Jaarverslag 2012 - Huisartsenpraktijk `Het Bolwerk`

advertisement
JAARVERSLAG 2012
HUISARTSENPRAKTIJK “HET BOLWERK’
BOTNIASTEEG 20
8801 KJ FRANEKER
E-mail: [email protected]
www.hetbolwerk.praktijkinfo.nl
1
Inhoudsopgave
Inleiding
pagina 3
1.
Visie en doelstellingen
pagina 4
2.
Medewerkers
pagina 5-8
3.
Patiëntenpopulatie
pagina 9
4.
Praktijkorganisatie en automatisering
pagina 10
5.
Verantwoording van geleverde zorg
pagina 11-16
6.
Accreditatie en evaluatie beleidsplan 2010
pagina 17
7.
Vooruitblik 2013
pagina 18
2
Inleiding
Voor u ligt het twaalfde jaarverslag van de huisartsenpraktijk Het Bolwerk te Franeker. De
opzet is gelijk aan de andere jaren. Een belangrijk doel van dit jaarverslag is om inzicht in de
door ons geleverde zorg te geven. Tevens geeft het ons aanleiding om ons handelen te
evalueren en concrete plannen voor het komende jaar te formuleren. En natuurlijk willen wij
de geïnteresseerde de mogelijkheid bieden om te kijken wat het team presteert.
Het verslag bestaat uit 7 hoofdstukken. Na de inleiding wordt in hoofdstuk 1 onze globale
visie uiteengezet. De hoofdstukken 2, 3 en 4 laten de gegevens zien over de medewerkers, de
patiëntenpopulatie en de praktijkorganisatie plus automatisering. Hoofdstuk 5 is een
verantwoording over geleverde zorg met gegevens over de zorg, verwijzingen, het aanvullend
onderzoek en het beleid. In hoofdstuk 6 volgt met de bespreking van de accreditatie en in
hoofdstuk 7 een vooruitblik op 2013.
3
1. Visie en doelstellingen
De doelstelling binnen onze praktijk is het leveren van continue, gemakkelijk beschikbare,
laagdrempelige huisartsgeneeskundige zorg, waarbij de persoonlijke situatie van de patiënt en
diens omgeving het uitgangspunt is voor de behandeling en begeleiding.
Beoogd wordt om de zelfredzaamheid te bevorderen en om door middel van goede
voorlichting de patiënt in staat te stellen zelf keuzes te maken. Patiënten leren om te gaan met
de gevolgen van een chronische aandoening wordt een steeds belangrijker taak binnen de
huisartsenpraktijk. De huisartsenpraktijk als geheel levert continue en integrale zorg, waar
nodig in samenwerking met andere werkers uit de eerste en tweede lijn.
Naast het bieden van zorg levert de huisartspraktijk veel informatie aan het NHG voor de
standaardontwikkeling. Ook voor nascholingtijdschriften en het RIVM draagt de praktijk
gegevens aan.
4
2. Medewerkers
2.1 Personen en formatie
Naam
Functie
Formatie
Werkzaam sinds
Dhr. C. van Boven
Huisarts
3.5 dag
1981
Mw. T.A.L. Polman Huisarts
3,5/2,5 dag
1989
Mw. J. A. de Haan
Huisarts
3.5 dag
2002
Mw. A.E. Dam
Huisarts
3,0 dag
Dhr. S.M. Rozendal
Huisarts/waarnemer
1,0 dag
2012
Mw. M. Heeres
Praktijkondersteuner
24 uur
2011
Mw. S. Wiersma
Assistente/POH
20 uur
2002
Mw. B. Kooistra
Assistente
21 uur
2007
Mw. J. Plat
Assistente
25 uur
2009
Mw. C. de Jager
Assistente
21 uur
2009
Mw. R. Reitsma
Assistente
16 uur
2011
Mw. J.A. Smits
Assistente (inval)
16 uur
2012
Mw. H. v.d. Ploeg
Schoonmaakster
4 uur
2002
Mw. N. Okkinga
Schoonmaakster
4 uur
2008
2010
Ter aanvulling: de uren die mw Wiersma aan de opleiding POH heeft besteed komen vanaf 1
juni beschikbaar voor de ouderenmodule door een verschuiving van taken van mw Heeres
naar mw Wiersma.
2.2 Verzuim en vervanging
Het verzuimpercentage in 2012 bedroeg 0,32 %. Extra gewerkte uren: 469,4 uur, waarvan 175
uren weer zijn opgenomen.
Mw Reitsma heeft zwangerschapsverlof gehad en mw Smits heeft haar gedurende vijf
maanden vervangen.
5
2.3 Veranderingen in personeel en formatie.
Mw Wiersma heeft in juni haar diploma praktijkondersteuner gehaald en is vanaf 1 juli 14
uren als zodanig werkzaam en nog 6 uren als assistente.
Mw Polman is op 1 november gestart als groepsbegeleider bij de huisartsenopleiding in
Groningen gedurende twee dagen. De heer Rozendal neemt haar werkzaamheden in de
praktijk op de donderdagen waar.
Wat betreft haar taken op het gebied van personeel heeft zij een aantal taken aan mw.
Kooistra overgedragen. Haar coördinerende taken zijn uitgebreid met het voeren van
jaargesprekken en met het voorbereiden van de vergaderingen.
Mw. Kooistra heeft een aantal jaren geleden een opleiding voor praktijkmanagement gedaan
en in een vorige werkkring al enige ervaring opgedaan met het voeren van jaargesprekken.
Om de kennis omtrent dit onderwerp weer wat op te vijzelen heeft zij zich weer ingelezen.
Met de drie andere assistentes heeft zij vervolgens een jaargesprek gevoerd.
Dit is allemaal zeer soepel verlopen. En de reacties weer allemaal positief. De gesprekken
zijn teruggekoppeld aan Mw Polman en er is een verslag van deze gesprekken gemaakt.
Mw Polman heeft nog wel de jaargesprekken met de praktijkondersteuners en met mw
Kooistra zelf gevoerd.
Mw. Heeres volgt de module Ouderenzorg omdat de praktijk is gestart met het project
kwetsbare ouderen, waarbij zij ouderen zal gaan screenen op kwetsbaarheid.
2.4 Nevenfuncties
Dhr. Van Boven
1. Voorzitter van de Update Group van de WONCA International Classification
Committee
2. Senior onderzoeker aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde te Nijmegen
3. Voorzitter van Stichting Transitieproject
4. Vertegenwoordiger van het NHG in de werkgroep IHTSDO (SNOMED)
5. Lid van de Raad van Toezicht van het ROS.
6. Lid van de landelijke en provinciale werkgroep suïcidepreventie.
6
Mw. Polman
1. Voorzitter SDHF (stichting deskundigheidsbevordering huisartsen), gestopt per 1
augustus 2012
2. Groepsbegeleider huisartsopleiding Groningen bij het UMCG gedurende twee dagen
vanaf 1 november 2012
Mw. de Haan
1.
2.
3.
4.
Externe Kwaliteits Coordinator HAGRO
Bestuurslid FHV commissie Noord.
Bestuurslid Koepelgroep
HAGRO-vertegenwoordiger FHV en OHF
Mw. Dam
Lid commissie compagnoncursus Harlingen
2.5 Nascholingen
Artsen:



















7
Noordelijk congres Kinderen in de groei,
Reizigersadvisering Travelalert Almere,
klinische les Sneek,
nabespreken kennistoets (LHK),
ontwikkelingen GGZ,
klinische les kwetsbare ouderen,
RATO,
huisartsenbeurs,
bijeenkomst dokterspraktijk Friesland,
workshop VNVA Tijd voor verandering,
Urineweginfecties (Izore),
nascholing hoofd- en bijzaken (MS en Sinusthrombose) (2 artsen)
Nieuwe antistolling (klinische les MCL),
Akkrumcursus cardiologie,
Cardiovasculair risicomanagement met nierschade,
Opt-in Veilig informatie uitwisselen van patiëntgegevens
Landelijk congres Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag
Texelcursus (alle artsen)
Reanimatiecursus (alle werknemers van de praktijk)
FTO:





Antidepressiva met aandacht voor het langdurig gebruik ervan,
nieuwe antidiabetica (incretines),
Polyfarmacie, neuropathische pijn
Osteoporose.
Tevens aandacht voor gebruik benzodiazepinen door mensen die bekend zijn met
osteoporose.
POH:












Afronding opleiding POH
Motiverende gesprekstechnieken (beide)
Dementie, delier of depressive (beide)
Reanimatie
Insuline cursus
Nieuwe cvrm richtlijn
Huisartsenbeurs
Symposium aandacht voor ouderen, Martiniziekenhuis
Symposium kwetsbare ouderen Zwolle
Zelfmanagement en zelfregulatie bij flexibele insulinetherapie
De Diabetische voet
Module ouderenzorg
Assistentes:






8
Huisartsenbeurs,
Nefrologie in het MCL
Reanimatie cursus (allen)
Signalering kindermishandeling (alle assistentes)
Transhismiddag
2 maal intervisie bijeenkomst met praktijkmanagers
3. Patiëntenpopulatie
In 2012 zijn er 42 kinderen geboren en 67 patiënten overleden. Het totale aantal patiënten is
met 5355 licht gestegen ten opzichte van 2011( 5318 patiënten).
Leeftijdsverdeling in aantallen :
1000
900
800
700
2007
600
2008
2009
500
2010
400
2011
2012
300
200
100
0
0jr - 5jr 5jr-15jr 15-25jr 25-35jr 35-45jr 45-55jr 55-65jr 65-75jr 75-85jr
9
85+
4. Praktijkorganisatie en automatisering
De organisatie van spreekuren en visites is in 2012 niet veranderd. In november 2003 is de
waarneemgroep Franeker deel gaan uitmaken van de Dokterswacht Friesland in Leeuwarden.
Dit houdt in dat de diensten centraal vanuit de huisartsenpost in het MCL in Leeuwarden
worden verricht.
4.1 Financiële administratie
Met ingang van 1 januari 2006 is de afwikkeling van de financiële administratie uitbesteed
aan Declaratie Direct van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Per 1 januari 2009 zijn wij dat
zelf gaan doen.
4.2 Klachtenregeling
De praktijk neemt deel aan de regionale klachtenregeling. De folder “Vragen en klachten over
de gezondheidszorg?” ligt in de wachtkamer. Het reglement ligt bij de assistente ter inzage. In
de praktijkfolder worden de mensen uitgenodigd om, wanneer zij klachten hebben, dit
rechtstreeks te bespreken met de betrokken persoon. Hiervan wordt incidenteel gebruik
gemaakt. Wanneer er zich een conflict heeft voorgedaan, wordt door de medewerkers
onderling besproken hoe dat is ontstaan en hoe soortgelijke conflicten in de toekomst
voorkomen kunnen worden.
4.3 Website
Sinds 6 jaar heeft de praktijk een website: www.hetbolwerk.praktijkinfo.nlOp deze site, die
per maand honderden malen bezocht wordt, staat allerlei informatie over de praktijk.
Daarnaast zijn er nuttige en betrouwbare links naar informatie over ziekten en instanties. Het
is mogelijk om via een beveiligde weg via de website vragen te stellen.
4.4 Transhis/Formularium/EVS
Vanaf de start van het HIS (huisartseninformatiesysteem) Transhis wordt gewerkt met een
door Digitalis ontworpen formularium (medicijn voorschrijfsysteem), waarbij de
deelnemende huisartsen de inhoud van het formularium hebben vastgesteld. Bij de invulling
van dit formularium is gebruik gemaakt van de formularia uit Groningen, Nijmegen en
Amsterdam.Het Nationale E(lektonisch) V(oorschrijf) S(ysteem) is volledig geïntegreerd in
ons systeem, zodat er direct een keuze uit de diverse formularia gemaakt kan worden. Ook de
NHG brieven en standaarden zijn geïntegreerd in ons HIS en kunnen op eenvoudige wijze
worden gebruikt. Met de specialisten wordt elektronisch gecommuniceerd.
4.5 Laboratoriumdiagnostiek
In 1999-2000 heeft Transhis een aanvullend onderzoek expertsysteem ontwikkeld, waarbij er
een labcode tabel is gekoppeld aan de ICPC-code van de episode. Hierbij wordt in het HIS per
diagnose een advies gegeven over de aan te vragen bepalingen.
10
5. Verantwoording over geleverde zorg
Inleiding
Deze paragraaf geeft informatie over de zorg in 2012 vergeleken met de voorgaande jaren.
De registratie van de geleverde zorg is zeer nauwkeurig. Zowel de artsen alsook de assistentes
noteren alles in het huisartsenregistratiesysteem (Transhis). Alle onderdelen van de
huisartsenzorg worden in dit huisartsensysteem geregistreerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van de ICPC-2. Voor de codering van de diagnose wordt tevens gebruik gemaakt van de ICD10. Dit is een ziekteclassificatie die door specialisten wordt gebruikt.
Contacten, visites en telefonisch contacten
In 2012 zijn de frequenties van de meest voorkomende artsencontacten niet erg veranderd ten
opzichte van 2011. Het enige opvallende is de lichte afname van het aantal visites, te
verklaren mogelijk door de toename en/of vervanging van visites door de
praktijkondersteuners.
16000
14000
12000
10000
Consulten arts +
Visites arts +
8000
Herhalingsrecepten
6000
Telefonische consulten
4000
2000
0
2008
11
2009
2010
2011
2012
Arts patiënt contacten buiten kantooruren (dokterswacht).
In 2012 is het aantal contacten met de dokterswacht relatief afgenomen ten opzichte van 2011.
600
500
400
Consult HAP/HDS
300
Visite HAP/HDS
Telefonisch consult HAP/HDS
200
100
0
2008
2009
2010
2011
2012
Contacten met de praktijkondersteuner
Het aantal dubbele consulten, dubbele visites en telefonische consulten is duidelijk
toegenomen in 2012. Deze toename is te verklaren door de werkzaamheden van de POH, die veel
werk voor de HA wegneemt in de chronische zorg, zoals diabetes en COPD en astma controles.
1200
1000
Consult POH'er
800
Consult POH'er langer dan 20
minuten
600
Visite POH'er
400
Visite POH'er langer dan 20
minuten
200
Telefonisch consult POH'er
0
2008
12
2009
2010
2011
2012
Verwijzingen en medicatie
Het aantal verwijzingen naar de 2e lijn is toegenomen, mogelijk mede doordat eerstelijns
psychologische zorg minder vergoed werd en 2e lijns wel ( zie ook onder tabel specificatie
verwijzingen 2e lijns zorg). Het aantal verwijzingen naar de eerste lijn is afgenomen, mogelijk
doordat voor bepaalde eerstelijnszorg, bijvoorbeeld fysiotherapie, geen verwijzing door de
huisarts meer noodzakelijk is en men zich daar, zonder verwijzing van de huisarts, kan
melden voor zorg. Het aantal voorgeschreven recepten is gelijk gebleven.
2500
2000
1500
Verwijzingen 2e lijn
verwijzingen 1e lijn
1000
recepten/100
500
0
2008
2009
2010
2011
2012
Verwijzingen binnen de eerste lijn
Er werd meer verwezen naar de podoloog, waarschijnlijk door betere zorg aan de patiënten met Diabetes
Mellitus door de invloed van de praktijkondersteuner en deelname aan de Ketenzorg. Het aantal
verwijzingen naar de psycholoog nam af, mogelijk door de verminderde financiële vergoeding voor de
patient.
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2008
2009
2010
2011
2012
13
Specificatie verwijzingen naar de specialist
Uitschieters in toename frequentie verwijzingen betreft met name de oogheelkunde en de
psychische zorg, zie hiervoor de verklaring zoals boven reeds genoemd. In het algemeen werd
er meer verwezen naar de diverse specialisten, mogelijk ten gevolge van meer vraag vanuit de
praktijkpopulatie.
350
300
250
200
150
2008
2009
2010
100
2011
2012
50
0
14
Verrichtingen
Bij de registratie van de verrichtingen wordt er onderscheid gemaakt tussen de diagnostische
verrichtingen tijdens het consult (de intermediaire verrichtingen) en de diagnostische
verrichtingen die buiten de praktijk uitgevoerd worden en de therapeutische verrichtingen
tijdens het consult (samen de resulterende interventies).
Er werd wat minder vaak bloedonderzoek tijdens het consult verricht en iets meer door het
laboratorium. Het aantal verwijzingen voor rontgenonderzoek is gelijk gebleven.
Intermediaire verrichtingen
1400
1200
1000
800
bloedonderzoek
urineonderzoek
600
functieonderzoek
400
200
0
2008
2009
2010
2011
2012
Resulterende interventies
3000
2500
bloedonderzoek
2000
microbiolog.ond.
1500
rontgen
incisie
1000
excisie
500
0
2008
15
2009
2010
2011
2012
Griepvaccinaties en uitstrijkjes
In 2012 werd minder gebruik gemaakt van de griepprik. Het aantal verrichtte uitstrijkjes bleef
gelijk.
3000
2500
2000
Immunisatie/preventieve medicatie
1500
Histologie/cytologie
1000
500
0
2008
16
2009
2010
2011
2012
6. Praktijkaccreditatie
Ook in 2012 hebben wij verbeterplannen gemaakt en afgerond. Dit in het kader van de
verbetercyclus van de Nederlandse Praktijk Accreditatie, waar onze praktijk aan meedoet.
Wij hadden in 2012 als grotere onderwerpen: samenwerking in de eerste lijn, verbetering
zorg van COPD patiënten en digitalisering van ons papieren archief.
Op alle punten zijn we ruim geslaagd in onze plannen. Zo is na een periode van bezinning en
overleg met diverse partijen eind 2012 een afspraak gemaakt met Multiscan. Dit bedrijf zal
ons hele papieren archief in maart 2013 inscannen en dit zal aan onze digitale
patiëntendossiers gekoppeld worden. Een zeer oud archief op zolder zal door ons handmatig
worden opgeschoond. Hier zijn we eind 2012 al mee gestart en er is al 1 meter van de 4 meter
opgeschoond.
Verder hebben we al onze COPD patiënten nagekeken. Er is door de praktijkondersteuners
een planning gemaakt om de patiënten, die niet regelmatig komen, op te roepen. Hiermee is
eind 2012 gestart. Dit traject loopt door tot april 2013. Het is soms teleurstellend dat de groep
COPD patiënten, die niet vaak op de praktijk komen, hieraan ook niet altijd behoefte lijkt te
hebben. Het percentage no-show in deze groep is groot. Maar onze 2 POH’ers zijn erg
gemotiveerd de groep goed in kaart te brengen en blijven de patiënten motiveren om te
komen, zodat we goed zicht krijgen op hun klachten, medicatie gebruik, longfunctie, BMI en
indien relevant, rookgedrag.
Als laatste punt wilden we verbetering aanbrengen in het punt: samenwerking in de eerste lijn.
Omdat we al bezig zijn in de organisatie van het gezondheidscentrum, dat half 2013
opgeleverd zal worden in Franeker, is dit punt heel goed geslaagd. Van onze praktijk doen
alle artsen actief mee in de voorbereiding. Zowel inhoudelijk, op zorggebied (bijvoorbeeld
organisatie rond ouderenzorg), als organisatorisch, is onze praktijk ruim vertegenwoordigd in
de commissies die rondom deze onderwerpen zijn opgericht. We kunnen concluderen dat de
samenwerking, tussen de huisartsen, maar ook met bijvoorbeeld thuiszorg, apotheek,
fysiotherapie en oefentherapie prima verloopt. Er is op dit punt financiering aangevraagd bij
onze dominante verzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar. Begin 2013 horen wij of onze
inspanningen op dit gebied ook financieel gehonoreerd zullen worden.
In de evaluatie van de NPA wat betreft het punt voorraadbeheer, stond een kritisch puntje
over het aanvullen van onze naalden in de spreekkamers. Omdat de controle op de datum van
de naalden niet goed mogelijk was, hebben we nieuwe naalden aangeschaft waarop per
verpakte naald de houdbaarheidsdatum vermeld staat. We voldoen op dit punt nu ook aan de
eisen van de tijd.
Het protocol herhaalreceptuur is herzien in 2012. We hebben, mede naar aanleiding van de
incidentmeldingen, gezorgd dat er meer rust is voor de assistente die de herhaalrecepten
verwerkt. Dit lijkt tot minder foutmeldingen te leiden.
17
7. Vooruitblik 2013
Binnen de praktijk zullen belangrijke veranderingen plaatsvinden. De heer van Boven heeft
aangegeven per 1 april 2013 te zullen stoppen. Hij zal worden opgevolgd door mevrouw
Dam. De heer Rozendal zal zijn werkzaamheden als waarnemer in de praktijk uitbreiden.
Ook zullen enige organisatorische veranderingen plaatsvinden, zoals afschaffen van het
telefonisch spreekuur en de mogelijkheid van het herhalen van recepten via onze beveiligde
website.
Tevens zullen we ons bezinnen op de uitgangspunten van het nieuwe samenwerkingsverband
en het omgaan met het steeds uitbreidende takenpakket van de huisartsenpraktijk. Er komt
een gedetailleerd beleidsplan met daarin onze visie op ons werk en de praktijk, inhoudelijk en
organisatorisch. Derhalve zal dit onderdeel in de komende jaarverslagen minder aan de orde
komen als in dit exemplaar en hiervoor voortaan verwezen worden naar het beleidsplan.
De zorg voor de GGZ-patiënten wordt overgenomen door mevrouw Dam en de heer
Rozendal. Mevrouw Rianne Dijkstra , in dienst bij de GGZ, wordt opgeleid als
praktijkondersteuner bij de GGZ onder verantwoording van onze artsen en zal een deel van de
werkzaamheden voor haar rekening nemen.
In 2013 zullen we verder gaan met de voorbereidingen voor het nieuwe gezondheidscentrum.
Dit betekent veel overleg over de inrichting van het gebouw, de organisatiestructuur en de
onderlinge samenwerking. Zowel met andere disciplines als met de andere
huisartspraktijken. Ook voor de samenwerking tussen de assistentes onderling zal aandacht
zijn.
We hebben besloten om door te gaan met het gebruik van Transhis als elektronisch
patiëntendossier, ondanks het feit dat de andere huisartsen in Franeker een ander systeem
gebruiken. De verbeterde kwaliteit van het systeem en het feit dat er nieuwe praktijken
rondom Nijmegen Transhis zijn gaan gebruiken hebben tot deze beslissing geleid. De heer
van Boven blijft de komende jaren nog onderzoek doen met de gegevens van Transhis. We
zijn blij een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek te kunnen leveren.
Met de gemeente wordt samengewerkt in het project kwetsbare ouderen, waarbij de
huisartspraktijken hun ouderen screenen en de kwetsbare ouderen door de
praktijkondersteuner bezocht zullen worden. Medische problemen zullen door de
huisartspraktijken opgepakt worden, sociale problemen (eenzaamheid) door de
ouderenadviseurs van de gemeente.
Accreditatie 2013.
De praktijk gaat een nieuwe accreditatieronde in en zal volgens de nieuwe methode
geaccrediteerd worden. Er zal veel aandacht zijn voor het beschrijven van werkprocessen,
voor zover dat nog niet heeft plaatsgevonden. Evenals het afgelopen jaar zullen zo veel
mogelijk plannen gericht zijn op de samenwerking in het toekomstige gezondheidscentrum.
De verschillende werkprocessen zullen zoveel mogelijk en waar relevant op elkaar afgestemd
worden. Hierbij is een belangrijke taak voor de assistentes weggelegd.
18
19
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards