Behandeling netvliesaandoening met Avastin

advertisement
Oogheelkunde
Behandeling van netvliesaandoeningen met Avastin®
Inleiding
Er is bij u sprake van een netvliesaandoening
waarbij lekkende bloedvaatjes een rol spelen.
Uw oogarts heeft daarom gesproken over de
mogelijkheid van een behandeling met
Avastin® injecties in het oog. Deze folder
geeft meer informatie over het gebruik van
Avastin®.
Er zijn verschillende netvliesaandoeningen
waarbij het uitgroeien van bloedvaatjes en
het lekken van vocht uit de bloedvaatjes in
het netvlies een rol speelt. De meest
voorkomende aandoening is netvliesslijtage.
Lekkende bloedvaatjes kunnen ook
voorkomen bij diabetes en bij trombose
(afsluiting) van bloedvaatjes.
Bij alle genoemde ziektes speelt de
groeifactor van de bloedvaatjes een rol.
Deze groeifactor wordt ook wel vascular
endothelial growth factor (VEGF) genoemd.
De VEGF is bij alle genoemde aandoeningen
verhoogd.
Er zijn medicijnen om deze groeifactor te
verlagen, dit zorgt voor minder vaatgroei en
minder vochtlekkage. Binnen de
oogheelkunde zijn momenteel twee VEGF
verlagende medicijnen: Avastin®
(bevacizumab) en Lucentis® (ranibizumab).
Wat is Avastin®?
Het afremmen van de groei van bloedvaten
is in eerste instantie bedacht als middel om
de bloedtoevoer naar tumoren af te sluiten:
de tumoren kunnen niet meer groeien en zelfs
verdwijnen. Hiervoor is het medicijn Avastin
ontwikkeld en het wordt gebruikt voor de
behandeling van darmkanker. Avastin® is
door de gezondheidsautoriteiten beoordeeld
en goedgekeurd op veiligheid en
werkzaamheid bij darmkanker. Het is een
officieel geregistreerd geneesmiddel voor
darmkanker en mag daarom in Nederland
worden gebruikt.
Avastin® bleek ook zeer effectief voor de
behandeling van netvliesslijtage. Ook hierbij
werkt het als krachtige remmer van de
vaatuitgroei. Het middel is voor de
behandeling van oogaandoeningen nog niet
officieel beoordeeld op werkzaamheid en
veiligheid en dus is er sprake van off label
gebruik. Dit wil zeggen dat Avastin® wel in
Nederland mag worden gebruikt maar niet
officieel is geregistreerd voor de behandeling
van oogaandoeningen.
Er bestaat wel een middel dat officieel is
geregistreerd voor de behandeling van
oogaandoeningen met lekkende
bloedvaatjes, dat middel heet Lucentis®. Dit
middel komt van dezelfde fabrikant, maar is
erg duur. In de afgelopen vijf jaar is veel
wetenschappelijk onderzoek gedaan naar
het gebruik van Avastin® bij
oogaandoeningen. Daaruit komt steeds naar
voren dat Avastin® een effectief en veilig
middel is bij intra-oculair gebruik (in het oog).
Veel zorgverzekeraars hebben besloten om
voor de behandeling van oogaandoeningen
alleen nog maar het middel Avastin® te
vergoeden. Het middels is net zo effectief en
veilig als Lucentis, maar wel vele male
goedkoper.
In het Groene Hart Ziekenhuis maken we
gebruik van het middel Avastin®. Omdat het
om een off-label medicijn gaat, hebben we
de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van
u als patiënt nodig. Hiertoe willen wij u vragen
om een zogenaamde “patiëntenverklaring”
te ondertekenen.
Het vooronderzoek
Om te bepalen of u in aanmerking komt voor
een intra-oculaire (inwendig van het oog)
injectie krijgt u eerst een uitgebreid
oogheelkundig onderzoek. Dit onderzoek
bestaat vaak uit een fluorescentie
angiogram, (FAG) en een Optical Coherence
Tomografie (OCT).
FAG: hierbij wordt een kleurstof in een
ader van de arm gespoten. De
bloedvaten van het netvlies worden
hierdoor zichtbaar en lekkende
bloedvaten kunnen worden
opgespoord.
OCT: hierbij wordt een scan gemaakt
van de verschillende lagen van het
netvlies en wordt de hoeveelheid
vocht in de macula (= gele vlek) in
kaart gebracht.
Aan de hand van de uitkomsten bepaalt de
oogarts of u in aanmerking komt voor een
injectie.
De behandeling
Wij verzoeken u voor de behandeling geen
make-up op het gezicht te doen en sieraden
thuis te laten.
Op de afdeling wordt uw oog een aantal
keer verdoofd met druppels. Als u op de
operatiekamer bent, krijgt u opnieuw
verdovingsdruppels toegediend. Het oog en
de oogleden worden gedesinfecteerd. Na
het plaatsen van een ooglidspreider wordt
voor de laatste keer verdoving aangebracht.
Daarna kan de oogarts de injectie
toedienen.
Mogelijke risico’s en complicaties
In zeer zeldzame gevallen kan er een
bacteriële infectie van de oogbol optreden.
Wij raden u daarom aan om, vooral in de
eerste week na de behandeling, op de
volgende symptomen te letten:
toenemende heftige pijn van het oog,
vaak met overgevoeligheid voor licht
-
toenemende roodheid van het oog en
zwelling rond het oog
nog verdere sterke achteruitgang in
het gezichtsvermogen
schade aan de lens of het netvlies of
het optreden van een bloeding in het
oog zijn zeer zeldzame complicaties
Na de behandeling kan er gedurende één
dag sprake zijn van een lichte irritatie van het
oog. Ook kan er enkele dagen een heel klein
bloedinkje in het oogwit zijn, op de plaats
waar geïnjecteerd is. Het ontstaan van vlekjes
of vlokjes in het gezichtsveld van het
behandelde oog is onvermijdelijk en verdwijnt
meestal weer binnen enkele dagen.
Hoewel de kans op algemene bijwerkingen
klein is, kan Avastin® stollingsproblemen of
verhoogde bloeddruk geven. De kans op
deze bijwerkingen is klein omdat de dosering
in dit geval veel lager is dan bij de
behandeling van darmkanker.
Na de behandeling
Direct na de behandeling mag u naar huis. U
mag niet zelfstandig rijden.
Na de eerste injectie krijgt u meestal nog
twee injecties toegediend met een tussentijd
van vier tot zes weken. Ongeveer vier weken
na de 3e injectie komt u voor controle op de
polikliniek en wordt het resultaat met u
besproken. Soms zijn er meer injecties nodig
om een beter of blijvend effect te
bewerkstelligen.
Contact
Bij klachten kunt u op werkdagen tussen
8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de
polikliniek Oogheelkunde, tel. nr.: (0182)
50 50 14. Na 16.30 uur op werkdagen en in
het weekend kunt u via de centrale balie van
het ziekenhuis contact opnemen met de
dienstdoende oogarts, tel. nr.:(0182) 50 50 50.
Colofon
uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie: Marketing & Communicatie
november 2015
04.11.048
Patiëntenverklaring
Ik heb de folder behandeling van netvliesaandoeningen met Avastin® gelezen of deze is mij
voorgelezen.
-
Ik begrijp wat mijn oogaandoening en de mogelijke behandelingen inhouden.
-
Ik begrijp dat dit middel bij mij wordt voorgeschreven voor een indicatie waarvoor het
middel niet is geregistreerd.
-
De risico’s, voordelen, alternatieven en beperkingen van deze behandeling zijn met mij
besproken en al mijn vragen zijn beantwoord.
-
Ik geef hierbij toestemming om de injectie met Avastin® toe te passen in mijn
linker/rechter oog (doorstrepen wat niet van toepassing is) op de tijdstippen
aangegeven door mijn oogarts.
-
Deze toestemming is geldig voor de gehele behandelingsduur of totdat ik deze herroep.
Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Naam van behandelend oogarts:
Handtekening patiënt:
Datum:
Download