Terugverkopen van een Koopgarantwoning

advertisement
Terugverkopen van een
Koopgarantwoning
U heeft een Koopgarantwoning van Oosterpoort gekocht. Eén van de
voorwaarden van Koopgarant is dat u de woning ook weer terugverkoopt aan Oosterpoort. Dit gaat volgens een vaste procedure. In deze
flyer hebben wij deze procedure in een handig stappenplan voor u op
papier gezet.
U zet de terugkoopprocedure in gang met een telefoontje naar
Oosterpoort. Wij maken dan een afspraak met u om alle stappen in
de procedure met u door te nemen. Tijdens het gesprek ontvangt u
enkele formulieren.
Stappenplan terugkoop
Stap 1
U stuurt
uu
dede
woning
wilt
terug­
verkopen.
stuurt een
eenaangetekende
aangetekendebrief
briefnaar
naarOosterpoort
Oosterpoortwaarin
waarinu uaangeeft
aangeeftdat
dat
woning
wilt
terugHierin
staat
gekozen
taxateur.
Bij de
brief voegtdie
u de
ingevulde
formulieren die u heeft ontvangen.
verkopen.
Bijdededoor
briefu voegt
u de
ingevulde
formulieren
u heeft
ontvangen.
Stap 2
Na ontvangst van uw brief geeft Oosterpoort een taxateur de opdracht uw huis te taxeren. Ook laat
Oosterpoort
een technische
keuring uitvoeren.
De taxateur
en de bouwkundige
nemen beiden
conOok laat Oosterpoort
een technische
keuring uitvoeren.
De taxateur
en de bouwkundige
nemen
tact
met
u
op.
Ze
maken
een
afspraak
overdag,
omdat
zowel
taxaties
als
bouwkundige
keuringen
beiden contact met u op.
altijd bij daglicht plaatsvinden.
U betaalt de helft van de taxatiekosten. Tenzij u alsnog besluit de woning niet terug te
De
kosten In
van
degeval
taxatie
zijn voor
tenzij
u alsnog besluit
woning
niet terug te ververkopen.
dat
betaalt
u deOosterpoort,
taxatiekosten.
Oosterpoort
betaaltde
altijd
de technische
kopen.
In
dat
geval
betaalt
u
de
taxatiekosten.
Oosterpoort
betaalt
altijd
de
technische
keuring.
keuring.
Stap 3
Op basis van het taxatierapport berekent Oosterpoort het bedrag dat u terugkrijgt voor uw woning.
Hoe deze berekening gaat, kunt u op de volgende pagina’s lezen. Het berekende bedrag nemen wij
op in de terugkoopovereenkomst.
Uiterlijk zes weken nadat wij uw aangetekende brief hebben ontvangen, sturen wij u het taxatierapport, de terugkoopberekening en de terugkoopovereenkomst toe.
Stap 4a
Gaat u akkoord met de taxatiewaarde van uw
woning, dan vragen wij u de terugkoopovereenkomst binnen drie weken te ondertekenen en terug te sturen. In onderling overleg
kunnen we deze termijn eenmalig met nog
eens drie weken verlengen.
Let op: Als u de overeenkomst niet binnen de
termijn ondertekent, volgen wij de vaste procedure en gaan wij ervan uit dat u de terugkoop ingetrokken heeft. Dit brengt kosten
voor u mee, bijvoorbeeld de al eerder
genoemde taxatiekosten.
Stap 4b
Gaat u niet akkoord met de taxatiewaarde van
uw woning, dan kunt u gebruik maken van de
geschillenregeling van Koopgarant. Daarbij
wordt een nieuwe taxatie uitgevoerd door een
team van drie nieuwe (gecertificeerde) taxateurs uit uw regio. U wijst één van deze taxateurs aan en Oosterpoort doet dit ook. Daarbij
mag Oosterpoort niet dezelfde taxateur als de
vorige keer aanwijzen. De gekozen taxateurs
kiezen samen een derde collega. Gezamenlijk
maken zij één nieuw taxatierapport. Dit rapport
is zowel voor u als voor Oosterpoort bindend.
Stap 5
Als Oosterpoort de getekende terugkoopovereenkomst van u ontvangen heeft, maken we een
afspraak bij de notaris voor de terugkoopoverdracht. De overdracht vindt op zijn vroegst een maand
later plaats. Op de dag van de overdracht lopen wij samen met u de woning door.
Hoeveel tijd kost het?
De terugkoopprocedure neemt normaal gesproken drie
maanden in beslag. Dus als alles zonder problemen verloopt, heeft u uw woning terugverkocht aan Oosterpoort
binnen drie maanden nadat u uw aangetekende brief
heeft verstuurd. In onderling overleg kunnen wij deze termijn wijzigen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u niet wilt
meewerken aan bezichtigingen van uw woning of als u
zich beroept op de geschillenregeling van Koopgarant en
een nieuwe taxatie aanvraagt.
taxateur gebruikt voor zijn taxatie. Denk bijvoorbeeld
aan een houten vloer of geaccepteerde laminaatvloer,
een houtkachel, geaccepteerde luxaflex en dergelijke.
Na de taxatie kunt u de lijst van zaken die in de woning
achterblijven niet meer wijzigen, omdat de taxateur
deze zaken als zelf aangebrachte verbeteringen heeft
opgenomen in de taxatie. De getaxeerde waardestijging
van verbeteringen is meestal lager dan de kosten die u
gemaakt heeft.
Bezichtigingen
Welke prijs krijgt u bij terugverkoop?
De prijs die u voor uw woning krijgt als Oosterpoort de
woning van u terugkoopt (‘de terugkoopprijs’) berekenen
wij aan de hand van de taxatie. De korting op de koopprijs die u bij aankoop van de woning heeft gekozen,
vormt de basis van de berekening. Korting en winstdeling
staan namelijk steeds in een bepaalde verhouding tot
elkaar. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties bepaalt welke verhouding gebruikt
moet worden.
Op het moment dat Oosterpoort weet dat u de woning
wilt terugverkopen, gaan wij op zoek naar een nieuwe
koper. Dit betekent dat er mogelijk toekomstige bewoners uw woning komen bezichtigen in de tijd dat wij met
de terugkoopprocedure bezig zijn. Uw medewerking is
daarbij noodzakelijk.
Hoe levert u uw woning op?
U laat de woning schoon en leeg achter. Om veiligheidsredenen is het de bedoeling dat u elektriciteitsdraden
voorziet van kroonsteentjes en dat u spijkers en pluggen
uit de muur trekt. U hoeft de gaatjes niet te dichten.
Verbouwingen die niet voldoen aan de wettelijke regels
dient u ongedaan te maken. Zorg dus dat u de vereiste
vergunningen heeft.
Wat laat u achter?
U laat alleen onroerende zaken achter, dus alle ‘roerende’
zaken verwijdert u uit de woning. Hieronder vallen ook
gordijnen, lamellen, laminaat en vloerbedekking. Slechts
in enkele gevallen wijkt Oosterpoort hiervan af. Zo kunt u
een laminaatvloer van goede kwaliteit laten liggen als
deze goed gelegd is. Het is belangrijk dat u hierover vooraf afspraken maakt met de medewerker van Oosterpoort
en/of de taxateur. Dan komt u niet voor verrassingen te
staan bij de eindinspectie.
U beslist vóór de taxatie welke zaken u in de woning wilt
achterlaten. Dit geeft u aan op een lijst van zaken die de
Oosterpoort werkt volgens de wettelijke regels vanaf
1 januari 2012 met de verhouding: 1 staat tot 1,5. Kiest u
voor 25% korting bij aankoop, dan geldt de volgende verdeling bij terugkoop: 37,5% (1,5 x 25%) van de winst of het
verlies is voor Oosterpoort en 62,5% is voor u.
De verhouding die voor u van toepassing is, staat in uw
koopovereenkomst. Die verhouding is afhankelijk van het
moment dat u uw woning heeft gekocht en kan dus
afwijken van de huidige voorgeschreven verhouding die
we in de rekenvoorbeelden op de volgende pagina
gebruiken.
Waardestijging als gevolg van verbeteringen die u zelf in
de woning aanbrengt, hoeft u niet met ons te delen. Deze
waardestijging is geheel voor u.
Vragen?
Heeft u nog vragen over de terugverkoop, bel dan met
Oosterpoort: (024) 39 95 555.
Rekenvoorbeelden bij een verhouding van 1:1,5
Wat krijgt u bij terugkoop?
Voorbeeld 1: Waardestijging
Voorbeeld 3: Waardestijging met verbouwing
U hebt bijvoorbeeld uw keuken en badkamer vernieuwd,
waardoor de (getaxeerde) waarde van uw huis met
€ 5.000,- is gestegen.
Marktwaarde bij aankoop
Aankoopprijs (bij korting van 25%)
Marktwaarde bij terugkoop
Waardestijging (220.000 – 200.000)
€200.000
€ 150.000
€ 220.000
€ 20.000
Terugkoopprijs van uw woning:
Aankoopprijs
Plus 62,5% van de waardestijging
U krijgt terug voor de woning
en maakt € 12.500 winst.
€ 150.000
€ 12.500
€ 162.500
De waardestijging is onderverdeeld in:
• Marktontwikkeling (waarvan 62,5% voor u is) € 20.000
• Waarde verbouwing (100% is voor u)
€ 5.000
€ 200.000
€ 150.000
€ 190.000
€ 10.000
Terugkoopprijs van uw woning:
Aankoopprijs
Plus 62,5% van de marktontwikkeling
Plus waarde verbouwing
U krijgt terug voor de woning:
en maakt € 17.500 winst.
Voorbeeld 2: Waardedaling
Marktwaarde bij aankoop
Aankoopprijs (bij korting van 25%)
Marktwaarde bij terugkoop
Waardedaling (190.000 – 200.000)
-
Terugkoopprijs van uw woning:
Aankoopprijs
Min 62,5% van de waardedaling
U krijgt terug voor de woning
en maakt € 6.250 verlies.
Marktwaarde bij aankoop
Aankoopprijs (bij korting van 25%)
Marktwaarde bij terugkoop
Waardestijging (225.000 – 200.000)
€ 150.000
€ 6.250
€ 143.750
www.oosterpoortwoon.nl
tekst Text in Context, Berg en Dal
eindredactie Oosterpoort
vormgeving Einder Communicatie, Nijmegen
drukwerk DHD Drukkerij, Groesbeek
© 2013
2012 Oosterpoort
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Raadpleeg altijd eerst uw notaris en/of fiscaal adviseur voordat u tot verkoop overgaat.
€ 200.000
€ 150.000
€ 225.000
€ 25.000
€ 150.000
€ 12.500
€ 5.000
€ 167.500
Download