Untitled

advertisement
> Pracetam oplossing : wachttijd van nul dagen
I
Dankzij de geringe toxiciteit werd paracetamol opgenomen
in bijlage II van de MRL wetgeving (lijst van stoffen die
geen risico voor de consument vormen en waarvoor geen
MRL wordt vastgelegd).
I
Daarenboven is er geen accumulatie van paracetamol door
de snelle resorptie en eliminatie.
Pracetam 200mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens,
heeft een wachttijd van 0 dagen voor vlees en slachtafval.
> De stabiliteit in oplossing zorgt voor een goede
werking gedurende 24 uur.
Behandelingsrecipiënt:
I
Verdunning 0,15% Pracetam
I
Hardheid 30°fH
I
pH 8,0
concentratie paracetamol (mg/l)
Stabiliteitsstudie met Pracetam 200 mg/ml oplossing in verschillende types drinkwater
(pH en hardheid) en bij meerdere verdunningen :
T0
T0+2u
T0+4u
T0+6u
T0+8u
T0+12u
T0+24u
T0+12u
T0+24u
Doseerpomp aan 2% :
I Verdunning 7,5% Pracetam
I
Hardheid 20°fH
I
pH 7,0
concentratie paracetamol (g/l)
Moment van staalname
T0
T0+2u
T0+4u
T0+6u
T0+8u
Moment van staalname
Pracetam 200mg/ml oplossing blijft zelfs na 24 uur stabiel in drinkwater
> Een zeer goede oplosbaarheid in water met
verschillende kwaliteit (bij omgevingstemperatuur)
I
nodig is voor het gebruik met een doseerpomp : dit werd
bevestigd aan de hand van een studie naar de oplosbaarheid
in water met verschillende kwaliteit.
Paracetamol is onder bepaalde vormen moeilijk oplosbaar.
De exclusieve samenstelling van Pracetam 200mg/ml
oplossing zorgt voor een zeer goede oplosbaarheid die
CONCENTRATIE
PARACETAMOL /
LITER WATER
300 mg / l
(recipiënt)
6g/l
(doseerpomp
aan 5%)
HARDHEID
0° 10° 20° 30° 40°
fH fH
fH
fH
fH
0° 10° 20° 30° 40°
fH fH
fH
fH
fH
Helder
Helder
10g/l
(doseerpomp
aan 3%)
0°
fH
10° 20° 30° 40°
fH
fH
fH
fH
pH 5
pH 6
pH 7
Helder
pH 8
pH 9
Pracetam 200 mg/ml heeft een zeer goede oplosbaarheid in verschillende soorten water bij omgevingstemperatuur.
> Een beperking van oplosbaarheid bij extreme
omstandigheden
I
Bij gebruik van paracetamol aan zeer hoge concentraties
(doseerpomp op 1%) in koud water (temperatuur tussen
5°C en 10°C) kunnen fijne kristallen ontstaan.
I
V.M.D. raadt aan de doseerpomp aan 5% of minimum 3%
te gebruiken.
INDICATIE
SYMPTOMATISCHE BEHANDELING VAN KOORTS TEN
GEVOLGE VAN RESPIRATOIRE AANDOENINGEN
Dagelijkse dosis paracetamol
30 mg / kg lichaamsgewicht / dag
Dagelijkse dosis Pracetam 200mg/ml
per 100 kg lichaamsgewicht
15 ml / 100 kg lichaamsgewicht / dag
Gemiddelde behandelingsduur
5 dagen
Wachttermijn (vlees en slachtafval)
0 dagen
Beschikbare verpakking
Fles van 5 liter
PRACETAM 200 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens - Samenstelling : Paracetamol 200 mg. Macrogol 300 tot 1,00 ml - Eigenschappen : Paracetamol of acetaminofen
of N-acetyl-p-aminofenol, is een paraminofenolderivaat met analgetische en antipyretische eigenschappen. Paracetamol wordt snel en vrijwel volledig gerabsorbeerd na orale toediening
(biologische beschikbaarheid van ongeveer 90% na toediening in het drinkwater). Piekconcentraties worden bereikt in iets minder dan 2 uur na inname. - Therapeutische indicaties : Bij varkens:
symptomatische behandeling van koorts ten gevolge van respiratoire aandoeningen, in combinatie met een passende anti-infectieuze behandeling, indien noodzakelijk. - Dosering en
toedieningsweg : 30 mg paracetamol per kg lichaamsgewicht en per dag, gedurende 5 dagen, oraal toegediend via het drinkwater, gelijkwaardig aan 1,5 ml orale oplossing per 10 kg
lichaamsgewicht en per dag gedurende 5 dagen. - Wachttermijn : (Orgaan)Vlees: 0 dagen. - Contra-indicaties : Niet gebruiken bij dieren met bekende overgevoeligheid voor paracetamol of voor
één van de andere hulpstoffen van het product, met ernstige lever- of nierstoornissen. Niet gebruiken bij dieren die lijden aan dehydratie of hypovolemie. Gelijktijdige toediening van
nefrotoxische medicatie dient te worden vermeden. - Bijwerkingen : In zeldzame gevallen kan, bij therapeutische dosissen, voorbijgaande zachte ontlasting voorkomen en dit kan tot 8 dagen
na het stopzetten van de behandelingen aanhouden. Dit heeft geen effect op de algemene conditie van dieren en gaat zonder specifieke behandeling voorbij. Indien u ernstige bijwerkingen of
andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. - Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
: Dieren met verminderde waterinname en/of een verstoorde algemene conditie dienen parenteraal te worden behandeld. In geval van gecombineerde virale en bacteriële etiologie van de ziekte,
dient gelijktijdig een geschikte anti-infectieuze behandeling ingesteld te worden. - Gebruik tijdens dracht of lactatie : Onderzoek op laboratoriumdieren heeft geen teratogeen of foetotoxisch
effect bij therapeutische dosissen uitgewezen. Toediening van het product tot driemaal de aanbevolen dosis gedurende dracht of lactatie gaf geen aanleiding tot bijwerkingen. Het product kan
dus gedurende zwangerschap en lactatie worden toegediend. Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota) : Na toediening van vijf maal de aanbevolen dosis paracetamol
kan sporadisch vloeibare faeces met vaste deeltjes optreden. Dit heeft geen enkel effect op de algemene lichaamsconditie van de dieren. Acetylcysteïne kan gebruikt worden in geval van
accidentele overdosering. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie : Gelijktijdige toediening van nefrotoxische medicatie dient te worden vermeden. - Speciale
voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een masker en veiligheidsbril om het
gezicht en de ogen te beschermen. Wanneer het product in contact komt met de huid of ogen, onmiddellijk met een ruime hoeveelheid water spoelen. Een arts raadplegen indien de symptomen
aanhouden. Om de kans op orale opname uit te sluiten wordt aanbevolen niet te eten of te drinken tijdens het gebruik van Pracetam en na gebruik de handen te wassen. Bij opname van het
product, een arts raadplegen. Gebruik het product niet indien u overgevoelig bent aan paracetamol. Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Registratienummer : BE-V363097 Vergunninghouder voor het in de handel brengen en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte : Laboratoires SOGEVAL, 200 avenue de Mayenne, BP 2227, 53022 LAVAL Cedex 9, Frankrijk.
VMD-05/2010
Pracetam 200mg/ml oplossing voor
gebruik in drinkwater voor varkens
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards peterdelang

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

waarom weet ik dit nog niet

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards