Kracht on Tour komt naar regio Noord

advertisement
KrachtonTourkomtnaarregioNoord-HollandNoord
BioscoopVueAlkmaarop6oktoberinhettekenvanvrouwen,financiëleonafhankelijkheiden
ondernemerschap
Alkmaar,1augustus2016
RegionaalPlatformArbeidsmarktbeleidNoord-HollandNoordorganiseertopdonderdag6oktober
eenKrachtonTourbijeenkomstomvrouwentestimulerenhuntalententeontdekken,te
benuttenenteverzilveren,zodatzijhunfinanciëlezelfstandigheidkunnenvergroten.Krachton
TouriseeninitiatiefvanMinisterBussemaker(MinisterievanOC&W)omaandachttevragenvoor
hetbelangvaneconomischezelfstandigheidvanvrouwen.HetvoornaamstedoelvanKrachton
Tourisbewustwordingcreërenbijvrouwenrondomhetbelangvaneconomischezelfstandigheid.
Ditgebeurtdoorvrouwenopeenpositievemanierteinspireren,telatenontdekkenwelke
krachtenentalentenzehebbenenvooraldoorhenmetelkaaringesprektelatengaanen
rolmodellenintezetten,metwiezezichkunnenidentificeren.DaarnaastwordenbinnenKrachton
Tourconcreteafspraken(deals)gemaaktoverhetverbeterenvandepositievanvrouweninde
regio.Voormeerinformatieenaanmeldenhttp://krachtontour.nl/regios-2016/noord-ho/
Dealmakersbijeenkomstvoorbedrijven
Opdonderdag01septembervan16.00tot18.00vindteendealmakersbijeenkomstplaatsinhet
StadhuisvanAlkmaarwaarbedrijvengezamenlijkkunnenbrainstormenoverwatzijconcreetkunnen
doenomvrouwentehelpenstappentezettenopdearbeidsmarkt.Al15bedrijvenhebbenzichvoor
dezebijeenkomstaangemeld.DealsdiebinnenKrachtonTourdoorbedrijven,onderwijsinstellingen
enmaatschappelijkeorganisatieswordengeslotengaanoverhetcreërenvankansenvoorvrouwen
richtingenopdearbeidsmarkt.Hetgaatbijvoorbeeldomafsprakenoverhetbiedenvan
(leer)werkplekken,coachingoftraining,ofoverbetereaansluitingvanonderwijsenarbeidsmarkt
voorherintreders.Aanmeldenvoordedealmakersbijeenkomstkanviawww.rpanhn.nl/krachtontour.
KrachtonTour
DehelftvanalleNederlandsevrouwenstaatfinancieelnietopeigenbenen.Datmaaktdezevrouwen
potentieelkwetsbaar,mochtenzijeralleenvoorkomentestaan,bijvoorbeeldalsgevolgvaneen
scheiding.KrachtonTourwilhetbewustzijnoverfinanciëlezelfstandigheidvergroten.Meerdan
duizendvrouwenbezochteneerderebijeenkomsteninRotterdam,Groningen,Almere,Roermond,
ZwolleenEindhoven.Zijraaktengeïnspireerdengemotiveerdomaandeslagtegaan.Ookmaakte
ministerBussemakerafsprakenmettientallenbedrijvenuitderegiooverdemanierwaaropmeer
kansenvoorvrouwenopdewerkvloerkunnenwordengecreëerd.
-Eindepersbericht–
Nootvoorderedactie,nietvoorpublicatie:
Voormeerinformatie
SmithCommunicatie
Contactpersoon:IlseZandbergen
Tel:070-3614004/0646959296
E-mail:[email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards