Programma`s BSc opleidingen Scheikunde

advertisement
Onderwijs- en examenregeling FWN
Deel I Bacheloropleiding
Bijlage 1e
Programma’s BSc opleidingen Scheikunde:
Onderstaande tabellen geven de programma’s weer van de monodisciplinaire opleiding zowel
als van de major-minor combinaties.
Bij de omschrijving van de programma’s van major/minor combinaties worden soms vakken
genoemd met dezelfde naam als bij de monodisciplinaire opleiding, maar met een geringer
aantal ECTS. In zo’n geval is de omvang van dat vak gereduceerd in overeenstemming met de
reductie in ECTS.
Scheikunde
1e jaar
Anorganische Chemie 1
Anorganische Chemie 1 Practicum
Biochemie 1
Biochemie 1 Practicum
Celbiologie
Celbiologie Practicum
Fysische Chemie 1
ICT en Inleiding Wiskunde
Introductiepracticum en Veiligheid
Moleculaire genetica 1
Natuurkunde 1 en 2
Organische Chemie 1
Organische en Fysische Chemie Practicum
Project Gestuurd Onderwijs
Scheikunde
Wiskunde 1A
Wiskunde 2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Jaar 2:
ECTS
4
3
3
3
3
1
4
1
1
3
6
5
5
3
7
3
5
Life
ECTS
Anorganische Chemie 2
Anorganisch Chemie 2 Practicum
Biochemie 2
Biochemisch 2 Practicum
Bioanorganische Chemie
Coordinatiechemie
Chemische Thermodynamica
Fysische Chemie 2
Fysisch Chemisch 2 Practicum
Gentechnologie
Moleculaire Quantummechanica 1
Moleculaire Quantummechanica 2
Moleculaire Quantummechanica Life
NMR-spectroscopie
Organische Chemie 2I
Organisch Chemie 2 Practicum
Structuuropheldering
Symmetrie
Levend Heelal
200
200
200
200
300
200
200
200
200
300
200
200
200
200
200
200
200
200
100
Jaar 3:
Biochemie III
Introduction to Soft Matter
Bio-informatica
300
300
300
26
4
3
3
4
3
5
4
4
6
Matter
ECTS
6
4
3
5
4
4
6
4
3
3
6
4
4
4
3
6
4
4
3
4
4
4
4
4
Onderwijs- en examenregeling FWN
Reactiekinetiek & dynamica 1
Experimentele vaardigheden
Keuzevak theorie
Communicatieve vaardigheden en kennis van
maatschappelijke aspecten
Scriptie
Stageoriëntatie
Vrije keuzeruimte
Deel I Bacheloropleiding
Bijlage 1e
300
4
17
4
4
17
4
6-10
3
3
15-11
6-10
3
3
15-11
Voor het keuzevak theorie wordt een keuze gemaakt uit vakken die voor de betreffende variant worden
aangeboden. Voor de life-variant zij dat: Moleculaire genetica 2 (3 ECTS), Gene expression (4 ECTS),
Molecular defects in human diseases (6 ECTS), Biofysische Structuurchemie (6 ECTS), Reactiekinetiek
& dynamica 2 (5 ECTS), Algoritmiek (3 ECTS), Molecular quantum mechanics & molecular modelling (4
ECTS). Voor de matter-variant zijn dat de vakken Bio-organische Chemie (6 ECTS), Oppervlakken en
Heterogene Katalyse (6 ECTS), Synthetisch Organische Chemie (6 ECTS), Bioanorganische Chemie (4
ECTS), Reactiekinetiek & dynamica 2 (5 ECTS), Algoritmiek (3 ECTS), Molecular quantum mechanics
& molecular modelling (4 ECTS) als theoretische vakken in de vrije keuzeruimte aanbevolen.
Het onderdeel Communicatieve vaardigheden en kennis van maatschappelijke aspecten bestaat uit het
vak Leren, Presenteren en Communiceren 1 (3 ects), en 1 of beide van de vakken: Geschiedenis van
de Natuurwetenschappen (3 ects) en Foundations of the Multidisciplinary Life Sciences (4 ects).
De vrije keuzeruimte kan worden ingevuld met colleges en/of practica in al dan niet aanverwante
vakgebieden.
Major Scheikunde/minor Natuurkunde
1e jaar
Scheikunde vakken:
Anorganische Chemie 1
Biochemie 1
Biochemie 1 Practicum
Fysische Chemie 1
Organische Chemie 1
Scheikunde
100
100
100
100
100
100
ECTS
4
3
3
4
5
7
Natuurkunde vakken:
Analyse 1 (voor chemici)
Analyse 2 (voor chemici)
Klassieke Mechanica 1
Lineaire Algebra 1 (voor chemici)
Natuurkundig Practicum 1 (voor S/n)
Presenteren en Communiceren 1a
Optica
100
100
100
100
200
100
100
6
6
7
6
3
1
5
Jaar 2:
Biochemie II of Anorganische Chemie II
Chemische Thermodynamica
Elektromagnetisme I
Fysische Chemie II
Moleculaire Quantummechanica 1 en 2
NMR-spectroscopie
Organische Chemie II
Structuuropheldering
Symmetrie
Natuurkundig Practicum 2 voor S/n
Anorg/Org/Fysisch Practicum voor S/n
Presenteren en communiceren 1b
200
200
100
200
200
200
200
200
200
300
200
100
27
ECTS
6
4
6
4
10
3
6
4
3
4
9
1
Onderwijs- en examenregeling FWN
Deel I Bacheloropleiding
Bijlage 1e
Jaar 3:
Signaal Verwerking en Ruis
300
Biofysische Structuurchemie of
Oppervlakken en Heterogene Katalyse
300
Ethische en Maatschappelijk Aspecten vd Chemie
Experimentele vaardigheden
Spectroscopische Technieken
Statistische Thermodynamica
Scriptie Chemie
Stageorientaties (2)
Variatieruimte (evenveel Schk als Ntk)
28
ECTS
6
6
3
17
3
3
3
3
16
Download