Im Westen nichts Neues (1929)

advertisement
Im Westen nichts Neues (1929)
Erich Mar ia Remarque
OMSCHRIJVING
Je leest het boek en m aakt deze opdracht. Samen met de opdrachten die je
medeleerlingen maken, levert dat een compleet dossier over Im Westen Nichts
Neues op. Dit dossier kun je later geb ruiken om de laatste MP voor te bereiden.
N2
PLAATS
10 slu
TEKSTEN
1. Remarque, Erich Maria, Im Westen
nichts Neues (1927)
2. Remarque, Erich Maria, Van het
westelijk front geen nieuws .
Als je van plan bent om het boek in
het Duits te lezen, kan he t raadzaam
zijn om eerst een verfilming te
bekijken: op die manier ken je het
verhaal al een beetje en zul je de
Duitse tekst beter begrijpen. Let wel:
je kunt nooit een verfilming bekijken
in plaats van het boek te lezen!
VERFILMING
1. All quiet on the western fro nt
(1979)
BRONNEN
1. Wikipedia, over de Eerste Wereldoorlog
2. Wikipedia, over het frontverloop
3. Wikipedia, kaart Schlieffenplan
4. Wikipedia, kaart front 1915 -1916
5. Blik op de wereld , kaart
6. DOB Den Haag (school), kaart
7. DOB Den Haag, meer lezen over de Eerste Wereldoorlog
Opdracht PLAATS
Je gaat op een kaart aangeven waar het verhaal zich precies afspeelt . Je zult
enkele bronnen moeten raadplegen.
1. Noteer de plaatsaanduidingen die in de tekst worden genoemd. Maak
eventueel gebruik van uittreksels en samenv attingen op internet.
Het verhaal speelt zich grotendeels af aan het westfront: in Belg ië en
Frankrijk. Er wordt namelijk een keer beschreven dat z e richting Ardennen
gaan. Ook br engen ze een nacht door bij Fr anse meisjes. Dit z al dus wel in
Frankrijk geweest zijn. Ook speelt het in Duitsland, de g eboorteplaats v an
Paul af, wanneer hij naar huis gaat.
2. Bestudeer bro n 3 tot en met 6 . Welke kaart lij kt je het meest geschikt voor
deze opdracht? Waaro m? Kaartje 4 lijkt mij het meest gesc hikt aangezien je
daar heb dui delijkst kan zien waar het westelijk front ligt terwijl je op de
ander e kaartjes v oor al ziet welk gebi ed bez et was en ni et.
3. Teken nu de pla atsen in de kaart waar de gebeurtenissen uit het boek zich
afspelen. Zorg dat je kaart digitaal opgeslagen en verstuurd kan worden.
4. Wat heb je geleerd van het maken van deze opdracht?
Ik heb geleerd w aar het westelijk fr ont lag in de o orlog en hoe ik
informatie i n kaart moet brengen.
5. Bereid een presentatie voor van maximaal 5 minuten. Het doel van de
presentatie is om aan je medeleerlingen duidelijk te maken±
a. Wat jouw opdracht was;
b. Hoe je het hebt aangepakt;
c. Hoe de uitwerking van je opd racht eruit ziet;
d. En wat jij én je medeleerlingen hebben aan deze uitwerking.
Inleveren:
1. Mail het document da t je hebt gemaakt naar Esther . Zij zal alle documenten
in het thema zetten o nder DOSSIER INTERBELLUM/Im Westen nichts Neues.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards