stadsgezicht lange rei en omgeving infovergadering

advertisement
STADSGEZICHT LANGE REI EN OMGEVING
INFOVERGADERING
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Verwelkoming
Jonathan Nowakowski
Dienst Communicatie Stad Brugge
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Programma
• Inleiding
• Erfgoedbeleid stad Brugge
• Beleid Agentschap Onroerend Erfgoed
• Beschermingsprocedure
• Toelichting van het dossier
• Beheer beschermd erfgoed
• Subsidies Stad Brugge
• Vragenronde
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Inleiding
Hilde Decleer
Schepen van lokale economie en facilitair beheer
(o.a. patrimonium stadsgebouwen)
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Lange Rei 25-26, stadseigendom
Beschermde monumenten
Beschermde stadsgezichten en
landschappen
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Erfgoedbeleid stad Brugge
Ingrid Leye
Wnd. diensthoofd sector Unesco, Christus-Koning en Lissewege
dienst monumentenzorg en erfgoedzaken
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
ERFGOEDBELEID
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Beleid
Agentschap Onroerend Erfgoed
Dries Van Den Broucke
Afdelingshoofd Onderzoek en Bescherming
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Inleiding
Agentschap Onroerend Erfgoed
(Vlaamse Overheid)
Inventariseren
selectie
↓
Beschermen
vrijwaren
↓
Ondersteunen van beheer
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Inventariseren
= erfgoedwaarden in kaart brengen
Inventaris bouwkundig erfgoed
www.inventaris.onroerenderfgoed.be
Inventarisatie Brugge Binnenstad
in drie boekdelen afgerond in 2002
ca. 3.520 relicten
opgenomen in vastgestelde
inventaris
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Beschermingsprocedure
Dries Van Den Broucke
Afdelingshoofd Onderzoek en Bescherming
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Beschermingsprocedure
Beschermingsvoorstel
Inhoudelijk dossier
Ministerieel besluit & afbakeningsplan
Ontwerp van lijst
Definitieve bescherming
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Beschermingsvoorstel
Ontwerp van lijst of voorlopige bescherming
Betekening eigenaars, openbare besturen
Publicatie in Belgisch Staatsblad
Bezwaren eigenaars
Openbaar onderzoek: - duur: 30 dagen
- PV naar OE
Advisering administratieve overheid
Dossier beëindigd onderzoek (DBO)
Advies K.C.M.L. 1ste afdeling
Definitieve bescherming
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Beschermingsvoorstel
Ontwerp van lijst
Definitieve bescherming
Ministerieel besluit
Betekening eigenaars, openbare besturen
Publicatie in Belgisch Staatsblad
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Toelichting
beschermingsdossier
Stefanie Gilté
Koen Himpe
Erfgoedonderzoekers Afdeling Onderzoek en Bescherming
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Aanleiding
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Interdisciplinaire uitwerking
Bouwkundig erfgoed: gebouwen en straatmeubilair
(afsluitingen en banken)
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Watergebonden erfgoed: kaaimuren, bruggen en sluizen
Groen erfgoed: watergebonden bomenrijen, patiotuinen, parkachtige tuinen, moestuinen,
brevierpaden, ommuurde boomgaarden
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Inhoudelijk dossier
Uitgangspunt:
Inventaris Bouwkundig Erfgoed
Aangevuld met:
Veldwerk
Fiches en nota’s van dienst monumentenzorg
Archiefonderzoek
Publicaties
Beleidsplan Open Ruimte (Stad Brugge 2012)
Resultaten en vaststellingen werden besproken met de Dienst
monumentenzorg en erfgoedzaken van de Stad Brugge
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Afbakening
van het stadsgezicht
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Stadsgezicht:
‘Geheel gevormd door de Spiegelrei,
Gouden-Handrei, St.-Annarei en omgeving’
Het Ministerieel Besluit
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
historische en sociaal culturele waarde
Lange Rei als stadskanaal:
lineaire stedelijke structuur,
bepalend voor de ontwikkeling van de stad
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Maritieme handel met Brugge
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Vestigingsplaats van belangrijke kloosterinstellingen
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
architectuurhistorische waarde
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Enkele toonaangevende architecten zijn hier actief geweest:
•
•
•
•
H. Pulinx Jr.
L. Delacenserie
I. Alleweireldt
Ch. Dewulf
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Bewaard straatmeubilair
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
De beheersdoelstellingen
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Gevelwanden en Volumes
Panden Categorie 1
BEHEERSDOELSTELLING:
Maximaal behoud van volume, schaal, korrel, materialen en architectuur
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Panden Categorie 2
BEHEERSDOELSTELLING:
Behoud van het volume en de buitenarchitectuur wordt vooropgesteld gelet op het behoud van
het globale stadslandschap.
Vervanging is enkel mogelijk indien het nieuwe gebouw zich zowel op vlak van schaal, volume,
korrel en materialen inpast in de bestaande gevelwand en in de perceelstructuur van de
omgeving, en mits de architecturale uitwerking een ondersteuning betekent voor dit
stadslandschap of een inhoudelijke en/of architecturale meerwaarde biedt.
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Open ruimten en groenelementen
Langerei – Potterierei - Dampoortcomplex
•
Behoud en vervanging opgaande
bomenrijen
•
Behoud en aangepast beheer van
kaaimuren, straatmeubilair (gietijzeren
afsluitingen en zitbanken) en
waterbouwkundige constructies
(bruggen, sluizen)
•
Behoud en evt. heraanleg
kasseiverharding Potterierei
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Afstemming
Beleidsplan Open Ruimte (feb 2012)
Gewenste open ruimtestructuur niveau binnenstad
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Seminariekwartier
•
•
•
Behoud en herwaardering door muren omsloten tuinkarakter
(patiotuinen, parkachtige tuinen, moestuinen)
Specifiek behoud houtig erfgoed, brevierpaden en tuinbeelden
Behoud, herstel en aangepast beheer hoogstammige boomgaarden en
nutsgebouwen (stalgebouw, dienstwoning)
Noot:
publieke of semi-publieke ontsluiting site Ter Potterie
en/of site Grootseminarie is verzoenbaar
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Afstemming
Beleidsplan Open Ruimte (feb 2012)
Gewenste structuur grote groene open ruimtegehelen
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Site Grootseminarie en O.L.-Vrouw ter Potterie
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Beleidsadvies projectsites O.L.-Vrouw ter Potterie en Grootseminarie (2012)
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Beheer beschermd erfgoed
Miek Goossens
Provinciaal Directeur
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Gevolgen van de bescherming
Doel bescherming
Voor de Brugse bevolking is de Lange Rei en de Potterierei
wellicht een van de meest beeldbepalende stadslandschappen
waarmee het beeld van Brugge verankerd is in ons collectief
geheugen.
Uitzonderlijk waardevol Brugs stadgezicht zo optimaal
beschermen, in stand houden en onderhouden om het in
goede staat te houden voor de toekomst.
Decreet van 3 maart 1976: onderhoudsplicht
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Positieve gevolgen van de bescherming
a. Vergunningen
geen bijkomende administratieve belasting
b. Financiële tegemoetkomingen
Extra financiële steun met beheersplan voor het
stadslandschap
c. Belastingvermindering
Onmiddellijk belastingsvoordeel
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Vergunningen
Alle toelatingen worden geregeld via de bouwvergunning, afgeleverd door
de gemeente.
De stad stuurt de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning door
naar Onroerend Erfgoed voor advies.
Adviezen
• Criteria
– Erfgoedwaarden behouden
– Rekening houden met de opgenomen beheersdoelstellingen
– Historisch belangrijke erfgoedkenmerken of erfgoedelementen in
stand houden
de bescherming als stadsgezicht sluit verbouwing, verbetering
of aanpassing aan hedendaagse woonwensen en comforteisen
niet uit.
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Financiële tegemoetkoming
Nieuwe wetgeving treedt in voege
vanaf 1 januari 2015
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Premiepercentages
Basispremie
40%
Verhoogde premie
60%
- ZEN-erfgoed (zonder economisch nut)
- Onderwijsgebouwen
Verhoogde premie
80%
- Monumenten bestemd voor erkende eredienst mits
actueel kerkenbeleidsplan
- Eigendommen van gemeente, autonoom
gemeentebedrijf, OCMW, OCMW-vereniging of
sociale huisvestingsmaatschappij
- Open erfgoed
Premie voor ontsluitingswerken bij open erfgoed
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
20%
Beheersplan
Goedgekeurd
bescherming
beheersplan
noodzakelijk
na
definitieve
DOEL:
• Ontwikkelen van een lange termijnvisie op groter
geheel (20 jaar)
• Bepalen van werken die voor premie in aanmerking
komen
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Belastingvermindering
Helft van het eigen aandeel in de uitgaven voor werken kan
voor 30% in mindering worden gebracht van de netto te
betalen belastingen (max. 36.600 euro).
Voorwaarden
Werken van onderhoud, herstel, restauratie aan de delen
zichtbaar van op de openbare weg (niet voor nieuwe
delen)
Personenbelasting
Niet verhuurd
Attest ‘publieke toegankelijkheid’ (FOD Financiën)
Attest ‘uitgevoerde werken’ (OE)
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Subsidies Stad Brugge
Sofie Baert
Erfgoedconsulent
Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken Brugge
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
“KUNSTIGE HERSTELLING”
Herstel van niet als monument beschermd erfgoed
Restauratiepremie sinds 1877
Vanaf 1970 eerste grote renovatie- en restauratiecampagne in
de binnenstad
Hoeveel
50% van de kosten voor de restauratie van gevels zichtbaar vanaf
openbaar domein
30% van de kosten voor restauratie van gevels niet zichtbaar
vanaf openbaar domein en
voor restauratie van waardevolle interieurelementen.
De subsidie is beperkt tot 18.750 € per pand.
Meer dan 1.000 restauraties in 137 jaar
Kwaliteit van de panden en van het stadslandschap groeit
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
VOOR
NA
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Vragenronde
Jonathan Nowakowski
Dienst Communicatie Stad Brugge
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 11/06/2014
Vragen rond beschermingsprocedure ?
Stefanie Gilté, erfgoedonderzoeker
[email protected]
0491 96 60 57
Vragen rond bouwkundige ingrepen ?
Sofie Baert, erfgoedconsulent,
Dienst monumentenzorg en erfgoedzaken
Stad Brugge
[email protected]
050 47 23 69
Dirk Van Eenhooge, erfgoedconsulent bouwkundig
erfgoed
[email protected]
050 24 81 67
Aagje Vanwalleghem, erfgoedconsulent bouwkundig
erfgoed
[email protected]
050 24 81 50
Info, brochures en formulieren:
Openbaar onderzoek
van maandag 26 mei 2014 tot en met
dinsdag 24 juni 2014
Het dossier met de inhoudelijke
beschrijving en evaluatie kunt u inkijken
via de website van de Stad Brugge, of op
het kantoor van:
•
•
Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen,
Koning Albert I-laan 1.2 bus 92 te
8200 Brugge
Stad Brugge, Dienst Ruimtelijke
Ordening, Oostmeers 17 te 8000
Brugge.
De bezwaren of opmerkingen in
verband met deze ontwerplijst
schriftelijk indienen bij
College van Burgemeester en
Schepenen,
Burg 12,
8000 Brugge
vóór het einde van het openbaar
onderzoek.
www.onroerenderfgoed.be
Stedelijke wederopbouw in Diksmuide
Stadsgezicht Lange Rei en omgeving
Infovergadering 04.09.2013
Infovergadering 11/06/2014
Download