infosessie managementteam - Mantelzorgvriendelijk ondernemen

advertisement
INFOSESSIE
MANAGEMENTTEAM
Inhoud infosessie managementteam
1.
Wat is mantelzorg?
2.
Mantelzorg in onze maatschappij
3.
Theoretisch kader rond mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid
4.
Getuigenissen ‘mantelzorgvriendelijke managers’
5.
Reflectie
WAT IS MANTELZORG?
Mantelzorg?

Bekijk aandachtig het filmfragment

Noteer op de post-it’s elementen die mantelzorgers determineren

Denk na over een definitie van mantelzorg

Filmpje ‘Ik, mantelzorger’
Mantelzorg?

Vergelijk in groep de elementen die jullie noteerden

Denk na over een definitie waar iedereen uit de groep zich in kan
vinden
Mantelzorg?
Definitie Mantelzorg (Kennispunt Mantelzorg):
Mantelzorg is
de extra zorg of ondersteuning die meer dan occasioneel, tijdelijk of
langdurig, aan een persoon met fysieke, psychische of sociale noden wordt
verleend. Deze zorg gebeurt door één of meerdere personen uit het sociaal
netwerk en valt buiten het kader van beroepsactiviteiten of georganiseerd
vrijwilligerswerk.
Mantelzorg?

Extra zorg of ondersteuning


Wat is extra?
Persoon met fysieke, psychische of sociale noden

Meer dan occasioneel

Tijdelijk of langdurig
4%
Hulpbehoevenden
1 persoon
17%
2 personen
79%
3 of meer
Mantelzorg?



Eén of meerdere personen

Primaire mantelzorger

Rolverdeling
Uit het sociaal netwerk

Relatie en zorg ontstaan samen

Relatie vóór de zorg

~ motieven!
Valt buiten het kader van beroepsactiviteiten of georganiseerd vrijwilligerswerk

Wel: (groot)ouders, (klein)kinderen, buren, vrienden, siblings

Niet: professionelen, vrijwilliger

Niet verwarren: formele – informele zorg!
MANTELZORG IN
ONZE MAATSCHAPPIJ
Maatschappelijke tendensen

Vergrijzing

Levensverwachting

Aantal ouderen / zorgbehoevenden

Capaciteit residentiële instellingen

Vermaatschappelijking van de zorg

Veranderde gezinssamenstelling

Veranderingen op de arbeidsmarkt

Kwaliteit van de zorg
Maatschappelijke tendensen
Aantal mantelzorgers in de bevolking en werkzaamheidsgraad naar geslacht en
onderwijsniveau
Bron: NIS EAK Module ‘Combinatie werk en gezin’ (Bewerking Steunpunt WAV)
Procent (%)
Aandeel mantelzorgers
in de bevolking
Werkzaamheidsgraad
Mannen
Vrouwen
7,3
10,8
71,9
57,7
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
40-44 jaar
45-49 jaar
50-54 jaar
55-59 jaar
60-64 jaar
4,4
6,8
5,3
8,5
9,7
12,8
16,6
20,3
86,4
86,5
87,5
85,9
81,3
72,0
44,4
14,7
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold
12,7
9,9
7,7
53,1
77,9
86,8
Maatschappelijke tendensen

Eén op vijf is mantelzorger

Werkende mantelzorgers > niet-werkende mantelzorgers

Dubbele belasting  rol van bedrijven

Belang van werkende mantelzorgers

Macroniveau

Mesoniveau

Microniveau
“Het belang van
beleidsinitiatieven die de
combinatie van
beroepsbezigheden met het
opnemen van
zorgverantwoordelijkheden
faciliteren, (…), zal in de
toekomst alleen maar
toenemen.”
(Van Woensel, 2006, p. 9)
Maatschappelijke tendensen
Aandeel mantelzorgers die mantelzorg en werk combineren

Beroepsactieven in de bevolking: 54%

Beroepsactieve mantelzorgers: in 2006 1/3, in 1988 1/5
Bron: PSBH, Panelstudie van het Belgisch huishouden, UIU & ULG, 1989

Van de beroepsactieve mantelzorgers

werkt 41% voltijds

werkt 27% deeltijds

is 19% zelfstandig

heeft 10% onbetaald werk of een familiebedrijf
Bron: Dedry, 2001
MANTELZORGVRIENDELIJK
PERSONEELSBELEID
Theoretisch kader
Belang van een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid

Stijgende levensverwachting + (dubbele) vergrijzing

zorgbehoevenden
 Kunnen niet allemaal terecht binnen de beschikbare residentiële
zorginfrastructuur
 Meer beroep op thuiszorg, mantelzorg en zorg in samenwerking
met professionele hulpverleners
Belang van een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid
Vermaatschappelijking van zorg

Deïnstitutionalisering

Mantelzorg als aanzienlijke kostenbesparing
Maar extra kosten / risico’s van mantelzorg?
•
Ongelijke verdeling van arbeid en zorg
•
Overbelasting van werkende mantelzorgers
•
Inkomstenderving
•
Grijs ziekteverzuim
Belang van een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid

Toename arbeidsparticipatie
•
In het bijzonder vrouwen en werknemers boven de 55 jaar

Stimulans individualisering, emancipatie en economische
onafhankelijkheid

Grote druk op vrij beperkte groep mensen

Mantelzorgers zijn voornamelijk vrouwen en ouderen
Belang van een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid



Mensgericht of mensvriendelijk personeelsbeleid

Erkenning voor diversiteit aan rollen van een werknemer, ook buiten de jobsituatie

Wanneer iemand goed floreert in al zijn rollen, zal hij ook goed functioneren op de
werkvloer
Winst voor de werkgever

Investering in menselijke aspecten en interne faciliteiten, draagt bij tot return
(productiviteit, tevredenheid, motivatie en loyaliteit)

Dalend verzuim en verloop
Meerwaarde van mantelzorgers voor de organisatie

Benutten van competenties (organisatievaardigheden, verantwoordelijkheidszin, efficiënt
werken, omgaan met grenzen, assertiviteit, planning, …)

Meerwaarde van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voor de organisatie (employer
branding, pionier in MVO, toekomstgerichte visie, maatschappelijk bewustzijn)
Belang van een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid

Meerwaarde voor de werknemer

Gezondheid: minder stress

Werk: verbeterde arbeidsprestaties en
voldoening uit arbeid

Financieel: bescherming van financiële
draagkracht

Sociaal: behoud van sociaal contact,
voorkomen isolement, betere relaties met
collega’s

Zorg: betere kwaliteit van de zorg
Pijlers mantelzorgvriendelijk ondernemen
Update
I. Visie
traject
I. Visie
II. Cultuur van
Voorstel
bespreekbaarheid
conceptualisatie
II. Cultuur van
enbespreekbaarheid
vertrouwen
III.
Bespreking
Maatregelen
III.
Maatregelen
I. VISIE
Update
Visie
traject
I. Visie
Voorstel
conceptualisatie
Bespreking
Maatregelen
Update
Visie
traject
I. Visie
Voorstel
II. Cultuur van
conceptualisatie
bespreekbaarheid
Bespreking
III. Maatregelen
Maatregelen
ALGEMEEN

“Wat is mantelzorgvriendelijk ondernemen voor onze organisatie?’

Verankering in bestaande waarden, missie, visie en beleidslijnen

Borgen van continuïteit en ruimere relevantie

Belang van expliciet benoemen van het thema mantelzorg

MantelzorgVriendelijk Ondernemen als MVO-verhaal

Focus op people in trilogie people – planet – profit
Update
Visie I. Visie
traject
Voorstel
II. Cultuur van
conceptualisatie
bespreekbaarheid
Bespreking
III.
Maatregelen
AANBEVELINGEN VOOR UITTEKENEN VISIE

Algemene visie op groepsniveau

Krijtlijnen en kader voor een organisatiebreed ‘mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid’

Ruimte voor uitwerken en toepassen concrete strategieën door
afzonderlijke (deel-)organisaties

Formeel vastleggen van visie: doch maatwerk is essentieel
wanneer het gaat om concrete casussen.
Update
Visie I. Visie
traject
Voorstelvan
Cultuur
II. Cultuur van
conceptualisatie
bespreekbaarheid
bespreekbaarheid
Bespreking
III.
Maatregelen
AANDACHTSPUNTEN

Geen fundamenteel verschillende benadering van
mantelzorgers en niet-mantelzorgers

Geen stigmatisering

Geen voorkeursbehandeling

Het ‘in principe beschikbaar / toegankelijk zijn’ van maatregelen voor iedereen

Zo ‘neutraal’ en ‘objectief’ mogelijk bekijken van elke vraag (consequentie en
transparantie)

Niet alle maatregelen kunnen aan alle werknemers toegekend worden: belang
van kaderen van beslissingen

Transparant communiceren!

Cohesie van teams bewaken: aandacht voor impact op collega’s
Update
Visie I. Visie
traject
Voorstelvan
Cultuur
II. Cultuur van
conceptualisatie
bespreekbaarheid
bespreekbaarheid
Bespreking
III. Maatregelen
Maatregelen
AANDACHTSPUNTEN

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid mag niet ‘voorwaardelijk’
zijn


Medewerkers moeten de flexibiliteit die ze nodig hebben niet verdienen
door prestatie, anciënniteit, …
Opbouwen van vertrouwensband en bespreekbaarheid van ‘werk
en mantelzorg’ staan centraal
II. CULTUUR VAN BESPREEKBAARHEID
EN VERTROUWEN
m.b.t. thema mantelzorg
Update
traject
Voorstel
conceptualisatie
II. Cultuur van
bespreekbaarheid
Bespreking
Maatregelen
Update
Visie I. Visie
traject
II. Cultuur van
bespreekbaarheid
III.
Maatregelen
ALGEMEEN

Visie wordt in dialoog tot stand gebracht duidelijk
gecommuniceerd(!) via zoveel mogelijk kanalen

Informatie en actielijnen omtrent thema werk en mantelzorg zijn
toegankelijk, worden proactief aangeboden en zijn gekend

Vragen moeten gesteld kunnen worden

Ruimte creëren voor dialoog over vraag en onderliggende nood

Maatregelen kunnen steeds besproken worden
‘Cultuur van bespreekbaarheid’ is de centrale pijler waarop een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid steunt
I. Visie
II. Cultuur van
bespreekbaarheid
III.
Maatregelen
ALGEMEEN


Transparantie en discretie bevorderen vertrouwen en empathie

Discretie in setting en behandelen van persoonlijke informatie

Transparantie: welke informatie stroomt door naar wie?

Werkgever onderbouwt toekenning/afkeuring van maatregelen: er is geen
willekeur!
Tweerichtingsverkeer in communicatiekanalen bewaken

Zowel top-down (informatie geven)

Als bottom-up (voeling met prestaties, teamdynamiek, ideeën en persoonlijke
verhalen)
I. Visie
II. Cultuur van
bespreekbaarheid
III.
Maatregelen
WAT BESPREKEN?

Wat is mantelzorg?

Thema werk en mantelzorg

Dubbele taak

Moeilijke afstemming (organisatie)

Impact op loopbaan: vragen en noden

Rol van de werkgever, mantelzorger en andere betrokken actoren

Mogelijkheden en grenzen

Doorverwijsmogelijkheden

…
I. Visie
II. Cultuur van
bespreekbaarheid
III.
Maatregelen
WANNEER BESPREKEN?

Structureel


Ingebouwd doorheen de tijd (vb. polsen
naar de situatie in een
functioneringsgesprek, n.a.v. het
afnemen van een enquête, e.a.)
Ad hoc

Naar aanleiding van infomoment of
casus: zowel informeel als (semi-)formeel
Getuigenis mantelzorger
“Ik besefte pas dat ik een
mantelzorger was door het
invullen van de enquête. Ik heb
er toen ook met mijn
leidinggevende over gesproken,
dat was een aangename
ervaring.”
I. Visie
II. Cultuur van
bespreekbaarheid
III.
Maatregelen
BESPREEKBAARHEID INDIVIDUELE MANTELZORGSITUATIES (1/4)


Groot verantwoordelijkheidsgevoel van werknemers

Neiging om zelf naar oplossingen te zoeken

Soms pas naar werkgever stappen wanneer het niet meer lukt

Of komen helemaal niet ( gevaar voor uitval)
Mantelzorgers hebben vaak reeds een lang proces doorlopen voor ze bij
de werkgever aankloppen

Als rechtstreeks leidinggevende vaak geen zicht op de hoge belasting van mantelzorgers
I. Visie
II. Cultuur van
bespreekbaarheid
III.
Maatregelen
BESPREEKBAARHEID INDIVIDUELE MANTELZORGSITUATIES (2/4)


Beter om proactief te peilen naar wat beweegt rond het thema ‘werk en
mantelzorg’ bij werknemers

Zowel door rechtstreeks leidinggevende als hogere leidinggevende

Ook mogelijk door bedrijfsarts, mantelzorgcoach, …
Belang van preventie: als werkgever actief hand reiken, vb. d.m.v. een
mantelzorggesprek

Onderscheppen van knelpunten vóór ze te zwaar doorwegen

Mogelijkheid om samen na te denken over oplossingen en zo tot ruimere/betere
oplossingen komen
I. Visie
II. Cultuur van
bespreekbaarheid
III.
Maatregelen
BESPREEKBAARHEID INDIVIDUELE MANTELZORGSITUATIES (3/4)

Proactief cultuur van vertrouwen en bespreekbaarheid installeren

Formeel: onthaalgesprek en –brochure, luikje in functioneringsgesprek,
vormingsmoment, …

Informeel: tonen van betrokkenheid naar werknemers in dagelijkse werking

Ruimte en setting creëren om samen naar oplossingen te zoeken

Aanmoedigen en faciliteren van stap naar de werkgever

Veilige omgeving creëren: Durven toegeven dat het niet meer lukt, wordt niet
als ‘falen’ gezien, maar als teken van maturiteit en van het opnemen van de
eigen verantwoordelijkheid
 Spreken zonder consequenties
I. Visie
II. Cultuur van
bespreekbaarheid
III.
Maatregelen
BESPREEKBAARHEID INDIVIDUELE MANTELZORGSITUATIES (4/4)


Keuze maken al werkgever: wanneer bied je dialoog aan?

Eerst zelf zoveel mogelijk opvangen in de zorgsituatie

Onvoldoende? Gesprek met leidinggevende en samen naar oplossing zoeken

Voordeel: werkgever kan méér opties aanreiken dan enkel ja/neen

Voordeel: er kan gedacht worden vanuit de mogelijkheden i.p.v. uit de beperkingen

Nadeel: men wacht soms erg lang om te stap te zetten: draagkracht is mogelijks al
aangepast
Belang van keuzevrijheid in het bespreekbaar stellen van mantelzorg


Eigen verantwoordelijkheid
Oog hebben en vangnet voorzien voor minder assertieve medewerkers!
III. MAATREGELEN
III.
Maatregelen
I. Visie
II. Cultuur van
bespreekbaarheid
MAATREGELEN

Worden onderbouwd door visie op
organisatieniveau (maatregelen zonder
kader verzanden)

Maatregelen t.b.v. verhogen
bespreekbaarheid zijn essentieel

Maatwerk en creativiteit bij toekennen
maatregelen in individuele casussen
 Aasluiten bij unieke noden van de
mantelzorger
 ‘Mantelzorgvriendelijke’ maatregel gaat niet
noodzakelijk om flexibele werkuren/minder
werken
III.
Maatregelen
GETUIGENISSEN
‘MANTELZORGVRIENDELIJKE
MANAGERS’
Getuigenis 1
Uit de organisatiescan die we onze medewerkers begin 2014 lieten
invullen, bleek dat er binnen onze organisatie behoorlijk wat
mantelzorgers aanwezig zijn. Dat was voor ons een echte eyeopener.
We waren ons namelijk niet bewust van het grote aantal werknemers
dat bij ons werk- en zorgtaken combineert. Door de resultaten die de
organisatiescan ons gaf, besloten we om focusgroepen met
mantelzorgers te organiseren. Er werden twee focusgroepen
georganiseerd met een vijftal mensen die effectief mantelzorger zijn
en die zich bovendien kenbaar wilden maken. Uit deze focusgroepen
kwam naar voor welke klemtonen er gelegd moesten worden, wilden
we als organisatie mantelzorgvriendelijk ondernemen. We stelden
ons de vraag wat mantelzorgers binnen onze organisatie nodig
hebben en wat wij als organisatie binnen de verschillende
voorzieningen kunnen bieden om deze mensen te erkennen, te
motiveren en langer aan het werk te houden.
Getuigenis 1
In april 2014 planden we een opstartoverleg. Hierin bekeken
we samen met de directie en teamcoördinatoren welk traject
we zouden lopen en wat we daarvoor nodig hadden. Vrij snel
zagen we in dat binnen onze organisatie de leidinggevenden
een centrale rol bekleden en sleutelfiguren zijn in de
verschillende voorzieningen. Het was dan ook van uiterst
belang dat we hen betrokken op weg naar een
mantelzorgvriendelijk beleid. In korte vormingsmomenten
wisselend we met deze groep mensen van gedachten en
stippelden we het traject uit dat we de komende maanden
zouden bewandelen.
Reflectie getuigenis 1

Wat roept deze getuigenis op?

Is deze getuigenis herkenbaar?

Wat wil je graag onthouden uit deze
getuigenis?
Getuigenis 2
Ons HRM-beleid bestaat uit vier pijlers: motivatie, verlonen
& belonen, rekrutering & selectie en vorming, training &
opleiding. Naar de toekomst toe is het belangrijk om daar
een extra pijler aan toe te voegen, nl. welzijn &
welbevinden. Naast gezinsvriendelijkheid in de planning en
organisatie, willen we ook aandacht besteden aan
mantelzorgvriendelijkheid. Bij beide aspecten is een cultuur
van bespreekbaarheid het belangrijkste aspect om aan te
werken. De rechtstreeks leidinggevenden zijn dan ook het
vertrek- en ijkpunt van heel onze HRM-visie. Als we willen
laten voelen aan de medewerkers dat we als organisatie
gezinsvriendelijk én mantelzorgvriendelijk zijn, dan is de
leidinggevende en de manier waarop hij zijn afdeling
managet en leidt van fundamenteel belang.
Reflectie getuigenis 2

Wat roept deze getuigenis op?

Is deze getuigenis herkenbaar?

Wat wil je graag onthouden uit deze
getuigenis?
REFLECTIE
Download