Gezondheidsbescherming: risico`s onderkennen en de juiste

advertisement
Gezondheidsbescherming: risico’s
onderkennen en de juiste maatregelen nemen
Nederland heeft een goede traditie als het om gezondheidsbescherming gaat. De bestrijding van infectieziekten, de uitvoering van vaccinatieprogramma’s en de bewaking van de voedselveiligheid staan op
een hoog peil. En dat moet zo blijven, ook omdat er zich steeds nieuwe
risico’s voor kunnen doen.
Risico’s zijn inherent aan leven. Daarom is het belangrijk deze risico’s zo goed mogelijk te
beheersen, om escalaties te voorkomen. Jongeren worden vaker en op jongere leeftijd blootgesteld aan hard geluid. Maar door ze goed voor te lichten over de risico’s van gehoorschade
kunnen ze hun gehoor beschermen. Bacteriën raken resistent tegen antibiotica en dit leidt tot
minder medicijnen voor de ziektes die er zijn. Door bijvoorbeeld onderzoek te doen, kennis te
ontwikkelen en gepast gebruik van antibiotica bij mens en dier kan de
resistentieproblematiek zo goed mogelijk worden beheerst. In Nederland overlijden nog
steeds jaarlijks 19.000 mensen aan de gevolgen van roken, maar door actief mensen voor te
lichten over de risico’s van roken en maatregelen te nemen, kan het aantal worden
teruggedrongen. Door meer onderzoek kunnen ziektes beter worden opgespoord en kunnen
mensen eerder worden behandeld. En door mensen bewust te maken van wat goede voeding
is en toezien op veilig eten kan een betere voedselveiligheid worden gegarandeerd.
Wat betekent dit?
Als overheid en maatschappij staan we voor de opgave de bovengenoemde risico’s zoveel
mogelijk te beperken en te beheersen. Voorwaarden daarvoor zijn onderzoek en kennis­
ontwikkeling, een goed preventiebeleid en een goede voorlichting, zodat mensen zich ook
bewust zijn van deze risico’s. Samen met onze partners voeren we diverse interventies,
projecten en campagnes uit om dit mogelijk te maken.
Alles is gezondheid…
Een gezonder en vitaler
Nederland. Dat is de inzet van het
Nationaal Programma Preventie
Alles is gezondheid….
Gezond leven doen mensen zelf,
op de plek waar ze wonen, werken
en naar school gaan. Het gaat
erom een maatschap­pelijke
beweging op gang te brengen die
mensen inspireert en ondersteunt
om aan hun gezondheid te
werken. Dat verhoogt niet alleen
de kwaliteit van leven, maar
draagt ook bij aan een vitale
maatschappij waarin iedereen
naar vermogen kan meedoen.
Programmabureau
Alles is gezondheid…
Bezoekadres: Stationsplein 139
3818 LE Amersfoort
Tel: 085 - 485 32 16
[email protected]
Hoe werken we binnen Alles is gezondheid… hieraan?
• door te werken aan vroegtijdige opsporing van chronische ziekten om ziektelast te beperken
en uit te stellen;
• door kennisontwikkeling over antibioticaresistentie;
• door te werken aan en kennis te ontwikkelen over infectieziektebestrijding;
• door te werken aan en kennis te ontwikkelen over de beheersing van risico’s die een
mogelijke bedreiging vormen voor een gezonde leefomgeving zoals de uitstoot van gassen,
fijnstof, etc;
• door mensen bewust te maken van risico’s van roken en maatregelen te nemen het aantal
rokers terug te dringen;
• door geboortezorg ook te focussen op vroege signalering van risico en tijdige toeleiding naar
de juiste partijen;
>
allesisgezondheid.nl
• door het bieden van voorlichting over gehoorbescherming om zo gehoorschade
te voorkomen;
• door te werken aan een grotere voedselveiligheid;
• door mensen bewust maken van de effecten van gezonde voeding;
• door het aanbieden van ‘effectieve, stepped care programma’s om middelengebruik en de
verslaving hieraan tegen te gaan.
Uitgelicht
De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF): vroegtijdige opsporing van chronische
ziekten om ziektelast te beperken en uit te stellen
Veel chronische ziekten vormen een grote bedreiging voor de gezondheid en kwaliteit
van leven van Nederlanders. Vroegtijdig opsporen en behandelen van deze ziekten kan
de ziektelast beperken of uitstellen. Een concreet instrument om mensen bewust te maken
van hun gezondheidssituatie en daar zelf mee aan de slag te gaan is de Persoonlijke Gezondheidscheck, ontwikkeld door artsenorganisaties en gezondheidsfondsen. De SGF streeft
ernaar dit instrument uit te breiden met meerdere ziektebeelden en op een juiste manier te
laten implementeren binnen bedrijf en wijk.
Alliantie Nederland Rookvrij!
Roken is de belangrijkste vermijdbare risicofactor voor vroegtijdige ziekte en sterfte.
Jaarlijks overlijden in Nederland bijna 19.000 mensen door roken en enkele duizenden
door meeroken. Roken leidt tot hoge gezondheidskosten. De Alliantie Nederland
Rookvrij! richt zich op een succesvolle implementatie van de Europese Tobacco Product
Directive. Ook werkt de Alliantie aan de totstandkoming van een geïntegreerd tabaksontmoedigingsplan in lijn met het eerste internationale verdrag, met als doel het opstellen van een
wereldwijde agenda voor tabaksregulering (het FCTC-verdrag). Daarbij besteedt de Alliantie
bijzondere aandacht aan het beperken van de marketingmogelijkheden voor sigaretten, het
creëren van meer rookvrije ruimtes en een terugkerende substantiële accijnsverhoging.
NIVEL: kennisontwikkeling antibioticaresistentie
Antibiotica zijn geneesmiddelen om bacteriën te doden of de groei ervan te remmen.
Tegen elk antibiotica ontwikkelen bacteriën vroeg of laat resistentie. Dan zijn ze niet meer
in staat bacteriën te doden of de groei te remmen. Als er geen goede antibiotica zijn om
bacteriën te bestrijden, zijn veel ziekten niet meer te behandelen. Het NIVEL draagt bij
aan kennis over preventie door deze te bundelen in overzichtsstudies. Ook levert NIVEL
een bijdrage aan preventie van antibioticaresistentie door een bijdrage te leveren aan
aanpak van zelfmedicatie van antibiotica in de Europese Unie. Verder werkt het instituut
aan preventie in de samenleving door de impact van de griepvaccinatie te monitoren.
allesisgezondheid.nl
Meer informatie?
Kijk op de Werkdomeinpagina op
www.allesisgezondheid.nl.
Benieuwd naar de reeds
geboekte resultaten?
ZonMw draagt vanuit het vijfde
preventieprogramma zorg voor het
monitoren en evalueren van Alles
is gezondheid… Het RIVM verzorgt
de monitoring van de voortgang
van het programma. Op basis van
een overzicht van alle activiteiten
onder de vlag van Alles is gezondheid… wordt een set van circa 25
indicatoren ontwikkeld, met een
evenwichtige verdeling over de
verschillende settings (onderwijs
& opvoeding, werk, wijk, zorg en
gezondheids­bescherming).
Kijk op Alles is gezondheid… bij
Monitoring voor de infographics,
die een beeld geven van de resultaten.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards