De heer T

advertisement
Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument
Rijnmond Hypotheekwijzer BV
Telefoon:
0102460000
Uw adviseur:
Email adres:
Ton Onder de Linden
[email protected]
Wat kunt u van de Hypotheekwijzer verwachten
Bij de Hypotheekwijzer bent u verzekerd van persoonlijke begeleiding en advies
gedurende het gehele traject. Van de eerste oriëntatie tot het bezoek aan de notaris.
Van de taxatie tot de voorlopige teruggaaf. Maar ook daarna. De Hypotheekwijzer
garandeert u optimale service tijdens de gehele looptijd van uw hypotheek.
Uw persoonlijke situatie en wensen zijn altijd het uitgangspunt bij onze advisering.
Aan de hand daarvan gaan wij op zoek naar de financiële producten die daar het
beste bij passen. We maken voor u een objectieve analyse van een aantal
vergelijkbare alternatieven en doen vervolgens een voorstel. Op die manier kunnen
wij zo volledig mogelijk aan uw wensen voldoen.
Onafhankelijkheid staat daarbij centraal bij de Hypotheekwijzer. Wij werken samen
met de belangrijkste banken, verzekeraars, spaar- en beleggingsinstellingen in
Nederland. Omdat wij onze producten inkopen bij de grootste inkooporganisatie van
Nederland waarbij ruim 600 onafhankelijke adviseurs bij aangesloten zijn, kunnen wij
voor onze klanten aantrekkelijke voorwaarden en tarieven afspreken met deze
aanbieders.
Zo gaat De Hypotheekwijzer te werk
Stappen die u doorloopt
Oriënteren op
woningmarkt
Eerste gesprek met
hypotheekadviseur
Vergelijken
hypotheekvormen
Verder zoeken naar huis
en/ of eerst verkopen
huidige woning
Vervolggesprek met
hypotheekadviseur
Aanbiedingen vergelijken
en definitieve keuze
maken
Vervolggesprek met
hypotheekadviseur
Offerte tekenen
Wat doet De
Hypotheekwijzer
Wat ontvangt u
Inventarisatie financiële
situatie en wensen
Aanbieden
huizenzoekservice via
Dupont ERA Makelaars
Berekeningen maken
Dienstenwijzer/
Dienstverleningsdocument
Adviessamenvatting
Eventueel via Dupont
ERA Makelaars de
aankoop of verkoop laten
verzorgen
Uitgebreide financiële
analyse uitkomsten
bespreken
Offerte aanvragen
Medisch en technisch
acceptatietraject
voorbereiden
Offerte tekenen
Vervolgtraject bespreken
2
Hypotheekberekening
Kopie getekende offerte
Definitieve
adviessamenvatting
Financiële bijsluiters
Technische acceptatie en Medische en technische
evt. medische acceptatie acceptatie verder
afhandelen
(wachten op)
Controle voor
eigendomsoverdracht
eigendomsoverdracht
Persoonlijke situatie is
Ontwikkelingen volgen en
veranderd
periodiek
revisiegesprekken voeren
Bevestiging finaal akkoord
bank
Begeleiding tijdens transport
bij de notaris
U betaalt De hypotheekwijzer voor uw hypotheek en wij ontvangen een
vergoeding van de financiële instelling voor de levensverzekering
Als u via de Hypotheekwijzer een levensverzekering afsluit of een andere financiële
overeenkomst aangaat, dan ontvangen wij van de betreffende financiële instelling
daarvoor een bemiddelingsvergoeding. Wij nemen de bank of verzekeraar immers
veel werk uit handen. Omdat wij onze vergoeding dus van de aanbieders ontvangen,
hoeven wij onze klanten geen kosten in rekening te brengen. Ook niet als u ons later
nog eens om advies vraagt.
De bemiddelingsvergoeding die wij ontvangen, verschilt per financieel product. Zo
nemen de advieswerkzaamheden voor het ene product meer tijd in beslag dan voor
het andere en is de administratieve verwerking van de diverse verzekeringen
verschillend. In onderstaande tabel kunt u bandbreedte van het provisie percentage
per financieel productsoort terugvinden.
Product
Provisiepercentage
Risicoverzekering
170% van de
jaarpremie
Spaarverzekering bij de spaarhypotheek
0
Beleggingsverzekering bij de hybride of levenhypotheek
3-5% van de
jaarpremie x looptijd
(max. 30 jaar)
min. € 2500,-- en
max. € 5.000,-(min. € 3000,-- en
max. € 6.000,--)
Hypotheken (indien u in loondienst bent)
Hypotheken (indien u ondernemer bent)
*) De Hypotheekwijzer biedt naast hypotheken ook andere financiële producten aan. Hierover
ontvangen we van de aanbieders ook een vergoeding. Omdat het hier een breed scala aan producten
betreft en omdat op dit moment nog niet bekend is in hoeverre deze producten voor u van toepassing
zijn, zijn de vergoedingen hiervan niet opgenomen in dit document. Voor vragen over de vergoeding
voor specifieke producten kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht. In incidentele gevallen ontvangen wij
ook voor de hypotheek een vergoeding van de aanbieder. In dat geval betaalt u aan ons uiteraard
geen vergoeding.
3
Per 1 januari 2010 dient ook opgenomen te worden wat de vergoedingen zijn die wij
ontvangen voor de woonlastenverzekeringen en uitvaartverzekeringen. In de
onderstaande tabel kunt u zien welke vergoeding wij van u vragen.
Min. € 500,-- en max. € 1.000,-- per
aanvraag.
3% van het verzekerde bedrag
Woonlastenverzekering
Uitvaartverzekering
Hoe werkt de vergoeding?
Het provisiebedrag ontvangen wij meestal niet in één keer. Op het moment dat u de
hypotheek of verzekering bij ons afsluit, ontvangen wij 50% van de provisie. Het
andere gedeelte van de provisie wordt verspreid over 10 jaar erna uitbetaald, mits de
hypotheek of verzekering nog steeds via de Hypotheekwijzer loopt. Besluit u namelijk
om binnen 10 jaar uw hypotheek ergens anders af te sluiten, dan ontvangt de
Hypotheekwijzer geen provisie meer. Besluit u om binnen 5 jaar uw hypotheek of
verzekering ergens anders af te sluiten, dan is de Hypotheekwijzer ook verplicht om
een deel van de al ontvangen provisie terug te betalen.
Per 1 januari 2009 bestaat er bij diverse aanbieders de mogelijkheid bij de hypotheek
om af te zien van een bemiddelingsvergoeding. Dit heeft als gevolg dat het product
voor u goedkoper wordt. Wel vragen wij dan aan u een vergoeding die wij altijd op
1% stellen met een minimum van € 2.500,--.
Voor de woonlastenverzekering ontvangen wij in het geheel geen vergoeding. Wij
brengen de vergoeding dan ook bij u in rekening.
Voor de uitvaartverzekering is het vooralsnog niet mogelijk om geen vergoeding te
ontvangen. Wij ontvangen van de verzekeraar de bovenstaande vergoeding.
Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening voor u volledig transparant is.
Daarom informeren wij u over de exacte hoogte van onze provisie bij de
offertebespreking van uw hypotheek of verzekering. Deze bedragen worden
opgenomen in de offerte die wij aan u uitreiken.
Verschil in vergoeding tussen de Hypotheekwijzer en banken
Wanneer u ook van een bank een voorstel ontvangt voor uw hypotheek zult u
merken dat er een verschil bestaat in de getoonde kosten voor bemiddeling via de
Hypotheekwijzer en de kosten die de bank u toont. Voor banken gelden namelijk
andere regels rondom het inzichtelijk maken van de beloning dan voor
tussenpersonen. Hoe kunt u dan een goede vergelijking maken? Let u daarbij vooral
op de uiteindelijke netto maandlasten. Uiteraard geldt dit alleen bij vergelijkbare
voorstellen wat betreft de soort hypotheek, het (prognose) kapitaal en de verzekerde
risicodekkingen. Lagere kosten dienen immers te resulteren in een lagere maandlast
voor u.
Wanneer dat bij een vergelijkbaar voorstel niet het geval is, zijn de kosten dus niet
lager maar worden ze alleen niet getoond. Bij de Hypotheekwijzer hebben we er voor
gekozen om u volledige openheid te geven.
Wanneer u twee verschillende adviezen, bijvoorbeeld van de Hypotheekwijzer en van
een bank, op kosten met elkaar wilt vergelijken is dit een goede methode:
4
-
-
Zorg ervoor dat aanbiedingen inhoudelijk met elkaar te vergelijken zijn
(zelfde hypotheekbedrag, zelfde opbouwbedrag, zelfde hypotheek, zelfde
hoogte van de risicodekking, etc.)
Kijkt u vervolgens naar de netto maandlasten
Wanneer een adviseur lagere kosten toont maar geen lagere maandlasten,
dan is er sprake van verborgen kosten
Wanneer u twijfelt of uw andere aanbiedingen wel echt vergelijkbaar zijn, kom dan
gerust bij ons langs voor een toelichting.
Wat verwachten wij van u?
Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren en begeleiden, is het belangrijk dat u
aangeeft wat u precies verwacht van de Hypotheekwijzer. Daarnaast willen we
benadrukken dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om volledige correcte
informatie behoeve van uw aanvraag / advies te verstrekken. Beoordeelt u het
gegeven advies en de daarbij behorende berekeningen kritisch, zodat u een
afgewogen beslissing kunt nemen.
Voor het vervolgtraject is het belangrijk dat u alle (ontbrekende) documenten
toestuurt of afgeeft.
Overzicht kosten indien een aangevraagde hypotheek geen doorgang vindt
Door ondertekening van dit document verklaart u de volgende kosten te betalen
indien de door u aangevraagde hypotheek geen doorgang vindt (indien van
toepassing):
-
-
-
De kosten van het taxatierapport aan de desbetreffende taxateur.
De kosten van de bouwkundige keuring aan de desbetreffende instantie.
De kosten van de gestelde bankgarantie. Dit is een bedrag van 0,9% van
de koopsom van de door u aangekochte woning met een minimum van €
250,--.
De kosten die de notaris u in rekening brengt voor de verrichte
werkzaamheden. Doorgaans is dit een bedrag van € 150,-- exclusief BTW.
Indien de Hypotheekwijzer BV wordt doorbelast door de banken en/of
verzekeringsmaatschappij en/of inkooporganisatie zullen deze aan u
worden doorbelast
Een vergoeding van 1% van het aangevraagde hypotheekbedrag met een
minimum van € 1.500,-- en een maximum van € 3.000,-- aan de
Hypotheekwijzer BV.
Vervolgafspraak
Indien de situatie daartoe aanleiding geeft maken we direct een vervolgafspraak.
Indien er nog geen concrete aanleiding daartoe is wordt er op een nader te bepalen
datum een afspraak gemaakt om dieper in te gaan op uw wensen en mogelijkheden.
Ton Onder de Linden
De Hypotheekwijzer BV
Schiedam
010-2460000
5
Hierbij verklaar ik het dienstverleningsdocument ontvangen te hebben van de
Hypotheekwijzer.
……………………………………………
Naam cliënt: …………………………….
SCHIEDAM, ….-….-2012
Ton Onder de Linden
De informatie in dit document is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Genoemde provisiepercentages zijn geldig
voor het moment van uitreiken van dit document, maar kunnen in de periode erna wijzigen.
6
Download