Toegepaste Wiskunde en Natuurkunde (425)

advertisement
TOEGEPASTE W ISKUNDE
EN NATUURKUNDE
425
Toegepaste Wiskunde en Natuurkunde (425)
nummer
eindterm
Taco
NATUURKUNDE
425.01
De kandidaat kan met betrekking tot veldsterkte en potentiaal in een elektrisch
Rc
veld berekeningen uitvoeren.
425.02
De kandidaat kan het ontladingsgedrag van een condensator beschrijven.
B
425.03
De kandidaat kan met behulp van de wet van Stokes het begrip viscositeit van
B
een stof beschrijven.
425.04
425.05
De kandidaat kan de fysische achtergronden van elektroforese beschrijven.
B
De kandidaat kan de kracht tussen evenwijdige elektrische stromen, de invloed
B
van het medium en de oorzaak van wervelstromen verklaren.
425.06
De kandidaat kan het principe van technische en analytische toepassingen
B
gebaseerd op elektromagnetisme beschrijven.
425.07
De kandidaat kan met betrekking tot de energie van een foton berekeningen
Rc
uitvoeren.
425.08
De kandidaat kan het principe van de atoommodellen van Rutherford en Bohr
B
beschrijven.
425.09
425.10
De kandidaat kan een (eenvoudig) energieschema lezen.
Rc
De kandidaat kan het principe van luminescentie, fluorescentie en
B
fosforescentie beschrijven.
425.11
De kandidaat kan de bij de scheikunde gehanteerde fysische begrippen uit de
Rc
atoomfysica toepassen.
425.12
De kandidaat kan de fysische achtergronden van de atomaire emissie- en
B
absorptiespectrometrie beschrijven.
425.13
De kan didaat ka n het on tstaan van het röntge nspectru m in een röntgen buis
B
beschrijven.
425.14
De kandidaat kan de belangrijkste toepassingen van röntgenstraling
B
beschrijven.
425.15
De kandidaat kan met betrekking tot de bouw van een kern, radioactieve
Rc
straling en dosimetrie berekeningen uitvoeren.
425.16
De kan didaat ka n de bela ngrijkste m ethoden om rad ioactieve str aling te
B
detecteren, beschrijven.
425.17
De kandidaat kan de belangrijkste bronnen en toepassingen van radioactieve
straling beschrijven.
B
nummer
eindterm
Taco
425.18
De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij het hanteren van
B
stralingsbronnen beschrijven.
nummer
eindterm
Taco
WISKUNDE
425.18
De kandidaat kan (goniometrische) limieten berekenen.
Rc
425.19
De kandidaat kan statistische berekeningen en bewerkingen uitvoeren.
Rc
425.20
De kandidaat kan bij berekeningen en redeneringen grafische rekenmachines
Rc
toepassen.
425.21
De kan didaat ka n de beg rippen am plitude, ev enwich tsstand, fase verschil,
Rc
frequentie in een wiskundige en fysische context toepassen.
425.22
De kandidaat kan van de vorm y = a @ sin (bx + c) + d of y = a @ cos (bx + c) + d
Rc
bij een gegeven sinusoïde of periodiek verschijnsel, sinusoïden tekenen en een
formule opstellen.
425.23
De kandidaat kan de formules voor sin 2x en cos 2x en de for mules s in 2 x + cos2
Rc
x = 1 en sin x / cos x = tan x toepassen.
425.24
De kandidaat kan de begrippen hellingscoëfficiënt en raaklijn toepassen.
Rc
425.25
De kandidaat kan bij het verifiëren de extreme waarden van een functie met
Rc
behulp van de afgeleide functie bepalen.
425.26
De kandidaat kan met behulp van differentiëren realistische
Pc
optimaliseringsproblemen oplossen, waarbij uit een context de te optimaliseren
functie moet worden opgesteld.
425.27
425.28
De kandidaat kan functies op asymptotisch gedrag analyseren.
Rc
De kandidaat kan het begrip differentiequotiënt als maat voor de gemiddelde
B
verandering van een functie op een interval hanteren.
425.29
De kandidaat kan in het geval de functie is gegeven door een tabel, grafiek of
Rc
formule het differentie-quotiënt berekenen.
425.30
De kan didaat ka n het beg rip differen tiaalquotiën t als maat v oor de in finitesima le
B
verandering van een functie hanteren.
425.31
De kandidaat kan in het geval de functie gegeven is door een formule het
Rc
differentiaalquotiënt benaderen.
425.32
De kandidaat kan als karakteristiek voor de verandering van het
B
veranderingsgedrag van een functie de tweede afgeleide hanteren.
425.33
De kandidaat kan de n otaties f'(x), dy/dx, d/dx f(x) en f''(x) hanteren.
Rc
425.34
De kandidaat kan de eerste en tweede afgeleide in diverse situaties interpreteren.
Pc
423.35
De kandidaat kan de elementaire regels van differentiëren toepassen.
Rc
-----
Download