20170213 4TU - OCW

advertisement
Groeivandestudentenaantallenbijdetechnischeuniversiteiten
Analysevandeknelpuntenenvoorstellenvooroplossingen
Nederlandstreeftbinnenhettechniekpactnaarvieropdetienafgestudeerdeninbètaentechniek.De
meestrecentetechniekpactmonitorlaatziendatditquainstroombijnaisgerealiseerd,maardatwequa
afgestudeerdennogeenstaptegaanhebben.Verheugenddaarbijisdatscholierennogsteedsineen
toenemendematevooreenprofielkiezenwaarmeezewordentoegelatentoteenbèta-technische
opleiding.Tegelijkzienwedatdeeconomieendaarmeedearbeidsmarkteensnelleenradicale
ontwikkelingdoormaakt.Veeladministratievebanenverdwijnenenonderinvloedvandigitalisering,
technologischeontwikkelingenenrobotiseringisereengroeiendevraagnaarhoogtechnischeopgeleid
personeel.HetmeestrecenterapportvandeROAvoorspeltdatdeHBO-instellingenende
universiteitenslechtsvoldoenaandehelftvanhetaantalafgestudeerdenwaardearbeidsmarktom
vraagt.
Tegelijkslagendeviertechnischeuniversiteiteneropditmomentalnietinomalleaanmeldingenvan
potentiëlestudententehonoreren.Vooreenaantalopleidingenzijnreedsstudentenstopsingevoerden
dataantalzalbijeengelijkblijvendeinstroomenzonderflankerendemaatregelenalleenmaarverder
toenemen.OokvooropleidingendiecruciaalzijnvoordeeconomievanNederland,zoals
werktuigbouwkundeeninformatica,wordenstudentenstopsserieusoverwogen.Dezeontwikkelingis
onwenselijkvoorbedrijfsleven,politiekenhetonderwijsenmaatregelenzijndusnodigomhettijte
keren.
Ontwikkelingvandestudentenaantallen
Hetaantalstudentenisbijdetechnischeuniversiteitentussen2005en2015toegenomenvan33.000
totruim51.000.Dekomendevierjaarwordtverwachtdatditaantalzaldoorgroeientot62.000
studenten.Opbasisvandeprofielkeuzevandescholierenishetteverwachtendattotenmet2025de
wo-instroomnogzaltoenemen,watbetekentdatergenstussen2025en2030hetaantalstudentenbij
detechnischeuniversiteitenzalstabiliseren,tenzijdetoegankelijkheidwordtbeperktdoorhetopruime
schaalinvoerenvanstudentenstops.Eenanalysevanhetrendementendeuitvalbijdetechnische
universiteitenlaatziendatmetnamehetrendementsterkisgestegen,waardoorstudentensneller
afstuderen.
Ontwikkelingvandebekostiging
Derijksbijdrageaandetechnischeuniversiteitenstijgtweliswaarinabsoluteeuro’s,maardaaltals
wordtgecorrigeerdvoordestijgingvandeprijzenendelonen1.Inderijksbijdragezijndebedragendie
voorhetinternationaalonderwijsverzorgddoorhetIHEnietmeegenomen.Ookdedaaraan
gerelateerdecijferszijngecorrigeerdvoorhetinternationaalonderwijsbijhetIHE.Destijgende
inkomstenuitcollegeldenzorgenervoordatdetotaleinkomstenuitderijksbijdrageencollegeldenin
reëleeuro’sstabielis.Derijksbijdragebestaatuiteencomponentonderzoek,waarsinds2006een
dalingvan110miljoeneuroisgerealiseerdeneencomponentonderwijsmeteenstijgingvan38miljoen
eurovoordezelfdeperiode.Destijgingvandeonderwijscomponentvan11,5%staatnietinverhouding
totdestijgingvanhetaantalstudentenmet54,5%.Hetgevolgisdatdetechnischeuniversiteitengeld
1
DecorrectiefactoriseenconformderijksbijdragenvanOCWgewogenloonprijsindexgebaseerdopdeafgeleideprijsindexen
deloonindexmarktsectorgepubliceerdindejaarlijksemacro-economischeverkenningvanhetCPB.
1
moetengebruikenuitdebekostigingvooronderzoekomhetonderwijsophetgewenste
kwaliteitsniveautehouden.Datluktevenwelnietaltijd,blijkenduitberichtenoveruitpuilende
collegezalen,hetgebruikvanbioscoopzalenenverzorgenvanvirtuelepractica.
Hetgevolgisdatdebekostigingperstudentelkjaardaalt,eendalingvan35%ineenperiodevan10
jaar.Metdehuidigebekostigingvan€20.000perstudentvooronderwijsenonderzoekisdatnietmeer
haalbaar.Wezijndaarmeeineensituatiebelanddienietmeerhoudbaarisenzondermaatregelenten
kostegaatvanzowelhetonderwijsalshetonderzoek.Omtevoorkomendatdekwaliteitvanhet
universitairtechnischonderwijsenonderzoeklangzaamafglijdtishetnodigomderijksbijdragete
verhogen.In2010wasernogeengezondeverhoudingtussenstudentenaantallenenfinanciële
middelen.Opbasisvandeprognosevandestudentenaantalleniserin2020eenbedragvanminimaal
450miljoenextraperjaarnodigomterugtekerennaardezegezondesituatie.Deaanwezigheidvan
zogenaamdenon-EER-studentenheeftgeeneffectophetbekostigingsvraagstuk.Hetcollegegelddat
dezestudentenbetalenisdekkendvoordekostenvanhetonderwijsdatzegenieten.
Detechnischeuniversiteitenhebbenerdeafgelopenjarenvoorgezorgddatereengezondefinanciële
situatieisblijvenbestaan.Desolvabiliteitvandetechnischeuniversiteitenbehoortechterweltotde
laagsteindesector.Erzijngeengroteoverschottenoftekortenendaarwaarereenpositiefresultaat
werdgerealiseerdisditbedoeldomdatindelaterejarenteinvesteren.Onzichtbaarinhetfinanciële
resultaatishetachterstalligonderhoudbijzowelgebouwenalsbijdeonderzoekinfrastructuur.Het
stijgendestudentenaantalendedalenderijksbijdragevooronderzoekhebbenhiereennegatiefeffect
opgehad.Zodraermeerfinanciëleruimtewordtgecreëerdzalookhierinweerkunnenworden
geïnvesteerd.
Destudent-stafratio(SSR)
Hettechniekonderwijsvraagtomeenintensievebegeleidingdoordewetenschappelijkestafende
verwevenheidvanonderwijsenonderzoekisdaarbijessentieel.Detechnischeuniversiteitenkiezener
daaromookvooromhetaantaldocentendatgeenonderzoekdoettoteenminimumtebeperken.Dat
isderedendatdeSSRvoordeHOOP-gebiedenlandbouw,natuurentechniekoverhetalgemeenlageris
danbijdeandereHOOP-gebieden.Indestrategischeagendahogeronderwijswordtexplicietdekeuze
gemaaktvoorkleinschaligenintensiefonderwijs.DeafgelopenjarenisdeSSRvoordeHOOP-gebieden
landbouw,natuur,techniekeneconomiesterkgestegen,terwijlvoordeanderegebiedeneensterke
dalingisopgetreden.
Gevolgenvoorhetonderzoek
Degevolgenvoordeonderzoekscapaciteitbijdetechnischeuniversiteitenzijnookgroot.De
allocatiemodellenvandetechnischeuniversiteitenlatenziendaterindeloopvandejarenmeergeld
wordtverdeeldopbasisvanonderwijsendatmeerisdandeverhoudingtussenonderwijsenonderzoek
waaropOCWdetechnischeuniversiteitenbekostigd.Ditmoetgecombineerdwordenmetde
toenemende2deen3degeldstroomopdrachten.Ookdematchingdiedaarvoornodigisneemtdaardoor
toe.Devrijeonderzoeksruimteisdaardoordeafgelopen10jaargedaaldmet65%van150.000europer
staflidtotslechts50.000europerstaflid.Hiervanmoethetonderzoekdeelvanhetsalarisworden
betaald,maarookdeonderzoekfaciliteiten.Metinhetachterhoofddatdetechnischeuniversiteitenvan
die50.000euroonderzoekgeldookeendeelvanhetonderwijsbetaaldisdeconclusiegerechtvaardigd
2
dathetvrijeonderzoekbijdetechnischeuniversiteitenondergrotedrukstaat.
DathetonderzoekcapaciteitvoorbètaentechniekinNederlandtenopzichtevanhetbuitenlandaande
lagekantis,blijktuithetaantalpublicatiesperonderzoeksector.Voorbètaentechniekliggendieruim
30%onderhetgemiddeldevandebuitenlandsepeers,ietsdatdecommissieBreimermethet
benoemenvanhetzogenaamdebètagatookalconstateerde.
Scenario’svooroplossingen
Realistischgezienligteenherverdelingvandehuidigebekostigingsomvangtussendeuniversiteitenniet
voordehand.Debekostigingperstudentisbijdealgemeneuniversiteitenimmersnietgestegen.Het
ligtwelvoordehandomspecifiekaandachttebestedenaandetechniekopleidingenendaarmeede
technischeuniversiteiten.Gedachtkanwordenaandevolgendemaatregelen:
1. Verhogenvandebekostigingsfactorvoorstudententechniekenlandbouwnaar3,0.Ditishetzelfde
niveaualsdebekostigingvoordemedischestudenten.
2. Introducerenvaneentechnologiecompartimentinhetbekostigingsmodelvoorhettechnischen
landbouwkundigonderwijsenonderzoeknaarvoorbeeldvanhetcompartimentvoorhet
geneeskundigonderwijsenonderzoekdatwordtverzorgddoordeacademischmedischecentra.Zo
mogelijkkandatcompartimentwordengevuldvanuitdeverschillendevakministeriesdiebelang
hebbenbijtechnologischeinnovatiesenpersoneel(Def,EZ,I&M,V&JenVWS),eventueel
aangevuldvanuithetbedrijfsleven.
3. Capaciteitsbekostiging,waarbijzowelvooronderwijsalsvooronderzoekperHOOP-gebiedde
gewenstecapaciteit,datopbasisvaneenvisieopdegewensteontwikkelingvandearbeidsmarkten
eenvisieopdegewensteontwikkelingvaninvesteringeninfundamenteelonderzoek,wordt
vastgesteld.
3
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards