Wouter de Groot - Ondernemend Garyp

advertisement
De Kamer van Koophandel
Presentatie Ondernemersvereniging Garijp
Wouter de Groot
Kamer van Koophandel Noord-Nederland
De Beuk - Garyp
26-04-2010
Wouter de Groot
30 jaar, Bedrijfskundige - RUG
Fries, geboren in Wergea
Regiomanager NO-Fryslan
Adviseur Regionale Economie – Onderwijs
2
WOUTER DE GROOT
088-585 1157
06-20598240
[email protected]
Onderwerpen
- De Kamer van Koophandel algemeen
- Economische cijfers Tytjerksteradiel, NO-Fryslan, Nederland
- Wat doet de Kamer van Koophandel
- Regionale werkzaamheden en projecten
- Vragen en opmerkingen
3
12
Kamers
van
Koophandel
4 vestigingen
Noord-Nederland
KvK Nederland
in Woerden
4
Kamer van Koophandel
>
1.
2.
3.
Taken:
Stimuleren via Regiostimulering
Registreren via Handelsregister(wet)
Informeren via Bedrijfsvoorlichting
Stimuleren
Registreren
Informeren
Doelstelling:
Stimuleren en ondersteunen van succesvol en
vernieuwend ondernemerschap
5
Economische Cijfers
Stand van zaken Noord-Fryslân
Ontwikkeling werkgelegenheid
(fulltime banen, 1984-2009)
index 1984 = 100
160
150
140
EU-15
Nederland
Fryslân
Noord Fryslân
130
120
110
100
6
08
06
04
02
00
98
96
94
92
90
88
86
84
90
Ontwikkeling werkgelegenheid
(fulltime banen, 1998-2009)
120
index 1998 = 100
115
110
Nederland
Fryslân
Noord Fryslân
105
100
95
90
98
7
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Sectorsamenstelling werkgelegenheid
totale economie (2009)
Nederland
Landbouw
6%
3%
18%
Noord - Fryslan
Fryslân
27%
10%
Overheid
28%
Industrie en
Bouw
22%
24%
26%
52%
8
Handel &
Diensten
44%
40%
Bedrijven per 1000 inwoners (20-64 jr) (2009)
35
30
25
20
15
10
5
0
Industrie
Bouw
Grooth.
NL
9
Detailh.
Frl
Horeca
Nrd-Frl
Vervoer
Zakelijke dv
Banen per 1000 inwoners (20-64 jr) (2009)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Industrie
Bouw
Handel
NL
10
Horeca
Frl
Vervoer
Nrd-Frl
Zakelijke dv
Oprichtingen en opheffingen T-diel
250
200
Overige
oprichtingen
Startende ond.
150
100
Opheffingen
50
5
6
7
8
9
200
200
200
200
200
0
Bron: KvK, Handelsregister/Regiobase
11
Bedrijven per 1.000 inw van 20-65 jr
in Tytsjerksteradiel (2009)
40
35
30
25
20
15
10
5
bo
gr
uw
oo
th
an
de
de
t
l
ai
co
l
h
ns
um and
el
en
te
nd
ns
t
ve
rv
oe
za
r
ke
lij
ke
dv
ov
er
ig
e
in
du
st
rie
0
Nederland
Bron: KvK, Handelsregister-Regio-info; CBS
12
Fryslân
T-diel
Bedrijfsleven: werkgelegenheid
naar sector (2009)
Fryslân
Nederland
8%
9%
16%
9%
T-diel
12%
20%
17%
10%
10%
11%
12%
15%
13%
15%
11%
8%
6%
25%
8%
19%
Industrie
Groothandel
Vervoer
Consumentendnst.
Bron: KvK, Handelsregister/Regio-info
13 Bron: KvK Friesland (Regio-info)
18%
0%
5%
23%
Bouw
Zakelijke dnst
Detailhandel
Overige
Wat doet de KvK
> Individuele voorlichting
• Korte voorlichtingsgesprekken aan de balie/telefoon/mail
• Maatwerk-gesprekken (bedrijfsvoering, markt, bedrijf/overheid)
• Spreekuren (juridisch, subsidie, accountant, uitvinders)
> Overige producten aan individuele ondernemers
• Handelsregister- en jaarstukkeninzage
• Adressen
• Branche- en regiogegevens
• Documentatiecentrum
14
“Wat zit er achter
de envelop?”
Wat doet de KvK
> Collectieve voorlichting
• Informatiebijeenkomsten
• Seminars
• Evenementen zoals Startersdag, Internationale Handelsdag,
Overdracht & Overname-dag, Wet en Regelgeving-dag,
Onderwijsdebat enz.
> Export
• Exportdocumenten
• WIN!: handelsmissies, netwerkactiviteiten, beurzen, advies, seminars
• Prepare to Start
> Overige producten:
• Mentortraject
• Strategisch ondernemerschap
• KIND – Kennis Intensief Netwerk Doorgroeiers
• Ondernemen in zwaar weer
15
“Wat zit er achter
de envelop?”
Wat doet de KvK
> Producten voor collectieven
• Begeleiding ondernemersverenigingen
• Adviseur inzake regio-economische vraagstukken
• Verzorgen lezingen en bijeenkomsten
• Koopstromenonderzoek
• Kenniscentrum
• Informatie fondsvormingen
• Bijeenkomst bestuurders ondernemersverenigingen
> Stimuleringsprojecten en evenementen
• Vermindering regeldruk
• Innovatie in Bedrijfsvoering
• Parkmanagement
• Criminaliteitsbeheersing/Keurmerk Veilig Ondernemen
• Haal winst uit…
• GFO
• Stimuleringsproject MKB
16
“Wat zit er achter
de envelop?”
Wat doet de KvK
> Onderwijsadvisering:
- Onderwijs en Bedrijfsleven
Versterken en stimuleren van de kenniscirculatie tussen
beide partijen, hoe kun je meer van elkaar leren en
profiteren!
- Onderwijs en Arbeidsmarkt
Afstemming onderwijs en toekomstige arbeidsmarkt, wat
is de vraag van het bedrijfsleven op de toekomstige
arbeidsmarkt en hoe stem je dat goed op elkaar af.
- Onderwijs en Ondernemerschap
Het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap en een
ondernemende houding bij leerlingen in studenten.
17
“Wat zit er achter
de envelop?”
Wat doet de KvK
> Overheidsadvisering
• Informatieverstrekking en beleidsbeïnvloeding (ruimtelijke
ordening, bedrijventerreinen, verkeer en vervoer, detailhandel)
• Gezamenlijke projecten
• Beïnvloeding houding t.o.v. bedrijfsleven (overleg wethouders
en ambtenaren)
> Andere thema’s:
• Recreatie & Toerisme
• Regiomarketing
•Duurzaamheid / MVO (Fair Trade)
• Detailhandel
• Lokale lasten
18
“Wat zit er achter
de envelop?”
Regionale werkzaamheden en projecten
Activiteitenplan 2010
> Noordelijk startersproject en
Kennis Intensief Netwerk Doorgroeiers
> Regiomanagement voor ondernemers
> Haal winst uit bijeenkomsten in Eemshaven,
Harlingen, Hoogeveen en de Bouw etc.
> Slimmer werken8.nl project met NOM, Syntens,
TCNN, VNO-NCW, MKB, CNV en FNV
> Regiovisie “Noorderlicht”
19
GFO Surhuisterveen
Groot Ondernemerscongres
7-10-2009
NO-Friesland 01-02-2010
Ondernemersprijs
Noordoost Friesland
Conferentie Esonstad – Gouden driehoek
26-06-2009
28-10-2009
20
Sociaal Economisch Masterplan
> Plan gericht op 5 peilers voor de regio Noordoost- Friesland.
Nog in concept, wordt 19 mei gepresenteerd!
1. Infrastructuur breed
2. Leefbaarheid, woonwerkklimaat, duurzaamheid
3. Recreatie en Toerisme
4. Regiomarketing
5. Versterken MKB-bedrijfsleven, relatie onderwijs-bedrijfsleven
21
Platform de Gouden Driehoek
> Samenwerking tussen de 3 O´s
- Ondernemers
- Overheid
- Onderwijs
> Projecten:
- Net-Nix
- Creëren database bedrijfsleven
- Onderzoek Onderwijs en Bedrijfsleven
- “Techniek” promoten in de regio
- Overdracht en Overname
22
Ondernemersfondsen:
- Surhuisterveen
Ondernemersfondsmodellen
- Bolsward
- Leeuwarden
- Sneek
- Dokkum
> Gelden die een gemeente ophaalt, via een voor alle
ondernemers verplichte gemeentelijke belasting of heffing
waaraan iedereen meebetaald, georganiseerd of niet.
> 3 mogelijkheden om een Ondernemersfonds te creëren:
- Verhoging OZB, Leidse-model
- BIZ-wet
- Reclamebelasting
> Gelden komen (afhankelijk van het model) ten goede aan
alle ondernemers in het betreffende gebied voor
collectieve gezamenlijke zaken:
23
• Centrumactiviteiten
- Onderhoud en beveiliging
• Sinterklaasintocht
- Promotie en marketing
• Kerstversiering
- enz… zelf te bepalen
- Kollum
- Burgum
- Heerenveen
Toekomstige initiatieven in de regio
> Opzetten netwerken in de regio NO, op het gebied van:
- Versterken regionaal bedrijfsleven - ONOF
- Export – Internationale Handel (H&I)
- Recreatie en Toerisme
- Duurzaamheid
- ZZP´ers
- Startersproject in de regio
24
Subsidiemogelijkheden voor ondernemers
Verschillende ingangen en mogelijkheden:
1) Antwoord voor bedrijven.nl
2) 123subsidie.nl – SNN
3) Subsidiespreekuur KvK
25
Hoofdvragen van vanavond:
Waar heeft u, als ondernemer, behoefte aan?
Wat moet er volgens u hier in de regio gebeuren?
26
Vragen en opmerkingen?
27
BEDANKT VOOR UW AANDACHT
Voor meer informatie:
Wouter de Groot
Regiomanager Noord Oost Fryslân
088-585-1157
[email protected]
28
Download