Financiering Hoofdstuk 8 Het management van een onderneming

advertisement
Financiering Hoofdstuk 8
Het management van een onderneming moet kijken of het projecten wel of niet moet starten.
Daarbij moet men nagaan of het betreffende project de totale waarde van de onderneming kan
vergroten. Deze waardestijging komt vooral toe aan de aandeelhouders.
Het beslissingscriterium wat van waardevergroting uitgaat, is de netto huidige waarde (NPV, Net
Present Value).
De NPV = huidige waarde – initiële investering
Is de NPV positief, dan wordt er waarde gecreëerd en zou het project uitgevoerd kunnen worden.
Hoe bepaalt men de toekomstige vrije kasstroom van een project?
Dit gaat op dezelfde manier als het bepalen van de vrije kasstromen van de hele onderneming,
namelijk vanuit het verwachte bedrijfsresultaat.
Bedrijfsresultaat (EBIT)
x
Belasting over bedrijfsresultaat
x
Bedrijfsresultaat na belasting
x
Afschrijvingen
+ x
Dotatie aan voorzieningen lange termijn
+ x
Afname voorzieningen lange termijn
-/- x
Toename NWK
-/- x
Afname NWK
+ x
Operationele kasstroom
x
Investeringskasstroom
x
Vrije kasstroom
x
Let op: bij het bepalen van de vrije kasstromen van een project betreft dit de differentiële kasstroom
(incremental cashflow). Dit betekent dat nagegaan moet worden wat het effect van het uitvoeren
van het project is op de totale toekomstige vrije kasstromen van de onderneming.
Hoe bepaalt men de vermogenskostenvoet van een project?
Men kijkt naar het risicoprofiel vergelijkbaar is met het risicoprofiel van de gehele onderneming. Zo
ja, dan mag men de WACC gebruiken.
Zo niet, dan moet men kijken naar andere ondernemingen die activiteiten heeft die qua risicoprofiel
er sterk op lijken. In dit verband is het begrip ‘opportunity cost of capital’ (gemist rendement)
belangrijk. Door namelijk niet rechtstreeks te investeren in die andere onderneming met het
vergelijkbare project, wordt het rendement daarop gemist en dus wordt geëist dat het rendement op
het eigen project wordt terugverdiend.
Differentiële kasstroom / Incremental cashflow = bedrijfsresultaat na belasting + afschrijvingen
Mogelijkheid 1: Differentiële kasstroom = totale waarde onderneming zonder project – totale waarde
project met project
Mogelijkheid 2: NPV = huidige waarde – opportunity costs
(dit toepassen als er geen investering wordt gedaan)
Waarde onderneming = winst / WACC
Download