Casus 2

advertisement
Casus 1
Een 87 jarig man wordt op de eerste hulp gepresenteerd.
Sinds zijn echtgenote vorige week met een heupfractuur is opgenomen is hij alleen thuis. Zijn
zoon trof hem vanochtend niet aanspreekbaar aan op de grond. Bij aankomst van de
ambulance werd er een hypoglycemie van 1,6 gemeten waarop er 40 ml glucose 50%
intraveneus werd toegediend.
Zijn voorgeschiedenis vermeld diabetes mellitus type 2 waarvoor hij een insulineschema met
eenmaaldaags langwerkend en driemaal daags kortwerkende insuline gebruikt. Verder
gebruikt hij in verband met hypertensie en coronairlijden een betablokker, ace remmer, statine
en acetylsalicylzuur.
Patiënt wordt volgens de “ABCDE” methodiek opgevangen:
A/ vrij.
B/ ademhalingfrequentie 27/min, SpO2 99% met 5 liter O2 via neusbril. Pulmones: sonore
percussie, bdz basaal iets crepiteren.
C/ RR 92/58 mmHg. Pols 84/min. Koude acra. Capillary refill 4 sec.
D/ E3M6V3
E/ geen petechiën, geen hoofdwond.
1 Mist u nog belangrijke zaken in de primary assessment? Wat zijn de eerste stappen die u
neemt? Zou u patient op een shockroom opvangen?
Er wordt op de eerste hulp een arterieel bloedgas geprikt:
2 Hoe interpreteert u het bloedgas?
3 U wil patiënt “vullen” om zijn hypotensie te bestrijden. Welke infuusvloeistoffen kent u?
Wat zijn voor en nadelen? en waarmee zou u deze patiënt willen vullen?
Er wordt een ECG gemaakt:
4 Wat valt u op? Welke bevinding uit de “ABCDE” mist u nog en zou een verklaring voor de
meest in het oog springende afwijking kunnen zijn?
5 Zijn temperatuur is 28 graden. Met welke gevaren moet je nu rekening houden?
Literatuur:
Kooter AJ et al. Volumeresuscitatie, wat is de oplossing? NTVG 2013;157:A6503
Myburgh et al. Resuscitation Fluids. NEJM 2013;369:1243-1251
Douglas JA et al Accidental Hypothermia. NEJM 2012;367:1930-1938
Cursus Systematisch benadering Medische spoedsituaties: ISBN 978-90-806962-2-8
(ter bestellen via [email protected])
Casus 2:
Een 30 jarige vrouw werd binnengebracht na inname van vele tabletten paracetamol (500mg).
Patiënt is wakker en hemodynamisch stabiel.
1 Waar let u op tijdens anamnese / heteroanamnese?
2 Lichamelijk onderzoek laat geen bijzonderheden zien. Gaat u:
- Maagspoelen?
- Actieve kool geven?
- Laxeren? Zo ja, waarmee?
Welke argumenten spelen hierbij een rol?
3 Wat doet actieve kool in het algemeen? Hoe lang na inname van paracetamol is het geven
van actieve kool nog zinvol? Noem een aantal medicijnen waarbij het zinloos is om actieve
kool te geven.
4 Gaat u een paracetamol spiegel bepalen? Op welk moment?
5 Stel, bij bovengenoemde patiënte bestaat er een behandelindicatie voor haar
paracetamolintoxicatie.
- Waarmee behandeld u, wat is de belangrijkste bijwerking?
- Wanneer gaat u met de behandeling stoppen?
Literatuur:
Siviloti et al. A risks quantification instrument for acetaminophen overdose. Ann Emerg Med
2005;46: 263-271.
Heard KJ. Acetylcysteine for Acetaminophen Poisoning. NEJM 2008; 359: 285-292.
Vries I de et al. Absorptieverminderende maatregelen bij de behandeling van vergiftigingen.
NTVG 2005;149:2964-8
Download