Spelen is opgroeien

advertisement
Spelen is opgroeien
Spelen is belangrijk voor kinderen. Het is niet alleen leuk, maar vooral ook
onmisbaar voor een evenwichtige ontwikkeling van motoriek, zintuigen, taal,
ruimtelijk inzicht, creativiteit, kennis en sociale vaardigheden. Om te kunnen spelen
moeten kinderen beschikken over voldoende speelruimte van goede kwaliteit,
zowel buiten als binnen, en over goed speelgoed.
Loslaten - Moderne ouders zijn voortdurend op hun hoede om te zorgen dat hun
kind niets overkomt. Dat leidt ertoe dat veel kinderen nauwelijks de ruimte krijgen
zich zonder toezicht te bewegen
Recht op eigen bult - Speelgoed en speelruimtes zijn onderdeel van een
groeiende claimcultuur. Dat heeft ernstige gevolgen voor de speelruimte voor
kinderen. Om werkelijk te kunnen spelen, hebben kinderen vrijheid nodig. Opdat ze
zelf op onderzoek mogen gaan en hun wereld ontdekken: buiten en binnen
Chillen: verdediging van het rondhangen - Klachten over kinderen en
jongeren op straat blijken toch wel vaak anders gezien moet worden dan in
de huidige discussies gebeurt. Sommige hangjongeren hebben al een volle
agenda en trappen geen rotzooi en volwassenen spelen ook een rol in het
ontstaan van problemen op straat.
Veel ontwikkelingen zijn direct of indirect van invloed op het spel van kinderen. Zo
staat de aantallen speelruimte en de kwaliteit onder druk en wordt het spel van
kinderen beïnvloed door de opkomst van computerspellen en nieuwe
communicatiemiddelen. Ook veranderende inzichten op het gebied van
bijvoorbeeld veiligheid en eigen verantwoordelijkheid zijn van invloed op de
omstandigheden waaronder kinderen (kunnen) spelen. Steeds minder kinderen
krijgen de ruimte om hun vrije tijd zonder toezicht van ouders of andere
volwassenen door te brengen. Het klimaat op straat zou het onmogelijk maken,
zonder toezicht van ouders of andere volwassenen er door te brengen.
Het klimaat op straat Een kind alleen is ongewoon geworden in de
openbare ruimte. Bijna altijd is er wel een toezichthouder in de buurt: ouder,
oppas, leerkracht, een bekende volwassene die de veiligheid i n de gaten
houdt. Zelf herinneren volwassenen zich van hun jeugd juist het vrije spelen.
'Je was altijd buiten, nu is de straat van de auto's
projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en architecten. Kinderen zijn immers
geen marktpartij waarmee rechtstreeks onderhandeld moet worden
Scouting heeft een antwoord
Buitenleven Scouts ondernemen allerlei activiteiten in de buitenlucht, ze doen aan
sport en spel, kamperen, survival, varen en houden ze zich bezig met creatieve en
spannende activiteiten. Scouting geeft kinderen en jongeren de ruimte die ze nodig
hebben voor hun ontwikkeling.
Beleidsruimte - Belangen van volwassenen, natuur, dieren en erfgoed
worden gekend in de plannen voor nieuwbouw en herstructurering, maar
ruimte voor de jeugd is meestal sluitpost. Kinderen en jongeren vinden
vervolgens uitdagingen op plekken die volwassenen er niet voor hebben
bestemd, waardoor hun aanwezigheid al snel als overlast wordt ervaren
Avontuurlijke & natuurlijke wereld. Met het woord Scouting bedoelen we de
activiteiten en de eigenschappen van pioniers, ontdekkers, jagers, woudlopers,
kolonisten. Die wereld van activiteiten scheppen we voor kinderen in een
avontuurlijke en natuurlijke omgeving en zo maken we ze bewust van de basis van
vele dingen. Dat doen we op een manier die spreekt tot hun verbeelding en
wensen. Daarom vinden kinderen Scouting gewoon leuk..
Iedereen wil graag dat
kinderen veilig kunnen
spelen: op een veilige
speelplek, met veilig
speelgoed en voldoende
hygiëne. Maar als je alle
risico's afdekt, kan dat ten
koste gaan van de waarde
van het spel. Want spelen
heeft ook te maken met
vrijheid, de wereld ontdekken, mogelijkheden uitproberen, grenzen verkennen. De
afweging tussen veiligheid en uitdaging zorgt vaak voor flinke dilemma's.
Het belang dat kinderen hebben bij goede speelmogelijkheden raakt nogal
eens in de verdrukking tussen al die andere belangen in de 'volwassen'
wereld: economie, commercie, verkeer en vervoer, huisvesting enz.
Speelruimte voor kinderen is de sluitpost op vrijwel elke begroting van
Grensverleggend bezig zijn De activiteiten van Scouting doen een beroep op
actieve deelname van jongeren . Samen-spelen en samen-werken staat centraal.
In Scouting is ons beginpunt wat kinderen aan kunnen en daarnaast hun grenzen
te verleggen. Het Scoutingspel streeft naar het vergroten van zelfvertrouwen,
weerbaarheid en zelfredzaamheid van jongeren.
Voor kinderen betekent dat avontuurlijk en spannende activiteiten ondernemen..
Groepsvorming In onze organisatievorm gaan we uit van de natuurlijke
groepsvorming van kinderen. We benutten de sociale groepsprocessen optimaal
om hiermee de beste resultaten te halen. Het patrouille systeem is van oudsher de
basis organisatie vorm. Het zijn kleine teams in hedendaags jargon. Het zal u niet
verbazen dat vele kinderen uit zo’n patrouille vriendschapsbanden voor het leven
maken door de dingen die ze samen beleven en doen.
Compentie gericht. Scouting kent een doel en drie belangrijke element die een
ondeelbare eenheid vormen bij alles wat we doen:
De ontwikkeling van
- kennis,
- vaardigheden
- en houding
Naarmate de leeftijd en ontwikkeling vordert gaat dat gepaard met afnemende
begeleiding, toenemende ambities, zelfinitiatief en verantwoordelijkheid. Scouting
werkt aan competenties en is daarmee de enige een jeugd- en
jongerenorganisatie, die dat doet.
Scouting geeft kinderen de ruimte en de kansen spelend op te groeien, zichzelf te
in hun ontwikkeling te verrijken. Dat doen we nu al bijna 100 jaar met veel succes.
Leiding en missie
Scouting is ook een uitdaging voor volwassenen, het geeft hen de kans jonge
mensen te helpen op pad naar volwassenheid. Tijdens hun verbondenheid met
Scouting krijgen de leiders en leidsters van Scouting een waardevolle training: het
ontwikkelen van hun eigen kennis, vaardigheden en houding om doelen te
bereiken. In Scouting vinden we het essentieel dat je je eigen talenten moet
kunnen gebruiken. Daarom werken we in teamverband en sporen je aan je eigen
competenties te vergroten. Een scouting leider of leidster verwerft vele kwaliteiten,
die zoals blijkt bij in de beroepssfeer vaak meewegen. Scouting leider en leidsters
moeten er zelf voor kiezen lid te worden. Bedenk wel: Scouting is wel onbetaald en
vrijwillig maar niet vrijblijvend, want je moet er niet alleen voor kiezen maar ook
achterstaan en je inzetten.
Als scoutingleider moet je begrijpen wat er in kinderen leeft;
-Je moet je kunnen inleven in de kinderwereld.
-Je moet je in de juiste verhouding staan tot kinderen.
-Je moet je toeleggen op individuele begeleiding
-Je moet de gemeenschapszin aankweken.
Scouting draagt ook een universele levenshouding uit. Scouts leggen een eed af
om de spirituele wereld achter de materiele te ontdekken, de wereld te verbeteren,
anderen te respecteren de natuur te beschermen en te werken voor vrede,
internationale samenwerking wederzijds begrip en dit ook uit te dragen. Scouting
heeft ook de Scoutingwet die op een positieve manier de kinderen herinnert aan
hun eigen bijdrage aan deze uitgangspunten. Met de typische en unieke Scouting
aanpak lukt het Scouting dit doel te bereiken en jongeren te helpen zich niet alleen
fysiek, maar ook intellectueel en sociaal verder te ontwikkelen. Ieder kind is
welkom bij Scouting, ook degene die wat meer speciale aandacht nodig heeft
vanwege een onvolkomenheid.
Scouting
Scouting is in Nederland de grootste jeugd- en jongerenorganisatie en telt 125.000
leden en 1.300 scoutinggroepen verspreid over Nederland. De Scoutinggroepen
zijn meestal gevestigd in gebieden met een vrije en een natuurrijke omgeving,
waar de mogelijkheden voor het Scoutingspel minimaal beknot worden. Scouting
staat open voor iedereen, ongeacht geloof of ras en dat is ook de fundering van
Scouting. Scouting is ook internationaal een educatieve jeugd- en jongerenorganisatie die kinderen wereldwijd kansen geeft zich te ontwikkelen. Dat maakt
Scouting ook internationaal een grote beweging. Met 38 miljoen Scoutingleden
wereldwijd is het lidmaatschap van Scouting in de afgelopen 20 jaar verdubbeld.
Download