de bijlage - Stichting CLIP

advertisement
Opzet Alliantiedagen 2014 ‘De Sociale Alliantie zijn we samen’
Aanleidingen:
- De landelijke mede-kartrekker De Arme Kant van Nederland stopt per 1 juni 2014
- Er is een teruglopend budget / mogelijkheden voor de landelijke kartrekkersfunctie Sociale Alliantie
- Armoede stijgt, dus alle hens moeten aan dek: hoogste tijd voor armoedestrijd!
Nut en noodzaak Alliantiedagen?
- Krachten bundelen van alle verschillende organisaties die bezig zijn met armoedebestrijding
- Functies van de Alliantiedagen: ontmoeten, uitwisselen, informeren, samenwerken, versterken,
vernieuwen, verbreden, verontrusten, lobbyen, inspireren.
Opzet Alliantiedagen
- De regio in: gezamenlijke trekkracht in de regio benutten. De regio organiseert en nodigt uit. Bij
voorkeur zijn dit een paar organisaties samen met een contactpersoon.
- De landelijke Alliantiegroep levert:
o een programma als draaiboek met contactpersonen voor de invulling van het programma
o bemiddeling / contactpersonen voor de regionale organisatie
o waar nodig: een (bescheiden) financiële bijdrage voor de kosten
o waar nodig: een bescheiden ondersteuning bij de organisatie van het programma
o publicatie van Alliantiedag op de website
o ondersteunende werving in de regio
o kort woordje / aanwezigheid lid agendacommissie Sociale Alliantie (indien gewenst)
- De regio bepaalt de datum, de inhoud van het programma en de locatie
- Data Alliantiedagen 2014: tussen half september en half december 2014
- Het algemene logo van de Sociale Alliantie wordt gebruikt als teken van samenwerking
- Naar keuze hele of halve dag
Programmavoorstel Alliantiedagen 2014
a. Inleiding rondom onderwerp armoede (naar keuze van de regio)
b. Projectenparade van concrete voorbeelden en activiteiten in armoedebestrijding
o Landelijk kunnen we verbindingen leggen voor: Schuldhulpmaatje, Vakbondshuizen,
Sociale Coöperaties, Noodfondsen (SUN), Kinderen en armoede(beleid) JSF/JCF/Leergeld
etc., effectiefarmoedebeleid.nl met voorbeelden , Gidsnetwerk, Repaircafe, Resto van
Harte, Volkstuinprojecten, Voedsel-kleding-, meubelbanken etc.
o Regionaal: goede voorbeelden uit de eigen regio
Projecten kunnen op verschillende manieren gepresenteerd worden: als een markt, in korte
workshops, plenaire presentaties etc.
c. Werkgroepen op centrale strategische vragen gericht op beter lokaal sociaal beleid.
Of: discussietafels over bepaalde thema’s (worldcafe in 3 rondes)
Voorbeeld vragen:
o Wat is effectieve armoedebestrijding? Welke elementen kent dat? Hoe bevorderen we dat
in onze gemeente / wijk/ regio?
o Hoe kunnen we lokale Sociale Allianties vormen? Wat en wie heb je dan nodig? Hoe
bevorderen we dat in onze gemeente / wijk/ regio?
o Armoede op de lokale agenda houden. Hoe doe je dat?
o Financieren van activiteiten. Er is ook voor organisaties vaak gebrek aan financieel
middelen voor activiteiten. En toch is er geld genoeg. Hoe boren we dat aan?
o ….
Werkwijze
1. De opzet van de Alliantie dagen wordt gericht uitgezet naar de aangesloten organisaties in de regio.
2. De organisatie(s) in de regio besluiten voor 10 juni of zij een Alliantiedag in het najaar in hun regio
willen organiseren. De Pijler (regio zuidoost) en Samen010 (regio west) hebben al toegezegd voor
hun regio.
De Alliantiedagen 2014 worden georganiseerd door degenen die wat willen. Meldt zich niemand,
dan zij dat zo en wordt er in die regio geen Alliantiedag georganiseerd.
3. De regio’s geven door aan de Alliantie [ [email protected] ] : voorgenomen datum en locatie
en behoefte aan ondersteuning.
4. Iemand van het ARO-team (Ger/Wilma/ (Raf)) inventariseert en/of maakt een afspraak om de
organisatie van de Alliantiedag mee te ondersteunen en uit te werken.
5. Aan de hand van de vragen en wensen in het land, wordt eind juni de definitief mogelijke financiële
ondersteuning vastgesteld. Motto: zoveel mogelijk op gezamenlijke kracht.
6. Algemene vooraankondigingen van data voor de zomer
7. Programmering en teksten voor de werving af voor 1 september 2014.
Download