Hand-out bij 7

advertisement
FILOSOFIE. Klas 6. Hand-outs excursus XXXIX. (Post)moderniteit/ (post)modernisme.
Hand-out bij 7.2 en 7.3. Postman. Baudrillard
1. Neil Postman: de ondergang van het typografische tijdperk (7.2)

Opnieuw: the medium is the message
TV verdringt in de huidige cultuur de typografische overdracht.
Dit is volgens Postman zeer problematisch: de message staat onder grote druk.
TV is een medium voor vermaak. Ze is niet geschikt voor een serieus discours.
Postman is het dus eens met McLuhan dat de boodschap bepaald wordt door het
medium (het communicatiemiddel). Hij is het volledig met McLuhan oneens wat
betreft diens opvatting dat beeld en TV de redding zouden zijn.

De huidige tijd verandert van een woordcultuur in een beeldcultuur.
En dat terwijl de typografische overdracht de meest volwaardige is die mensen
kennen: de typografie leent zich het meest voor uiteenzettingen.
Lees de citaten op blz. 1149-1150.
2. Baudrillard (7.3)
Baudrillard richt zich in zijn onderzoek op twee zaken: 1. het sociale, de samenleving en
2. de communicatie. Beide storten ineen. De samenleving wordt door die ineenstorting
een massa en de communicatie stort ineen tot een hyperrealiteit. Met ´hyperrealiteit´
bedoelt Baudrillard het verdwijnen van de realiteit. Dit verdwijnen is een gevolg van de
massamedia, en dan met name de TV.



De ineenstorting van het systeem

Calcul rationnel de production
Produceren en consumeren.

Geen vooruitgang maar implosie!
Hyperrealiteit: de verdwijning van de werkelijkheid

Niet alleen boodschap, maar ook medium en werkelijkheid verdwijnen

Beelden worden simulacra (= beeld, godenbeeld maar ook drogbeeld,
schijnvertoning). Over de onmogelijkheid van referentie en representatie.

Beelden zijn simulaties van de werkelijkheid, geen representatie ervan

Implosie!
Het medium geeft geen reproductie van de werkelijkheid, maar een
verdwijningvorm van die werkelijkheid
De oude, actieve mens, het denkend subject, verdwijnt. Zelfs zender en ontvanger
verdwijnen.
Alleen de fascinatie blijft.
1
Download