RVS - Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

advertisement
 Vacatureprofiel Algemeen Secretaris Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) Departement: Ministerie van VWS Directoraat generaal: Bezoldiging: schaal 16 Vacature m.i.v.: Vacaturehouder: pSG – Gea van Craaikamp Raad voor Volksgezondheid en Samenleving De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en de Kamers der Staten-­‐Generaal. De RVS geeft -­‐ gevraagd en ongevraagd -­‐ strategische adviezen over het te voeren beleid. Alle aspecten die van invloed zijn op de gezondheid en het functioneren van burgers in de samenleving worden bij de adviezen betrokken. Bij het ontwikkelen van de adviezen betrekt de Raad relevante instanties en organisaties. De Raad bestaat uit negen leden. Een team van 30 specialistische adviseurs en ondersteunende medewerkers, de RVS-­‐staf, faciliteert de Raad. Op het gebied van bedrijfsvoering ondersteunt de RVS-­‐staf bovendien de Nederlandse Sportraad (NLsportraad). De opgave De RVS is een nieuwe Raad die in 2015 is ontstaan uit de fusie van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. De afgelopen periode is gewerkt aan de positionering van de RVS. De RVS-­‐staf is het afgelopen jaar gereorganiseerd. Ook is een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. Het proces van opbouw van de RVS, interne consolidatie en externe positionering is nog niet afgerond. Het is de wens van de RVS-­‐staf en de Raad dat de algemeen secretaris de ingezette koers voortzet. Vijf opdrachten verdienen bijzondere aandacht: 1. Leveren van uitstekende kwaliteit van en variëteit aan adviezen en producten van de Raad door verdere ontwikkeling van de RVS-­‐staf en van manieren om tot meer variëteit te komen; 2. Een sterke externe positionering, mede door het ontwikkelen van de communicatiefunctie; 3. Goede samenwerking binnen de RVS-­‐staf en tussen de stafmedewerkers en de Raad; 4. Een gestructureerd HR-­‐beleid, gericht op persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling van alle medewerkers, met een actief beleid van in-­‐, door-­‐ en uitstroom; 5. Een gezond werkklimaat waarin ruimte voor ontwikkeling, samenwerking en balans in capaciteit en werkbelasting samenkomen. Om deze opdrachten goed te kunnen uitvoeren is er voor gekozen om de managementverantwoordelijkheid te verdelen tussen de algemeen secretaris en de adjunct algemeen secretaris. Beiden geven zowel leiding aan adviseurs als aan ondersteunende medewerkers. Beslissingen worden in onderling overleg genomen. Het management is dan ook gezamenlijk verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de nieuwe organisatie op basis van de stappen die het afgelopen jaar zijn gezet. Naast de focus op de ontwikkeling van de RVS-­‐staf vervult de algemeen secretaris ook extern een representatieve functie. Dit doet de algemeen secretaris in samenspraak de voorzitter van de Raad, de adjunct algemeen secretaris, adviseurs en de unit communicatie. Om hierin succesvol en gezaghebbend te kunnen optreden namens de Raad, is kennis en ervaring op het terrein van volksgezondheid en het sociaal domein nodig om de hoofdlijnen van de werkterreinen van de Raad steeds te kunnen overzien. De algemeen secretaris heeft daarnaast een visie op de functie, de toekomst en de inhoudelijke meerjarige agenda van de Raad, ontwikkelt deze agenda ook met de Raad en doorgrondt daarbij de brede opdracht van de Raad tot het creëren van verbinding tussen volksgezondheid en samenleving. Voor de komende periode is het de ambitie om het netwerk en relaties met andere departementen (BZK, OCW, SZW, IenM, VenJ), toezichthouders en adviesorganen op de terreinen van volksgezondheid en samenleving, (grote) gemeenten en universiteiten verder te versterken. Positie en krachtenveld De algemeen secretaris is secretaris van de Raad en directeur van de RVS-­‐staf. Hiërarchisch legt de algemeen secretaris verantwoording af aan de plaatsvervangend Secretaris-­‐Generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Functioneel legt de algemeen secretaris verantwoording af aan de voorzitter van de Raad. De algemeen secretaris vervult met de adjunct algemeen secretaris een verbindende rol tussen Raad en RVS-­‐staf en tussen RVS en externe partijen en weet als geen ander te sturen op goede samenwerking om zodoende verschillende belangen tot gezamenlijke belangen te maken. De algemeen secretaris heeft daarbij een scherp oog voor de rollen en verantwoordelijkheden van én kansen voor de RVS en de Raad, ook in relatie tot het ministerie van VWS, andere betrokken ministeries en van andere partijen binnen het werkveld van de RVS. Dit betekent dat gevoel voor verhoudingen en organisatiesensitiviteit in combinatie met een stevige, doortastende persoonlijkheid onontbeerlijk zijn. De toegevoegde waarde van een raad zoals de RVS is allesbehalve vanzelfsprekend. Er zijn veel denktanks actief, de digitalisering en snelle verspreiding van kennis is aan de orde van de dag, de ministeries hebben een eigen strategische functie en veel taken en verantwoordelijkheden zijn gedecentraliseerd. In dit krachtenveld moet de RVS zijn positie bepalen, werkwijzen en producten ontwikkelen die juist op het brede terrein van volksgezondheid en samenleving tot nieuwe inzichten en beleidskeuzes kunnen leiden. De RVS zoekt verbinding en werkt samen aan kennisontwikkeling met andere adviesraden (o.a. de WRR, Rob, Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad) en met kennisinstellingen op de terreinen van volksgezondheid en het sociaal domein (waaronder het SCP, ZonMW, ZiNL). De RVS werkt samen met de Gezondheidsraad in het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Het CEG signaleert en informeert over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ethiek, gezondheid en beleid. Profiel De algemeen secretaris: •
geeft leiding aan de RVS-­‐staf en heeft er plezier in om deze staf zo goed te organiseren dat de samenwerking met de Raad leidt tot producten en adviezen van hoge kwaliteit binnen gestelde termijnen; •
heeft een goed oog voor de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers en daagt hen voortdurend uit zich verder te ontwikkelen door het geven van aandacht en vertrouwen en door het geven van ruimte waar dat kan en sturend op te treden waar dat nodig is; •
is sparringpartner van raadsleden en met name van de voorzitter met betrekking tot raadsgerelateerde en organisatorische aspecten van de RVS; •
•
•
•
•
heeft kennis en ervaring op het terrein van volksgezondheid en het sociaal domein en overziet vraagstukken op deze terreinen; vertegenwoordigt de Raad en de RVS bij externe aangelegenheden of optredens; is in staat om externe ontwikkelingen met de RVS-­‐staf te vertalen naar mogelijkheden voor advisering door de Raad; draagt zorg voor een effectieve verbinding met het ministerie van VWS op alle niveaus door het aangaan van goede procesmatige en inhoudelijke relaties; draagt zorg voor versterking van de positionering van de RVS door het opbouwen en onderhouden van een extern netwerk en door het organiseren van een stevige communicatiefunctie binnen de RVS-­‐staf. Gevraagde kennis en ervaring Genoemde opgaven vragen om • Een ervaren, gezaghebbende manager; • Goede antenne voor politiek-­‐bestuurlijke verhoudingen binnen de (Rijks-­‐)Overheid en/of in semi-­‐publieke organisaties; • Kennis en ervaring in het brede gebied van van de volksgezondheid en het sociale domein. Gevraagde persoonlijke typering • Gestructureerd, gedisciplineerd en resultaatgericht, in werkuitvoering en in aansturing van medewerkers; • Evenwichtig, zelfbewust, ontspannen, open en heeft lef en neemt stelling; • Geeft richting, sturing en inspiratie en weet mensen hieraan te binden. Haalt het beste in mensen boven; • Communiceert open en tactvol, helder en duidelijk. Doorgrondt de onderlinge in-­‐ en externe verhoudingen en handelt hier ook naar met een breed beïnvloedingsrepertoire. De vacature van algemeen secretaris RVS valt onder de Algemene Bestuursdienst. Dit betekent dat kandidaten aan minimaal twee van de hierna volgende criteria dienen te voldoen: • Ervaring bij minimaal twee departementen; • Ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht; • Ervaring buiten de Rijksoverheid; • Internationale ervaring. Tot slot Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook kunnen referenties worden opgevraagd. Solliciteren Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-­‐mail. Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 200-­‐17 naar [email protected] Informatie over de vacature Bij de RVS kunt u contact opnemen met de algemeen secretaris a.i. dhr. drs. L. Donners, telefoonnummer 070 340 5060, e-­‐mail: [email protected]. Bij Bureau ABD kunt u ook contact opnemen met de Management Development consultant mw. P. Bruijns, tel. 06-­‐46912332, e-­‐mail: [email protected]. 
Download