De heer A. van Gaal en mevrouw J. de Rijk Adres : Kastanjelaan 44

advertisement
De heer A. van Gaal en mevrouw J. de Rijk
Adres
: Kastanjelaan 44
3445 BE, Amersfoort
Telefoon : 033-6567656
E-mail : [email protected]
Gespreksverslag van onze afspraak op 01-02-2009
Op uw verzoek heeft op 01-02-2009 een gesprek plaatsgevonden, waarin een aantal zaken ten aanzien
van uw financiële situatie zijn besproken. Het belangrijkste doel van het gesprek was: algemeen financieel
advies.
Mede aan de hand van onderstaand gespreksverslag zullen wij een financiële analyse en een advies voor
u opstellen. Wanneer zaken naar uw mening onjuist of onvolledig vermeld staan, neemt u dan contact met
ons op. We zullen dit verslag dan aanpassen.
In ons gesprek hebben we uw financiële doelstellingen, uw financiële positie, uw risicobereidheid en uw
kennis en ervaring besproken. Onderstaand vindt u daarvan een samenvatting.
1. Persoonlijke situatie
De heer A. van Gaal en mevrouw J. de Rijk zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen sinds 15
januari 1999. Er is 1 kind.
De heer Van Gaal heeft als hoogst genoten opleiding: HAVO / VWO / MBO
Mevrouw De Rijk heeft als hoogst genoten opleiding: HAVO / VWO / MBO
2. Financiële situatie in verband met een hypotheek
Huidige woonsituatie en financieringsdoel
U woont op dit moment in een koopwoning
Het doel van de komende financiering is aanpassen van de hypotheek.
Hypotheek aanpassen
Doel van de aanpassing?
Extra bedrag Box 1
Extra bedrag Box 3
Hoeveel bedraagt de gewenste netto maandlast?
: Verhoging verbouwing
: € 25.000
:€0
: € 1.000
Voorkeuren en risicobereidheid
Hoe lang verwacht u in uw (nieuwe) woning te blijven wonen?
Kunt u een stijging in uw maandlasten opvangen?
Naar welke hypotheekvorm gaat uw voorkeur uit?
Naar welke rentevastperiode gaat uw voorkeur uit?
Welk gedeelte van uw hypotheek wenst u af te lossen?
Waarom wenst u dit af te lossen?
Dient de aflossing gegarandeerd te zijn?
: 5 - 10 jaar
: Ja, in beperkte mate
: Spaarhypotheek
: 5 - 10 jaar vast
: 100%
: Opbouwen vermogen
: Ja
Kennis en ervaring
U bent redelijk bekend met verschillende hypotheekvormen.
U bent goed bekend met mogelijke rentevastperioden.
U bent goed bekend met de hypotheekrenteaftrek.
U bent matig bekend met de bijleenregeling.
3. Financiële situatie bij pensionering
Doelstelling
U wilt eerder stoppen met werken. De heer Van Gaal wenst op leeftijd 62 te stoppen met werken,
mevrouw De Rijk wenst op leeftijd 0 te stoppen. U heeft aangegeven dat dit doel voor u van het grootste
belang is.
Een collega heeft verteld dat het wellicht interessant is om deel te nemen aan de levensloopregeling die
het bedrijf kent.
Het is gewenst dat het besteedbaar inkomen met niet meer dan 10% daalt ten opzichte van de huidige
situatie.
Kennis
Wij hebben u een aantal vragen voorgelegd over uw kennis van financiële zaken ten aanzien van
pensionering. Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht een beeld te vormen van
uw kennis, en dit beeld vervolgens vast te leggen en mee te wegen in ons advies. Op een schaal van
goed - redelijk - matig - slecht gaf u aan dat uw kennis over onderstaande onderdelen is:
Oudedagsvoorzieningen van de overheid
De pensioenregeling via uw werkgever
Spaar- en beleggingsproducten die u zelf kunt regelen
: Redelijk
: Redelijk
: Matig
Daarnaast heeft u aangegeven enigszins te weten hoe u er financieel voor staat als u met pensioen gaat.
Beleggingsprofiel
U hebt aan de hand van de vragenlijst uw beleggingsprofiel bepaald. Daaruit komt het volgende naar
voren: Beleggingsprofiel 1 - voorzichtige belegger.
Voor u is het beperken van risico belangrijker dan het behalen van een hoog rendement. Dit betekent dat
u streeft naar een iets beter rendement dan een spaarrekening, maar zonder risico’s. Verdeling van de
belegging: bijna geheel in liquiditeiten en obligaties. Niet of nauwelijks in aandelen.
De definitieve beleggingskeuze hangt af van de beleggingshorizon en het financiele plan. Dit profiel stuurt
alleen op kennis/ervaring en risicobereidheid.
4. Financiële situatie bij overlijden
Doelstelling
U wilt kijken naar de financiële situatie van mevrouw De Rijk als de heer Van Gaal zou komen te
overlijden. Haar inkomen moet worden aangevuld tot 65 jaar. U heeft aangegeven dat dit doel voor u van
het grootste belang is.
Het is gewenst dat het besteedbaar inkomen bij overlijden met niet meer dan 10% daalt ten opzichte van
de huidige situatie.
Kennis
Op vragen over uw kennisniveau van financiële zaken met betrekking tot overlijden gaf u het volgende
aan:
Nabestaandenvoorzieningen van de overheid
Nabestaandenvoorzieningen via uw werkgever
Nabestaandenvoorzieningen die u zelf kunt regelen
: Matig
: Redelijk
: Matig
Daarnaast heeft u aangegeven enigszins te weten hoe u er financieel voor staat als uw partner komt te
overlijden.
5. Financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid
Doelstelling
U wilt kijken naar de financiële situatie als de heer Van Gaal arbeidsongeschikt zou worden. U heeft
aangegeven dat dit doel voor u van het grootste belang is.
Het is gewenst dat het besteedbaar inkomen bij arbeidsongeschiktheid met niet meer dan 10% daalt ten
opzichte van de huidige situatie.
Kennis
Op vragen over uw kennisniveau van financiële zaken met betrekking tot arbeidsongeschiktheid gaf u het
volgende aan:
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van de overheid
: Slecht
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen via uw werkgever
: Matig
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die u zelf kunt regelen : Slecht
Daarnaast heeft u aangegeven geen idee te hebben hoe u er financieel voor staat als u arbeidsongeschikt
wordt.
6. Toekomstverwachtingen en plannen
Met betrekking tot uw toekomst zijn de volgende zaken besproken:
U verwacht binnen enkele jaren geen belangrijke wijzigingen.
Sparen en lenen
U houdt jaarlijks geen geld over. U wilt niet gaan sparen.
7. Afspraken
Onze vervolgafspraak is op 01-02-2009.
Indien u in het bovenstaande zaken ziet staan die niet juist of niet volledig zijn, laat u dat dan even weten,
wij passen dan het gespreksverslag aan.
Zonder tegenbericht gaan wij de rapportage verder uitwerken. Daarin zullen wij zo mogelijk voorstellen
doen voor verbeteringen in uw financiële situatie.
U ziet in de bijlage welke gegevens wij graag nog van u ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Financiele Planner
Jan Gerritsen
Bijlagen:
Lijst met nog door u toe te zenden gegevens
Lijst met geïnventariseerde gegevens
Bijlage
Nog door u toe te zenden gegevens
Om ons advies te kunnen maken ontvangen wij nog graag de onderstaande gegevens van u:
Recente loonstrook van de heer Van Gaal.
Jaaropgave pensioenregeling van de heer Van Gaal.
Laatste jaaropgave pensioenregeling van de heer Van Gaal.
Kopie polis(sen) WIA aanvullingsverzekering van de heer Van Gaal.
Kopie polis(sen) Lijfrente/koopsompolissen van de heer Van Gaal.
Opgave spaar- en beleggingstegoeden.
Hypotheekakte(s).
Jaaropgave hypotheek (saldobiljet).
Bijgebehorende polis.
Testament(en).
Kopie legitimatiebewijs van de heer Van Gaal en mevrouw De Rijk.
Bijlage
Geïnventariseerde gegevens voor dit advies
Gegevens over de heer Van Gaal.
Dienstbetrekking werknemer.
Beroep: Productmanager.
Aard dienstverband: Vast.
Autobijtelling.
Pensioen bij huidige werkgever.
WIA-aanvulling via werkgever (1).
Lijfrente/koopsompolissen (1).
Personeelshandboek van uw huidige werkgever
Gegevens over mevrouw De Rijk.
Heeft géén inkomsten.
Gegevens over vermogen, woning en hypotheek
Spaarrekeningen
Totaal spaar- en beleggingstegoeden
Leningen (niet hypotheek)
Eigen woning of huurwoning: Koop.
Spaarhypotheek (1).
: € 10.000
: € 10.000
:€0
+
Download