Nieuwsbrief - Juni 2016 Voorwoord Beste lezer, U bent getuige van

advertisement
klik hier indien u deze mail niet kunt lezen - doorsturen naar een vriend
Nieuwsbrief - Juni 2016
Voorwoord
Beste lezer,
U bent getuige van een wonderlijke geboorte: de eerste nieuwsbrief van WINGG is een feit!
Wij hopen dat deze eerste nieuwsbrief een antwoord mag zijn op de vele vragen en
onduidelijkheden die op dit moment leven omtrent de hervorming van de GGZ
voor kinderen en jongeren en de gevolgen ervan. Tegelijkertijd proberen we een interactief
proces op gang te trappen waarbij we u in de eerste plaats willen informeren over de stand
van zaken binnen de GGZ-hervorming kinderen en jongeren in West-Vlaanderen en u
daarnaast ook uitnodigen om met ons in dialoog te gaan over alle thema's waar u vragen
bij heeft of waarover u van gedachten wil wisselen met betrekking tot de zorg voor kinderen
en jongeren met een psychische kwetsbaarheid.
Wij wensen dat deze nieuwsbrief - in combinatie met de nakende lancering van de
websitewww.wingg.be - een breed verspreid communicatiemiddel mag worden, met een
ruime inbreng van GGZ-gerelateerde thema's uit verschillende sectorale hoeken.
Abonneren op deze nieuwsbrief kan voorlopig door een mailtje te sturen
[email protected], op een later moment zal ook dat via de website kunnen.
Ik wens u veel leesplezier en alvast een verkwikkende zomervakantie!
Met gevleugelde groeten,
Cedric Kemseke, netwerkcoördinator WINGG
Nieuwsbrief
1. De tocht is lang maar “De Gids” is klaar…
Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor
kinderen en jongeren door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid goedgekeurd.
Daarin wordt de basis gelegd van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid (2015-2020) dat
uitgaat van de noden van kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische
problemen en hun context. U kan een integrale versie van De Gids bekijken via deze
link: http://www.psy0-18.be/images/Guide_0-18/GIDS-KJ_definitief_20150330.pdf
Het werken met programma’s gerealiseerd door provinciale netwerken staat hierbij
centraal. Anders gezegd, een geheel van relevante partners, zorgaanbieders, instellingen
en diensten die zich richten op kinderen, jongeren en hun context vervullen samen, vanuit
het netwerk, een aantal welomschreven kernopdrachten of functies. Deze functies vormen
voor ieder netwerk de basisactiviteiten om het toekomstig zorgaanbod in één of meerdere
programma’s te vertalen.
De werkingsgebieden van de netwerken vallen samen met de provinciegrenzen. Het
geheel van deze werkingsgebieden omvat op die manier het volledige Belgische
grondgebied.
2. Een netwerk GGZ voor kinderen en jongeren in West-Vlaanderen: WINGG
WINGG is een acroniem voor het WestVlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en hun
context. In de loop van 2015 werd een netwerkstructuur uitgebouwd waarbij ‘het
netwerkcomité’ als sturend orgaan optreedt. Het netwerkcomité is samengesteld uit een
vertegenwoordiging van zorgaanbieders die zich richten op kinderen, jongeren en hun
context. De samenstelling van het netwerkcomité vindt u binnenkort op onze website, zo
krijgt u een zicht op de personen die de verschillende sectoren vertegenwoordigen.
3. WINGG spreidt de vleugels op 1 september 2016
Waar WINGG in de eerste plaats een netwerk vormt van zorgaanbieders die zich richten
op kinderen, jongeren en hun context, heeft de overheid ook middelen voorzien om binnen
de verschillende programma's mobiele hulpverlening te realiseren. De programma's
'Crisiszorg' en 'Langdurige zorg' werden op 11 maart 2016 goedgekeurd door de overheid,
wat betekent dat de mobiele teams voor die programma’s gevormd kunnen worden. U kunt
de beschrijving van de verschillende programma’s binnenkort raadplegen via de WINGGwebsite of nu al opvragen bij de netwerkcoördinator.
Op dit moment zijn de medewerkers voor de 2 mobiele teams (ongeveer 7 VTE per team)
geselecteerd, maar nog niet allemaal in dienst. We voorzien de operationele start van de
mobiele teams op 1 september 2016. In een volgende nieuwsbrief krijgt u meer concrete
informatie over de werking van de mobiele teams.
In afwachting van de operationele start van de mobiele WINGG-teams op 1 september
werden recent 2 bestaande mobiele werkingen onder de vleugels van WINGG gebracht:
het mobiel K-team (AZ St Lucas) en het outreachteam van De Patio (PZ H Familie). De
medewerkers van die teams en de jongeren die zij in begeleiding hadden, worden
integraal geïntegreerd in de mobiele WINGG-teams. Dat betekent echter niet dat zij nu al
het aanbod kunnen doen dat in de zorgprogramma's wordt omschreven. Momenteel (tot 1
september) werken zij grotendeels binnen hun 'oude' structuur, maar nemen zij ook
aanmeldingen aan van kinderen of jongeren die eventueel vanaf 1 september binnen de
nieuwe WINGG-structuur kunnen worden behandeld. Aanmeldingen voor crisissituaties
zullen op dit moment dus niet of slechts erg uitzonderlijk beantwoord kunnen worden.
4. ADHD-referent
Binnen het programma 'Intersectorale consult en liaison' werden middelen vrijgemaakt om
gedurende 1 jaar halftijds een ADHD-referent aan te stellen. Deze middelen werden
vrijgegeven op 2 mei. Hoewel WINGG nog geen goedkeuring heeft voor het programma
'Intersectorale consult en liaison' werd de deelwerking ADHD wel al goedgekeurd en
opgestart. Ilse Dewitte zal het volgende jaar binnen een stappenplan en vanuit het
netwerk acties ondernemen om de diagnose, behandeling en het voorschrijfgedrag van
psychostimulantia bij ADHD beter op mekaar af te stemmen. U kan Ilse contacteren of het
uitgewerkte stappenplan opvragen [email protected]
Cedric Kemseke
Netwerkcoördinator, WINGG
0478/99.79.16 | [email protected] | www.wingg.be
Onze-Lieve-Vrouwmarkt 20/22, 8800 Roeselare
https://twitter.com/CedricWingg
uitschrijven | doorsturen naar een vriend
Download