Geografische indicatie Jakaoemo

advertisement
Ministerie van Justitie en Politie
Ministry of Justice and Police
Wie is dhr. Jakaoemo
1.Wnd. Hoofd Internationale Betrekkingen (IB).
2.Wnd. Hoofd Bureau Intellectuele Eigendom
(BIE).
3.Focal Point: ACTO (Amazon Cooperation
Treaty Organization) , CARICOM en CELAC
WIPO vergaderingen bijgewoond:
 Technical meeting over CPAS (Caraibisch Patent
Systeem) in Trinidad & Tobago.
 Study Visit bij de WIPO, Geneve over Modellen en
tekeningen (Industrial Design).
 Caribbean meeting over Modellen en Tekening in Belize.
 CDIP Meeting in WIPO, Geneve 10-15 november 2014.
 Opkomst: Regional meetings of the Heads of IP Offices
and Ministerial Meetings , 23 t/m 27 november 2015
Kingston, Jamaica:
What is Intellectuel Property ?
Wat is Intellectueel Eigendom?
Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor
rechten op intellectuele creaties, zoals teksten,
foto’s, software, uitvindingen, merknamen en
waardevolle kennis.
Wat is Intellectueel Eigendomsrecht/Intellectual Property
Right (IER)?
Intellectuele eigendomsrechten (IER) een juridisch recht is
die de bescherming daarvan aanduidt.
Het intellectueel eigendomsrecht wordt doorgaans
verdeeld in twee hoofdgroepen:
het auteursrecht (met inbegrip van de naburige rechten) en
het industrieel eigendomsrecht (met als belangrijkste
onderdelen) octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en
modellenrecht, traditionele kennis en Geografische
indicatie).
Wat is een merk (trademark)?
Is een TEKEN ter onderscheiding van een merk
of diensten van een concurrent.
Idea  Quality + Identity  TRADEMARK
Merken kunnen uiteenlopende vormen hebben:
• Woorden en/of cijfers (woordmerk): de naam 'Coca-Cola' of '3M'
• Afbeeldingen en logo's (beeldmerk): het Heineken-logo met de
karakteristieke scheve 'e'
• Vormen (vormmerk): de vorm van bijvoorbeeld een flesje
• Kleuren (kleurmerk): bijvoorbeeld het geel van Zwitsal
• Klanken (klankmerk): reclamejingle van Kirpalani N.V.,
Three Statutory Pillars of
PATENTABILITY
1.Inventive Step (ingenious-vindingrijk)
2. Novelty (new)
3. Industrial Applicability (utility) (industriele
toepasbaarheid)
Idea  Innovation  Invention  PATENT
7
Wat zijn modellen en tekeningen (industrial design)?
Een tekening of model is het nieuwe uiterlijk van een gebruiksvoorwerp. Het tekeningenrecht beschermt het 2-dimensionale
patroon of de tekening van bijvoorbeeld een kledingstof of een
tegel.
Het modellenrecht beschermt de vormgeving van bijvoorbeeld een
horloge, stoel, tas, een houtenbank (handicraft) of een auto (3dimensionale voorwerpen).
Wat is traditionele Kennis (traditional knowlegde)
TK in algemene zin omvat de inhoud/kennis van
traditionele cultuuruitingen, inclusief
onderscheidende tekens en symbolen
TK in enge zin verwijst naar de kennis als zodanig, in
het bijzonder de kennis die voortvloeit uit
intellectuele activiteit in een traditionele context,
en omvat knowhow, praktijken, vaardigheden en
innovaties.
Wat zijn auteursrechten (copyrights)?
Het auteursrecht (copyright): ‘het auteursrecht is het uitsluitend
recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap
of kunst, of van diens rechtsverkrijgenden, om dit openbaar te
maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij
wet gesteld.’
AW is gebasseerd op de Nederlandse AW van 1912.
AW niet met de digitale tijdperk meegegaan,
althans in de huidige wetgeving nog geen rekening
gehouden.
Inbreuk op auteursrechten
 Inbreuk = zonder toestemming creaties verspreidt of
verveelvoudigt, door ze op internet te zetten (al dan niet
door middel van streaming), af te drukken in een boek of
kopieën te geven aan een ander. Grootschalige inbreuk op
auteursrechten noemt men ook wel 'piraterij'.
 Opzettelijk inbreuk en opzettelijk een werk verspreiden of
verkopen = misdrijf (art. 33 AW 1913).
Hoofdstuk II De handhaving van het auteursrecht en
bepalingen van het strafrecht .
Acties tegen inbreuk
1) Een advocaat in te schakelen.
2) De eerste en minst verstrekkende mogelijkheid is het sturen van een
brief met daarin het verzoek om de inbreukmakende handelingen te
staken en gestaakt te houden. Het kan zijn dat de kous hiermee af is en
dat het dus niet nodig is om een gerechtelijke procedure te starten. Dit
scheelt (beide partijen) een hoop geld.
3) Mocht de waarschuwing of sommatie niet helpen, dan biedt de
voorlopige voorziening in kort geding het snelst een remedie. Zo'n
procedure heeft een voorlopig karakter; er kunnen geen definitieve
vorderingen zoals een volledige schadevergoeding worden toegewezen.
Met een voorlopige voorziening kunnen wel (toekomstige)
inbreukmakende handelingen verboden worden.
Acties tegen inbreuk
4) Schikking:
Het is in alle stadia van de procedure mogelijk om
tot een schikking te komen. Het is ook mogelijk om voordat een
procedure is aangevangen tot een schikking te komen, wat vaak
verstandiger is. Een schikking is een overeenkomst waarin
partijen het geschil eigenhandig oplossen. De voorwaarden van
de door partijen getroffen regeling worden in de
schikkingsovereenkomst opgenomen. Beide partijen kunnen zelf
bepalen hoe zij invulling geven aan een schikkingsovereenkomst.
Als één van de partijen zich niet aan de schikkingsovereenkomst
houdt kan er alsnog een rechter aan te pas komen.
Acties tegen inbreuk
1) Een advocaat in te schakelen.
2) De eerste en minst verstrekkende mogelijkheid is het sturen van een
brief met daarin het verzoek om de inbreukmakende handelingen te
staken en gestaakt te houden. Het kan zijn dat de kous hiermee af is en
dat het dus niet nodig is om een gerechtelijke procedure te starten. Dit
scheelt (beide partijen) een hoop geld.
3) Mocht de waarschuwing of sommatie niet helpen, dan biedt de
voorlopige voorziening in kort geding het snelst een remedie. Zo'n
procedure heeft een voorlopig karakter; er kunnen geen definitieve
vorderingen zoals een volledige schadevergoeding worden toegewezen.
Met een voorlopige voorziening kunnen wel (toekomstige)
inbreukmakende handelingen verboden worden.
De strafrechter
 Hij die opzettelijk inbreuk maak op eens anders
auteursrecht, wordt gestraft met geldboete van ten
hoogste sf 25.000,-  zesde categorie v/d
geldboetewet is gesteld: ten hoogste sf 1.000.000.000, SRD 1.000.000,- (Een miljoen SRD) – art. 31 AW
1913.
 Hij die een werk, waardoor hij weet dat inbreuk
gemaakt wordt op eens anders auteursrecht, verspreidt
of openlijk te koop stelt, wordt gestraft met geldboete
van ten hoogste sf 10.000,-  vijfde categorie v/d
geldboetewet: ten hoogste sf 10.000.000,-  SRD
10.000,- (Tien duizend SRD) – art. 32 AW 1913.
Vonnis van de strafrechter
 De door de strafrechter verbeurd verklaarde
verveelvoudigingen worden vernietigd; echter kan de
rechter bij het vonnis bepalen, dat zij aan degene, wie
het auteursrecht toekomt, zullen worden afgegeven,
indien deze zich daartoe ter griffie aanmeldt binnen een
maand nadat de uitspraak in kracht van gewijsde is
gegaan (art. 31 AW 1913).
 Door de afgifte gaat de eigendom van de
verveelvoudingingen op de rechthebbende over. De
rechter zal gelasten, dat die afgifte niet zal geschieden
dan tegen een bepaalde, door de rechthebbende te
betalen vergoeding, welke ten bate komt van de Staat
(art. 32 AW 1913).
Huidige werkzaamheden BIE
 Alleen handelsmerken ingevolge het Reglement Industriele
Eigendommen 1912. inschrijving in de register van BIE.
Buiten Suriname wordt de merkhouder niet beschermd, waardoor
de Surinaamse merkhouder niet tegen het gebruik van de
merknaam of logo in het buitenland kan optreden. Geen
internationale inschrijving: Suriname geen partij bij het Verdrag van
Madrid en haar protocol.
Uw merk is nationaal voor tien jaar geldig.
Toekomstige werkzaamheden
 Dienstmerken, handelsnamen, domein namen.






Octrooi (Patent).
Tekeningen en modellen (Indistrial Design)
Registratie van auteursrechten
Traditionele kennis
Geografische indicatie
Kwekersrecht
Geografische Aanduiding
Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial
Designs and Geographical Indications: Thirty-Third Session
March 16 to March 20, 2015 (Geneva)
A Diplomatic Conference for the Adoption of a New Act of the Lisbon Agreement for
the Protection of Appellations of Origin and their International Registration will take
place from May 11 to 21, 2015.
Geografische Aanduiding
•Een teken dat een product identificeert die afkomstig is van
een bepaalde locatie , waarbij dat product een speciale
kwaliteit of reputatie of ander kenmerk heeft b.v wijn uit
Bordeaux, Frankrijk.
•Aangezien de eigenschappen van het product afhankelijk is
van de geografische plaats van productie, is er een duidelijk
verband tussen het product en de oorspronkelijke plaats van
productie.
•Dit betekent in het algemeen dat de grondstoffen
afkomstig moeten zijn van de plaats van oorsprong en dat
de verwerking van het product ook daar plaatsvinden.
Geografische Aanduiding
•Geografische aanduidingen worden doorgaans
gebruikt voor landbouwproducten,
levensmiddelen, wijn en gedistilleerde dranken,
kunstnijverheid, en industriële producten.
•
•Alleen producenten die in het afgebakende
geografische gebied voorkomen en die voldoen
aan de specifieke omstandigheden van de
productie voor het product kunnen d.m.v.
geografische aanduiding beschermd worden.
Geografische Aanduiding
•Bescherming kan aangevraagd worden door een groep
van producenten van het product.
•Deze groep producenten kunnen zich organiseren als
een juridische entiteit, zoals een coöperatie of vereniging,
die hen vertegenwoordigt en zorgt ervoor dat het product
voldoet aan de gestelde bepaalde eisen.
EINDE
BEDANKT!
Download