Inleiding - Calvary Chapel Haarlemmermeer

advertisement
80147 – Romeinen 7:14-26 Door geestelijke groei zondig ik meer
I. Is er iemand die de afgelopen week niet gezondigd heeft?
A. Hebben jullie het idee dat je nu, in het heden minder zondigd dan toen je pas tot geloof was gekomen?
B. Wat als ik je vanmorgen ga vertellen dat hoe meer je als
een wedergeboren christen geestelijk groeit, des te meer je
zal zondigen.
i. Nu, voordat je te snel je conclusies trekt, wil ik je
vragen om het komend half uur heel goed te luisteren.
II. Vanmorgen vieren wij het Heilig Avondmaal. Dit betekent
dat wij een moment stil staan bij het feit dat Jezus Christus
voor onze zonden aan het kruis gestorven is.
A. Wij staan stil bij het feit dat door de kruisiging van Jezus,
God ons de mogelijkheid aanbiedt om volkomen vergeven en
gereinigd te worden van al onze zonden; van al het kwade en
het foute dat wij ooit gedaan hebben én ooit nog zullen doen.
i. Als jij in Jezus Christus geloofd, wat inhoudt dat je Hem
de volledige controle over jouw leven geeft, dan ben je
voor 100% vergeven; je bent 100% onschuldig verklaard.
ii. Je bent niet alleen juridisch gezien 100% onschuldig,
maar je hoeft je ook niet meer schuldig te voelen. De
dingen die je gedaan hebt waardoor je schuldgevoelens
met je meedraagt kan je volledig loslaten.
B. Wij staan stil bij het feit dat door Zijn dood aan het kruis,
Jezus in onze plaats gestorven is; Hij heeft onze schuld en
doodstraf op Zich genomen en daarvoor in de plaats heeft Hij
ons Zijn onschuld en rechtvaardigheid gegeven.
C. Wij staan stil bij het feit dat door Zijn sterven aan het
kruis, de God van de Bijbel een nieuw verbond/overeenkomst
met de mens aan wil gaan waarin een persoonlijke relatie
tussen God en de mens centraal staat.
III. Wij vieren het Heilig Avondmaal omdat Jezus ons opdraagt
om het regelmatig te doen. Maar dit is niet de enige reden.
A. Wij doen het ook omdat het ons van binnenin veranderd,
het veranderd ons denken, het veranderd hoe wij onszelf zien,
hoe wij anderen zien, hoe wij het leven zien. Uiteindelijk
maakt het ons een beter mens; voor onszelf en voor onze
naasten.
Door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 03 mei 2015
Pagina 1 van 9
80147 – Romeinen 7:14-26 Door geestelijke groei zondig ik meer
B. Wij doen het ook om het Evangelie weer helder te krijgen,
want als je je hart er vanmorgen voor openstelt, dan zal je
een frisse kijk op Jezus krijgen; dan wordt Zijn vergeving, dat
door de dagelijkse beslommeringen vervaagt, weer helder.
Het vieren van het Heilig Avondmaal is net alsof je een nieuwe
bril op doet.
C. Uiteindelijk brengt het vieren van het Heilig Avondmaal ons
terug naar het kruis. Het kruis waaraan Jezus onze zonden en
de straf voor onze zonden droeg. Het kruis dat mij vergeving
heeft gebracht van al mijn zonden; van mijn verleden, mijn
heden en mijn toekomst.
D. Door het kruis hebben wij van God de mogelijkheid gekregen om in dit leven een nieuw begin te maken; een frisse start
te maken.
i. 2 Korinthe 5:17 – “Als u christen wordt, (wat alleen
mogelijk is door het kruis) wordt u van binnen helemaal
nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen.
Er is een heel nieuw leven begonnen.” (het boek)
a. Door het kruis begin ik elke dag weer opnieuw
met een schone lei. Dus, als je vanmorgen met een
schone lei wil beginnen, als je een frisse start wil
maken, dan kan dat.
LEES ROMEINEN 7:14-26
I. De apostel Paulus schrijft deze woorden zo’n 25 jaar ná zijn
bekering.
A. Je zou denken dat Paulus zoiets had van: ‘eindelijk, na 25
jaar heb ik het christelijk leven onder de knie. Eindelijk heb ik
grip op m’n leven. Eindelijk ben ik in staat om m’n zondige
aard meester te zijn.
i. Het zou hartstikke fijn zijn als dat zo was, maar laten
we een kijkje nemen naar hoe Paulus zichzelf, 25 jaar na
zijn radicale bekering, ziet.
Vers 14 – “Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben
vleselijk, verkocht onder de zonde.”
I. M.a.w. de wet van God, waaronder de 10 geboden, is iets dat
alleen geestelijk te verstaan is want het is door de Geest van
God gegeven.
Door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 03 mei 2015
Pagina 2 van 9
80147 – Romeinen 7:14-26 Door geestelijke groei zondig ik meer
A. Het is niet alleen geestelijk te verstaan, maar je hebt de
Heilige Geest nodig om de wet en de geboden uit te kunnen
voeren. Je moet dus wedergeboren en vervuld met de Heilige
Geest zijn om het überhaupt te kunnen snappen en het te
vervullen.
II. Maar in zijn menselijkheid heeft Paulus (en wij) de zondige
aard van Adam geërft. Daarom zegt hij dat hij vleselijk is.
A. Dus, de wet van God is geestelijk, het is volmaakt. Maar
als mens ben ik vleselijk, verdorven, vervreemd van God en
niet in staat om de geestelijke Wet uit te voeren, oftewel, ik
ben niet in staat om Gods Woord te kunnen gehoorzamen.
Vers 15 – “Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want
niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik.”
I. M.a.w. ik snap helemaal niks van waar ik mee bezig ben, want
ik doe niet de dingen die ik wil doen, maar ik doe juist de
dingen die ik haat!
Vers 16 – “En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat
zij goed is.”
I. Als christen zijnde wil Paulus de dingen die God bedroeven niet
doen. Maar wanneer hij deze dingen toch deed, dan zegt hij
niet zoals sommigen vandaag de dag zeggen, dat Gods geboden stom zijn. Nee, hij geeft juist toe dat Gods geboden goed
zijn.
A. Mensen die lak hebben aan God, zeggen dat Gods geboden
stom zijn, dat de Bijbel onzin is. Maar iemand die van God
houdt, die weet dat Gods Woord, de Bijbel goed is!
Vers 17 – “Nu ben ik het echter niet meer die dit teweegbreng,
maar de zonde die in mij woont.”
I. De “ik” waar Paulus over schrijft is de innerlijke mens, de
geest van de mens die tot leven is gekomen door de wedergeboorte. Het is de innerlijke mens die God wil gehoorzamen en
behagen. Het is de innerlijke mens waarmee God een persoonlijke relatie heeft.
A. En het is deze innerlijke mens die een afkeer heeft tegen
alles dat recht tegenover God staat, tegen alle dingen die God
bedroeven, tegen alle zonde waarvoor Jezus is gestorven.
i. Dus, het toch doen van de dingen die God bedroeven
Door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 03 mei 2015
Pagina 3 van 9
80147 – Romeinen 7:14-26 Door geestelijke groei zondig ik meer
komt niet voort uit de innerlijke mens die door de Heilige
Geest bepaald wordt, maar het komt voort uit de zondige
aard dat in elke wedergeboren christen helaas nog steeds
aanwezig is.
a. Jakobus 1:14-15 – “14Als je verleid wordt om
slechte dingen te doen, komt dat altijd door je eigen
slechte verlangens (de zonde die in je woont). Want
daar luister je graag naar. 15Maar die verlangens zorgen ervoor dat je zondigt. . .(bgt)
II. Begrijp Paulus alsjeblieft niet verkeerd. Paulus verontschuldigd zichzelf hier niet mee. Hij maakt geen excuses!
A. Ik kan me voorstellen dat sommige vleselijke kerkgangers
hier misbruik van proberen te maken.
i. Ik kan me voorstellen dat sommigen bewust gaan zondigen en vervolgens zeggen zij dat zij het niet hebben gedaan, maar de zonde die in hen woont; maar dat is niet
wat de Bijbel ons hier leert.
Vers 18-19 – “18Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees,
niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het
goede teweegbrengen, dat vind ik niet. 19Want het goede dat ik
wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.”
I. De “mij” waarover Paulus in dit vers schrijft is niet de innerlijke mens die wedergeboren is, maar de oude mens, de vleselijke natuur dat niet te veranderen is.
A. En over die mens zegt Paulus dat er niets goeds in hem is.
Niets goeds in die zin dat het niet in staat is om God te gehoorzamen of te behagen.
II. En dan zegt hij dat zijn innerlijk mens, dat wedergeboren is
het goede wél wíl doen, dat hij God wél wíl behagen, maar dat
hij dat dan nalaat.
A. En in plaats van het goede te doen, bekend de doorgewinterde apostel dat hij juist, het kwade doet dat hij eigenlijk
helemaal niet wíl doen.
i. Begrijp Paulus niet verkeerd. Paulus heeft het hier niet
over het bedrijven van grove zonden. Hij heeft het over
hart zonde, hij heeft het over zijn hartsgesteldheid, over
zijn motivaties, over hoe hij anderen ziet en behandeld.
Door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 03 mei 2015
Pagina 4 van 9
80147 – Romeinen 7:14-26 Door geestelijke groei zondig ik meer
III. Heb je weleens een besluit genomen om elke zondag naar
de kerkdienst te komen, maar dat je vervolgens geen zin hebt,
of te moe bent, of je hebt op zaterdagavond te veel van iets
op?
A. Jouw innerlijke mens wil het goede wel doen, je wil wel
trouw zijn in het betrokken zijn in het gemeenteleven, maar
jouw zondige aard heeft daar totaal geen behoefte aan.
B. En dus, elke keer dat je een stap wil zetten richting het
doen van het goede, zal je vlees, je oude natuur jou op alle
fronten gaan dwarsbomen.
i. En zo geldt dat voor alle goede dingen die jouw innerlijke zelf wél wil doen maar tegengehouden wordt door
jouw oude, zondige aard die je nog elke dag van je leven
met je meesleept.
ii. En dan herhaalt hij wat hij in vers 17 zegt:
Vers 20 – “Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ík dat niet
meer teweeg, maar de zonde die in mij woont.”
Vers 21 – “Ik ontdek dus deze wet in mij: als ik het goede wil
doen, is het kwade dicht bij mij.”
IV. Paulus geeft ons hier inzicht tot de strijd die bij iedere wedergeboren christen aanwezig is.
A. Hij zegt dat hij een vaste regel in zijn leven heeft ontdekt
en dat is dat ondanks hij het goede wil doen, het kwade altijd
roet in het eten gooit.
i. Galaten 5:17 – “Want het vlees begeert tegen de
Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan
tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.”
a. Ik hoop ten harte dat jullie deze strijd elke dag
ervaren; want het is een teken van het feit dat je
wedergeboren bent én dat je geestelijk volwassen aan
het worden bent.
Vers 22 – “Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de
wet van God.”
I. De wedergeboren innerlijke mens van Paulus verheugt zich in
de Bijbel. Hij wil niets anders doen dan Gods Woord tot zich
nemen en Gods Woord naleven. Hij wil niets anders doen dan
God behagen.
Door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 03 mei 2015
Pagina 5 van 9
80147 – Romeinen 7:14-26 Door geestelijke groei zondig ik meer
A. De onbekeerde mens en de vleselijke kerkganger heeft lak
aan Gods Woord; voor hem is het saai, en het boeit hem totaal niet of hij Gods geboden naleeft of niet.
B. Maar voor Paulus is zijn liefde voor het Woord van God hét
bewijs dat Paulus niet meer overmeesterd werd door de zonde. Zijn wedergeboren innerlijk mens verheugt zich in Gods
Woord zoals de Psalmist:
i. Psalm 119:47 – “Ik verblijd mij in Uw geboden, die ik
liefheb.”
ii. Psalm 119:77b – “Uw wet is mijn bron van blijd
schap.”
iii. Psalm 119:140 – “Uw woord is zeer gelouterd, Uw
dienaar heeft het lief.”
iv. Psalm 119:162 – “Ik ben verblijd over Uw Woord, als
iemand die een grote buit vindt.”
v. Psalm 1:2 spreekt van de goddelijke mens die zijn
vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en
nacht overdenkt.
II. De innerlijke mens van Paulus is in het diepst van zijn hart
hongerig en dorstig naar Gods wil voor zijn leven en hij zoekt
eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid.
Paulus weet als geen ander dat het belangrijkste deel van zijn
wezen is het wederomgeboren innerlijk mens.
A. 2 Korinthe 4:16 – “…ook al vergaat onze uiterlijke mens,
toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.”
B. In Efeze 3:16 bidt Paulus voor de Efeziërs dat zij gesterkt
worden door de Heilige Geest in de innerlijke mens.
i. Ons innerlijk mens is hetgeen dat verlost is, ons innerlijk mens is hetgeen dat met God een relatie heeft, ons
innerlijk mens is hetgeen dat van Gods Woord houdt en
Gods Woord wil naleven en God wil behagen.
Vers 23 – “Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen
de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene
maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is.”
“Maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand (innerlijk mens) wil en mijn lichaam
doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn
Door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 03 mei 2015
Pagina 6 van 9
80147 – Romeinen 7:14-26 Door geestelijke groei zondig ik meer
lichaam.” (het boek)
En dus nadat Paulus ons in deze verzen inzicht geeft tot de realiteit van zijn leven als een doorgewinterde christen, zegt hij van
zichzelf:
Vers 24-26 – “24Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het
lichaam van deze dood? 25Ik dank God, door Jezus Christus, onze
Heere. 26Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van
God, maar met het vlees de wet van de zonde.”
I. Paulus schrijft dit als een volwassen geestvervulde christen die
zichzelf steeds meer en meer in het licht van Jezus Christus
ziet.
II. Aan het begin zei ik dat hoe meer geestelijk volwassen je als
wedergeboren christen wordt, hoe meer je zal zondigen.
A. Dit is natuurlijk niet waar! Want door het heiligingsproces
gaan wij steeds meer op Jezus Christus lijken, waardoor we
per saldo minder zullen gaan zondigen.
B. Maar, hoe meer je als wedergeboren christen geestelijk
groeit, hoe volwassener je wordt… hoe meer bewust je raakt
van je zondige aard dat nog altijd aanwezig is.
i. Dus in zekere zin zondig je meer omdat je meer bewust
bent van je zonde.
ii. Vandaar dat het vieren van het Heilig Avondmaal voor
ons zo belangrijk is. Wij beseffen dat wij zondig zijn en
daarom waarderen wij Gods vergeving des te meer.
III. Christenen denken vaak dat de voorganger het punt in zijn
geestelijke groei heeft bereikt waardoor hij veel minder zondigt
dan voorheen.
A. Dat is natuurlijk wel zo, ik wil de dingen die ik voorheen
deed niet meer doen. Maar, het is ook zo dat ik me veel meer
bewust ben geworden van allerlei andere zonden waarvan ik
voorheen niet bewust was.
i. Voorheen moest ik me bekeren van het plegen van
overspel, van pornografie, van drugsgebruik, van allerlei
overduidelijke zonde.
ii. Nu ben ik me ervan bewust dat mijn hart zondig is,
mijn motivaties zijn soms verkeerd, mijn gedachten over
God en over mensen zijn soms verkeerd, mijn houding
Door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 03 mei 2015
Pagina 7 van 9
80147 – Romeinen 7:14-26 Door geestelijke groei zondig ik meer
tegen God en tegen mensen is soms verkeerd, mijn trots,
mijn eigen zin te willen krijgen, mijn vrouw te willen veranderen, mijn tijd niet goed te besteden, enz. . .
iii. Dit zijn allemaal dingen die God belemmeren om tot
Zijn doel met mijn leven te komen. Dit zijn allemaal
dingen die mijn potentieel in Christus belemmeren!
a. En voor al deze dingen heb ik Gods vergeving
nodig, en van al deze dingen moet ik me bekeren.
b. Ik predik niet alleen het Evangelie, ik heb het
Evangelie zelf elke dag keihard nodig!!!
IV. Waar het verhaal van Paulus op neer komt is dat hoe meer
volwassen je als christen wordt, hoe groter je besef wordt van
de zonde die nog altijd aanwezig is.
A. Dus, mocht je jezelf vanmorgen zien zoals de apostel Paulus zichzelf ziet: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit
het lichaam van deze dood?”
B. Dan kan je vanmorgen ook met Paulus zeggen: “Ik dank
God, door Jezus Christus, onze Heere.”
i. Jezus Christus is bij machte om ons te verlossen van de
zonde.
ii. Als je vanmorgen wedergeboren bent dan zal je uiteindelijk geheel verlost worden van je vlees, van de zonde en
de macht dat de zonde over je heeft.
a. Dit zal gebeuren wanneer je òf overleid òf wanneer Jezus terug komt om Zijn kerk op te nemen.
iii. Ook is het zo dat als je wedergeboren bent, dan is
Jezus Christus bij machte om jou steeds meer en meer in
staat te stellen om het goede te doen, om steeds minder
te gaan zondigen.
a. Je zal in het aards leven, in de praktijk nooit zondeloos gaan leven, maar het is wel Gods wil voor jou
om je te bekeren van de zonde waarvan je gaandeweg
bewust wordt.
1 Korinthe 11:23-26
I. Wij vieren het Heilig Avondmaal tot Zijn gedachtenis. M.a.w.
wij vieren dit zodat wij stilstaan bij datgene Jezus voor ons
gedaan heeft.
Door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 03 mei 2015
Pagina 8 van 9
80147 – Romeinen 7:14-26 Door geestelijke groei zondig ik meer
A. Hij heeft mijn zonden op Zich genomen. Hij heeft mijn
zonden vergeven. Hij heeft mijn schuld en alle schuldgevoelens weggenomen. Hij heeft mij verzoend met God de Vader.
Hij heeft mij het eeuwig leven gegeven.
i. Wanneer wij het brood en de druivensap tot ons nemen zeggen wij daarmee dat wij hierin geloven, dat wij
Zijn offer aanvaarden en dat wij de controle over ons
leven aan Jezus Christus geven.
ii. Dus, als je in Jezus gelooft met heel je hart, dan ben je
vrij om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.
II. Terwijl het aanbiddingsteam ons zal leiden in een aantal
liederen, neem de tijd om met God te praten.
A. Ben je bewust van je zonden, beleid deze dan, zet dingen
recht, maak het goed, vraag God om vergeving.
i. 1 Johannes 1:9 – “Als wij onze zonden belijden: Hij is
getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven
en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”
B. Wanneer je er klaar voor bent, kom en neem deel aan de
elementen.
Door Stan Marinussen, Cross Culture Calvary Chapel
zondag 03 mei 2015
Pagina 9 van 9
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards