Brief auteursrechtschending fotox

advertisement
Adres,
Plaats, datum
Betreft: Aansprakelijkheidstelling wegens auteursrechtschending
Geachte heer/mevrouw,
Op datum heb ik een door mij gemaakte foto van [omschrijving], geconstateerd op
[http://www.naamwebsite.nl.] U staat als houder van deze site geregistreerd.
Ik ben auteursrechthebbende van deze foto. Dit betekent dat niemand deze foto openbaar mag
maken en/of verveelvoudigen zonder mijn voorafgaande toestemming. Voornoemde foto is
openbaar gemaakt op uw site, geplaatst bij het artikel naam / onder het kopje naam. De
betreffende screenprints heb ik bijgevoegd. Voor deze openbaarmaking heb ik geen
toestemming verleend.
Door voornoemd handelen heeft u mijn auteursrecht geschonden. Ik heb daardoor schade
geleden. Met o.a. de verkoop van de door mij gemaakte foto’s, voorzie ik in mijn
levensonderhoud. Nu u mijn foto heeft gebruikt zonder daarvoor te hebben betaald, loop ik
inkomsten mis. Mijn exploitatierechten zijn door uw publicatie tevens aangetast doordat de
marktwaarde per publicatie daalt. Hoe bekender de foto, hoe kleiner de nieuwswaarde, hoe
kleiner de kans dat ik de foto voor (her)publicatie aan een opdrachtgever kwijt kan.
De schade die ik lijd ten gevolge van de schending van mijn auteursrechten bedraagt eenmaal
de licentievergoeding van € … die ik ben misgelopen.
Ook heeft u mijn naam niet bij de foto vermeld waardoor mijn persoonlijkheidsrechten zijn
aangetast. Ik heb daardoor schade geleden. Als fotograaf heb ik belang bij vermelding van
mijn naam omdat vergroting van naamsbekendheid meer opdrachten en dus meer inkomsten
met zich meebrengt. Potentiële opdrachtgevers zullen bij hun zoektocht naar een fotograaf
immers eerder aan een bekende naam denken. Doordat u hebt nagelaten mijn naam bij de foto
te vermelden, wordt de schadevergoeding verhoogd met ..% van de licentievergoeding.
Ik stel u hierbij aansprakelijk voor de schade die ik lijd en nog zal lijden ten gevolge van de
inbreuk op mijn auteursrechten.
Ik sommeer u hierbij mijn foto per direct van uw website te verwijderen en deze niet meer
zonder mijn toestemming voor welk doeleinde dan ook te gebruiken.
INDIEN VAN TOEPASSING: Ik heb geconstateerd dat de betreffende foto inmiddels van de
website is gehaald. Dit repareert de gepleegde auteursrechtschending echter niet en ontslaat u
dan ook niet van de verplichting tot betaling van de schadevergoeding.
Om een tijdrovende en kostbare gerechtelijke procedure te voorkomen stel ik bij wijze van
schikking een schadevergoeding van € …bedrag voor. Indien dit bedrag binnen 14 dagen na
dagtekening van deze brief is bijgeschreven op bank/girorekeningnummer…………. ten
name………. , onder vermelding van ‘schikking auteursrechtinbreuk’, zal ik geen juridische
stappen ondernemen. Na ommekomst van deze termijn vervalt het schikkingsaanbod
automatisch en bent u het volledige schadebedrag verschuldigd.
Indien u het schikkingsbedrag niet tijdig en/of volledig voldoet, dan zie ik mij genoodzaakt de
zaak uit handen te geven aan de afdeling Advocaten & Juristen van de NVJ (Nederlandse
Vereniging van Journalisten). Ik behoud mij alle rechten en weren uitdrukkelijk voor.
Hoogachtend,
……………..
Download