Hoofdrichting Filosofie, Politiek en Maatschappij - UU

advertisement
Hoofdrichting Filosofie, Politiek en Maatschappij 2016-2017
Doelgroep
Deze hoofdrichting is voor iedereen die interesse heeft in filosofie, geschiedenis, ethiek
en maatschappij. Denk aan discussies over een rechtvaardige samenleving, aan
klimaatdiscussies, aan de invloed van marktwerking en de rol van kapitalisme, geld in
politiek en samenleving. Er is een breed aanbod, waarbinnen je tot verschillende masters
in de filosofie kunt worden voorbereid.
Het programma
Binnen de hoofdrichting Filosofie Politiek en Maatschappij zijn er twee tracks: filosofie en
geschiedenis. Afhankelijk van de keuze van je kernpakket kies je ook de basiscursus en
de voorbereidende cursussen.
Het eindwerkstuk
Het eindwerkstuk dat je bij Wijsbegeerte schrijft, is 7.5 ects (kleine bachelorscriptie van
5000-7000 woorden). Je volgt de procedure die filosofiestudenten ook volgen. Er is veel
vrijheid in het onderwerp: je bedenkt twee onderwerpen waar je over zou willen
schrijven en zo mogelijk ook door wie je begeleid wilt worden. Het is wel verstandig aan
te sluiten bij de expertise van docenten en bij cursussen die je al hebt gevolgd. Je
schrijft je via OSIRIS in voor het eindwerkstuk. Na inschrijving ontvang je een mail van
de scriptiecoördinator met informatie over de verdere gang van zaken.
Let op: het is belangrijk dat je je in de reguliere inschrijfperiode in OSIRIS inschrijft
voor het eindwerkstuk, en niet pas tijdens de wijzigingsdagen. Anders loop je namelijk
grote kans dat je niet met je favoriete onderwerp bij je favoriete begeleider aan de slag
kunt. Hier vind je meer informatie over het eindwerkstuk van wijsbegeerte.
Schrijf je een eindwerkstuk bij geschiedenis dan geldt het volgende:
Zorg ervoor dat je eindwerkstuk thematisch aansluit op het gekozen Kernpakket dat je
volgt bij Geschiedenis (zie ook hieronder). Zorg ervoor dat je al tijdens het derde of
vierde vak van dat kernpakket een keuze maakt, in overleg met (een) betrokken
docent(en) voor een onderzoeksthema. Hier vind je meer informatie over het
eindwerkstuk van Geschiedenis.
Algemene niveau-eisen Hoofdrichting:
Een hoofdrichting omvat minimaal 75 ECTS en maximaal 105 ECTS, waarvan minimaal
30 ECTS op niveau 3 (incl. eindwerkstuk) en een maximum van 22.5 ECTS op niveau 1
binnen de hoofdrichting. Hieronder staat het cursusaanbod. Daarna volgt informatie over
planning binnen je opleiding, aansluitende masterprogramma’s en de arbeidsmarkt.
Verplichte onderdelen: Voorbereiding, Kernpakket, Eindwerkstuk
Track Filosofie
Cursuscode
WY2V13020
WR1V14013
WY1V13018
Basiscursus Onderzoek, (Verplichte keuze 7,5 ECTS):
Korte naam
Blok ECTS
Politieke en Sociale Filosofie
3
7.5
Voorbereiding Kernpakket (Verplicht 7,5 ECTS)
Grote Ideeën
2
7.5
Geschiedenis van de Wijsbegeerte II
3
7.5
WY1V14018
WY2V14019
WY3V14020
WY3V14021
Kernpakket (Verplichte keuze 30 ECTS)
Korte naam
Blok
De mens en zijn plaats in de natuurlijke orde
1
Wijsgerige antropologie
2
Modellen van de mens
3
Ethics and Politics of Human Nature
4
Ethics in modern society
Introduction to Practical Ethics
3
Ethics, Science and Integrity
3
Ethics, Globalization and Sustainability
4
Ethics and Health
4
Cursuscode
WY3V12012
Eindwerkstuk (Verplicht 15 ECTS)
Korte naam
Blok
Bachelorscriptie Wijsbegeerte
2,4
Cursuscode
WY3V14009
WY3V14010
WY3V14011
WY3V14012
niveau
2
1
1
ECTS
7.5
7.5
7.5
7.5
niveau
3
3
3
3
7.5
7.5
7.5
7.5
1
2
3
3
ECTS niveau
7.5
3
Track Geschiedenis
Basiscursus (Verplicht 7,5 ECTS)
Cursuscode Korte naam
TC2V16002
Basiscursus Onderzoek Geschiedenis
Voorbereiding Kernpakket (Verplichte keuze 7,5 ECTS)
GE1V13008
Ges-Moderne geschiedenis (1789-1914)
Ges-Wereldculturen
GK1V16002
GE1V13009
Ges-Eigentijdse geschiedenis voor TCS (voltijd)
Blok
4
ECTS niveau
7.5
2
3
3
4
7.5
7.5
7.5
1
1
1
niveau
2
3
3
3
GE2V15001
Kernpakket (verplichte keuze, 30 ECTS)
Macht en onmacht van de markt
Korte naam
Blok ECTS
Geld, macht, staat en markt
1
7,5
Van Marx tot Mao
2
7,5
Het kapitalisme als moreel systeem
3
7,5
Instituties geanalyseerd
4
7,5
Politiek tussen nationale en mondiale samenleving
Geld, macht, staat en markt
1
7,5
GE3V15003
WY3V15002
GE3V14007
Ges-De verplaatsing van de politiek
Legitimatie van de politiek
Instituties geanalyseerd
3
3
3
Cursuscode
GE2V15001
GE3V15002
WY3V15001
GE3V14007
2
3
4
7,5
7,5
7,5
2
GE3V14016
GE3V14017
GE3V14018
GE3V14019
Geschiedenis van het Kapitalisme
Ges-Denken over kapitalisme
Ges-Om het lot van de arbeider
Ges-Het statensysteem
Ges-De VOC en de wereld
1
2
3
4
7,5
7,5
7,5
7,5
3
3
3
3
Voorbereiding Eindwerkstuk en Eindwerkstuk Verplicht (15 ECTS)
Geschiedenis (15 ECTS)
Cursuscode
Korte naam
Blok
ECTS niveau
GK3V14001
Ges-Grondslagen van de geschiedenis
1, 2
7,5
3
GE3V14054
Eindwerkstuk Geschiedenis
2, 3, 4
7.5
3
Verplichte keuze
1. Eén van de volgende minoren (30 ECTS):*
Gouden tijden in vroegmodern Europa
Esthetica
Het goede, het ware en het schone
Internationale betrekkingen
Wetenschapsgeschiedenis
Geschiedenis en herinnering in de digitale wereld
Beeldcultuur en samenleving
*Er mag geen overlap zijn met de cursussen in het kernpakket; en let op de
toegangseisen van de cursussen.
2. Losse cursussen (minimaal 15/22,5 ECTS)
Verplichte keuze buiten het kernpakket*
WY3V14009 De mens en zijn plaats in de natuurlijke orde
WY3V14010 Wijsgerige antropologie
WY3V14011 Modellen van de mens
WY3V14012 Ethics and Politics of Human Nature
GE2V15001 Geld, macht, staat en markt
GE3V15002 Van Marx tot Mao
WY3V15001 Het kapitalisme als moreel systeem
GE3V14007 Instituties geanalyseerd
GE3V15003 Ges-De verplaatsing van de politiek
WY2V15002 Legitimatie van de politiek
GE3V14007 Instituties geanalyseerd
WY1V14018 Introduction to Practical Ethics
WY2V14019 Ethics, Science and Integrity
WY3V14020 Ethics, Globalization and Sustainability
WY3V14021 Ethics and Health
GE3V14016 Ges-Denken over kapitalisme
GE3V14017 Ges-Om het lot van de arbeider
GE3V14018 Ges-Het statensysteem
GE2V14002 Ges-Ideologieen in de 19e en 20e eeuw
GE2V14003 Ges-Multinationals
GE2V14004 Ges-International Governance
TC3V11002 Tcs-De Onderzoeker als adviseur
*Let op de ingangseisen die voor sommige cursussen gelden.
WY3V15001
1
2
3
4
1
2
3
4
2
3
4
3
3
4
4
1
2
3
2
1
2
2
7.5
7.5
7.5
7.5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7.5
7.5
7.5
7.5
7,5
7,5
7,5
7.5
7.5
7.5
7.5
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
1
2
3
3
3
3
3
2
2
2
3
Stage, buitenland: oriëntatie op de arbeidsmarkt
Tijdens hun bachelor oriënteren studenten zich op de toekomst. Studenten TCS moeten
kiezen voor óf een stage (niveau 2 of niveau 3) óf een periode van studie in het
buitenland. Voor studenten LAS is dat niet verplicht maar zeker ook mogelijk.
Een stage helpt studenten te ontdekken hoe kennis en vaardigheden uit hun
hoofdrichting in de praktijk bruikbaar en nuttig zijn. Het is niet verplicht om een stage
inhoudelijk aan te laten sluiten bij de hoofdrichting, maar het is wel aan te raden. Veel
studenten ontdekken tijdens hun stage hoe zij verder willen: direct een baan zoeken en
later een master volgen, of juist doorgaan in een master die verder voorbereidt op de
beroepspraktijk.
Te denken valt aan de volgende instellingen: overheid, NGO-instellingen, politieke partij,
vaktijdschriften.
De cursus ‘De onderzoeker als adviseur’ (TC3V11002, zie lijst vrije keuze) geeft je een
kijkje in de keuken van academisch werken bij de culturele sector, NGO’s en de
overheid. Deze cursus is speciaal aanbevolen voor studenten die een stage op niveau 3
willen doen waarin zij gaan werken met kennis uit hun hoofdrichting.
Ook een studie in het buitenland kan bijdragen aan de verdieping van deze gekozen
hoofdrichting. Volg in dat geval vakken op het gebied van je hoofdrichting en ontdek de
verschillen tussen onderwijs van de UU en onderwijs in het buitenland.
Afgestudeerden hebben (na afronding van hun master, soms al na de bachelor) onder
meer werk gevonden als onderzoeker, adviseur, docent of journalist.
Na de bachelor
Alle masterprogramma’s binnen de Universiteit Utrecht zijn selectief. Dat houdt in dat de
toelatingscommissie mag selecteren op basis van studieprestaties. Kijk voor meer
informatie op de website van de desbetreffende master. Alle informatie over masters van
de Universiteit Utrecht vind je op http://students.uu.nl/opleidingen/level/master-169.
Uiteraard staat het je ook vrij om buiten de UU te kijken naar masters.
-Applied Ethics; Bij keuze van het kernpakket Wat is de mens? of Ethics in Modern
Society. Voor verdere informatie kun je terecht bij de hoofdrichtingsadviseur
([email protected]).
-History and Philosophy of Science; Minstens 10 EC aan vakken op het gebied van de
wetenschapsfilosofie of wetenschapsgeschiedenis.
-Cultural History of Modern Europe
-Politics and Society in Historical Persepective
-RMA History
Let op: Om voor selectie voor deze masterprogramma's in aanmerking te komen, dien je
minstens 30 EC geschiedeniscursussen op niveau 2 of 3 te hebben gevolgd (bij de RMA
45 EC, en er zijn aanvullende voorwaarden. Vraag de hoofdrichtingsadviseur). Het
kernpakket ‘Geschiedenis van het kapitalisme’ voldoet aan de eis van 30 EC. Bij de
andere kernpakketten zou je nog een extra geschiedeniscursus op niveau 2 of 3 moeten
volgen om in aanmerking te komen.
Planning
Planning voor TCS en LAS studenten:
- De voorbereidende cursus op het kernpakket van je hoofdrichting, volg je in het
tweede semester van je eerste jaar en maakt deel uit van je hoofdrichting.
- Overige (voorbereidende) cursussen vallen in de profileringsruimte OF in de
uitbreidingsruimte van de hoofdrichting (boven 75 ects).
- De Basiscursus Onderzoek wordt in het eerste jaar gevolgd (ingangseis kernpakket)
en valt binnen de hoofdrichting.
- Het Kernpakket volg je bij voorkeur in je tweede jaar.
- Zorg dat je voldoet aan de ingangseisen van de cursussen die je als (verplichte)
keuze doet binnen de hoofdrichting.
- Het Eindwerkstuk van je hoofdrichting volg je bij voorkeur in het derde jaar.
Nivea-eisen: Binnen de hoofdrichting volg je maximaal 22,5 ects op niveau 1.
Welke stappen moet je ondernemen om je te registreren voor je hoofdrichting
en de bijbehorende cursussen?
1. Aanmelden voor een Kernpakket en losse cursussen
Je schrijft je in voor een kernpakket vóór de cursusinschrijving van semester 1 van jaar
2 . Meer informatie vind je hier.
Voor de losse cursussen binnen de hoofdrichting schrijf je je in tijdens de reguliere
inschrijfperiodes.
Voor een minor binnen of buiten je hoofdrichting volg je de instructies op deze site.
2. Aanmelden voor de hoofdrichting
Je schrijft je voor de hoofdrichting in aan het eind van je eerste jaar. Hiervoor maak je
gebruik van een HR-registratieformulier.
TCS studenten melden zich aan met het formulier dat te vinden is op de site:
Inschrijven Hoofdrichting TCS. Op deze site vind je ook informatie hoe je je hoofdrichting
kunt wijzigen en wat je moet doen wanneer je twee hoofdrichtingen wilt volgen. Jouw
hoofdrichting wordt dan geregistreerd in Osiris in jouw examenprogramma.
LAS studenten melden zich voor de hoofdrichting aan met het formulier
Hoofdrichtingverklaring LAS. Op deze site vind je ook informatie hoe je je hoofdrichting
kunt wijzigen en wat je moet doen wanneer je twee hoofdrichtingen wilt volgen. Jouw
hoofdrichting wordt dan geregistreerd in Osiris in jouw examenprogramma.
Download