leraar lager onderwijs - KU Leuven-blog

advertisement
LERAAR LAGER ONDERWIJS
Tiensevest 60 – 3000 Leuven – Tel. 016/30 11 72
LESVOORBEREIDINGSFORMULIER
Naam van de lesgever: Lora Gyselinck..................
School: GBS De Negensprong ...............
Opleidingsjaar: 2BcLL ...........................................
Klas: 6de.............
Datum: Dinsdag 24 mei 2011 ................................
Titularis: Annelies Philips ......................
Aantal lln. : 18 .....
Lestijden: van 14.40 uur tot 15.30 uur
Leergebied: Lichamelijke Opvoeding ....................
Domein: Motorische competenties ........
Lesonderwerp: Estafetten ...........................................................................................................
Doelstelling en beginsituatie
Beginsituatie (variabelen bij leerlingen, leerkracht, klasgroep, school, omgeving):

In het W.O.-thema werken de leerlingen rond allerlei dieren en planten.
Doelstellingen (cognitief, motorisch, dynamisch-affectief/sociaal):




De leerlingen kunnen een dier uitbeelden.
De leerlingen kunnen estafettes correct uitvoeren.
De leerlingen kunnen zelf opdrachten zoeken bij een gegeven parcours.
De leerlingen kunnen een puntenuitslag aanvaarden.
Aandachtspunten (Waar moet ik gezien mijn beginsituatie en doelstellingen extra op letten?):
 De leerlingen moeten volledig stil zijn tijdens de uitleg.
1
Onderwijsleersituatie:
Fasering
Leerinhouden
Didactische werkvormen/activiteiten
Groeperingsvormen
Leermiddelen
I. Inleiding
2'
A. Vrij bewegen
Jullie krijgen een kaartje waarop de afbeelding van een
dier staat. Als straks de muziek start, mogen jullie door
elkaar bewegen. Het is de bedoeling dat je jouw dier
nadoet. Je probeert groepjes te vormen per dier. Je blijft
wel bewegen tot ik de muziek af zet.
Klassikaal
- Cd-speler
- CD
- Kaartjes
Klassikaal
- 3 Zweedse
banken
- 3 blokken
- 9 kegels
- 3 matten
- 9 hoepels
De leerkracht legt het spel uit.
De leerkracht geeft aan iedere leerling een kaartje met een
dier op.
De groepen die nu gevormd zijn, worden de teams tijdens de
estafettes.
II. Kern
3'
A. Opbouwen parcours
Parcours: bank - blok - kegels - mat - hoepels
10'
De leerkracht duidt aan welke leerling welk materiaal klaar
zet. Er worden drie gelijke parcours opgebouwd.
Per 6
B. Estafetten
- Opdracht 1: pinguïn
in pinguïnhouding over de bank
in pinguïnhouding rond de blok
De leerkracht toont telkens de opdracht.
De leerlingen beginnen na het startsignaal. De groep van wie
het snelste alle leden de opdracht correct uitvoerden, krijgt
2
Fasering
Leerinhouden
in pinguïnhouding slalommen tussen de kegels
vooruit zwemmen op mat
in pinguïnhouding de hoepels naar elkaar toe schuiven
Didactische werkvormen/activiteiten
Groeperingsvormen
een punt.
- Opdracht 2: aap
achteruit over bank
over blok
op handen en voeten slalommen tussen kegels
vooruit tuimelen op de mat
door de hoepels
- Opdracht 3: slang
voorttrekken op bank
onder de blok
rond de kegels lopen
zijwaarts rollen over de mat
hoepels oprapen met 1 hand/arm
- Opdracht 4: konijn
konijnensprong op de bank
konijnensprong rond de blok
met twee voeten samen slalommen tussen de kegels
over de mat (in de breedte) springen
van hoepel tot hoepel springen
20'
Per 6
C. Zelfstandig werk
De leerlingen zoeken zelf een estafette met een dier naar
keuze.
De leerlingen tonen hun estafette aan de andere leerlingen.
We voeren de estafettes ook uit.
3
Leermiddelen
Fasering
Leerinhouden
5'
Didactische werkvormen/activiteiten
Groeperingsvormen
Per 6
D. Estafetten
- Opdracht 9: olifanten
De leerkracht legt de laatste estafette uit.
De leerlingen van de groep maken een olifantensliert en
voeren zo het parcours uit. Als iemand van de groep lost,
moet de groep opnieuw beginnen.
III. Slot
2'
Klassikaal
A. Opruimen
De leerkracht duidt aan welke leerlingen welk materiaal
opruimen.
4
Leermiddelen
Situering in de eindtermen:
1 Lichamelijke opvoeding - Motorische competenties
Zelfredzaamheid in kindgerichte bewegingssituaties
Lichaams- en bewegingsbeheersing
De leerlingen
1.1 kunnen de motorische basisbewegingen op een voldoend flexibele en verfijnde
wijze aanwenden in gevarieerde en complexe bewegingssituaties.
Verantwoord en veilig bewegen
De leerlingen
1.2 kunnen veiligheidsafspraken naleven.
Groot-motorische vaardigheden en acties in gevarieerde situaties
Variante vormen van basisbewegingen, al dan niet gebruik makend van toestellen
De leerlingen
1.9 kunnen balanceren op de grond en over diverse soorten toestellen.
1.12 kunnen verschillende vormen van rollen uitvoeren.
Situering in de leerplannen:
15 DS LA-FG-61.3 De leerlingen passen op alle vlakken de sociale gedragsregels bij
sportactiviteiten toe, o.a. fair play.
Gebruikte bronnen:
Eigen inspiratie
Organisatie:
5
6
7
Download