KPN daagt de Nederlandse Staat in kort geding wegens

advertisement
Persbericht
KPN daagt de Nederlandse Staat in kort geding
wegens discriminerende regulering
Datum
29 juni 2006
Nummer
048p
KPN spant vandaag een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat. Daarnaast dient KPN klachten
in tegen de kabel bij de OPTA en de NMa. KPN eist dat de overheid onmiddellijk een eind maakt aan
de ongelijke regulering voor de kabelsector en de telecomsector .
Kabel en telecom waren vroeger qua markt en qua aanbod gescheiden sectoren. Kabel bood tv aan,
telecom bellen en Internet. Door de technische ontwikkeling van de laatste jaren, zijn beide
momenteel in staat hetzelfde totaalpakket aan te bieden (bellen, Internet en tv). Daarmee zijn kabel
en telecom geduchte concurrenten van elkaar geworden.
Deze ontwikkelingen hebben niet geleid tot aangepaste regulering en een gelijk toezichtregime op
beide sectoren. KPN, als grootste telecomaanbieder, is onderworpen aan fijnmazige regulering,
toegangsverplichtingen voor concurrenten en toezicht. De kabelsector is daarentegen nooit
gereguleerd. Dit heeft geresulteerd in stijgende prijzen, geen toegang tot de kabelnetten voor
concurrerende aanbieders en stagnerende innovatie. Als kabelbedrijven nieuwe diensten willen
aanbieden (Internet, telefonie en digitale TV) laten zij de klanten met analoge TV daarvoor betalen.
In de scherpe concurrentie tussen traditionele en nieuwe aanbieders op de telefoniemarkt ondervindt
KPN grote hinder van deze eenzijdige regulering. Niet alleen op de telefoniemarkt wordt KPN ernstig
benadeeld, ook de inspanningen van KPN om het kabelmonopolie op TV aan te vallen wordt door
gedateerde regulering ernstig belemmerd. Intussen faalt het toezicht op de kabelsector. Die sector
tracht door kruissubsidiëring (tussen TV en nieuwe diensten zoals telefonie) en selectieve
prijsdumping de opkomende digitale TV markt voor KPN en andere telecomaanbieders af te
schermen.
Deze ongelijke behandeling heeft zeer ingrijpende gevolgen. Zoals bekend daalt de omzet en
winstgevendheid van het vaste net van KPN gestaag. KPN verliest duizenden vaste telefonieklanten
per maand aan de kabel.
KPN dringt al geruime tijd bij de diverse overheidinstanties aan op een fundamentele herbezinning
van het inmiddels sterk verouderde reguleringskader. Daarbij verwijst KPN steeds naar de snelheid
van de technische innovatie en naar de opkomst van nieuwe concurrenten als Skype, MSN en
Google. Verder wordt gewezen op ontwikkelingen elders, zoals in het Verenigd Koninkrijk waar de
telecomtoezichthouder zich na twintig jaar grotendeels heeft teruggetrokken uit eindgebruikers
regulering van telefonie. Ook de Europese Commissie ziet inmiddels in dat er ruimte is een groot
aantal consumentenmarkten te dereguleren. Desondanks houden de Nederlandse toezichthouders
vast aan de verouderde regulering.
Voor meer informatie:
Corporate Communicatie
Investor Relations
Mediavoorlichting
Tel: (070) 446 63 00
Fax: (070) 446 63 10
E-mail: [email protected]
Tel: (070) 446 09 86
Fax: (070) 446 05 93
E-mail: [email protected]
Hoort bij persbericht van
29 juni 2006
Nummer
048p
Daarom is KPN genoodzaakt om juridische procedures te voeren en dient KPN klachten in bij NMA
en OPTA. Omdat de vele gefragmenteerde bestuursrechtelijke procedures niet tot een spoedige
beëindiging van de ongelijke behandeling zullen leiden, spant KPN vandaag tevens een kort geding
aan met als inzet rechterlijke dwang om de ongelijke behandeling onmiddellijk te beëindigen.
KPN is een warm voorstander van vrije concurrentie. KPN zal volgend jaar beginnen met
grootschalige investeringen in het zogenaamde All IP netwerk waarbij glasvezel tot aan alle
kabelverdelers in 28.000 Nederlandse woonwijken gelegd zal worden. Deze nieuwe infrastructuur zal
KPN met zijn concurrenten delen, mét of zonder toegangsregulering. KPN verzet zich echter met alle
middelen tegen discriminatie van KPN door de overheid tegenover de kabelsector.
2 van 2
Download