Verhouding jongens en meisjes in het onderwijs

advertisement
Elina Jachjajeva
1BaSWC
Woord vooraf bij 2de, volledig
herziene druk
 Vergeleken met de eerste druk uit 2002
 Hoofdstuk over hechtingsstoornissen
 MCDD (Multicomplex Developmental Disorder)
 - PDD-NOS
 - ADHD
 - ADD (aandachtstekortstoornis zonder
hyperactiviteit
 mogelijkheden van alternatieve behandelingen
Voorwoord bij de eerste druk
 School speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van





kinderen
Belangrijste plek waar kinderen leren lezen en rekenen
Omgang met leeftijdsgenoten
Opvoedingsomgeving
Ruime (ortho)didactische bagage te beschikken
Trix van Lieshout is als orthopedagoog verbonden aan
het speciaal onderwijs.
Voorwoord bij de tweede druk
 Deze uitgave wijst op twee dingen:
 - Trix van Lieshout erin geslaagd een bruikbaar en
goed leesbaar boek te schrijven
 - Trix in contact staat met haar lezers en op de hoogte
is van de voortgang op het vakgebied
ontwikkelingsproblemen.
 Reacties van de lezers en de veranderden inzichten
Deel I – Theorie – Gaat over
 Ontstaanswijze van dit boek
 Keuze van de verschillende gedragsproblemen
 Verhouding jongens en meisjes in het onderwijs
aan kinderen met sociaal-emotionele problemen.
Ontstaanswijze van dit boek
 vanuit de praktijk van het (speciaal) onderwijsveld
 voor kinderen met leer- en sociaal-emotionele
problematiek
 verschillende psychische en psychiatrische problemen
bij kinderen
 Zorg met Leerwegondersteunend Onderwijs in
Utrecht
 Ontwikkelingsmoeilijkhede
Keuze van de verschillende
gedragsproblemen
 De elf typen problemen in dit boek
 Het meest hebben wij te maken met Attention Defi cit
Hyperactivity Disorder, ADHD
 Het aantal wisselt per jaar, maar is wel eens opgelopen
tot 25 procent
 Uitgesproken agressief gedrag
Verhouding jongens en meisjes in
het onderwijs aan kinderen met
sociaal-emotionele problemen
 Het is een bekend, maar wel opmerkelijk feit dat veel




meer jongens dan meisjes bovengenoemd type
onderwijs bezoeken
Autistisch en dyslectisch
Afwijking bij x-chromosoom
of y-chromosoom
hormoon oxytocine
Download