Format projectplan - Kennisnetwerk CVA

advertisement
Van: Marijnes, mw. S. (Verpleegkundig Specialist i.o. zorgkern neurologie)
[mailto:[email protected]]
Verzonden: zaterdag 6 juni 2015 11:27
Aan: [email protected]; [email protected]; [email protected]; Audrey van de Rest
CC: Verheesen, E. (Verpleegkundig Specialist Neuro-Ketenregisseur SSB); [email protected]
Onderwerp: Projectvoorstel KB Amphia 2015
Richtlijn CVA in de praktijk
Amphia Ziekenhuis Breda
“Individueel
zorgplan CVA
Vanuit het patiënten perspectief
De eerste stap naar een individueel
zorgplan CVA (IZP CVA)
Projectplan Individueel zorgplan vanuit het patiënten perspectief
Amphia Ziekenhuis Breda
1
Opdrachtgever
: Bedrijfsmanager Amphia Ziekenhuis
Start-/einddatum project
Fase 1 kwalitatief onderzoek start juni 2015
ter realisatie blauwdruk IZP CVA juni 2016
Fase 2 Implementatie IZP binnen stroke service Breda juni
2016- december 2017
Projectteam Amphia Ziekenhuis Breda
Projectleiders:
1. Sandra Marijnes, functie: Verpleegkundig Specialist i.o.(MANP Fontys Tilburg) zorgkern
neurologie en tevens deelnemer aan de meetgroep en aan het overleg professionals van de
Stroke Service Breda (In project de onderzoeker).
2. Ellen Olsthoorn- Verheesen, functie: Verpleegkundig specialist (MANP) kliniek neurologie en
tevens ketenregisseur stroke service Breda. Praktijkopleider van S. Marijnes t.b.v opleiding
MANP.
Projectleden/ werkgroep:
1. Wendy van Breemen meewerkend teamleider kliniek neurologie Amphia Ziekenhuis
2. Multidisciplinaire werkgroep zorgpad CVA
3. Knowledgebrokers CVA Stroke service Breda
Klankbordgroepen:
1. Functionarissen Stroke Service Breda (SSB)
2. Knowledgebrokers kennisnetwerk CVA NL / stroke service Breda
Gebruikers:
1. Patiënt en zijn naasten
2. Verpleegkundigen
3. Artsen
4. Behandelaren
Projectplan Individueel zorgplan vanuit het patiënten perspectief
Amphia Ziekenhuis Breda
2
1. Probleemanalyse en probleemstelling
Inleiding
In de regio Breda wordt de zorg voor de CVA patiënt geregisseerd door de Stroke Service Breda.
Sinds januari 2009 is de Stroke Service Breda geborgd in het Amphia Ziekenhuis, dit betekent dat er
een sluitende zorgketen is gerealiseerd voor de CVA patiënt uit deze regio
(www.zorgaanbiederswb.nl).
Het Amphia, het enige ziekenhuis dat is verbonden aan de stroke service Breda heeft rond de 700
(niet traumatische) CVA patiënten per jaar in behandeling (CVA keten/ Ziekenhuis registratie 20082014). De intramurale start van de CVA keten bevindt zich in het Amphia Ziekenhuis Breda,
voornamelijk op de kliniek Neurologie.
Aanleiding
Deelname aan het knowledgebroker netwerk van het kennisnetwerk CVA NL is besloten door het
management van het Amphia Ziekenhuis Breda. De doelstelling van deelname aan dit netwerk is de
kwaliteit van zorg en behandeling voor de CVA patiënt in eigen regio te verbeteren. Via het
knowledgebroker netwerk wordt er ondersteuning geboden bij het implementeren van projecten. De
CBO richtlijn Beroerte 2009 staat daarin centraal. In 2015 zal er vanuit het Amphia (stroke service
Breda) een start gemaakt worden met een meerjarig projectvoorstel. Een project waarbij er 2 fases
onder te verdelen zijn.
Huidige situatie
Het Amphia, het enige ziekenhuis dat is verbonden aan de stroke service Breda heeft rond de 700
(niet traumatische) CVA patiënten per jaar in behandeling (CVA keten/ Ziekenhuis registratie 20082014). De intramurale start van de CVA keten bevindt zich in het Amphia Ziekenhuis Breda,
voornamelijk op de kliniek Neurologie.
Patiënten die met een gediagnostiseerd CVA met ontslag naar huis gaan, met of zonder eerste lijn
therapie of verpleegkundige zorg krijgen een afspraak 6 weken na ontslag op de beroertepoli. Op de
beroertepoli vindt er een medisch verpleegkundig geïntegreerde controle plaats en wordt het beloop
van het herstel geëvalueerd samen met de patiënt en zijn naaste indien gewenst.
De behandeling ter verbetering van het herstel en de secundaire preventie wordt besproken en er is
ruimte voor het afstemmen van een individueel behandelplan waarin samen revalidatiedoelen worden
gesteld vanuit de behoefte van de patiënt en leefstijladviezen worden besproken die voor hem/ haar
van toepassing zijn en haalbaar. Op de beroertepoli wordt er gestreefd naar participatie in zorg voor
patiënt en naaste.
Wat zijn de ontwikkelingen en wat wordt er verwacht van zorgverleners ten opzichte van de
CVA patiënt die wil mee participeren in zorg en behandeling?
Het RVZ (Raad voor volksgezondheid & zorg) heeft in 2013 een advies uitgebracht aan de minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport rondom de participerende patiënt. Dit advies luidt:
Patiënten en zorgverleners willen meer ‘gezamenlijke besluitvorming en gedeelde uitvoering
(zelfmanagement)’; dat bevordert zowel de kwaliteit van de zorg, als de effectiviteit. Hiervoor is vooral
nodig dat keuzemogelijkheden en -opties worden geïmplementeerd in de praktijkrichtlijnen van
zorgverleners, dat de informatievoorziening aan patiënten wordt verbeterd en de organisatie van de
zorg hierop beter wordt ingericht en last but not least dat zorgverzekeraars in hun beloningssysteem
een bonus toekennen voor de mate waarin patiënten betrokken worden in de besluitvorming
(www.rvz.net).
Welk probleem lost dit advies van het RVZ op?
Dat er ondanks de invoering van het nieuwe zorgstelsel, dat onder meer een omslag van aanbodnaar vraagsturing beoogde, de participatie van de patiënt ‘in de spreekkamer’ nog moeizaam van de
grond komt, terwijl (veel) patiënten graag meer en actiever willen (kunnen) participeren in hun
behandeling.
Wat zijn de gevolgen voor de patiënt vanuit het advies?
De patiënt krijgt instrumenten aangereikt waarmee hij beter kan participeren in zijn behandeling:
middels deze instrumenten kan hij goed geïnformeerde keuzes maken in zijn behandeling. Keuzes die
het best passen bij persoonlijke situatie en voorkeuren van de patiënt.
Wat zijn de gevolgen voor de zorgverlener? Meer participatie van de patiënt - en daarmee het beter
kunnen inspelen op de behoeften en voorkeuren van de patiënt - verhoogt de arbeidssatisfactie van
de zorgverlener.
Projectplan Individueel zorgplan vanuit het patiënten perspectief
Amphia Ziekenhuis Breda
3
Kosten?
Er zijn aanwijzingen dat gezamenlijke besluitvorming en gedeelde uitvoering over het geheel
genomen kostenbesparend werkt, er is hiervoor nog onvoldoende bewijs.
Wat is nieuw?
Nieuw is het recht van de patiënt om een Individueel Zorgplan te eisen.
Aanbevelingen vanuit het advies van het RVZ aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
luiden:
-De overheid neemt in de patiëntenwetgeving een wettelijke bepaling op inzake een zorgplan op
verzoek, dat inhoudt dat in gevallen waarin de patiënt een schriftelijk zorgplan wenst, de
zorgaanbieder/-verlener verplicht is dit op te stellen en te gebruiken.
-Het Kwaliteitsinstituut bevordert in samenwerking met patiëntenorganisaties de totstandkoming van
een standaard/model van het IZP.
-Zorgverzekeraars nemen het gebruik van een Individueel Zorgplan in de chronische curatieve zorg
als vereiste op in hun inkoopvoorwaarden.
-Zorgverleners documenteren de besluitvorming en gemaakte afspraken en laten deze valideren door
patiënten (door gebruik te maken van een Individueel Zorgplan) (www.rvz.net).
Wat zegt de literatuur?
Vanuit coördinatie platform zorgstandaarden (raamwerk Individueel Zorgplan maart 2012) worden de
onderstaande uitgangspunten van een individueel zorgplan benoemd:
“1. Patiënt-georiënteerd
 Ervaren klachten en beperkingen vormen het startpunt en worden aangevuld met informatie
over kwaliteit van leven, zelfredzaamheid, gezondheids- en zelfmanagementvaardigheden,
risicosignalering en te verwachten problematiek.
 Patiënt participeert maximaal op geleide van eigen wensen en mogelijkheden.
 Perspectief is op de mogelijkheden en niet alleen of voornamelijk op de beperkingen.
 Aansluiten bij leefomgeving patiënt (bv. activiteiten op primaire omgeving, werk en
wijkniveau). Zorg wordt a.h.w. om de patiënt heen georganiseerd.
2. Algemene opzet
 Raamwerk maakt het mogelijk om zowel één als meerdere gezondheidsproblemen te vatten in
één individueel zorgplan (co- en multi-morbiditeit). Raamwerk IZP is onafhankelijk van
‘ingangsziekte’ of ‘ingangszorgverlener’.
 Zorgplan is simpel en kort als het kan, complex en uitgebreid als nodig is. De omvang van het
zorgplan verandert mee met de omvang van de problematiek en de zelfredzaamheid van de
patiënt.
 Overzichtelijkheid, eenvoud en gebruik van taal afgestemd op de patiënt is essentieel voor het
in de praktijk laten slagen van het individueel zorgplan.
3. Sluit aan op gedachtegoed van zorgstandaarden
 Evenals de zorgstandaard is ook het IZP ‘levensloopbestendig’.
 Veranderende rollen van zorgvrager en zorgverlener zijn een essentieel uitgangspunt in
zorgstandaarden. Het IZP faciliteert de kanteling naar meer coachende zorg.
 De zorgstandaarden zijn de kern van de programmatische aanpak chronische ziekten waarbij
aansluiting bij leefomgeving patiënt en wijkgerichte benadering sleutelbegrippen zijn.
4. Sluit zoveel mogelijk aan bij praktijk van zorgprofessionals
 Raamwerk is opgesteld met de SOEP methodiek als uitgangspunt.
 Geen onnodige administratieve belasting.
5. Ondersteund door ICT
 Gegevensuitwisseling tussen betrokken zorgverleners en patiënt is van cruciaal belang (o.a.
huisarts, verpleegkundige, apotheker, fysiotherapeut, medisch specialist, maatschappelijk
werker).
 Aansluiten bij huidige informatiesystemen: Geen additioneel informatiesysteem voor de
zorgpraktijken, maar ondersteuning van en in de huidige systemen.
 Het IZP moet zowel op papier als digitaal aangeboden kunnen worden aan patiënt én
zorgverlener(s). Enerzijds omdat niet alle patiënten in staat zijn om te gaan met een computer,
anderzijds omdat een direct toegankelijke versie op papier een geheugensteun kan vormen
voor patiënt en/of (mantel)zorger”.
Projectplan Individueel zorgplan vanuit het patiënten perspectief
Amphia Ziekenhuis Breda
4
De CBO Beroerte 2008 geeft als aanbeveling in paragraaf 4.1. organisatie van zorg:
Er moet intramuraal al geanticipeerd worden om de autonomie in de thuissituatie te vergroten.
Het geven van voorlichting alleen is niet voldoende om psychosociale problemen en
verminderde kwaliteit van leven op de lange termijn te verbeteren.
Daarnaast dient de voorlichting zo veel mogelijk te worden afgestemd op de individuele patiënt met
een beroerte en de direct betrokkenen (paragraaf 4.2). In paragraaf 4.5 wordt het behoud van de
autonomie nog eens benadrukt.
“Herstel dan wel behoud van autonomie is van belang voor de kwaliteit van leven na een
beroerte. Zorgverleners dienen hier aandacht voor te hebben en de patiënt en diens naasten
voor te bereiden op een zo autonoom mogelijk leven na ontslag naar huis. Maar ook bij die
patiënten die niet naar een zelfstandige woonvorm ontslagen kunnen worden geldt dat er
aandacht zal moeten zijn voor een zo hoog mogelijk niveau van autonomie. Een eenduidige
aanpak is hierbij van belang” .
De zorgstandaard CVA (kennisnetwerk CVA NL, 2012) geeft aan dat het uitgangspunt is dat de
patiënt een actieve inbreng heeft bij de behandeling.
“Het zorgaanbod wordt afgestemd op de zorgvraag en persoonlijke omstandigheden van de patiënt en
wordt beschreven in een individueel zorgplan”.
De zorgstandaard benadrukt dat het gaat om vraaggerichte zorg waarbij de zorg door zorgverleners
zo veel mogelijk afgestemd wordt op de wensen en behoeften van de patiënt en naasten.
“Hierbij gaat het om de werkelijke vraag van patiënten (en zijn naasten) en niet de door professionals
veronderstelde vraag. Het is daarom van belang om regelmatig met patiënten (en naasten) de CVA
zorg te evalueren en zo nodig bij te stellen”.
Patiënten geven aan dat er in de acute fase beter gecommuniceerd moet worden met de naaste en
dat er één aanspreekpunt voor informatie gewenst is.
De zorgstandaard geeft aan dat er voor iedere patiënt een individueel zorgplan beschikbaar behoord
te zijn. Dit plan heeft betrekking op de totale zorg, kan binnen 24 uur na diagnosestelling opgesteld
worden en is leesbaar en toegankelijk voor de patiënt. Als het niet mogelijk is dit met de patiënt te
maken dan zal er een voorlopig zorgplan met de vertegenwoordiger besproken kunnen worden.
“Het zorgplan beschrijft de zorgvraag en wensen van de patiënt en naasten, de behandelingen
en de afspraken tussen de patiënt en alle zorgverleners. Het individueel zorgplan komt aan
bod in het reguliere gesprek tussen zorgverleners, de patiënt en naasten. De inhoud van het
individueel zorgplan verandert in de loop van de tijd. In het zorgplan wordt vermeld wanneer
de (functionele) gezondheidsstatus en behoefte van de patiënt wordt geëvalueerd. Op basis
daarvan wordt zo nodig het zorgplan aangepast. Hiermee kan voorzien worden in diverse
behoeften van de patiënt en naasten zoals bijvoorbeeld systematische voorlichting en
communicatie met zorgverleners, het hebben van zicht op het behandeltraject, en het hebben
van een aanspreekpunt In de revalidatie- en chronische fase dienen alle probleemdomeinen in
kaart gebracht te worden om vervolgens tot een geïntegreerd zorgplan te komen”.
“Met een individueel zorgplan wordt beoogd de kwaliteit van leven na een CVA te verbeteren
omdat patiënt en naasten op die manier meer bij de zorg betrokken worden. De patiënt en
naaste dienen te weten wat de ziekte inhoudt, wat de consequenties zijn, wat aan zorg
verwacht mag worden en van wie, welke keuzemogelijkheden beschikbaar zijn en wat zelf kan
en gedaan moet worden om de ziekte en complicaties te voorkomen of te beheersen, om zo
tot een zo groot mogelijke autonomie te komen”.
Wat kan de CVA patiënt verwachten?
➺ Bij het opstellen of bijstellen van een individueel zorgplan zijn patiënt en/of naaste actief betrokken;
dit wordt afgestemd op het vermogen tot het voeren van zelfmanagement en het nemen van de regie.
➺ Reguliere inventarisatie van zorgbehoeften van patiënt en naasten door een centrale zorgverlener.
➺ Het zorgplan is toegankelijk voor de patiënt.
➺ Het zorgplan bevat informatie over:
→ de toestand en prognose van de patiënt (voorgeschiedenis, co-morbiditeit, actuele situatie,
draagkracht mantelzorger);
→ de inhoud van de zorg (doelen, interventies, duur en frequentie, medicatie);
Projectplan Individueel zorgplan vanuit het patiënten perspectief
Amphia Ziekenhuis Breda
5
→ de organisatie van zorg (afspraken, contactgegevens centrale zorgverlener,
evaluatiemomenten met zorgverleners, wijze van overdracht).
Vanuit het Amphia krijgt de patiënt verschillende documenten en informatie over zijn of haar
functioneren en inhoudelijk over de diagnose deze worden onderstaand benoemd:
1. Het PID (Patiënten Informatie Dossier) (Puur gericht op schriftelijke informatievoorziening:
informatie over diagnose, behandeling, therapie, revalidatie, omgaan met CVA enz)
2. Het ontslag dossier (puur gericht op overdracht en het functioneren van de patiënt tijdens
ziekenhuisopname en situatie van de patiënt bij ontslag)
3. De oefengids (oefeningen na CVA)
4. Oefeningen door therapeuten (persoonlijk per patiënt oefeningen)
5. Gesprek met de arts vindt standaard plaats na 48 uur en bij ontslag
De gehele benadering inclusief de informatievoorziening is gericht op informatievoorziening vanuit
artsen, verpleegkundigen en behandelaren. Er wordt na het vaststellen van de wenselijke
behandeling/ revalidatie met de patiënt gesproken, daarnaast wordt de informatie in stukken
aangeboden. Zelfmanagement bevorderen van de patiënt staat hierbij nog niet voorop.
Gewenste situatie/ de ambitie:
De patiënt participeert in zijn zorg en behandeling. Hij/ zij maakt hiervoor ondersteunend gebruik van
een IZP CVA. Het IZP CVA is afgestemd op de individuele patiënt en bevat informatie die de patiënt
nodig heeft om beslissingen te kunnen maken. Het IZP CVA is ontwikkeld vanuit het perspectief van
de CVA patiënt en multidisciplinaire ervaren behandelaren (middels kwalitatief onderzoek). Dit maakt
het IZP CVA bruikbaar en leesbaar en passend voor de CVA doelgroep. De patiënt ontvangt het IZP
CVA bij opname in het ziekenhuis, waarbij het tijdens opname inhoudelijk wordt vormgegeven door
de zorgverleners/ behandelaars en de patiënt.
Het IZP CVA is eigendom van de patiënt. Het IZP CVA dient mede als overdrachts informatie voor
behandelaren in vervolginstellingen.
Door het IZP CVA wordt de patiënt de kans geboden om zich te verdiepen in hun aandoening en de
verschillende behandel en revalidatie opties. Hun rol binnen eigen ziekte-, herstel- revalidatie proces
verandert en daarmee ook de relatie met de arts/hulpverleners. De patiënt wordt een gelijkwaardige
gesprekspartner die meedenkt en meebeslist in zijn behandeling.
Samenvatting
Om te voldoen aan kwaliteit van zorg voor de participerende CVA patiënt wordt er een IZP CVA
ontwikkeld en geïmplementeerd binnen de stroke service Breda.
Om tot de gewenste situatie te komen wordt het project onderverdeeld in 2 fasen.
Fase 1 kwalitatief onderzoek ter realisatie van een blauwdruk IZP CVA
Fase 2 implementatie IZP binnen stroke service Breda
Gedurende het knowledgebroker jaar 2015 richt dit project zich op fase 1.
Fase 1 richt zich op :
1.Kwalitatief onderzoek
Het uitvoeren van kwalitatief onderzoek naar :
het perspectief van de CVA patiënt op een IZP CVA
-inhoud en vormgeving
Het perspectief van de (ervaren) multidisciplinaire zorg en behandel professional rondom de CVA
patiënt.
-Inhoud en vormgeving
2. Ontwerpen blauwdruk IZP CVA
Doelgroep:
De CVA getroffenen binnen de stroke service Breda.
Fase 1 : Probleemstelling en onderzoeksvraag
Binnen de stroke service Breda bestaat er geen vast format om informatie, gemaakte afspraken en
individuele doelen te documenteren voor de CVA patiënt, echter bestaat er wel een behoefte aan een
individueel zorg en behandelplan (IZP CVA) vanuit de CVA patiënt (zorgstandaard CVA, 2012),
Projectplan Individueel zorgplan vanuit het patiënten perspectief
Amphia Ziekenhuis Breda
6
professional en zorgverzekeraars (www.rvz.net/publicaties/bekijk/de-participerende-patiënt). In het
jaarplan 2015 van de stroke service Breda is de invoering van een IZP CVA gesteld als doel ter
verbetering en ontwikkeling van de kwaliteitszorg binnen de stroke service. Binnen de chronische zorg
bestaan er voorbeelden van geïmplementeerde individuele zorgplannen, maar niet als voorbeeld
zorgplan te gebruiken voor de CVA patiënt. De zorgvraag van de CVA patiënt is complex en
afhankelijk van de aanwezigheid van cognitieve en/ of functionele uitvalsverschijnselen. Het patiënten
perspectief zal een rol spelen in bruikbaarheid en leesbaarheid van het IZP CVA, daar zal onderzoek
op verricht moeten worden.
Bij deze probleemstelling is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
“Waaraan moet een individueel zorgplan CVA voldoen vanuit het perspectief van de CVA patiënt
binnen de stroke service Breda”?
2. Doelstellingen
Daar het project in meerdere fasen wordt onderverdeeld, wordt er ook een gefaseerde doelstelling
geformuleerd
Doelstellingen fase 1
Middels kwalitatief onderzoek gaat de volgende doelstelling behaald worden:
Op 1 juni 2016, is er een blauwdruk ontwikkeld van een IZP CVA, dat voldoet aan de gestelde
voorwaarden vanuit het raamwerk Individueel Zorgplan maart 2012, en op de doelgroep CVA
patiënten, vanuit het patiënten perspectief gemeten. De expertise van de MD zorg en
behandelprofessional rondom de CVA patiënt is inhoudelijk betrokken.
Doelstelling gehele projectvoorstel fase 1 t/m 3:
Aan het einde van het project, binnen de kliniek neurologie van het Amphia Ziekenhuis Breda geeft
75% van de patiënten en/ of naasten aan:
• Een IZP CVA te hebben ontvangen bij opname in het ziekenhuis
• Middels het IZP mee te participeren in eigen zorg en behandeling
3. Beoogd resultaat fase 1
Patiënt
• De CVA patiënt heeft middels kwalitatief onderzoek zijn verwachtingen, ervaringen en ideeën
over inhoud en vormgeving van een IZP CVA kunnen delen met de onderzoeker
MD Professionals
• De multidisciplinaire zorg en behandel professional betrokken bij de CVA patiënt heeft middels
een kwalitatief onderzoek ervaringen, ideeën, informatie over de vorm en inhoud van een IZP
CVA kunnen delen met de onderzoeker
Onderzoeker
• De onderzoeker heeft middels kwalitatief onderzoek een blauwdruk ontwikkeld van een IZP
CVA. Deze is ontworpen vanuit de input van MD professional en het patiënten perspectief
4. Beoogd resultaat fase 2 (wordt bij afsluiting eerste fase aangevuld met uitkomsten en
ontwikkelingen vanuit projectfase 1)
Patiënt
• Iedere CVA patiënt kan op verzoek beschikken over een IZP CVA
• Het IZP CVA ondersteund de CVA patiënt met het maken van bewuste keuzes binnen eigen
zorg, behandeling in de acute fase en in de chronische fase (participeert maximaal in eigen
zorg en behandeling).
• Het IZP CVA is simpel en kort als het kan, complex en uitgebreid als nodig is. De omvang
van het zorgplan verandert mee met de omvang van de problematiek en de zelfredzaamheid
van de patiënt.
• Overzichtelijkheid, eenvoud en gebruik van taal afgestemd op de patiënt is essentieel voor het
in de praktijk laten slagen van het individueel zorgplan.
Projectplan Individueel zorgplan vanuit het patiënten perspectief
Amphia Ziekenhuis Breda
7
MD professional/ ketenzorg
• Verbeterde communicatie tussen patiënt- behandelteam, behandelteam onderling waardoor
de informatievoorziening vollediger en behandeling afgestemd op individuele doelstelling en
behoeften
• De professional kan de patiënt ondersteunen in leefstijlinterventies ter secundaire preventie
en deze monitoren
Instelling
• Amphia en stroke service participeren in de kwaliteit van zorg, spelen in op zorgvraag van de
participerende patiënt
• Goede informatievoorziening en overdracht van gegevens (Evidenced based werken).
• Werkt vanuit gedachte patiënt centraal (speerpunt van het ziekenhuis)
Keten
• Werkt gezamenlijk aan verbeterpunten (zelfevaluatie)
• Richt zich op de cliënt (CVA zorgstandaard, zelfevaluatie)
• Volgt laatste richtlijnen/ wetenschap
• Implementatie vanuit professionals (KB-ers)
Tastbare producten
1. Individueel Zorg Plan CVA, schriftelijk en of digitaal.
4. Projectgrenzen en Randvoorwaarden en risico’s (beperkt tot de eerste fase)
Het project wordt gestart door de verpleegkundig specialist i.o. werkzaam op de beroertepoli van het
Amphia.
Zij zal kwalitatief onderzoek verrichten naar het patiënten perspectief. Naast het patiënten perspectief
zal de expertise van multidisciplinaire professionals worden gebruikt ter input van vormgeving en
inhoud. Hiervoor zal de onderzoeker groepen professionals van het kennisnetwerk CVA NL
benaderen en betrekken (o.a. knowledgebrokers, werkgroep zorg in de chronische fase) gevraagd
mee te werken aan het kwalitatief onderzoek. Vanuit het onderzoek wordt er een blauwdruk
ontwikkeld van een IZP CVA .
In fase 2 wordt deze blauwdruk verder ontwikkeld en geïmplementeerd.
De grens van het project eerste fase eindigt bij de ontwikkeling van een blauwdruk gezien de tijd die
het kwalitatief onderzoek met zich meeneemt. De patiënten doelgroep die wordt onderzocht voldoet
aan de in en exclusie criteria die vooraf beschreven zijn.
Het project heeft grote kans van slagen als het management van de zorgkern neurologie, achter het
onderzoeksvoorstel staat en tijd beschikbaar stelt om het onderzoek uit te voeren en te analyseren.
Zij hebben hun akkoord geven. Daarnaast moet er medewerking zijn van patiënten die voldoen aan de
in en exclusie criteria.
Het project staat in lijn van de doelstellingen van het jaarplan stroke service Breda 2015 en sluit aan
op de visie van de zorgkern Neurologie, en de verwachtingen die zorgverzekeraars hebben van
kwaliteitszorg voor de chronische patiënt.
SWOT-analyse
Kansen
- Patiënt centraal (uitdragen visie)
- Behandelovereenkomst duidelijkere
inbreng van de patiënt
- Introduceerbaar t.z.t. binnen de Stroke
Service Breda ter verhoging en
verbetering van de samenwerking binnen
de keten
- Aansluiting bij advies RVZ
Aansluiting advies vanuit zorgstandaard
CVA (kennisnetwerk CVA NL)
- Voorbeeld voor collega
knowledgebrokers
- Ondersteuning van het Evidence based
practise manier van werken
- Betere communicatie van naasten en
behandelaren.
- Beter in kaart krijgen wat de revalidant
Bedreigingen
--te weinig patiënten die mee willen doen aan
onderzoek
--tijd. Kwalitatief onderzoek doen vereist veel tijd
(interviews, enquêtes, groepsinterview etc) en
uitwerking van resultaten
Projectplan Individueel zorgplan vanuit het patiënten perspectief
Amphia Ziekenhuis Breda
8
nodig heeft.(wensen en behoeften)
Sterkten
-Ervaren MD professionals betrokken bij
onderzoek
Vanuit perspectief patiënt
-EBP
-Ketenbreed draagvlak
-Verhoging zelfmanagement van de patiënt
-Verhoging bijdrage van familie/ naasten in zorg
en behandeling
-actuele informatievoorziening in één dossier
Zwakten
-Tijdsinvestering is hoog
-Niet iedere patiënt wil mee participeren in zorg
en behandeling
Projectplan Individueel zorgplan vanuit het patiënten perspectief
Amphia Ziekenhuis Breda
9
5. Projectactiviteiten
1. Onderzoek
Eerste fase kenmerkt zich door onderzoek.
Onderzoek uitgevoerd door de verpleegkundig specialist i.o.
Ten behoeve van het onderzoek wordt er een onderzoeksvoorstel en opzet ontwikkeld. De
verpleegkundig specialist i.o. wordt ondersteunt door collega verpleegkundig specialist en tevens
knowledgebroker gedurende het onderzoek.
Het onderzoek is prospectief exploratief van aard.
Het (voorlopig) onderzoeksdesign ziet er als volgt uit:
Motiverende strategie ter betrekken CVA patiënt en professional bij het onderzoek:
Het doel van deze vorm van strategie is de patiënten doelgroep en de MD professional interesseren
voor het onderzoek en onderwerp en hen erbij betrekken. Het interesseren in het onderwerp is van
groot belang gezien de analyse van de context.
Men gaat in het doen van onderzoek geloven als er ook het nut van ingezien wordt
 De context waarin het onderzoek verricht wordt moet van tevoren beschreven zijn.
 Goed onderzoeksvoorstel en duidelijke onderzoeksopzet
 Expertise vanuit kennisnetwerk CVA betrekken, middels bijeenkom dagen kennis
inventariseren
Projectplan Individueel zorgplan vanuit het patiënten perspectief
Amphia Ziekenhuis Breda
10
Meetindicatoren
Er wordt geen vóór of nameting verricht in fase 1 van het projectvoorstel.
Patiënten worden geïncludeerd/ geëxcludeerd middels valide meetinstrumenten
MMSE
MRS
Evaluatie
Na de ontwikkeling van de blauwdruk van het IZP CVA wordt het projectvoorstel fase 2 geschreven
Dit zal medio mei 2016 plaatsvinden. Beoogde resultaten voor fase 2 worden bijgesteld indien nodig.
Projectplan Individueel zorgplan vanuit het patiënten perspectief
Amphia Ziekenhuis Breda
11
Planning en realisatie
Nummering
1
Activiteit
Projectvoorstel ontwikkelen
2
Onderzoeksvoorstel kwalitatief onderzoek indienen bij Fontys MANP
3
MD professionals aankondiging versturen kwalitatief onderzoek, kennisnetwerk CVA
betrekken in onderzoek
4
5
Start kwalitatief onderzoek
-(groeps)interview patiënten
-enquete
-Enquete MD professionals Knowledgebrokers CVA NL
-(bij voorkeur interview professional werkgroep zorgplan kennisnetwerk CVA)
Verwerken, labelen en analyseren onderzoeksresultaten
6
Ontwerp blauwdruk
7
8
Afronden kwalitatief onderzoek
Resultaten onderzoek presenteren binnen de knowledgebrokers Stroke service breda
9
Projectevaluatie en bijstellen projectplan ter voorbereiding fase 2
10
Start fase 2 Implementatieplan IZP CVA binnen de stroke service Breda juni 2016
nr
1
Mei 2015
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec
Jan 2016
febr
maart
april
mei
juni
juli
aug
2
3
4
5
6
7
8
9
10
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Activiteit
evaluatie
Projectplan Individueel zorgplan vanuit het patiënten perspectief
Amphia Ziekenhuis Breda
12
6. Financiële aspecten
Amphia Ziekenhuis:
 Personele kosten: deelname projectteam gefinancierd vanuit hoger management Amphia
Ziekenhuis Breda in samenwerking met richtlijn CVA in praktijk. Het werk vanuit het projectleiders
dekt deels de kosten in voorbereiding en gedurende implementatie. Naar schatting zal voor het
onderzoek gedurende oktober 2015 tot en met mei 2016 de verpleegkundig specialist in opleiding
gemiddeld 1 werkdag per week aan het onderzoek werken.
 Knowledge brokers zullen wekelijks 2 uur per week ingezet worden, dit staat in de totale
begroting
 Kosten individueel zorgplan is reeds vastgesteld in de begroting van de SSB.
Projectplan Individueel zorgplan vanuit het patiënten perspectief
Amphia Ziekenhuis Breda
13
Gebruikte bronnen:
-
Kennisnetwerk CVA Nederland. Zorgstandaard CVA / TIA. 2012. Door A. Huizing et
al, 2010
Richtlijn beroerte, diagnostiek en zorg voor patiënten met een beroerte 2009
Coördinatieplatform Zorgstandaarden. Raamwerk Individueel Zorgplan, 2012.
De participerende patiënt, de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den haag 2013
http://rvz.net/uploads/docs/De_participerende_patient.pdf
http://www.zorgleefplanwijzer.nl./zlp-informatie/wet-en-regelgeving.html
Projectplan Individueel zorgplan vanuit het patiënten perspectief
Amphia Ziekenhuis Breda
14
Download