Landelijk bestuur - Scouting Nederland

advertisement
Presentatie
regio
agenda LR
Landelijke raad
11 december 2010
Agenda
• 1. Benoemingen
• 2. Voortgangsrapportage 2010
• 3. Meerjarenbeleid tot 2015 en
activiteitenplannen 2011
• 4. Voorstel groepsontwikkeling
• 5. Financiën
• 6. Huishoudelijk reglement
1. Benoemingen
• Landelijk bestuur:
Richard Vrieling treedt af.
Nic van Holstein wordt voorgedragen.
• Geschillencommissie:
Liesbeth Lijnzaad treedt af
• Commissie van Beroep:
Liesbeth Lijnzaad wordt voorgedragen
• Financiële commissie
Rob Kevenaar treedt af
Vacature is open
2. Voortgangsrapportage
•
•
•
•
•
•
Feestjaar
Communicatie
Spel
Talentmanagement/HRM
Scouting Academy
Groepsontwikkeling
Voortgang: Feestjaar
Véél bereikt in 2010:
• Scouts2day, Bever-Doe-Dag, JubJam100
• Heel veel positieve media-aandacht
• Feest met/in groepen en regio’s
• Veel spelmaterialen
• Actieve ambassadeurs uit groepen
• RoverScoutMania volgt nog op 11-12-13
februari
Voortgang: communicatie
• Huisstijl doorontwikkeld; logo van je groep,
regio of activiteit, samen met logo SN in een
dubbelvak!
• Oneindige stromen aan publicaties. Ook
groepen hebben het goed opgepakt!
Samen Outdoor Uitdaging!
• Nieuwe media: nieuwe website, straks ook
voor jeugdleden aparte pagina’s!, @scout,
meer gebruik van twitter e.d., mediascouts
Voortgang: spelprogramma
• Introductie vernieuw jungle thema
• Introductie vernieuwd Hotsjietonia thema
• Na de bevergids en de jungle gids (+boek), nu ook
de scoutgids!
• Gidsen Explorers en Roverscouts volgen komende
maanden, evenals boeken voor leiding
• Activiteitenbank op de website, in de eerste maand
al 12.000 keer bezocht!
• Nieuwe speltaktekens !
• Voorstel LR belofte voor Bevers:
“Ik beloof mijn best te doen een goede bever te zijn.
Samen te spelen en samen te delen.”
Succesvolle
Verkoop van
de boeken!!
Voortgang:
talentmanagement/HRM
• Alle vrijwilligers die iets willen op landelijk
niveau kunnen online hun competenties
invullen
• Straks ook mogelijk op regio niveau
• Regio’s krijgen ondersteuning in het
toevoegen van een talentmanager aan hun
bestuur
Voortgang: Scouting Academy
• Kwalificatiekaarten voor leidinggevenden en
praktijkbegeleiders ontwikkeld! Bieden handvatten
om praktisch aan de slag te kunnen gaan.
• Functies en kwalificaties bekend van:
Teamleider, begeleider, praktijkbegeleider,
praktijkcoach.
• Ook de trainerskwalificaties: instructeur,
competentietrainer.
Zie Scouts Online en lees de voortgangsrapportage
op de website (stukken landelijke raad).
Voortgang: groepsontwikkeling
• 20 succesvolle pilots!
• Alle deelnemende groepen zijn positief en
vinden dat doorgang moet plaatsvinden
• Externe coach zeer noodzakelijk om inzicht
te krijgen in eigen ontwikkelkansen
• Biedt aanknopingspunten voor
kwantitatieve en kwalitatieve groei!
• Geeft groepen nieuwe energie en werkt
positief op onderlinge samenwerking
3. Meerjarenbeleid 2011-2015
In jouw groep gebeurt het!!
Focus de komende jaren:
• De groep centraal
• Het spel centraal
• De vrijwilliger centraal
Vervolg meerjarenbeleid
In het spoor van de groep…
• Scouting als groeiende organisatie
• Scouting als continue lerende organisatie
• Scouting als relevante en zichtbare
organisatie
• Scouting als internationale, diverse
en verbonden organisatie
Activiteitenplannen 2011
• Vernieuwingen 2010 komen naar je groep !
– Spelvisie en -materialen
– Scouting Academy
– Communicatiestrategie
• Groepsontwikkeling
– 5 succesfactoren die je groep helpen goed te
draaien. In 2011 de eerste 50 groepen aan de
beurt. De komende jaren alle groepen!!
– Ook werken aan sterkere regio’s
4. Voorstel groepsontwikkeling
De LR neemt in december een besluit over:
• Scenario groepsontwikkeling
• Hoe te financieren
5 Succesfactoren voor gezonde groepen:
Bestuur en organisatie
Vrijwilligers (beleid)
Scoutingactiviteiten
Accommodatie en materiaal
Financiën
Scenario groepsontwikkeling
Voorstel aan LR:
• Alle groepen krijgen de komende jaren
groepsontwikkeling
•
•
•
•
50 groepen in 2011
150 groepen in 2012
250 groepen in 2013
300 groepen vanaf 2014
• Niet alleen groepen in crisis, maar ook
florerende groepen (hoe blijf je florerend)
• Toenemend met vrijwillige coaches,
afnemend met betaalde coaches
Urgentie groepsontwikkeling
• Als we niets doen, lopen kwaliteit en
ledenaantallen verder terug!
De afgelopen 25 jaar 300 groepen verloren
Jaarlijks verlies van 13 groepen!!
• Voordelen groepsontwikkeling:
- Een spiegel voor je groep
- Onafhankelijke procesbegeleiding
- Feedback van ouders en je eigen groepsleden
- Je weet wat je aan kunt pakken!
- Nieuwe energie
Groei!!
Hoe te financieren?
• Buiten investeren door groepen zijn alle
mogelijkheden uitgeput:
Vanaf 2007 gewerkt aan vernieuwingen 2010
met:
–
–
–
–
Landelijke reserves
Scouting Nederland Fonds
Sponsoren en Sponsor/Bingo Loterij
Bestemming landelijke ledenactiviteiten
• Nu wordt extra investering van groepen
gevraagd
(+ deel uit SN Fonds donateurs en loterij)
Waar gaat het om?
• Een investering van € 0,42 per lid per maand
( 5 euro op jaarbasis ).
• Deze investering bezorgt groepen een
kwalitatieve en kwantitatieve ommekeer
• Tussentijdse evaluaties en bijstellingen
• In 2015 meting resultaten !
Voorstel LR extra investering
In de landelijke raad wordt een besluit
genomen over:
• Alle groepen in 4 jaar bereiken
• Extra bijdragen gaan in vanaf 2012:
€ 2,50 in 2012
€ 5,00 vanaf 2013
• SN Fonds donateurs en loterijen draagt
jaarlijks € 160.000 bij
• Evaluatie in 2015
Wat wordt met dit geld gedaan?
Beroepskrachten inzetten voor:
• Coaching van groepen
• Organiseren van alle afspraken en beantwoorden
van telefonische vragen
• ICT applicaties om als groep je eigen
ontwikkelingen te kunnen volgen
• Onderzoek en enquêtes voor groepen te kunnen
realiseren
• Specialisten om groepen te kunnen helpen met
inhoudelijke, juridische, financiële, bouwkundige
en andersoortige specifieke vragen
5. Financiën
Op de landelijke raad worden vervolgens 2
begrotingen voor 2011 voorgelegd:
• 1 begroting zonder groepsontwikkeling
• 1 begroting met groepsontwikkeling
6. Huishoudelijk reglement
In samenwerking met een delegatie van de
landelijke raad is een verder aangepast concept tot
stand gekomen.
Dit concept HR wordt ter goedkeuring aan de LR
voorgelegd.
Voortaan zal het HR 2-jaarlijks opnieuw met
eventuele wijzigingen worden vastgesteld om het
reglement actueel te houden.
Tussentijdse door de LR vastgestelde wijzigingen
worden op de website gepubliceerd en zijn per
direct geldend.
Op naar 2015
Je eigen groep, en alle groepen
vitaal in de samenleving
wanneer we hier SAMEN aan werken !!!
Download