zaken doen met kpn new business? zo werkt dat!

advertisement
INFORMATIE VOOR STARTUPS
ZAKEN DOEN MET KPN
NEW BUSINESS?
ZO WERKT DAT!
KPN New Business werkt zoveel mogelijk volgens de ‘Open Innovatie’
gedachten, waarbij we graag samenwerken met innovatieve partijen
en startups. Op deze website kun je meer vinden m.b.t. onze
werkzaamheden en ingangen.
Vertrouwelijkheid
Zijn de eerste gesprekken gestart en
heeft één van de twee partijen ideeën
die zeer vertrouwelijk behandeld
dienen te worden, dan kunnen we een
geheimhoudingsovereenkomst tekenen. KPN heeft
daarvoor een standaard model. Ook zonder overeenkomst
gaan we ervan uit dat we elkaars vertrouwelijke informatie
vertrouwelijk behandelen.
Contracten
Als we tot de conclusie komen dat
we samen zaken willen doen, kunnen
we afhankelijk van de fase van de
samenwerking, contractuele afspraken
maken. We streven ernaar de ‘administratieve lasten’
zoveel mogelijk te beperken. Dat houdt in dat we
alleen contracteren wat echt zinnig is. Dat kan gaan om
vertrouwelijkheid, afspraken over kosten, intellectueel
eigendom, security etc.
• Voor een eenmalig project hebben we
een projectovereenkomst
• Voor terugkerende werkzaamheden een
mantelovereenkomst
• Voor een POC (Proof of Concept) hebben we
een POC-overeenkomst.
KPN heeft hier allemaal standaardcontracten voor,
waarbij de algemene inkoopvoorwaarden de basis
vormen. Deze vind je op de KPN website.
Security
KPN wil met security voorop lopen en
hanteert daarom hoge standaarden. Om
deze te borgen heeft KPN een set security
standaarden opgesteld (download de
iPad app) waaraan moet worden voldaan. Het is goed om
hier vroegtijdig (dus bij het ontwikkelen van software), al
rekening mee te houden. Dit bespaart een hoop tijd en
geld voor reparaties achteraf. Ook als je geen zaken gaat
doen met KPN, is het overigens belangrijk om dit goed
te regelen en zal dat de waarde van je product of dienst
wellicht goed doen. Bij de start van de samenwerking krijg
je een consultancy gesprek met een security expert van
KPN. Deze helpt je op weg om aan de gestelde eisen te
voldoen. Aan het eind van het traject zal het KPN team
van ethical hackers testen of de security voldoet. Alle
security eisen en de benodigde maatregelen om daaraan
te voldoen, zullen worden opgenomen in een aparte
bijlage van het contract.
Data privacy
KPN voldoet aan de wettelijke vereisten
en informeert haar klanten over de manier
waarop zij omgaat met de persoonsgegevens
in haar eigen ‘Privacy statement’ voor de
klanten. KPN verlangt dezelfde zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van haar leveranciers en zal dat in een
bewerkersovereenkomst contractueel vastleggen.
Intellectueel eigendom
Bij samenwerken kan intellectueel eigendom
(IPR) ontstaan. KPN hanteert als standaard
regel dat wie bestaande IPR inbrengt in de
samenwerking, daar eigenaar van is en blijft. Als er nieuwe
IPR ontstaat, is dat van de partij op wiens kosten en risico
het wordt gecreëerd.
Gedragscode (Supplier code of Conduct)
KPN zet zich in voor een maatschappelijk
verantwoorde manier van ondernemen in
de gehele waardeketen. Vooral bij productie
in landen waar dit niet vanzelfsprekend is, wordt hier
aandacht aan besteed. We vragen onze leveranciers dit
ook goed in te richten en hiervoor onze gedragscode te
tekenen.
Aanmaken als leverancier
Voordat we een factuur kunnen verwerken
of een contract kunnen afsluiten, zullen we je
in ons systeem aanmaken als leverancier. We
zullen daarvoor vragen om een pro-forma factuur met
adresgegevens, KvK-nummer en bankrekeningnummer,
zodat we zeker weten dat we de juiste gegevens invoeren.
kpn.com/innovatie
Facturatie
KPN zal eerst een PO (Purchase Order) sturen,
waarna je na levering van het product of de
dienst, een factuur kunt sturen. Deze dient aan
een aantal eisen, zoals vermelding van het PO-nummer,
maar ook alle wettelijke eisen, te voldoen om te zorgen
dat het betalingsproces soepel loopt. Vraag het overzicht
van de ‘factuureisen’ op bij de Partner Manager New
Business.
Betalingstermijn
KPN hanteert voor startups een betalingstermijn
van 30 dagen, bij facturatie achteraf.
Tijdslijnen contracteren
Als alles inhoudelijk klaar is, kan een contract
voor de commerciële fase van de samenwerking
in enkele weken worden gemaakt. Meestal
moeten zaken, als bijvoorbeeld security en prijs- en
productomschrijving echter nog worden uitgewerkt en
duurt het hele contracteren twee á drie maanden. Een
POC contract, bijvoorbeeld, kan sneller.
Vragen?
Neem voor meer informatie contact op met
Arnoud van der Kooij (Partner Manager New
Business).
Download