PowerPoint-presentatie

advertisement
OCMW
2012
Voorstelling sociale dienst
1
Organogram
RAAD
VAST BUREAU
BIJZONDER COMITE
VOOR SOCIALE DIENST
VOORZITTER
ONTVANGER
SECRETARIS
Financiële dienst
Centrale Administratie
Personeelsdienst
Sociale dienst
Rust- en Verzorgingstehuis
2012
Voorstelling sociale dienst
2
Wie, wat, wanneer?



Voorzitter: Tom Lacres
Secretaris: Linda Turpyn
Sociale Dienst:
 Maatschappelijk werk(st)ers:
 Angelique De Greve
 Lieve De Wannemacker
 Tim Van Daele
 Vicky Vandewiele
 Ilse Vincke
 Administratief medewerkster:
 Marleen Heynssens


OCMW-dienstverlening voor alle inwoners van groot Sint-Laureins
Openingsuren: elke voormiddag van 9u tot 11u30
2012
Voorstelling sociale dienst
3
Kernopdracht
Elke persoon heeft recht op maatschappelijk
welzijn.
Art.1 van de organieke wet van 8 juli 1976
doel: iedereen in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat
beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
=> zeer uitgebreide opdracht
2012
Voorstelling sociale dienst
4
Meest voorkomende taken
bij sociale dienst
De taken die het meest voorkomen zijn:
1. Recht op maatschappelijke integratie
2. Toekennen van materiële dienstverlening
3. Toekennen van immateriële dienstverlening
4. Financiële hulp en dienstverlening
5. Hulpverlening in het kader van de wet van 2 april 1965
6. Hulpverlening aan vluchtelingen
2012
Voorstelling sociale dienst
5
Hulpverlening
1.RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE:
A.
Recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van een
leefloon:
Het leefloon is de laatste en laagste trap in ons stelsel van sociale
bescherming. De uitkering ligt lager dan bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een pensioen en wordt beschouwd als laatste vangnet.
Leefloon wordt toegekend als men voldoet aan de voorwaarden van de wet:
- men beschikt niet over toereikende bestaansmiddelen;
- alle andere mogelijkheden tot inkomensverwerving zijn uitgeput;
- men is werkbereid, tenzij dit om gezondheids- of
billijkheidsredenen niet mogelijk is;
- men is 18 jaar (op enkele uitzonderingen na);
- men voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde;
- men verblijft in België.
2012
Voorstelling sociale dienst
6
Hulpverlening
Leefloon kan teruggevorderd worden van familieleden.
Opmerking: een speciale categorie zijn de jongeren onder de 25 jaar
=> geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI)
Bedragen leefloon:
2012
Categorie
Jaarbasis
maandbasis
Samenwonenden
€ 6.410,70
€ 534,22
Alleenstaanden
€ 9.616,05
€ 801,34
Personen met gezin ten
laste
€ 12.821,41
€ 1.068,45
Voorstelling sociale dienst
7
Hulpverlening
B.
Recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van een
tewerkstelling
Art. 60§7 & Art.61:
Tewerkstelling met als doel iemand terug in te schakelen in
het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces.
Het OCMW is altijd de juridische werkgever. Het kan de
persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of ter
beschikking stellen van een derde werkgever.
2012
Voorstelling sociale dienst
8
Hulpverlening
2. MATERIELE DIENSTVERLENING
A. Algemene financiële steun
Elke steunaanvraag wordt in principe individueel behandeld.
Er kunnen voorschotten op uitkering of andere vormen van inkomen
worden toegekend wanneer iemand deze door omstandigheden nog niet
heeft ontvangen.
Er kan eveneens financiële steun worden toegekend als tussenkomst in
de dokterskosten, medische kosten, hospitalisatiekosten, mazoutkosten,
huurwaarborg, …
2012
Voorstelling sociale dienst
9
Het OCMW heeft eveneens de expliciete wettelijke taak om
personen die niet in regel zijn met hun verzekerbaarheid bij
de mutualiteit in regel te stellen.
Art. 60 § 5 van de organieke wet 08/07/1976 zegt:
“ Indien de persoon aan wie hulp geboden wordt niet verzekerd is
tegen ziekte en invaliditeit, maakt het de betrokkene lid van een
verzekeringsinstelling naar zijn keuze […]. In de mate van het
mogelijke wordt er een persoonlijke bijdrage geëist van de
betrokkene.”
2012
Voorstelling sociale dienst
10
Hulpverlening
Daarnaast worden bepaalde specifieke steunaanvragen behandeld en
toegekend aan de hand van een reglement:
B. Socio-culturele participatie
-
subsidie van de federale overheid om kansarme mensen te stimuleren
deel te nemen aan culturele, sportieve en sociale activiteiten
€100 per gezinslid per kalenderjaar
C. Socio-culturele participatie Kinderarmoede
2012
subsidie van de federale overheid om de ontwikkeling van kansarme
kinderen te stimuleren
€ 350 per gezin per kalenderjaar
Voorstelling sociale dienst
11
Hulpverlening
D.
Welzijnskorf
Financiële ondersteuning van het OCMW aan kinderen uit gezinnen met
een laag inkomen; voor oa. schoolkosten, kampen,
speelpleinwerking en andere activiteiten. Dit is begrensd per categorie.
E.
Brandstoftoelage
Het OCMW komt tussen in de brandstofkosten voor petroleum, hout,
kolen en gasflessen op voorwaarde dat de personen voldoen aan de
criteria van inkomen, facturatie, … Er wordt maximum € 210 per jaar
toegekend
2012
Voorstelling sociale dienst
12
Hulpverlening
F.
Fonds Gas en Elektriciteit
Subsidie van de federale overheid aan mensen die hun
energiefactuur niet kunnen betalen
Tussenkomst van maximum € 250 per jaar om een
energiefactuur te betalen, de budgetmeter op te laden of om
preventieve acties uit te voeren.
2012
Voorstelling sociale dienst
13
Hulpverlening
G.
Verwarmingstoelage
-
-
2012
Sociaal verwarmingsfonds (Federaal) komt tussen voor personen of
gezinnen met een laag inkomen in de kosten voor stookolie of
propaangas
Drie categorieën:
1. personen met recht op een verhoogde
verzekeringstegemoetkoming
2. personen met een laag inkomen: € 16.632,81 / jaar
vermeerderd met € 3079,19 per persoon ten laste
3. Personen met schuldoverlast
1500 liter per jaar (maximum € 210)
Factuur mag maximum 60 dagen oud zijn!
Voorstelling sociale dienst
14
Hulpverlening
H.
Eerste leeftijdsmelk
Kind en Gezin kan kansarme gezinnen doorverwijzen naar het
OCMW om een aanvraag tot tussenkomst in de eerste leeftijdsmelk
in te dienen. Dit gebeurt op basis van een doorverwijsformulier.
Op basis van het gezinsinkomen, opleiding van de ouders,
ontwikkeling van de kinderen in het gezin, arbeidssituatie van de
ouders, huisvesting en gezondheid beslist Kind en Gezin om dit
gezin door te verwijzen naar het OCMW.
Het OCMW komt de eerste zes maanden financieel tussen in de
kosten voor de aankoop van de eerste leeftijdsmelk.
2012
Voorstelling sociale dienst
15
Hulpverlening
G.
Hulp in natura
Materiële hulp kan ook de vorm aannemen van hulp in natura.
Bijv. het verschaffen van voedselpakketten, tweedehandskledij, …
Cliënten kunnen eveneens na beslissing van het BCSD
doorverwezen naar de voedselverdeling via “’t Wijksken” van
Wijkcentrum de Kring in Eeklo.
Het OCMW betaalt een vaste bijdrage per persoon per
winkelbeurt.
2012
Voorstelling sociale dienst
16
Hulpverlening
3. IMMATERIELE DIENSTVERLENING
A.
Rechtshulp
Voor juridische vragen en advies, bijvoorbeeld rond echtscheiding,
problemen met de werkgever, … kunnen cliënten terecht bij een
advocaat van het justitiehuis.
Waar & wanneer:
Elke 2e dinsdag van de maand tussen 13u en 17u
in het OCMW van Kaprijke.
Dit is kosteloos en voor iedereen toegankelijk.
2012
Voorstelling sociale dienst
17
Hulpverlening
B.
Administratieve begeleiding
Het OCMW heeft een informatieve en begeleidende rol.
Het verstrekt alle nuttige raadgevingen en inlichtingen
opdat de hulpvrager zijn wettelijke rechten en voordelen
zou kunnen doen gelden. Bv: sociale uitkeringen, allerlei
premies, …
Hierbij behoort ook een juiste doorverwijzing naar andere
diensten.
2012
Voorstelling sociale dienst
18
Hulpverlening
C.
Psychosociale begeleiding
OCMW’s staan ook in voor een meer algemene
begeleiding van hun cliënten. Deze begeleiding is in
essentie gericht om mensen opnieuw te integreren
in de samenleving en hun weerbaarheid te vergroten.
D.
Lokale adviescommissie
In het kader van de minimale levering van gas, water en
elektriciteit moet in elke gemeente een adviescommissie
opgericht worden. Deze commissie formuleert bindende
adviezen over afsluiting en aanvragen tot wederaansluiting.
2012
Voorstelling sociale dienst
19
Hulpverlening
E.
Huurproblemen
Iedere vordering tot gerechtelijke uithuiszetting moet volgens de wet
gemeld worden aan het OCMW. Het OCMW moet dan op
de meest aangewezen wijze, binnen de wettelijke opdracht,
hulp bieden. Er kan ook worden doorverwezen naar de
huurdersbond.
F.
Referentieadres
Dakloze mensen hebben de mogelijkheid om een
referentieadres te bekomen bij het OCMW.
2012
Voorstelling sociale dienst
20
Hulpverlening
G.
Noodwoning
Het OCMW beschikt over twee woningen waar mensen in nood
terecht kunnen. Het betreft bijvoorbeeld mensen die na een brand,
een onbewoonbaarverklaring of andere redenen hun woning niet
langer kunnen bewonen. Deze mensen kunnen hier tijdelijk worden
gehuisvest terwijl zij op zoek gaan naar een geschikte woonst.
De ene woning, gelegen te Smissestraat 15, 9980 Sint-Laureins is
eigendom van het OCMW.
De andere woning daarentegen, gelegen te Stee 3 bus 1, 9988
Watervliet is eigendom van de gemeente Sint-Laureins.
2012
Voorstelling sociale dienst
21
Hulpverlening
H.
Mindermobielen Centrale
Samenwerking met Taxistop
Doelgroep:
bejaarden, personen met een handicap, mensen in
een sociale noodsituatie
Kostprijs:
€10 lidgeld per jaar per persoon, €15 per koppel. Bij inschrijvingen
na 31/06 bedraagt het lidgeld de helft. De chauffeur ontvangt
€0,30/km
Aard vervoer:
bezoek familie, uitstap, kapper, deelname activiteit, …
2012
Voorstelling sociale dienst
22
Hulpverlening
I.
Boodschappendienst
Dit is een dienst van het OCMW Sint-Laureins die werd
opgestart met middelen uit de Koning Bouwdewijnstichting.
Het biedt ondersteuning aan de thuiszorg
Doelgroep:
bejaarden, personen met een handicap, mensen in een sociale
noodsituatie
Kostprijs:
geen lidgeld. De chauffeur ontvangt €0,30/km
Aard vervoer:
boodschappen
2012
Voorstelling sociale dienst
23
Hulpverlening
4. FINANCIELE HULP- EN DIENSTVERLENING
Het aantal mensen met schuldenoverlast blijft toenemen.
Schuldenoverlast komt in alle lagen van de bevolking voor.
Het OCMW tracht deze mensen te helpen met budgetbegeleiding,
budgetbeheer, schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling
2012
Voorstelling sociale dienst
24
Hulpverlening
We onderscheiden vier soorten financiële begeleiding:
A.
Budgetbegeleiding: de cliënt wordt begeleid bij het
beheer van zijn budget maar behoudt beslissingsrecht.
B.
2012
Budgetbeheer: het geldbeheer van de cliënt wordt voor een groot
stuk overgenomen door de hulpverlener. De cliënt ontvangt een
beperkt leefgeld voor dagelijkse kosten
Voorstelling sociale dienst
25
Hulpverlening
C.
Schuldbemiddeling in het kader van de wet op het
D.
Schuldbemiddeling in het kader van de wet op de collectieve
consumentenkrediet: enkel een erkende schuldbemiddelaar mag
optreden.
schuldenregeling: kan enkel door een erkende schuldbemiddelaar,
aangesteld door de arbeidsrechtbank.
Dit gebeurt in samenwerking met de juristen van de vereniging
Welzijnsband Meetjesland.
2012
Voorstelling sociale dienst
26
Hulpverlening
5. WET VAN 2 APRIL 1965 EN TUSSENKOMST IN
BEGRAFENIS- EN CREMATIEKOSTEN
A.
Het OCMW van Sint-Laureins is bevoegd om noodzakelijke
steun te verlenen aan de bijstandsbehoeftige persoon die
zich op zijn grondgebied bevindt.
B.
Volgens de algemene regel is het OCMW van de
gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. De gewoonlijke
verblijfplaats is de gemeente waar de aanvrager werkelijk
leeft en woont. Deze wordt vastgesteld op basis van de
feitelijke elementen.
Hierop zijn echter bepaalde door de wet vastgelegde
uitzonderingen
2012
Voorstelling sociale dienst
27
Bij opname of gedurende het verblijf van een persoon in
een instelling is en blijft het OCMW van Sint-Laureins
bevoegd indien deze persoon op het ogenblik van de
opname voor zijn hoofdverblijf in het bevolkingsregister
van Sint-Laureins was ingeschreven.
Als een rusthuisbewoner onvoldoende middelen heeft, kan
deze zich wenden tot het OCMW van de gemeente waar
hij/zij was ingeschreven op het ogenblik van de opname in
het woonzorgcentrum.
Na grondig onderzoek kan het OCMW het resterende deel
van de rusthuisfactuur betalen (onderhoudstussenkomst).
Deze tussenkomst kan teruggevorderd worden bij de
kinderen van de behoeftige bejaarde. In 2012 waren er 7
dossiers onderhoudstussenkomst, 3 in het eigen
woonzorgcentrum en 4 in vreemde woonzorgcentra.
2012
Voorstelling sociale dienst
28
C.
De kosten voor de behoorlijke wijze van lijkbezorging van
behoeftigen komen ten laste van de gemeente van het
Vlaamse Gewest waar zij in de bevolkingsregisters zijn
ingeschreven. Deze materie wordt niet geregeld door de
bepalingen in de wet van 2 april 1965 maar wel door het
decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging. In de raad van 11 januari 2005 werd het
reglement van tussenkomst in de begrafenis- en
crematiekosten van een behoeftig persoon goedgekeurd.
Het OCMW kan, na grondig onderzoek, de
tussenkomst terugvorderen bij de kinderen.
2012
Voorstelling sociale dienst
29
6. HULPVERLENING AAN VLUCHTELINGEN
Voorstelling Tim Van Daele
2012
Voorstelling sociale dienst
30
Omkadering en aanvullend takenpakket sociale dienst
1.
VERGADERING SD-TEAM
2.
INTERNE AUDIT AudiO
3.
ACTIVITEITEN EN PROJECTEN
2012
Voorstelling sociale dienst
31
1. VERGADERING SD TEAM
Wekelijks vindt op maandagnamiddag de teamvergadering van de
sociale dienst plaats onder leiding van de secretaris.
Tijdens de vergadering worden actuele vragen, thema’s gevolgde
opleidingen en dossiers besproken. Daarnaast worden volgende
punten periodiek behandeld:
 Elke eerste maandag:
Opvolging AudiO
 Elke tweede maandag:
Bespreking dossierlijsten per MA
 Elke derde maandag:
Bespreking openstaande
vorderingen (met ontvanger)
Elke maatschappelijk assistent is eindverantwoordelijke of back up
voor een specifiek takenpakket
 Per kwartaal wordt de taak- en werkverdeling besproken
2012
Voorstelling sociale dienst
32
2. INTERNE AUDIT AudiO
Naar aanleiding van de groeiende vraag naar adequaatheid,
efficiëntie en effectiviteit vonden sinds 2009 verschillende
interne audits plaats in het OCMW Sint-Laureins.
Binnen de sociale dienst vonden volgende audits plaats:
 December 2009 - interne audit van de dienst budgetbeheer
 December 2010 - opvolgingsaudit budgetbeheer

Oktober 2012 – interne audit maatschappelijke
dienstverlening deel 1
De sociale dienst streeft op basis van de aanbevelingen van
AudiO een verdere verbetering en voortdurende evaluatie van
haar werking na.
2012
Voorstelling sociale dienst
33
3. ACTIVITEITEN EN PROJECTEN
In het werkjaar 2012 werd ingezet op volgende activiteiten en
projecten:
 Roze Zumba
 Wafelbak
 Voorstelling met woord en zang door Fred De Winne rond
het thema Dementie
 Energieavond met informatie rond de budgetmeter en
energiebesparende tips
 Een infoavond over specifieke woonvormen voor ouderen,
een veilige thuisomgeving en het eenvoudig en betaalbaar
aanpassen van de eigen woning
 Project K
2012
Voorstelling sociale dienst
34
COÖRDINATEN
Bijkomende info is te bekomen:

telefonisch tijdens de kantooruren
op het nummer 09/218 72 40

via een gesprek, na telefonische afspraak op het adres:
Rommelsweg 12, 9980 Sint-Laureins

via de website: www.sint-laureins.be
Onder het item ‘gemeente’ vindt u de info over het OCMW.
2012
Voorstelling sociale dienst
35
Download