Tijdlijn Voor onze jaartelling: 64 Pompeius

advertisement
Tijdlijn
Voor onze jaartelling:
64
Pompeius verovert Syrië - Syrië wordt een Romeinse provincie
63
Pompeius verovert Jeruzalem - de Joodse staat verliest zijn onafhankelijkheid: Judea
wordt een vazalstaat van het Romeinse Rijk - de Joodse hogepriester Hyrcanus II (van
de Israëlische stam de Makkabeeën) mag de Joodse vazalstaat onder Romeinse
bezetting, besturen
62
Triomftocht van Pompeius in Rome met Joodse gevangenen
57
Eerste Joodse opstanden om de Joodse onafhankelijkheid te herstellen
55
Romeinen nemen de Joodse Tempelschat in beslag
48
Julius Caesar verslaat Pompeius - Pompeius wordt vermoord
44
Julius Caesar wordt vermoord
37
De Makkabeeën komen in opstand tegen de Romeinen en proberen het
onafhankelijke Joodse koninkrijk te herstellen - de Romeinen vernietigen de macht
van de Makkabeeën en stellen Herodes de Grote (die zich eerst tot Jood laat
besnijden/bekeren) aan als koning van de Joden
31
Octavianus verslaat Antonius
30
Antonius en Cleopatra plegen zelfmoord
27
Octavianus wordt Keizer Augustus
4
Dood van Herodes de Grote leidt tot opstand en onrust in Judea
Opstand van Judas de Galileeër - plundering van Sepphoris (administratieve
hoofdstad van Judea) - gevolgd door bloeddorstige vergeldingsacties van de
Romeinen: Sepphoris wordt met de grond gelijk gemaakt, alle inwoners worden als
slaven verkocht
Herodes Antipas (zoon van Herodes de Grote) wordt koning van Judea
Men schat in dat de geboorte van Jezus van Nazareth tussen 4 v.o.j. en 4 n.o.j. heeft plaats
gevonden.
Na onze jaartelling:
6
Judea wordt een Romeinse provincie onder leiding van een procurator
10
Sepphoris werd naar Hellens model heropgebouwd en wordt de eerste hoofdstad van
Herodes Antipas
14
In Rome komt Keizer Tiberius aan de macht
18
Jozef Kajafas wordt tot Hogepriester benoemd
20
Tiberias wordt tweede hoofdstad van Herodes Antipas
26
Pontius Pilatus wordt benoemd tot procurator in Jeruzalem
26-28 Begin van prediking van Johannes de Doper
29-30 Dood van Johannes de Doper
28-30 Begin van prediking van Jezus van Nazareth
30-33 Dood van Jezus van Nazareth
34
Stefanus gestenigd - eerste martelaar van de Christenen die door de apostelen was
aangesteld om brood te verdelen onder de armen - werd door de Hogepriester en
Saulus veroordeeld
34-37 Bekering van Saulus van Tarsus - hij wordt Paulus
36
De Romeinse gouverneur van Syrië, Lucius Vitellius, stuurt Pontius Pilatus naar
Rome en ontslaat Kajafas als Hogepriester
36-40 Jacobus, broer van Jezus, wordt eerste bisschop van Jeruzalem
37
In Rome komt Keizer Caligula aan de macht
41
In Rome komt Keizer Claudius aan de macht
44
Opstand door Theudas, een volgeling van Paulus die zichzelf tot profeet verklaart en
een opstand uitlokt
46
Opstand door de zonen van Judas de Galileeër
48
Paulus schrijft zijn eerste brief: 1 Thessalonicenzen
54
In Rome komt Keizer Nero aan de macht
56
Een Zeloot pleegt een moordaanslag op Jonathan, de Hogepriester van Jeruzalem en
zoon van Annas
56
Paulus schrijft zijn laatste brief: Romeinen
62
Dood van Jacobus, broer van Jezus, door steniging nadat hij veroordeeld werd door
de Hogepriester
64
Grote brand van Rome tijdens bewind van Keizer Nero, die de schuld van de brand
aan de Christenen geeft - Christenvervolging
66
Dood van Paulus en Petrus in Rome, respectievelijk onthoofding (omdat Paulus een
Romeins burger was) en kruisiging (met het hoofd omlaag), beiden op bevel van
Keizer Nero
66
Joodse opstand in Jeruzalem
67-68 de Zeloten verdrijven de Romeinen - Jeruzalem is bevrijd
68
Keizer Nero pleegt zelfmoord
69
In Rome komt Keizer Vespasianus aan de macht
70
Romeinen heroveren Jeruzalem, verwoesten de Joodse tempel en deporteren iedereen
die nog in leven is als slaaf
70-71 Marcus schrijft zijn evangelie
75
Lucas schrijft de Handelingen
79
In Rome komt Keizer Titus aan de macht
90-100
Mattheus en Lucas schrijven hun evangelie
100-120
Johannes schrijft zijn evangelie
117
Het Romeinse Rijk is op zijn grootst
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

Create flashcards