Basisopleiding inzake militaire technieken - igo

advertisement
Basisopleiding inzake
militaire technieken
ref.: SPE-077
__________________________________________________________________________________
Doelgroep
▪
Magistraten van het openbaar ministerie die bereid zijn de Belgische troepen te vergezellen bij
militaire operaties in het buitenland
Doelstelling
De opleiding omvat een informatieweek tijdens dewelke ook kennis wordt gemaakt met het militair
materieel.
Na het volgen van de opleiding beschikken de deelnemers over de noodzakelijke algemene
informatie om te kunnen functioneren in de schoot van een eenheid in operaties of in de schoot van
een militair detachement op zending zoals bepaald bij de wet van 10 april 2003 tot regeling van de
afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd.
Data
van maandag 16 november tot en met vrijdag 20 november 2015 (elke dag van 7.45u tot 18.00u; op
maandag vangt de opleiding aan om 8.40u; op vrijdag eindigt de opleiding om 16.15u)
Plaats
Kamp van Beverlo – Koninklijk Park – 3970 Leopoldsburg
Opmerkingen
De opleiding wordt georganiseerd in een gemengde taalgroep, zonder simultaanvertaling. De
sprekers zullen zo nodig instaan voor een vertaling tijdens de lessen, doch gelet op het internationale
karakter van de militaire operaties worden alle deelnemers geacht een voldoende passieve kennis
van de andere landstaal te bezitten.
Er is mogelijkheid tot overnachting ter plaatse vanaf zondagavond.
Deze opleiding stelt de kandidaten voor het brevet inzake militaire technieken in staat te voldoen
aan het voorschrift van art. 309bis Ger. W. (ingevoegd bij de wet van 10 april 2003).
Om het brevet te bekomen waaruit blijkt dat voldaan is aan het voorschrift van art. 309bis Ger. W.
moeten de kandidaten de volledige opleiding hebben gevolgd. Een gemotiveerde afwezigheid van
ten hoogste een halve dag wordt niettemin toegestaan.
De Nederlandstalige editie van de eerstvolgende bijscholing inzake militaire technieken gaat door op
1 en 2 februari 2016, in Kamp van Beverlo te Leopoldsburg. De Franstalige editie gaat door op 21 en
22 januari 2016, eveneens in Kamp van Beverlo.
Programma
______________________________________________________________________________
1)
maandag 16 november 2015
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Onthaal – briefing – voorstelling van het Kamp van Beverlo
Algemene organisatie van Defensie
Organisatie van de medische component
Organisatie van de landcomponent
Organisatie van de luchtcomponent
De militaire hiërarchie en de graden
De militaire tucht – Orde en tuchtovertredingen – Straffen
______________________________________________________________________________
2)
dinsdag 17 november 2015
▪
▪
▪
▪
Sleutelpersoneel van een contingent – Opdrachten en verantwoordelijkheden – Rol van de
militaire politie
Actuele operaties van de Belgische Defensie – Operationele voorbereiding
Individueel beschermingsmaterieel
UXO’s (‘unexploded ordnances’) – Mijnen – Niet ontplofte tuigen – ATFP (‘antiterrorism force
protection’) – Counter IED (Counter Improvised Explosive Device) – Reactiedrill in gemijnd
terrein
______________________________________________________________________________
-2-
3)
woensdag 18 november 2015
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Principes van humanitair oorlogsrecht
Organisatie van de marinecomponent
Ervaringen van militairen tijdens operaties
Veiligheidsvoorschriften in een compound en erbuiten
Terrorisme, sabotage, spionage
ROE (‘rules of engagement’) – Gedragsregels
______________________________________________________________________________
4)
donderdag 19 november 2015
▪
▪
Hanteren van de GP, veiligheidsmaatregelen, laden, onmiddellijke actie, ontladen, inspectie
van het wapen, rechtstaande schiethouding, rechtstaand schieten
EHBO: omgaan met gekwetsten, bloedingen, breuken, brand- en vrieswonden
_____________________________________________________________________________
5)
vrijdag 20 november 2015
▪
▪
▪
Tuchtprocedure – Procedure in eerste aanleg en in beroep – Tuchtvordering en strafvordering
Ervaringen van LEGAD (‘legal advisors’)
Evaluatie en feedback met alle deelnemers
_____________________________________________________________________________
-3-
Download