Handboek voor leraren

advertisement
Intercultureel
Intercultureel
Overzicht hoofdstuk 10
Handboek voor leraren
Interculturele klassen, ouders en buurten
Overzicht presentatie
• ontstaan van stereotypen
• interactie in de klas
‒ twee perspectieven: leren en orde houden
‒ leerlinggedrag
‒ pedagogische driehoek
‒ buurten en woonomgeving
Intercultureel
• gezinnen
Handboek voor leraren
• problemen en successen
Problemen en successen
van allochtone leerlingen
– integratieproblemen
– schooluitval en onvoldoende deelname aan arbeidsproces
– ¼ heeft geen startkwalificatie (mbo-2)
• Turkse en Marokkaanse jongeren
Intercultureel
– ¼ hoogopgeleid (propedeuse hbo of universiteit)
Handboek voor leraren
• allochtone jongeren
Het ontstaan van stereotype
- verwachtingen
• sociale cognitieve psychologie
indruk
categorie
(labels)
hokje
- verwachtingen docent en prestaties leerling
• taalgebruik leerling stimuleert verwachtingen
Intercultureel
• pygmalion-effect
Handboek voor leraren
• stereotype
Interactie
in een interculturele klas
• Pinto (1994): driestappenplan
1 je eigen normen en waarden
2 normen en waarden van de ander
Handboek voor leraren
• cultuurverschillen
3 omgaan met verschillen
– respect, interesses, observatie, groeten,
contact zoeken, ruimte geven
Intercultureel
• vertrouwensrelatie leidt tot goede interactie
Twee perspectieven op interactie
erkenning
eer
acceptatie
goede naam
zekerheid
behagen groep
Handboek voor leraren
zelfontwikkeling
Primaire behoefte
Piramide van Pinto
Intercultureel
Piramide van Maslow
Leren
in een interculturele klas
– leerproces
aandacht, verwerken en reguleren
– voorwaarden
intrinsieke en extrinsieke motivatie
• sociaaleconomische factoren
– generalisatie
gebrek aan sociaaleconomische perspectieven
taalverrijking en –productie stimuleren,
rijk taalaanbod bieden,
leerstof koppelen aan leefwereld/voorkennis
Intercultureel
• beheersing van de Nederlandse taal
– docent
Handboek voor leraren
• problematiek allochtone leerlingen
Orde houden
in een interculturele klas
• transparant communiceren
• onderliggende patronen herkennen
Intercultureel
– verbale en non-verbale communicatie kunnen wisselen
binnen culturen
– effect van gedrag leraar op leerlingen
Handboek voor leraren
• interesse in de leefwereld tonen
Gezinnen uit andere culturen
– conflicten tussen wel en niet gelovigen
– opvattingen ouders en leraren
• opvoedingsstijlen
– responsiviteit en demandingness
– permissief-toegeeflijk, permissief-onverschillig, autoritair
en autoritaire opvoedingsstijl
– discrepantie tussen school en thuis
– kind is ouder de baas
Intercultureel
• taalontwikkeling in gezinnen
• vooropleiding ouders
• digitaal toezicht in gezinnen
Handboek voor leraren
• levensovertuigingen
Buitenschools onderzoek naar
leerlinggedrag
• oudergesprekken
– ouders
betrokken en onderwijzende
betrokken en luisterende
niet betrokken onderwijzende
Handboek voor leraren
• pedagogische driehoek: leerling, ouders, school
niet betrokken en luisterende
• ouderavonden
– oudergesprek moet informeren en enthousiasmeren
Intercultureel
niet betrokken en niet luisterende
De pedagogische driehoek
Handboek voor leraren
Intercultureel
Aandacht voor de buurt waar
leerlingen wonen
– pedagoog en groepsvormer
• de buurt als medeopvoeder
– inzicht in gedrag leerlingen
• participatie van ouders
– ouders moeten zich samen verantwoordelijk voelen voor kinderen
• verwachtingen van de leraar
Intercultureel
– kinderen mogen buiten spelen als ouders zelfredzaamheid van
het kind en de veiligheid van de buurt vertrouwen
Handboek voor leraren
• docent achterstandsbuurt
Aandacht voor de buurt waar
leerlingen wonen (vervolg)
– omgaan met conflicten
– samenwerking tussen school en wijk
• gezamenlijk opvoeden
– integrale opvoedingsaanpak
– straf en beloning
• de school, aangepast aan de doelgroep
• schooluitval van leerlingen
– opstappers, niet-kunners en overbelasten
Intercultureel
– ouders: school als springplank voor kind
– aanpassen aan doelgroep d.m.v. onderwijsmethodes
– school als brug tussen gezin, kind en maatschappij
Handboek voor leraren
• de vreedzame school
Download