inschrijformulier-seishin-budo

advertisement
Inschrijf formulier
Duidelijk en volledig in blokletters invullen a.u.b.
Achternaam
:_______________________________________________________________
Roepnaam
:____________________________________________________________M/V
Geboortedatum :_______________________________________________________________
Adres
:_______________________________________________________________
Postcode
:_______________________________________________________________
Woonplaats
:_______________________________________________________________
Telefoonnummer :_______________________________________________________________
E-mail adres
:_______________________________________________________________
Iban bankrekening nummer :______________________________________________________
Naam rekening houder :_________________________________________________________
Les geld:
1 keer in de week trainen = 17,50 euro per maand.
2 of 3 keer in de week trainen = 22,50 euro per maand.
AUTOMATISCHE INCASSO:
Ondergetekende machtigt hierbij Seishin Budo om 10 maanden per jaar het overeengekomen bedrag
aan lesgeld van zijn / haar bank‐ of girorekening af te schrijven.
In cassant‐ID:. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
Handtekening ouder of verzorger(ster)
Datum:
………………………………………………………….
…………………………………
IBan Bankrekeningnummer: NL15 RABO 0113387741
Ter name van Seishin budo te Honselersdijk
KvK nr. 58583424
[email protected]
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Het lidmaatschap vangt aan op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat
aangegeven, en nadat de u het getekende inschrijfformulier (met een geldig legitimatiebewijs)
heeft ingeleverd
De contributie zal automatisch worden verlengd voor dezelfde contractperiode. Na een
automatische verlenging geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Bij het beëindigen van het contract dient één maand opzegtermijn in acht te worden genomen.
Opzegging dient schriftelijk of per mail te geschieden
De contributie zal per maand worden geïnd, in de schoolvakanties worden er geen lessen
gegeven. Een contributie seizoen bestaat hierdoor uit 10 maanden .
Het management van Seishin Budo behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke
schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te
beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de
lopende periode vervalt.
Het management van Seishin Budo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of
immateriële schade als gevolg van ongeval gebruik maken van de faciliteiten, of als gevolg
van derden.
Het management van Seishin Budo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade,
verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
Het management van Seishin Budo behoudt zich het recht voor om trainingstijden en
groepslessen te wijzigen
Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw is verhaalbaar op grond van wettelijke
aansprakelijkheid. U dient hiervoor een verzekering af te sluiten.
Het nuttigen van frisdrank ed. mag alleen in de ruimte bij de entree. Roken en
alcoholhoudende dranken zijn in het gehele sport / school niet toegestaan.
alle gegevens die door u aan Seishin Budo verstrekt zijn worden strikt vertrouwelijk
behandeld, zij worden niet aan derden ter beschikking gesteld, nooit gebruikt voor
commerciële doeleinden van derden. Deze gegevens worden eventueel gebruikt om een
veilig en effectief trainingsprogramma voor u samen te stellen.
Wij wensen u een fijne en vooral sportieve tijd toe bij Seishin Budo.
Download