuwe verkiezingen doen immers
geen nieuwe bestuursperiode ontstaan.
De nieuwe gemeenteraadsleden zullen maar kunnen zetelen
voor de resterende duur van de bestuursperiode.
Via een gericht subsidiebeleid en door strikt toe te zien op de
taalwetten, versterken we het Vlaams karakter van de Vlaamse
Rand.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 18
19
Ook onze hoofdstad Brussel laten we niet los. Wij houden van
Brussel en laten de Vlaamse Brusselaars niet in de steek.
 We voeren een actief taalpromotiebeleid en geven het Huis
van
het
Nederlands
een
grotere
zichtbaarheid
en
naambekendheid.
 Alle Vlaamse instellingen in Brussel krijgen een uniform
logo met de letter N. Op die manier maken we ons
kwaliteitsvol aanbod van Nederlandstalige instellingen
visueel herkenbaar voor alle Brusselaars en bezoekers.
 De Nederlandstalige aanwezigheid maken we ook meer
zichtbaar door ons patrimonium:
o we bouwen in onze hoofdstad een hypermodern VAC;
o we plannen een nieuw VRT gebouw en
o we investeren er in scholenbouw en kinderopvang.
Voor de 44.000 leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in
Brussel trokken we in 2014 590 miljoen euro uit of 5,4% van de
totale Vlaamse onderwijsbegroting. Meer dan de Brusselnorm
vraagt.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 19
20
Vlaanderen
voert
in
Brussel
allang
een
actief
inburgeringsbeleid.
Door
de
asielcrisis
trekt
minister
Homans
het
aantal
inburgeringstrajecten met 2.400 op. Samen met de 3.000
bestaande plaatsen voor nieuwkomers komt het totale aantal
inburgeringstrajecten via het Brussels Onthaalbureau op 5.400.
In Vlaanderen is inburgering voor nieuwkomers al sinds 2004
verplicht.
De Brusselse politici vonden inburgering al die tijd geen goed
idee.
Inburgering werd aan Franstalige zijde lange tijd beschouwd als
bijna xenofoob, racistisch en stigmatiserend.
De Franstalige excellenties in Brussel hebben kennelijk het licht
gezien. De Brusselse regering heeft nu - eindelijk - ook beslist
om inburgering te verplichten in de hoofdstad.
Pas
nu
heeft
de
Franse
Gemeenschapscommissie
aangekondigd tegen het einde van dit jaar 4.000 trajecten op te
zetten. Met deze aangekondigde trajecten voorziet de Franse
Gemeenschap in minder dan de helft van het totale aantal.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 20
21
Dames en heren,
De huidige vluchtelingencrisis maakt ons nog meer bewust van
het belang van een gedeelde taal.
Taal is niet alleen een zaak van identiteit. Taal emancipeert
mensen en vormt het bindmiddel van elke gemeenschap.
Als we aan kandidaat-huurders van een sociale woning vragen
dat ze een mondje Nederlands praten, dan is dat omdat wij het
samenleven tussen buren mogelijk willen maken.
Niet alleen taal is een belangrijke factor van integratie. Ook
arbeid is dat.
Als we werkzoekenden opleggen een opleiding Nederlands te
volgen, dan is dat omdat we willen dat ze op een volwaardige
wijze deelnemen aan onze samenleving.
Op geen enkele manier mogen wij aanvaarden dat onze
samenleving balkaniseert, dat zij uiteenvalt in parallelle
samenlevingen met eigen waarden en normen.
Onze democratie, onze rechtsstaat, onze fundamentele rechten
en vrijheden vormen het fundament van onze samenleving. Ze
zijn de basis van en de voorwaarde om tot een gedeelde
samenleving te komen.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 21
22
Daarom
voeren
wij
voor
inburgeraars
dit
jaar
een
resultaatsverbintenis in. De lessen volgen is niet meer
voldoende. Enkel wie slaagt voor Maatschappelijke Oriëntatie
en
Nederlands
Tweede
Taal
ontvangt
nog
een
inburgeringsattest.
Om diezelfde reden besliste de federale regering om een
engagementsverklaring tot eerbiediging van de Europese
rechten, plichten, waarden en vrijheden in te voeren.
Met
de
ondertekening
van
die
verklaring
engageren
nieuwkomers zich om onze waarden en normen te respecteren.
De weigering om dit engagement aan te gaan zal worden
meegenomen in de beoordeling van de asielaanvraag.
Bovendien zal staatssecretaris Francken in alle asielcentra
cursussen organiseren over hoe nieuwkomers met vrouwen
moeten omgaan. Dit naar het voorbeeld van Noorwegen waar
migranten al veel langer dergelijke cursussen krijgen.
Het belang dat we hechten aan het respect voor onze publieke
waarden is zeer concreet geworden door de georganiseerde
seksuele aanrandingen van vrouwen in Keulen met oudejaar.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 22
23
Iedereen die in onze samenleving deel wil nemen, die hier een
toekomst uit wil bouwen, moet weten
 dat mannen en vrouwen gelijk zijn,
 dat je van vrouwen moet afblijven of ze nu kortgerokt zijn
of niet, of ze een diepe halsuitsnijding hebben of niet.
We geven geen millimeter toe op onze publieke cultuur, op onze
waarden, op onze taal. Wie kiest voor Vlaanderen, doet dit dus
niet vrijblijvend.
En voor wie eraan zou twijfelen: in dat Vlaanderen is geen
plaats voor racisme of discriminatie.
Wie kiest voor Vlaanderen, moet hier alle kansen krijgen.
Maar we mogen en zullen niet toelaten dat onze fundamentele
rechten en vrijheden aangetast of aangevallen worden. Onze
Europese democratie moet zich assertiever en weerbaarder
opstellen.
Ik herinner mij dat de N-VA in 2002 op haar eerste ideologische
congres alleen stond met haar eis dat elke nieuwkomer de
waarden en normen van onze samenleving moet aanvaarden.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 23
24
Ik stel tot mijn genoegdoening vast dat deze eis nu breed wordt
gedragen, van links tot rechts.
Alleen Isabelle Simonis, staatssecretaris voor de PS in de
Franse
gemeenschapsregering,
keert
zich
af
van
wat
gemeengoed is in Vlaanderen.
De cursussen die staatssecretaris Francken wil aanbieden over
de seksuele gelijkheid van man en vrouw doet zij af als “een
nauwelijks verhulde vorm van racisme”.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 24
25
Dames en heren,
We beleven de grootste vluchtelingen- en asielcrisis die Europa
heeft gekend sinds de volksverhuizingen net na de Tweede
Wereldoorlog.
Met de Verdragen van Schengen zijn onze binnengrenzen
verdwenen.
Als we de Schengenzone overeind willen houden, moet er
dringend
werk
worden
gemaakt
van
een
sterk
gemeenschappelijk Europees migratie- en buitengrenzenbeleid.
Dit houdt in
-dat we onze buitengrenzen bewaken en
-dat
er
hotspots
komen,
gesloten
instellingen
aan
de
buitengrenzen die politieke vluchtelingen moeten opvangen.
De laatste stap is een correcte spreiding van de vluchtelingen
die Europa wél binnen mogen.
Europa zal ook werk moeten maken van een humaan
terugkeerbeleid. Niet alle migranten zijn op de vlucht voor
oorlog of vervolging.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 25
26
Dames en heren,
Als Vlaamse burgers dragen wij een grote verantwoordelijkheid
om nieuwkomers, hun kinderen en kleinkinderen de waarden en
normen van onze samenleving bij te brengen.
Op al wie in de samenleving een inspirerende, educatieve en
voorbeeldrol heeft, rust een grote taak: op politici, journalisten,
leerkrachten,
kunstenaars,
zorgverstrekkers,
het
verenigingsleven, de jeugdbewegingen en vele anderen.
Ook de Vlaamse beweging mag hierin niet afzijdig blijven. Het
zou een kapitale fout zijn nieuwkomers links te laten liggen.
Ik reken op u om samen met mensen met een verdeeld
verleden, werk te maken van een gedeelde Vlaamse toekomst.
De Vlaamse beweging is een emancipatorische beweging.
Emancipatie van alle Vlamingen is onze drijfveer. Ongeacht
leeftijd, geslacht of afkomst.
Waarom zouden nieuwkomers niet actief kunnen zijn in de
Vlaamse beweging?
Waarom betogen allochtonen in Catalonië massaal mee voor
independència?
Waarom heeft bijna twee derde van de Schotse moslims de proIndependence Yes Campaign gesteund?
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 26
27
Heeft de Vlaamse Beweging niet nagelaten de hand te reiken
aan de nieuwkomers?
Moet de Vlaamse beweging zich daarover niet bevragen?
Het is nog niet te laat, de Vlaamse beweging zal er wel bij varen,
de Vlaamse samenhorigheid zal er wel bij varen, Vlaanderen zal
er wel bij varen.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 27
28
Geachte Vlaamse Bewegers,
Sta me toe te besluiten als partijman, als stichter van de N-VA.
We hebben veel ambities. Economisch, ecologisch, sociaal en
cultureel.
Vlaanderen moet klaar zijn voor de uitdagingen die ons in 2019
te wachten staan.
De
federale
regering-Di
Rupo
heeft
een
nieuwe
staatshervorming voor jaren onmogelijk gemaakt.
Nieuwe hervormingen zijn echter nodig.
Wij botsen al te vaak op de grenzen van ons constitutioneel
model.
Vlamingen én Walen verdienen een staatsstructuur die hen het
best mogelijke beleid kan garanderen.
Dat
we
in
een
tweelandenland
leven,
dat
we
in
een
communautair gespleten land leven, bewijzen de jongste
spoorstakingen, de uitlatingen van staatssecretaris Simonis en
het wapenexportbeleid ten aanzien van Saoedi-Arabië.
Laten we duidelijk zijn: mijn partij zal haar federaal en Vlaams
regeerakkoord loyaal uitvoeren, maar
de communautaire
stilstand belet een partij niet om na te denken over hoe ze de
toekomst van Vlaanderen kan voorbereiden.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 28
29
Het DNA van mijn partij, laat staan mijn DNA, is niet veranderd:
Vlaams en Europees, sterk en sociaal, vrij en verantwoordelijk.
U weet dat mijn partij in 2014 een congres organiseerde over
confederalisme.
We moeten van een gedwongen samenwerking naar een
vrijwillige samenwerking met een democratisch bestuur dat
dichter bij de burger staat.
Een efficiënter bestuur, slank en transparant.
Een model waarin overheden er belang bij hebben om samen te
werken.
Nu zet mijn partij de volgende stap.
Mensen van allerlei gezindten, binnen en buiten mijn partij,
zullen samen de institutionele toekomst van Vlaanderen
voorbereiden. Zij zullen het maatschappelijke debat aangaan
met niet-partijpolitieke actoren, dus ook met de Vlaamse
Beweging.
De bedoeling is niet dat er nieuwe partijstandpunten van de NVA worden geformuleerd. Dat komt het partijbestuur en de
leden toe.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 29
30
Er moeten ook nieuwe en academische voorstellen worden
geformuleerd, die breder gaan dan de partijpolitiek en die een
debat op gang brengen met de samenleving.
De resultaten daarvan kunnen dan als basis dienen voor
politieke actie in de toekomst.
Overigens ben ik van mening dat de grondwet in 2019 voor
herziening vatbaar moet zijn.
Ik wil dan ook een oproep doen
-tot de Vlaamse Volksbeweging,
-tot de Vlaamse Beweging en
allen hier aanwezig
om mee na te denken over verdere stappen naar een ontvoogd
Vlaanderen.
Alleen het gesproken woord geldt
Pagina 30
Download