Zorgmodule bewegen

advertisement
Zorgmodule Bewegen
Deze zorgmodule behoort tot het generieke deel van de zorg
die beschreven staat in de zorgstandaarden voor patiënten
met (een hoog risico op) een chronische aandoening
Helmie Mulder-Mertens
Sjoerd Bakker
Ondernemersevent
September 2016
Agenda
•
Kennismaking
•
Zorgstandaarden en Zorgmodules algemeen
•
Ontwikkelproces Zorgmodule Bewegen
•
Inhoud
•
Wat beweegt mensen met een chronische aandoening?
Laatste stavaza
•
Implementatie
•
Een praktijkvoorbeeld
•
Aan de slag
•
Terugkoppeling en afsluiting
Van theorie
en beleid
Naar praktijk
en
implementatie
Zorgstandaarden
Een zorgstandaard beschrijft de norm waaraan multidisciplinaire
zorg voor mensen met een (hoog risico op) bepaalde chronische
ziekte moet voldoen. Hij beperkt zich niet tot de inhoud van de zorg
(inclusief de rol van de chronisch zieke mens), maar richt zich
eveneens op de organisatiestructuur van het zorgproces (de
ketenorganisatie) en de bijbehorende kwaliteitsindicatoren
Zorgstandaarden
• Zorgstandaard Astma Kinderen
• Zorgstandaard Astma Volwassenen
• Zorgstandaard COPD
• Zorgstandaard CVA/TIA
• Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement
• Zorgstandaard Diabetes type 2
• Zorgstandaard Obesitas
•
•
•
•
Zorgstandaard Dwarslaesie (Dwarslaesie Organisatie Nederland)
Zorgstandaard Kanker (Leven met kanker)
Zorgstandaarden zeldzame aandoeningen
Zorgstandaard Dementie
Zorgmodules
Een zorgmodule is onderdeel van een zorgstandaard en beschrijft
een generieke component in de zorg voor chronische zieken
Zorgmodule Arbeid
Zorgmodule Palliatieve zorg
Zorgmodule Stoppen met Roken
Zorgmodule Voeding
Zorgmodule Zelfmanagement
Ontwikkelproces Zorgmodule Bewegen
De Zorgmodule Bewegen heeft als doel de zorg voor mensen met –
een hoog risico op - een chronische aandoening te verbeteren.
Inhoud
Organisatie
Kwaliteitsindicatoren
Deze Zorgmodule kan op zichzelf staan maar moet ook onderdeel
gaan uitmaken van ziekte specifieke zorgstandaarden.
Wie
Kerngroep
Patiëntenfederatie NPCF
Nederlands Huisartsengenootschap
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Onderzoeker Beweegzorg (Hanzehogeschool Groningen)
Zorgverzekeraars Nederland (t.b.v. implementatie)
Voorzitter
Kirsten Bornebroek
Jacques Geraets
Helmie Mulder-Mertens
Annemiek Bielderman
Martien Bouwmans
Helene Voogdt
Klankbordgroep
Patiënten organisaties
Eigenaren van ziekte
specifieke zorgstandaarden
Zorgverleners
Nederlandse Obesitas Vereniging
Anja Mulder
Reumafonds
Nique Lopuhaä
Longfonds
Bas Holverda
De Hart&Vaatgroep
Daphne Bloemkolk
Patiëntenbeweging Levenmetkanker
Laurence Maes
Poly-artrose lotgenoten vereniging
Etty Kruiswijk-van Ooyen
Vereniging Spierziekten Nederland
Inge Vos
Diabetes Vereniging Nederland
Angela de Rooij-Peek
Platform Vitale Vaten
Carola de Ridder
Nederlandse Diabetes Federatie
Corrine Brinkman
Long Alliantie Nederland
Alex van ‘t Hul
Partnership Overgewicht Nederland
Salmara Akihary
Françoise Klessens
Nederlandse vereniging voor diëtisten
Wineke Remijnse
Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners
Carola de Ridder
Nederlandse Vereniging voor Leefstijl Professionals
Rutger Bennink
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
Salmara Akihary
Nederlandse Orthopeadische Vereniging
Chris van de Togt
Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
Marian Lebbink
Nederlandse Verenigingen voor artsen van longziekten en
tuberculose
Publiek domein
Kennisinstituten
Verzekeraars
Vereniging van Revalidatieartsen
Valesca Venhof
Nederlandse Internisten Vereniging
Françoise Klessens
Vereniging van Sportgeneeskunde
Hans Smid
V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Gerda Keizer
Angela Mulders
InEen
Frederik Vogelzang
NOC*NSF
Jan Minkhorst
Fit!Vak
Ronald Wouters
Stichting Onbeperkt Sportief
Hans Leutscher
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
Patrick Rijnbeek
RIVM
Laura Cloostermans
CBO
Sarah Pos
Achmea
Sander Steenhuis
VGZ
Anne te Molder
Menzis (agendalid)
Sven van Steijn
Inhoud
Indeling in zorgprofielen naar de belangrijkste kenmerken
Algemene kenmerken:
• De diagnose (hoog risico op een) chronische aandoening is
gesteld.
• Patiënt voldoet niet aan de Nederlandse Norm voor Gezond
Bewegen.
• Patiënt is gemotiveerd zijn beweeggedrag te veranderen.
Zorgprofiel 1: Zelfstandig bewegen buiten de zorg
Specifieke patiënt
kenmerken
De patiënt beschikt over voldoende zelfmanagement- en/of
gezondheidsvaardigheden.
Indicatie
Zelf ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl
en een goede lichamelijke fitheid.
Interventie
Patiënt gaat - buiten de zorg - zelf aan de slag.
Doorstroomcriteria
Belangrijke competenties
Meest aangewezen
professionals
Geen (beweeg)-zorgprofessionals betrokken, indien gewenst
wel beweegprofessionals.
Zorgprofiel 2: Bewegen met ondersteuning v.e. zorgprofessional
Specifieke patient
kenmerken
De patiënt beschikt niet over voldoende zelfmanagement- en/of
gezondheidsvaardigheden.
Indicatie
Zelfmanagementondersteuning en
gedragsveranderingsondersteuning (leefstijladvisering).
Interventie
Belangrijke
competenties
Zorgprofessionals geven algemene beweegadviezen, coachen en
monitoren het beweeggedrag.
Als de patiënt in staat is een actieve leefstijl zonder hulp van de
zorg voort te zetten, stroomt de patiënt terug naar profiel 1. Als de
patiënt in staat is een actieve leefstijl zonder hulp van de zorg voort
te zetten, stroomt de patiënt terug naar profiel 1. Als de patiënt na
verloop van tijd nog onvoldoende beweegt, en
gedragsondersteuning onvoldoende effect heeft, is doorstroming
naar profiel 3, aangewezen om te bepalen of en welke zorg dan
passend is.
algemene expertise over bewegen i.r.t. gezondheid; adviseren en
coachen; motiverende gesprekstechnieken; samenwerken.
Meest aangewezen
professionals
Zorgprofessionals: huisarts, praktijkondersteuner en (wijk /
gespecialiseerd) verpleegkundige.
Doorstroomcriteria
Zorgprofiel 3: Gespecialiseerd beweegadvies
Specifieke patient
kenmerken
Patiënt wordt medisch belemmerd om een actieve leefstijl
en een goede lichamelijke fitheid te (kunnen) ontwikkelen
en onderhouden.
Indicatie
Gespecialiseerd beweegadvies .
Interventie
Beweegzorgprofessionals verzamelen, analyseren en
interpreteren risicofactoren, beperkingen en/of (co- en
multi)morbiditeit en geven adviezen.
Samen met de patiënt stelt de beweegzorgprofessional vast
of en welke zorg geïndiceerd is. Vervolgens vindt
doorstroming plaats naar het meest passende profiel
(zorgprofiel 1, 2, 4 of 5) of naar de curatieve zorg.
gespecialiseerde expertise over bewegen i.r.t. tot gezondheid en chronische aandoeningen (co- en multimorbiditeit);
opstellen en begeleiden beweegprogramma en behandelplan; klinisch redeneren en interpreteren van gegevens;
adviseren en coachen; motiverende gesprekstechnieken;
samenwerken.
Doorstroomcriteria
Belangrijke competenties
Meest aangewezen
professionals
Beweegzorgprofessionals: sportarts, revalidatiearts,
fysiotherapeut en oefentherapeut.
Zorgprofiel 4: Begeleiding in groepsverband
Specifieke patient
kenmerken
Patiënt wordt medisch belemmerd om een actieve leefstijl
en een goede lichamelijke fitheid te (kunnen) ontwikkelen
en onderhouden. De patiënt heeft geen beperkingen die
groepsbegeleiding onmogelijk maken.
Indicatie
Gespecialiseerde begeleiding bij bewegen in
groepsverband.
Beweegzorgprofessionals begeleiden individueel
afgebakende beweegprogramma’s.
Als het programma is afgerond, de doelen zijn bereikt (het
maximaal haalbare is behaald) en de patiënt in staat is een
actieve leefstijl en een goede lichamelijke fitheid zonder
hulp van de zorg voort te zetten, stroomt de patiënt uit naar
profiel 1. Eventueel verwijzen naar profiel 2, 3 of 5 is ook
mogelijk.
gespecialiseerde expertise over bewegen i.r.t. tot gezondheid en chronische aandoeningen (co- en multimorbiditeit);
opstellen en begeleiden beweegprogramma en behandelplan; klinisch redeneren en interpreteren van gegevens;
adviseren en coachen; motiverende gesprekstechnieken;
samenwerken.
Interventie
Doorstroomcriteria
Belangrijke competenties
Meest aangewezen
professionals
Beweegzorgprofessionals: sportarts, revalidatiearts,
fysiotherapeut en oefentherapeut.
Zorgprofiel 5: Individuele begeleiding bij bewegen
Specifieke patient
kenmerken
Patiënt wordt medisch belemmerd om een actieve leefstijl en
een goede lichamelijke fitheid te (kunnen) ontwikkelen en
onderhouden. De patiënt heeft door zijn beperkingen
individuele begeleiding nodig.
Indicatie
Gespecialiseerde individuele begeleiding bij bewegen.
Interventie
Beweegzorgprofessionals ontwikkelen en begeleiden
individuele behandelplannen.
Als de behandeldoelen zijn bereikt (het maximaal haalbare is
behaald) en de patiënt in staat is (zoveel als voor hem
mogelijk) een actieve leefstijl en een goede lichamelijke
fitheid te onderhouden zonder hulp van de zorg, stroomt de
patiënt uit naar profiel 1. Eventueel verwijzen naar profiel 2, 3
of 4 is ook mogelijk.
gespecialiseerde expertise over bewegen i.r.t. tot gezondheid
en chronische aandoeningen (co- en multimor-biditeit);
opstellen en begeleiden beweegprogramma en behandelplan;
klinisch redeneren en interpreteren van gegevens; adviseren
en coachen; motiverende gespreks-technieken;
samenwerken.
Doorstroomcriteria
Belangrijke competenties
Meest aangewezen
professionals
Beweegzorgprofessionals: fysiotherapeut en oefentherapeut
Wat beweegt mensen met een chronische
aandoening?
Een onderzoek naar stimulerende en belemmerende
factoren om te bewegen bij mensen met chronische
aandoeningen
Mei 2016
Mirthe Groothuis
Liesbeth Preller
Alles wat je voor mij doet zonder mij, doe je tegen mij.” — Gandhi
Wat beweegt mensen met een chronische
aandoening?
VERSCHIL TUSSEN MENSEN DIE WEL EN NIET GRAAG MEER WILLEN BEWEGEN
Wat beweegt mensen met een chronische
aandoening?
VERSCHIL IN GROEPEN DIE WEL EN NIET VOLDOENDE BEWEGEN
Wat beweegt mensen met een chronische
aandoening?
1
Fysieke voordelen nu
Fysieke voordelen in de toekomst
3
Hogere kwaliteit van leven hebben in de toekomst
Langer geestelijk fit blijven in de toekomst
5
2
4
Plezier, ontspanning en gezelligheid door het bewegen
Redenen om wel/niet te bewegen voor mensen met een chronische aandoening die te weinig bewegen
Wat beweegt mensen met een chronische
aandoening?
Belemmerd om te bewegen door een gebrek aan energie
7
Minder (thuis)zorg in de toekomst
Belemmerd om te bewegen door pijn en angst
9
6
8
Andere motivaties
Beter/langer met (klein)kinderen kunnen blijven spelen in de toekomst
10
Redenen om wel te bewegen voor mensen met een chronische aandoening die te weinig bewegen
Wat beweegt mensen met een chronische
aandoening?
Redenen om niet te bewegen voor mensen met een chronische aandoening
.. geeft aan dat pijn en angst een belangrijke reden is
om niet of minder te bewegen dan eigenlijk gewild
.. geeft aan dat een gebrek aan energie een belangrijke
reden is om niet of minder te bewegen dan eigenlijk
gewild
.. geeft aan dat een gebrek aan tijd en zin een onbelangrijke
reden is om niet of minder te bewegen dan eigenlijk gewild
.. geeft aan een gebrek aan kennis en motivatie een
onbelangrijke reden is om niet of minder te bewegen dan
eigenlijk gewild
Implementatie
Implementatie
•
•
•
•
Ziekte specifieke doorontwikkeling
ROS adviseurs i.s.m. NHG leefstijlmodules
Netwerkvragen specifiek
Kerngroep
Een praktijkvoorbeeld
Ketenzorg Friesland COPD
- Aanleiding
- Procesgang
- Stand van zaken
Ketenzorg Friesland COPD
- Keten DBC
- “externe” financiering
- Ketenzorg Informatie Systeem (KIS – ICT)
Ketenzorg Friesland COPD
Vijf zorgproducten:
1. Bewegingsonderzoek, 60 min, onderzoek, analyse,
advies
2. Advisering beweeggedrag, 30 min
3. Controleconsulten, 30 min (3x)
4. Multidisciplinair overleg (COPD en Astma), 15 min
5. Ademhalingsbegeleiding (Astma), 30 min (4x)
Ketenzorg Friesland COPD
Uitdagingen:
- Patiënten
- Verwijzers ha/POH
Acties:
- Informatiebrieven patiënten, huisartsen, fysiotherapeuten
- Casuïstiekbesprekingen najaar 2016
- Uitwisselen ervaringsverhalen
Aan de slag
Inhoud
Organisatie
Eerste stap
…………..
Terugkoppeling en afsluiting
[email protected]
Dank voor uw aandacht en tot ziens!
Download