File

advertisement
PROJECT MANAGEMENT FACT SHEET
1
2
3
4
5
6
Belangrijkste organisatie
Adres organisatie
Project partners
Email
Telefoon
Contact persoon en functie
Ministerie van Sociaal Welzijn
Banjul, Gambia
Child and Environmental Development Association
[email protected]
+220 4228843
FantaBaiSecka
Directeur Ministerie van Sociaal Welzijn
+220 9919197
PROJECT’S FACT SHEET
1
2
Naam van project
3
Doelstellingen
4
doelgroepen
5
Voornaamste hulp aan de
kinderen
6
7
Projectduur
Bedrag vereist voor
financiering
LIVING HOPE PROJECT
Bescherming kwetsbare kinderen en ondersteuning
gezinnen
Ondersteuning sociale bescherming kwetsbare
kinderen en re-integratie in gezin
- weeskinderen, alleenwonende kinderen;
- kinderen bedreigd door ziektes (b.v.
HIV/Aids
- kinderen betrokken bij migratie op jonge
leeftijd/ vol risico’s
- uitgebuite, werkende kinderen
- kinderen, slachtoffers van gedwongen
prostitutie
- Onderdak, voedsel en kleding
- Medische en psychologische zorg
- Hulp bij vrijwillige terugkeer in gezin /
gemeenschap
- School, opleiding, beroepsonderwijs
- Projecten voor hulp bij verkrijgen inkomen
gezin/ gemeenschap
12 MAANDEN
GMD 392500 (drie honderd twee en
negentig,duizend vijf honderd Dalasis)
1
PARTNERS
Child and Environmental Development Association- The Gambia
(CEDAG)
De CEDAG is een NGO (niet-gouvernementele organisatie), opgericht in 2001,
ingeschreven bij de instelling voor NGO zaken, en lid van de Vereniging van NGO
organisatie: TANGO. Het bestuur van CEDAG bestaat uit 7 leden.
Onze visie is een wereld waar elk kind gelijke toegang heeft tot hulp en waar hun rechten
gerespecteerd en gehonoreerd worden.
Onze missie is de bescherming van kinderen en het bevorderen van activiteiten die hun
fundamentele recht op menswaardigheid zeker stellen.
CEDAG werkt
zeer nauw samen met het Ministerie van Sociaal Welzijn: er is een al een
beginsel overeenkomst getekend door de twee partijen.
CONTEXT VAN PROJECT
Gambia heeft een bevolking van 1.5 miljoen en een bevolkingsgroei van 2.2 %.
Gemiddeld krijgt elke vrouw 4.7 kinderen. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de
Verenigde Naties (UNDP) is de bevolking sterk toegenomen, van 37.1 % in 1993 tot 50.4
% in 2003. Meer dan 60 % van de bevolking is jonger dan 25. De economie van Gambia
is hoofdzakelijk gebaseerd op toerisme en het verbouwen van aardnoten.
Het project zal de expertise gebruiken van die in de afgelopen jaren is verworven door
het Gezondheids- en Sociale Centrum Health van Bakoteh, kinderopvang en kindertehuis,
ontwikkeld binnen het PAO program (een methodologie die internationale bescherming
en re-integratie van kinderen bewerkstelligt).
Dit project gaat zorgvuldig onderzoeken wat de huidige ontwikkelingen zijn op het
gebied van preventie, of er innovatieve strategieën op dit terrein in opkomst zijn die
betrekking hebben op bovengenoemde problemen.
De ontwikkelingsindicatoren hieronder tonen het profiel van een ontwikkelingsland met
een hoog geboortecijfer, lage sterfte cijfers en kindersterfte cijfers, in relatie tot
demografische ontwikkelingen. Het aantal kinderen per vrouw tijdens haar vruchtbare
jaren is gemiddeld zes. Andere indicatoren, namelijk wat betreft economie, armoede en
sociale indicatoren tonen hieronder het volgende:
Armoede en Sociale Indicatoren
 Armoede per hoofd van de bevolki
 Onder armoede grens
86% van de bevolking
60% van de bevolking
2















Analfabetisme onder volwassenen
37%
Kinderen ingeschreven bij basisonderwijs
60.0%
Verhouding meisjes jongens in basisonderwijs
65%
Sterftecijfer onder de 5
135 per1000B*
Kraamvrouwensterfte
730.0 Per 100,000
Bevolking zonder toegang tot veilig water
37%
HIV/AIDS bij volwassenen (15-49 jaar)
2.1%
HIV/AIDS-1
1.2%
HIV/AIDS-2
0.9%
Schatting dat 3000 mensen HIV positief zijn (2005)
Schatting dat 3000 besmet zijn met HIV/AIDS
(2003 UN AIDS rapport) 24000
Straat kinderen(Ishra 2004)
400
Bedelend
(45%)
Afvalhopen doorzoekend
(47%)
UITEENZETTING PROBLEEM
Het onderzoek uit 2004 van het Ministerie van Sociaal Welzijn naar seksueel misbruik en
uitbuiting van kinderen, dat mede mogelijk werd gemaakt door UNICEF, toont dat het
aantal straatkinderen en misbruikte kinderen ontzettend snel stijgt. De noodzaak om deze
voortdurende toename in Gambia aan te pakken is tweeërlei.
Het probleem van straatkinderen is in toenemende mate een wereldwijd probleem, en nog
meer in Gambia, waar grote aantallen kinderen, soms pas drie jaar oud, op straat leven.
Dit was vóór de overgang naar een markteconomie ongekend, maar het is nu een steeds
groter wordend probleem in de grote en middelgrote steden. Dit probleem moet dringend
worden aangepakt, aangezien het bedreigend is voor de structuur van de samenleving
zelf. Er zijn geen officiële statistieken over het aantal, maar het Ministerie van Sociaal
Welzijn heeft meer dan 400 kinderen geregistreerd met wie zij werkt, van wie er
sommige jonge migranten zijn.
In Gambia zien de grote aantallen gemarginaliseerde kinderen, die van hun jeugd beroofd
zijn, zich genoodzaakt hun kostje bijeen te scharrelen in een omgeving vol misdaad,
ellende, misbruik en uitbuiting. Zij leven op perrons, in bouwputten, op trottoirs en
sloppenwijken. De snelle urbanisatie, hoge werkloosheid en zware armoede hebben de
toename van het aantal kinderen dat op straat leeft tot gevolg. De voornaamste oorzaken
zijn:
 Extreme armoede resulterend in huiselijke conflicten en geweld noopt kinderen
de school te verlaten en geld te gaan verdienen.
 Mishandelde kinderen voelen zich niet gewenst en worden weggestuurd of lopen
weg uit huis. Zij belanden dan op straat.
 Sommige kinderen gaan weg van huis na een ziekte of een sterfgeval in het
gezin.
3
 In de meeste gevallen is de vader alcoholist of de moeder prostituee , zij gaan
ook op straat leven.
Voorhanden zijnde gegevens tonen aan dat straatkinderen in Gambia het risico lopen
slachtoffer te worden van geweld en misbruik, en te worden uitgesloten van diensten die
essentieel zijn voor hun gezondheid en ontwikkeling. Het doel van dit project is om
risico’s te verminderen, betere toegang te creëren tot onontbeerlijke diensten , zoals
onderwijs, gezondheid, advies aan gezinnen, terugvinden van gezinnen, mediation,
hereniging en re-integratie van verloren gewaande straatkinderen.
Gegevens van het Gezondheids- en Sociaal Centrum in Bakoteh en het kindercentrum en
kindertehuis van de Standard Chartered Bank tonen aan dat er binnen Banjul en directe
omgeving een aanzienlijke toename is van kinderen die op straat wonen. Dit is iets zeer
zorgwekkends waarvoor hulp gewenst is.
Volgens een studie uit 1995 van het Ministerie van Sociaal Welzijn en Action Aid
International-Gambia en wereldwijde studie werken de meeste straatkinderen in de
stedelijke gebieden van Gambia op straat, maar gaan zij ’s avonds naar huis, of slapen zij
in de garage. Slechts ongeveer 2% van de straat kinderen brengen dag en nacht door op
straat. Echter, van de onderzochte kinderen zei 55% van de meisjes en 87% van de
jongens dat zij gemiddeld alleen overdag op straat werkten.
In verband hiermee heeft de regering van Gambia een wet van kracht doen gaan ter
bescherming van kinderen in Gambia via de bepaling van de kinderwet van 2005 en heeft
de CRC (conventie voor de rechten van het kind) ondertekend.
DE NOODZAAK OM HET PROBLEEM AAN TE PAKKEN
Straatkinderen zijn niet alleen in Gambia te vinden, maar extreme armoede ondermijnt
het gezinsverband en noopt kinderen om hun heil te zoeken op straat in de hoop op een
betere en zonniger toekomst. Slechts weinig NGOs in Gambia komen met
hulpprogramma’s voor de straatkinderen. Zij zijn er het allemaal over eens dat elke echte
oplossing afhangt van onze algemene betrokkenheid om de oorzaken vast te stellen en
daartegen de strijd aan te binden.
Een aantal prioriteiten zijn duidelijk te onderscheiden
 Toegang tot onderwijs en strijd tegen analfabetisme,
 Vermindering van armoede,
 Verbetering van de economische situatie van de gemeenschappen,
 Bescherming en bevordering van de rechten van het kind,
 Het instellen van een geëigend wetgevend – en rechtssysteem en
institutionalisering van de democratie
De volgende behoeften van de stuurgroep werden door de regering van Gambia opgesteld
(en maken deel uit van de gestelde prioriteiten):
4


Bescherming van de basis rechten van het kind (voedsel, gezondheid, onderdak,
kleding, psychische veiligheid, onderwijs, bescherming tegen economische
uitbuiting )
Mobilisatie en opleiding van volwassenen die hen kunnen beschermen.
Algeheel doel van het project
Het lange termijn doel van dit project is de sociale omstandigheden van kwetsbare
kinderen in Gambia te verbeteren. Wij gaan onze ervaringen delen en samenwerken met
de plaatselijke overheden en andere organisaties die met (de) kinderen werken. Dit draagt
bij aan de ontwikkeling van nieuwe sociale maatregelen om de behoeften van de
kwetsbaren te lenigen met actieve deelname van de belanghebbenden.
Op korte/ middellange termijn is het doel van dit project:
 Re-integreren van kinderen met hun gezin in Gambia
 Zorgen voor sociaal-economisch herstel van deze kinderen
 Bieden tijdelijke opvang ter bescherming tegen straatleven en scheppen van meer
kansen op beter leven via sociale re-integratie
 Geven van mogelijkheden tot kwaliteit- en beroepsonderwijs

Het project heeft twee belangrijke specifieke doelstellingen:
 Het voorkomen van en het beschermen van de kinderen tegen het straatleven,
seksueel misbruik, uitbuiting en drugshandel via verbetering van de sociale
omgeving, onderwijsaanbod, scholing en opleiding, en door de kwaliteiten van
hun ouders en gemeenschappen te versterken om hun eigen ontwikkeling ter hand
te nemen.
 Implementatie van duurzame en geïntegreerd psychologische en economische
herstelprocedures en gezamenlijke samenhangende verbetering van het systeem of
de benadering van kinderproblematiek in Gambia.
Via het bereiken van de gewenste doelstellingen en doelen, en met de actieve deelname
van de belanghebbenden zal het project het sociaal-economisch herstel van de
belanghebbenden veilig stellen door hen weer terug de maatschappij in te leiden: vanaf
het eerste contact tot en met de re-integratie, opleiding en plaatsingsmogelijkheden. Het
volledige proces van herstel zal kinderen de kracht geven voor en inzicht over hun
werkelijke verantwoordelijkheid, hun zelfvertrouwen en eigenwaarde vergroten om
uiteindelijk verantwoordelijke mensen te worden, die een bijdrage leveren aan de
maatschappij die hen eens heeft afgewezen.
STAPPENPLAN PROJECT
Ten einde als instelling kwaliteit te leveren en het korte termijn doel te halen en de weg te
bereiden voor het lange termijn doel, zijn de volgende strategieën bedacht.
Stap 1: Verbeteren sociaal-medische ondersteuning
Er zullen verscheidene bewustwordingsprogramma’s worden uitgevoerd om meer
vrijwilligers uit de gemeenschap en ouders erbij te betrekken. Het doel deze programma’s
5
is ook de ouders te betrekken bij het onderwijs- en opleidingsproces van hun kinderen en
bij de bevordering van de volksgezondheid en betere voedingspatronen. De hulp aan
belanghebbenden bestaat uit systematische zorg, zowel medische en psychologische, als
voedingszorg, re-integratie in het gezin of land van herkomst, en het scheppen van
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
Stap Twee: Bescherming van kwetsbare kinderen door middel van scholing,
onderwijs- en opleidingskansen
Versterken van hulpbronnen, persoonlijke, technische en institutionele, om de methoden
en activiteiten voor het bereiken van de doelstellingen te standaardiseren. Deze
doelstellingen zullen kwantitatief en kwalitatief gemeten worden. Om dit alles te bereiken
zal de noodzakelijke scholing (niet-regulier, regulier en beroepsonderwijs) gegeven
worden aan kinderen die gere-integreerd zijn in hun gezin en hun land van herkomst. En
eveneens trainingssessies aan opleiders (indirecte belanghebbenden) om de kwaliteit van
de dienstverlening te bevorderen.
Stap drie: Microkrediet hulpprogramma
Een van de unieke aspecten van dit programma is dat het de oorzaak waarom kinderen op
straat gaan leven aanpakt. Armoede is een onderdeel van die oorzaak. Kinderen die een
opleiding hebben gevolgd of volgen, krijgen financiële ondersteuning in de vorm van een
lening die over een toereikende periode uitbetaald wordt. Dit om er zeker van te zijn dat
de kinderen niet weer op straat gaan leven of een poging wagen naar een ander land te
migreren. Wij denken dat als een kind zich actief met werk bezighoudt, zijn prestaties
hem zijn traumatische herinneringen aan zijn leven op straat helpen vergeten. Dit
programma is tevens een bemoediging voor de ouders om de ontwikkeling van hun
kinderen te ondersteunen.
Project Activiteiten
1. Verbeteren sociaal- medische ondersteuning voor kinderen
1.1 Voedingszorg voor 50 kinderen
1.2 Medische- en psychologische zorg voor 50 kinderen
1.3 Kleding en andere dagelijkse behoeften
1.4 Re-integratie van 40 kinderen naar hun gezin
1.5 Herstel van speelplaats bij het tehuis
1.6 Verbetering van leer- werkplaats
2. Bescherming van kwetsbare kinderen door middel van scholing, onderwijs en
beroepsonderwijs
2.1 Verschaffen onderwijskansen (terug naar school) programma voor 20 kinderen
2.2 Creëren van stageplaatsen voor 25 kinderen.
3. Verlenen Microkrediet
3.1 Verlenen van microkrediet aan 10 jongeren
6
3.2 Verlenen van microkrediet aan 50 gezinnen zodat zij hun kinderen kunnen
beschermen en hun gezinsondersteuning geven.
Project Budget
Activiteit
Aantal
Bedrag
1.2 Voedingszorg voor 50 kinderen
50 kinderen
40500
1.3 Kleding en andere dagelijkse behoeften
50 kinderen
35000
1.4 Re-integratie 40 kinderen naar hun gezin
40 kinderen
55000
1. Verbeteren sociaal- medische ondersteuning
voor kinderen
1.5. Herstel van speelplaats bij het tehuis
37000
1.6 Verbetering van leer- werkplaats
45000
2. Bescherming van kwetsbare kinderen d.m.v.
scholing, onderwijs en beroepsonderwijs
2.1 Verschaffen onderwijskansen (terug naar
school) programma voor 20 kinderen
2.2 Creëren van stageplaatsen voor 25 kinderen.
65000
35000
3.Verlenen Microkrediet
3.1 Verlenen van microkrediet aan 10 jongeren
20000
3.2 Verlenen van microkrediet hulp aan 50
gezinnen
60000
TOTAAL
392500
DUURZAAMHEID
De eerste grondbeginselen of voornaamste pilaren voor de plaatselijke duurzaamheid van
dit project steunen op de bestaande organisatie structuur van CEDAG en haar nauwe
samenwerking met het Ministerie van Sociaal Welzijn. Tijdens de implementatie van het
7
proces zal er in gelijke mate aandacht worden besteed aan andere essentiële elementen,
name de ontwikkeling van vaardigheden waarop de duurzaamheid van het project in
hoofdzaak stoelt. Om de duurzaamheid veilig te stellen worden de activiteiten strategisch
vastgesteld en uitgewerkt om de activiteiten binnen het centrum te versterken en meer
effect te laten hebben.
De tweede fase, in het tweede jaar, zal zich richten op het instellen van
duurzaamheidsmechanismen om het kindertehuis draaiend te houden door de aanleg van
een tuin. Deze tuin gaat werk geven aan 2 à 3 man en de inkomsten ervan zullen de
activiteiten van het centrum financieren. Tegelijkertijd kunnen er in de tuin kippen
worden gehouden zodat de kinderen in het tehuis gevoed kunnen worden.
CONTROLE EN EVALUATIE
Het leidend beginsel is dat de meting van de voortgang van het project gebaseerd wordt
op het proces zelf. Er worden output indicatoren gekozen op basis van kracht, nuttigheid
en hun mogelijkheid transparantie te scheppen voor alle deelnemende partners in het
proces. Er worden al series lokaal-specifieke indicatoren ontwikkeld die alle activiteiten
onder de vlag van dit project moeten beslaan. Bovendien wordt voor de eindevaluatie van
dit project door de project coördinator een integraal Controle - en Evaluatie plan
voorbereid om het proces en resultaten van het programma in de gaten te houden. Elk
kwartaal verschijnt er een verslag over het programma.
De controle en evaluatie activiteiten bestaan uit drie-maandelijkse vergaderingen om de
voortgang te bepalen ten opzichte van de geplande activiteiten. Het resultaat van zo’n
vergadering zal effect hebben op de planning en implementatie van projectactiviteiten.
De vergadering stelt vast wat de meest effectieve werkwijzen zijn; welke les er te trekken
valt en stelt verbeteringen voor om het project op koers te houden.
8
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards