Format 6d

advertisement
FORMAT EFFECTIVITEIT TOPGGz AFDELINGEN versie mei 2016
TOELICHTING
De ggz in het algemeen en TOPGGz afdelingen in het bijzonder, worden vaak geconfronteerd met
vragen over de effectiviteit, doelmatigheid en kosteneffectiviteit van de geboden
(hoogspecialistische) zorg. Daarom is inzicht wenselijk in zowel de opbrengsten als de investeringen
in dit segment. Dit inzicht is van belang om een aantal redenen:
 om patiënten en verwijzers goed te informeren, zodat zij gericht(er) kunnen kiezen voor een
bepaalde behandeling of afdeling
 het continue kunnen optimaliseren van behandeleffecten en doelmatigheid door de afdeling
 het verkrijgen van inzicht in welk (vervolg) onderzoek er noodzakelijk is ter bewerkstelligen van
goede en betrouwbare sturingsinformatie t.b.v. goede zorginkoop/verkoop.
Doel format effectiviteit TOPGGz: op uniforme wijze resultaten en effecten van TOPGGz-afdelingen
inzichtelijk maken.
Door het ontwikkelen van een dergelijk format komt er uniformiteit en faciliteert het de
mogelijkheden tot doelgroepgerichte afstemming rond verbetering van patiëntenzorg.
Het is de bedoeling dat in het format zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande
registratiesystemen, instrumenten en (ROM) data en - metingen, zodat er geen extra
administratieve last ontstaat en uitkomsten dus ook objectiveerbaar zijn.
Daarnaast kan het format worden aangevuld met instrumenten die meer doelgroep specifiek zijn
indien dit noodzakelijk is voor de genoemde doelstelling.
Met dit format is een relatief eenvoudig instrument ontwikkeld om de effectiviteit van TOPGGz
afdelingen in kaart te brengen. Het is een eerste stap op weg naar inzicht in de kosteneffectiviteit
van die afdelingen.
Een vervolgstap richt zich op het monitoren van de uitkomsten in relatie tot investeringen om
uiteindelijk inzicht te verkrijgen in kosteneffectiviteit.
NAAM AFDELING:
BESCHRIJVING DOELGROEP:
PERIODE WAAROVER GERAPPORTEERD:
AANTAL PATIENTEN WAARVAN DE
BEHANDELING IS AFGEROND:
1. RESULTATEN VAN BEHANDELING
2. UITSTROOM


Klinische effecten:
De volgende klinische effecten worden door de afdeling
bereikt: (bij voorkeur in Delta T en gerubriceerd)
Delta-T (T1-T2)
Uitstroomcriteria:
De volgende uitstroomcriteria worden gehanteerd:
(voorbeelden: hersteld, in remissie, indicatie voor begeleiding, geen
topklinische zorgvraag meer)
BEHANDELAANBOD & DOELSTELLING:
3. PATIËNT WAARDERING

Waardering door patiënten:
De zorg van de afdeling wordt gewaardeerd door
patiënten (of indien van toepassing diens omgeving)
als volgt: (gebruik hiervoor o.a. de CQ index)
Aantal
patiënten (n)
Hersteld. DT > 5 en
van Pre naar post 42,5
overschrijden.
Verbeterd , DT > 5;
Onveranderd, -5 ≤ DT ≤ 5;
Verslechterd DT < -5;

Kwaliteit van leven:
De volgende resultaten m.b.t. kwaliteit van leven worden
door de afdeling bereikt:

Uitstroom naar:
Patiënten (percentages) stromen na behandeling uit
naar:
(voorbeelden: ..% stroomt na .. maanden uit naar: specialistische
ggz of ander echelon, uit zorg, somatische zorg etc).

Ervaringsverhalen:
Eén of meer ervaringsverhalen van een patiënt (of
diens naaste) illustreert de effecten en waardering
van behandeling:
Vermeld resultaten op basis van analyse van reeds verzamelde/ geaggregeerde data. Vermeld met welke instrumenten en met welke frequentie de uitkomsten zijn
gemeten.

Andere uitkomsten:
Eventuele andere resultaten worden door de afdeling
bereikt zoals terugkeer naar school/werk, zelfstandig wonen,
terugdringen (somatische) zorgconsumptie, voorkomen recidief of
terugval, dalen aantal suïcides:
Vermeld resultaten op basis van analyse van reeds verzamelde/ geaggregeerde data. Vermeld met welke instrumenten en met welke frequentie de uitkomsten zijn
gemeten.
Download