dienstverleningsdocument hypotheken en levensverzekeringen

advertisement
DIENSTVERLENINGSDOCUMENT HYPOTHEKEN EN LEVENSVERZEKERINGEN
Inleiding
U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij
ondersteuning verlenen. Onze dienstverlening kan bestaan uit enkel advies. Maar ook kunnen wij u
ondersteunen in de contacten met de financiële instelling bij wie u de geldlening aanvraagt.
In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij in het algemeen onze werkzaamheden
uitvoeren. Uiteraard kan deze werkwijze worden aangepast indien u specifieke wensen heeft.
Onze dienstverlening samengevat
U heeft een grote keuze uit hypothecaire geldleningen. Elke vorm heeft bepaalde voor- en nadelen.
Voor u is het zeer belangrijk dat u die vorm kiest die nu maar ook in de toekomst past bij uw
specifieke situatie. Het is belangrijk dat u beseft dat een aanzienlijk deel van uw besteedbaar
inkomen zal worden besteed aan deze hypothecaire geldlening. Maar ook dat het hier gaat om een
overeenkomst die soms voor tientallen jaren wordt aangegaan. Onze taak is u te helpen die
hypotheekvorm te kiezen die goed aansluit bij uw individuele situatie. Om u daarin te kunnen
adviseren, volgen wij standaard een procedure die bestaat uit tien stappen:
Stap 1: Intake
Allereerst zullen wij bij de kennismaking een korte scan maken van de persoonlijke en financiële
situatie. Hierbij doen wij tevens een eerste inventarisatie naar uw wensen en behoeften.
Stap 2: Adviesgesprek
In een adviesgesprek zullen wij uw persoonlijke situatie uitgebreid in kaart brengen. Daarbij
bespreken wij bijvoorbeeld uw wensen ten aanzien van de hypotheek en uw financiële situatie.
Maar ook gaan wij in dit gedeelte van het adviesgesprek na waar uw prioriteiten liggen indien
bepaalde keuzes rondom deze geldlening moeten worden gemaakt.
Stap 3: Concurrentievergelijking
Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie van nu en in de
toekomst analyseren wij deze gegevens. Aan de hand van deze gegevens maken wij een
uitgebreide selectie van mogelijke vormen van hypothecaire geldleningen die passen bij uw
situatie. Daarnaast zullen wij een vergelijking maken voor een eventuele
overlijdensrisicoverzekering.
Stap 4: Tweede adviesgesprek
In deze fase lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en geven aan wat naar ons oordeel de
voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn. Indien van toepassing zal de koopakte met de daarbij
behorende ontbindende voorwaarden besproken worden en zo nodig worden bewaakt.
Stap 5: Uitwerken casus en aanvragen offertes
Na het tweede adviesgesprek zullen wij bij de meest geschikte geldverstrekker een aanvraag doen
voor een offerte. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden voor NHG, de
Gedragscode Hypothecaire Financieringen of een starterslening.
Stap 6: Derde adviesgesprek
Op basis van de eerder genoemde gegevens komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit
advies geven wij exact aan welke hypotheekvorm, welke financiële instelling en welke condities
naar ons oordeel goed passen bij uw wensen en mogelijkheden.
Er zal worden besproken welke risico’s er voor u zijn en welke verzekeringen daar op aansluiten.
Stap 7: Bemiddelen en verzamelen van gevraagde stukken
Indien u dat wenst kunnen wij namens u alle contacten met de financiële instelling verzorgen. Dit
met als doel dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze door de bank of
verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd. Wij zullen met u doornemen welke documenten
benodigd zijn voor het aanvragen van de desbetreffende hypotheek.
Stap 8: Begeleiding afwikkeling oude hypotheek
Indien u reeds een hypotheek heeft lopen, zullen wij u informeren over de afwikkeling van deze
oude hypotheek. Indien bestaande polissen moeten worden voortgezet of beëindigd, zullen wij u
hierbij van dienst zijn.
Stap 9: Notaris
Om de hypotheek definitief af te ronden, dient de hypotheekakte te passeren bij de notaris. Wij
kunnen u ondersteunen in de keuze voor een notaris en bovendien de hypotheekakte en nota van
afrekening controleren.
Stap 10: Dossierbeheer en nazorg
Koster & De Waart biedt u uiteraard de nazorg aan die de wet voorschrijft. Hieronder wordt
verstaan dat u wordt geïnformeerd over productwijzigingen, wijzigingen in het fiscale regime en
wijzigingen in de NAW-gegevens. Uitgebreidere nazorg wordt aangeboden via
abonnementsvormen. Indien u dat wenst kunnen wij u, nadat de hypothecaire geldlening is
afgesloten, blijven ondersteunen. U kunt met al uw vragen over de hypotheek en/of andere
financiële aspecten bij ons terecht. Maar ook zullen wij periodiek controleren of de hypotheek blijft
passen bij uw situatie. Deze situatie kan immers in de loop der tijden anders worden dan wij thans
kunnen voorzien. Voor de vormen van deze nazorg verwijzen wij naar de Brochure Abonnementen
Hypotheken Koster & De Waart, die u tegelijkertijd met dit document ontvangt. Kiest u geen van
de in deze brochure aangeboden vormen van nazorg, dan is nazorg buiten de wettelijke
voorschriften via Koster & De Waart uitgesloten.
Tijdbesteding
Om u goed te kunnen adviseren, moeten wij de nodige tijd investeren. De exacte hoeveelheid tijd
hangt sterk af van uw persoonlijke situatie maar ook van de hypotheekvorm die u uiteindelijk kiest.
Hieronder treft u een overzicht aan van de gemiddelde tijdsinvestering per product:
Productsoort
Aantal uren dienstverlening
Minimum
Maximum
Aflossingsvrije hypotheek
15
25
Spaarhypotheek
20
35
Levenhypotheek
20
35
Beleggingshypotheek
20
35
Annuïteitenhypotheek
15
30
Lineaire hypotheek
15
30
Bankspaarhypotheek
20
35
Starterslening (SVN)
10
15
Levensverzekering zonder hypotheek
10
15
Bankspaarproduct zonder hypotheek
10
15
Beleggingsproduct zonder hypotheek
10
15
Intern beloningsbeleid
De beloning van onze medewerkers bestaat volledig uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij
ons bedrijf marktconform. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer,
solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt de hoogte van het vaste salaris.
Beloning kantoor
Wij ontvangen van u een beloning voor onze financiële diensten. Deze beloning kan zijn op basis
van provisie, op basis van declaratie of een combinatie van beide. Voorafgaand aan het advies
zullen wij aan u kenbaar maken voor welke beloningsvorm er gekozen zal worden.
Bemiddelingskosten zijn in het algemeen vrijgesteld van BTW. De genoemde bedragen in dit
dienstverleningsdocument zullen hierdoor niet met BTW verhoogd worden.
Zodra duidelijk is welk product u via ons kantoor gaat afsluiten, dus voordat u de offerte definitief
ondertekent, kunnen en zullen wij het exacte nominale bedrag aan vergoeding die wij voor het
advies en bemiddeling ontvangen aan u bekend maken.
Beloning op basis van provisie
Indien naar aanleiding van onze dienstverlening een hypotheekovereenkomst tot stand komt
tussen u en enige financiële instelling, ontvangen wij van de betreffende financiële instelling voor
onze dienstverlening een provisie. Deze provisie is verdisconteerd in de premie of afsluitprovisie die
door de financiële instelling aan u in rekening wordt gebracht. U krijgt voorafgaand aan het
afsluiten van de hypotheek exact inzage in de hoogte van deze provisie.
Om u nu al inzicht te geven in de kosten die u mogelijk gaat maken voor onze dienstverlening,
treft u hierna een overzicht aan van wat wij minimaal en maximaal per productsoort aan
provisiebeloning ontvangen. Onze uiteindelijke, exacte vergoeding is afhankelijk van het type
product, het premiebedrag of de koopsom en de looptijd van het product. Wij ontvangen bij het
afsluiten van het financiële product 50% van de genoemde bedragen. De resterende 50%
ontvangen wij gedurende de looptijd van de overeenkomst (of gedurende de eerste 10 jaar van de
looptijd van de overeenkomst).
Indien de overeenkomst tijdens de eerste vijf jaar na de totstandkoming wordt beëindigd, moeten
wij een evenredig deel van dit bedrag terugbetalen aan de verzekeraar/geldverstrekker.
De gemiddelde verdiensten van financiële producten:
Productsoort
Kosten van onze dienstverlening in percentages *
Minimum
Maximum
Aflossingsvrije hypotheek
0,5%
1,0%
Spaarhypotheek
1,5%
2,5%
Bankspaarhypotheek
1,0%
2,0%
Beleggingshypotheek
1,5%
2,5%
Annuïteitenhypotheek
0,5%
1,0%
Lineaire hypotheek
0,5%
1,0%
Levensverzekering
Beleggingsverzekering
Overlijdensrisico
2,0%
2,0%
150%
4,0%
4,0%
170%
Kosten van onze
dienstverlening in bedragen **
Minimum
Maximum
€ 1.000,€ 2.000,€ 3.000,€ 5.000,€ 2.000,€ 4.000,€ 3.000,€ 5.000,€ 1.000,€ 2.000,€ 1.000,€ 2.000,€ 2.000,€ 2.000,€ 750,-
€ 4.000,€ 4.000,€ 1.000,-
* Percentage over de hoofdsom m.b.t. hypotheken en het verzekerd kapitaal m.b.t. de levens - en beleggingsverzekering
Percentage over de jaarpremie m.b.t. overlijdensrisicoverzekering
** Gegevens voorbeeld: hypotheeksom € 200.000,- en aflossing €200.000,- (behalve bij aflossingsvrije hypotheek)
M.b.t. leven producten: verzekerd kapitaal € 100.000,- en leeftijdafhankelijk
M.b.t. overlijdensrisico: verzekerd kapitaal € 100.000,- / gelijkblijvend / 2 levens / gemiddelde maandpremie € 42,leeftijdafhankelijk
Het betreft hier gemiddelde bedragen. De wet verbiedt maatschappijen om ons als financieel
dienstverlener omzetbonussen te geven.
Beloning op basis van declaratie (Fee)
Het is ook mogelijk ons direct te belonen voor onze dienstverlening. In plaats van provisie, spreken
wij met u een tarief (fee) af voor onze financiële dienstverlening op basis van declaratie. Dit kan op
basis van een vast tarief. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een rente, premie of inleg.
Voordat wij aan een (advies) opdracht beginnen, geven we u een indicatie van zowel de inhoud van
de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn en stellen u hiervan op de hoogte. Op
het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de
hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.
Dienst
Compleet hypotheekadvies
Starterslening
Tweede hypotheek *
Ontslag hoofdelijke schuldenaar *
Aard van de dienst
Advies, bemiddeling hypotheek en
financieel product aflossing
Advies en bemiddeling starterslening
Advies en bemiddeling hypotheek
Advies en bemiddeling hypotheek
Minimum tarief
€ 3.750,€ 500,€ 1.500,€ 1.500,-
* Indien u een abonnement afsluit uit de Brochure Abonnementen Hypotheken Koster & De Waart gelden lagere tarieven
Beloning op basis van provisie en declaratie (Fee)
In overleg kan er ook voor gekozen worden dat onze beloning bestaat uit een combinatie van
provisie en declaratie, al dan niet met onderlinge verrekening. Wij zullen u hierover vooraf
informeren.
Annuleringskosten
Indien na acceptatie van de hypotheekofferte de hypotheek niet binnen de uiterste passeertermijn
van de offerte passeert, worden annuleringskosten in rekening gebracht. Deze annuleringskosten
bedragen 75% van de overeengekomen beloning en zullen uiterlijk binnen 14 dagen na de uiterste
passeerdatum worden gefactureerd.
Voor het overige worden aan u voor de dienstverlening ter zake het hypotheekadvies en de
daaraan gerelateerde bemiddeling door ons kantoor geen kosten in rekening gebracht.
Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Koster & De Waart van toepassing.
Een exemplaar daarvan treft u bijgaand aan. Volledigheidshalve treft u tevens een exemplaar van
onze dienstenwijzer en de Brochure Abonnementen Hypotheken Koster & De Waart aan.
Voor ontvangst:
Datum:
-
- 2012
Datum:
-
- 2012
Plaats:
Plaats:
Handtekening medewerker:
Handtekening klant:
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards