Etiket - Dow AgroSciences

advertisement
EU513 Leaflet Label
Front page cover
PAGE 1
245mm
GEVARENPICTOGRAMMEN
®
AZ 500
S
o
127mm
ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL TEGEN DICOTYLEN TOE TE PASSEN
IN VOOROPKOMST OF VROEGE NAOPKOMST IN DIVERSE GEWASSEN
Toelatingshouder :
Dow AgroSciences B.V.
Sneeuwbeslaan 20 bus 10
2610 Wilrijk, België
Tel : +32.3.450.27.00
Verdeeld door :
Dow AgroSciences B.V.
Postbus 522
NL4530 AM Terneuzen, Nederland
Tel : 0115 67 43 20
Website: www.dowagro.nl
®
Registered Trademark of Dow AgroSciences LLC
Lotnummer : zie op de fles
w
o
D
A
1L
SIGNAALWOORD : WAARSCHUWING
GEVARENAANDUIDINGEN
H410
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.
VOORZORGSMAATREGELEN
P280c Beschermende handschoenen en beschermende kleding
dragen.
P391
Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of
bijzonder afval.
Sp1
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen
water verontreinigt.
AANVULLENDE INFORMATIE
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.
3336
6
32130 164678
99072758 1612
AZ 500
Tel: (0044) 191 4917777
PET
GHS09
EU 513
CO L O U R R EF ER EN CES
3
Number of Colours used: 4
THE NETHERLANDS
PAGO
EUROPE-MIDDLE EAST-AFRICA
EMEA - DRUSENHEIM
245X127MM
N/A
1L BOOKLET LABEL
AX
BOTTLE
Cyan
Magenta
P990727581612
r
g
Toelatingsnummer: 15264 N
Bevat : SC - suspensieconcentraat op basis van 500 g/L isoxaben of 45.4%
c
n
e
i
c
HERBICIDE
s
e
Q U AL I T Y C H E C K
MANUAL
Yellow
Black
DIGITAL PAGE
DOCU PAGE
562712A01/456019 Date: 24-FEB-17 Issue : A
EU513 Leaflet Label
Inside pages
245mm
PAGE 2
s
e
127mm
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden
(volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.
Maximaal aantal liter middel Minimum
per ha per teeltcyclus of per interval tussen
toepassingen
12 maanden
in dagen
0,2 L/ha per teeltcyclus
-
3
0,2 L/ha per teeltcyclus
6
3
0,2 L/ha per teeltcyclus
6
1
0,1 L/ha per 12 maanden
-
0,3 L/ha2
1
-
0,3 L/ha2
1
0,2 L/ha
1
1,0 L/ha zwartstrook per
12 maanden
1,0 L/ha zwartstrook per
12 maanden
0,2 L/ha
0,2 L/ha
0,2 L/ha
1
0,2 L/ha per teeltcyclus
0,3 L/ha
0,3 L/ha
1
0,3 L/ha per teeltcyclus
-
0,1 L/ha
0,1 L/ha
1
0,1 L/ha per 12 maanden
-
Type
toepassing
Te bestrijden organisme
Dosering (middel) per
toepassing
Maximale
dosering middel
per toepassing
Wintergraan (m.u.v.
winterrogge en
kanariezaad)
Witlof (pennenteelt)
Voor opkomst of na
opkomst
Eenjarige breedbladige
onkruiden
0,15-0,20 L/ha
0,2 L/ha
Na opkomst
0,04-0,2L/ha
Cichorei
Na opkomst
Voedergrasland
Voor of na opkomst
Appel
Strokenbehandeling
Peer
Strokenbehandeling
Uien
Prei (onbedekte teelt)
Na opkomst of na
planten
Na opkomst of na
planten
Na uitplanten
Grasvegetatie
Voor of na opkomst
Eenjarige breedbladige
onkruiden
Eenjarige breedbladige
onkruiden
Eenjarige breedbladige
onkruiden
Eenjarige breedbladige
onkruiden
Eenjarige breedbladige
onkruiden
Eenjarige breedbladige
onkruiden
Eenjarige breedbladige
onkruiden
Eenjarige breedbladige
onkruiden
Eenjarige breedbladige
onkruiden
Sjalotten
1
w
o
D
c
n
Maximaal aantal
toepassingen
per teeltcyclus of
12 maanden
1
ToepassingsGebied
r
g
0,1 L/ha
0,5-1,0 L/ha
zwartstrook1
0,5-1,0 L/ha
zwartstrook1
0,2 L/ha
A
e
i
c
S
o
0,04-0,2 L/ha
0,2 L/ha
0,2 L/ha
0,1 L/ha
-
Bespuiting alleen op de (zwart)strook. De hoeveelheid is de totale dosering die per “behandeld oppervlak” ((zwart)strook) toegepast mag worden, waarbij het behandelde
oppervlak een percentage is van het totale perceel.
2
Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.
EU 513
CO L O U R R EF ER EN CES
AZ 500
3
Number of Colours used: 4
THE NETHERLANDS
PAGO
EUROPE-MIDDLE EAST-AFRICA
EMEA - DRUSENHEIM
245X127MM
N/A
1L BOOKLET LABEL
AX
99072758 1612
Tel: (0044) 191 4917777
BOTTLE
Cyan
Magenta
Q U AL I T Y C H E C K
MANUAL
Yellow
Black
DIGITAL PAGE
DOCU PAGE
562712A01/456019 Date: 24-FEB-17 Issue : A
EU513 Leaflet Label
Inside pages
245mm
PAGE 3
s
e
127mm
Het gebruik in de teelt van zwenkgras, beemdgras, klaver, knoflook, asperge, rabarber, bloemisterijgewassen, coniferen en kerstbomen is beoordeeld conform artikel
51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting
uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.
c
n
Dosering
(middel) per
toepassing
Maximale dosering
middel per toepassing
Eenjarige breedbladige onkruiden
0,15 L/ha
0,15 L/ha per 12 maanden 1 per 12 maanden
Minimum
interval tussen
toepassingen
in dagen
-
Voor opkomst
Eenjarige breedbladige onkruiden
0,15 L/ha
0,15 L/ha per 12 maanden 1 per 12 maanden
-
Na opkomst
Eenjarige breedbladige onkruiden
0,1 L/ha
0,1 L/ha per 12 maanden
1 per 12 maanden
-
Knoflook (onbedekte teelt) Na opkomst of na planten
Eenjarige breedbladige onkruiden
0,2 L/ha
0,2 L/ha per teeltcyclus
1 per 12 maanden
15
Asperge (onbedekte teelt) Na het planten
Eenjarige breedbladige onkruiden
Toepassingsgebied
Type
toepassing
Te bestrijden organisme
Zwenkgras
Voor opkomst
Beemdgras
Klaver (voedergewassen)
e
i
c
S
o
r
g
Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus
0,5 L/ha beteelde 0,25 L/ha2 per 12 maanden 1 per 12 maanden
strook1
-
Rabarber
(onbedekte teelt)
Tijdens vegetatieve rustperiode Eenjarige breedbladige onkruiden
0,4 L/ha
0,4 L/ha per 12 maanden
1 per 12 maanden
-
Bloemisterijgewassen
(onbedekte teelt)
Voor opkomst of na planten
0,2 L/ha
0,2 L/ha per 12 maanden
1 per 12 maanden
-
Coniferen
Na planten
Eenjarige breedbladige onkruiden
0,5-1,0 L/ha1
0,5 L/ha2 per 12 maanden
1 per 12 maanden
-
Kerstbomen
Na planten
Eenjarige breedbladige onkruiden
0,5-1,0 L/ha1
0,5 L/ha2 per 12 maanden
1 per 12 maanden
-
1
A
Eenjarige breedbladige onkruiden
w
o
D
Bespuiting alleen op de (zwart)strook. De hoeveelheid is de totale dosering die per “behandeld oppervlak” ((zwart)strook) toegepast mag worden, waarbij het behandelde
oppervlak een percentage is van het totale perceel.
2
Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.
EU 513
CO L O U R R EF ER EN CES
AZ 500
3
Number of Colours used: 1
THE NETHERLANDS
PAGO
EUROPE-MIDDLE EAST-AFRICA
EMEA - DRUSENHEIM
245X127MM
N/A
1L BOOKLET LABEL
AX
99072758 1612
Tel: (0044) 191 4917777
BOTTLE
Q U AL I T Y C H E C K
MANUAL
Black
DIGITAL PAGE
DOCU PAGE
562712A01/456019 Date: 24-FEB-17 Issue : A
EU513 Leaflet Label
Inside pages
245mm
PAGE 4
TOEPASSINGSVOORWAARDEN
AZ 500 dient verspoten te worden met 100-400 L water/ha.
In de teelt van voedergrasland en grasvegetatie dient AZ 500 verspoten te worden
voor het ontvouwen van het eerste blad (BBCH13).
In de teelt van uien, sjalotten en knoflook dient AZ 500 verspoten te worden vanaf
het uitplanten of het kiemhaakstadium (BBCH09).
De werkzaamheid in wintergranen kan sterk afnemen in geval van een watertekort.
Bij droogte dient de toepassing van AZ 500 in grasvegetatie gevolgd te worden
door een bespuiting met water.
127mm
r
g
Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen, is toepassing in de
volgende teelten uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van de
volgende driftreducerende maatregelen :
- Voor kerstbomen en coniferen : minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen
en een kantdop.
- Voor asperge, wintergraan (m.u.v. winterrogge en kanariezaad), witlof,
chicorei, uien, sjalotten, prei, knoflook, rabarber en bloemisterijgewassen :
minimal 50 % driftreducerende doppen.
w
o
A
c
n
e
i
c
S
o
Om het grondwater te beschermen, mag dit product niet worden gebruikt in
grondwaterbeschermingsgebieden.
s
e
Bij bloemisterijgewassen is er ervaring in een beperkt aantal soorten en cultivars.
Om fytotoxiciteitrisico te voorkomen wordt aangeraden altijd eerst een
proefbespuiting uit te voeren in de betreffende soorten/cultivars.
Na mislukken van de teelt van wintergranen kan graan of gras worden ingezaaid.
Als volggewas wordt de teelt van kruisbloemigen (koolgewassen, koolzaad)
afgeraden.
D
In de teelt van coniferen en kerstbomen dient AZ 500 alleen toegepast te worden
op goed bewortelde planten. Op zaaibedden in de boomkwekerij kan AZ 500 niet
worden toegepast.
EU 513
CO L O U R R EF ER EN CES
AZ 500
3
Number of Colours used: 1
THE NETHERLANDS
PAGO
EUROPE-MIDDLE EAST-AFRICA
EMEA - DRUSENHEIM
245X127MM
N/A
1L BOOKLET LABEL
AX
99072758 1612
Tel: (0044) 191 4917777
BOTTLE
Q U AL I T Y C H E C K
MANUAL
Black
DIGITAL PAGE
DOCU PAGE
562712A01/456019 Date: 24-FEB-17 Issue : A
EU513 Leaflet Label
Inside pages
245mm
PAGE 5
Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg ter voldoening aan de
hoogste eisen vervaardigd. Het is toegelaten door het Ctgb (College voor de
toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Wij kunnen echter
onzerzijds bepaalde resultaten niet garanderen. Voorts kunnen wij geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, schade of andere nadelige gevolgen,
welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of het
in voorraad hebben van dit middel.
127mm
w
o
r
g
A
c
n
In voedergrasland en grasvegetatie
Toepassen onmiddellijk na het zaaien van een nieuwe weide, sportveld, of gazon.
Onder voedergrasland wordt verstaan: weiland en maaigrasland.
Dosis voor voedergrasland of grasvegetatie: 0,1 L/ha, 1 toepassing (BBCH 00-12).
Bij droogte dient de behandeling te worden gevolgd door een bespuiting met
water.
e
i
c
S
o
Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze volledig is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven en nadat deze volledig is geleegd.
AANBEVELINGEN
Algemeen
AZ 500 moet toegepast worden vóór het kiemen van de onkruiden. AZ 500 is enkel
actief tegen kiemende éénjarige tweezaadlobbige onkruiden zoals akkerviooltje,
brandnetels, dovenetels, ereprijs, kamille, kruiskruid, spurie, postelein en
duizendknopigen. Bovenstaande onkruiden worden niet bestreden, met
uitzondering van kleine veldkers.
De werkzaamheid van AZ 500 is afhankelijk van de neerslag na de behandeling. Het
resultaat kan tegenvallen in het geval van een gebrek aan water. Een vochtige tot
zeer vochtige bodem is perfect.
De herfst- en winterperiode is het ideale toepassingstijdstip voor AZ 500.
s
e
Dosis: 0,15 – 0,20 L/ha, 1 toepassing.
De doeltreffendheid kan aanzienlijk verminderen in geval van droogte.
In graszaadteelt van beemdgras en zwenkgras
Toepassen onmiddellijk na het zaaien.
Dosis: 0,15 L/ha, 1 toepassing.
In cichorei en witlofwortelteelt (open lucht)
AZ 500 kan veilig gefractioneerd toegepast worden vanaf het gewenste aantal
planten opgekomen is. Start met de toepassing van AZ 500 in een lage dosis vanaf
het kiemlobstadium.
In een lagedosis programma met het gebruik van herbicidencombinatie na de
opkomst van het gewas kan de totale dosis gefractioneerd worden toegediend. Dit
in functie van het stadium van het gewas en van de onkruiden onder de
verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Dosis: Een maximale totale dosis van 0,2 L/ha mag toegepast worden.
Een interval van 6 dagen respecteren tussen de behandelingen.
Attentie
Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet
bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige
teelten.
In uien, sjalot en knoflook (open lucht)
Toepassen na het uitplanten of vanaf het kramstadium (> BBCH 09).
Dosis: 0,2 L/ha, 1 toepassing.
Bij knoflook een interval van 15 dagen respecteren tussen de behandelingen.
Aanbevelingen per gewas
In wintergranen
Toepassen vanaf vooropkomst tot het 3-bladstadium (BBCH 01-13).
In prei:
Toepassen na het verplanten (BBCH 12-14).
Dosis 0,3 L/ha.
D
EU 513
CO L O U R R EF ER EN CES
AZ 500
3
Number of Colours used: 4
THE NETHERLANDS
PAGO
EUROPE-MIDDLE EAST-AFRICA
EMEA - DRUSENHEIM
245X127MM
N/A
1L BOOKLET LABEL
AX
99072758 1612
Tel: (0044) 191 4917777
BOTTLE
Cyan
Magenta
Q U AL I T Y C H E C K
MANUAL
Yellow
Black
DIGITAL PAGE
DOCU PAGE
562712A01/456019 Date: 24-FEB-17 Issue : A
EU513 Leaflet Label
Inside pages
245mm
PAGE 6
In asperge (open lucht)
Toepassen na het planten. Maximaal 50% van de totale verbouwde oppervlakte
kan worden behandeld.
Dosis: 0,5 L/ha, 1 toepassing.
127mm
In appel- en perenbomen (open lucht)
AZ 500 toepassen op de naakte zwartstroken, vóór de opkomst van de onkruiden,
tot het einde van de bloei (BBCH 00-69). Maximaal 30% van de totale verbouwde
oppervlakte kan worden behandeld met een concentratie van 1 L/ha
(30% zwartstrook), 40% bij een concentratie van 0,75 L/ha (40% zwartstrook).
Dosis: 0,5 - 1 L/ha, 1 toepassing.
In coniferen en kerstbomen (onder bescherming en open lucht)
AZ 500 toepassen vóór de opkomst van de onkruiden, in de winter en lente. De
temperatuur beïnvloedt de werking van AZ 500 niet. Slechts goed bewortelde
coniferen en kerstbomen kunnen behandeld worden; op zaaibedden mag het
product niet toegepast worden.
Dosis: 0,5 - 1 L/ha, 1 toepassing.
A
w
o
In rabarber (open lucht)
Enkel toepassen tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas.
Omwille van de variëtale gevoeligheden is het noodzakelijk om een voorafgaande
test uit te voeren.
Dosis: 0,4 L/ha, 1 toepassing.
D
REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL
Het spuittoestel moet onmiddellijk en grondig schoongemaakt worden na gebruik
van AZ 500, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond
hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld. Gewassen die zéér
gevoelig zijn: suikerbieten, koolgewassen en koolzaad. Deze lijst is niet volledig.
EERSTE HULP MAATREGELEN
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden.
NA INSLIKKEN
De mond spoelen.
Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) of een arts raadplegen.
NA INADEMING
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan
ademen.
Bij onwel voelen het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) of een
arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID
Verontreinigde kleding uittrekken.
Met veel water wassen.
Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
EU 513
CO L O U R R EF ER EN CES
AZ 500
3
Number of Colours used: 4
THE NETHERLANDS
PAGO
EUROPE-MIDDLE EAST-AFRICA
EMEA - DRUSENHEIM
245X127MM
N/A
1L BOOKLET LABEL
AX
99072758 1612
Tel: (0044) 191 4917777
c
n
e
i
c
S
o
r
g
In bloemisterijgewassen (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)
AZ 500 toepassen kort na het uitplanten. Het gebruik in sierplanten werd
toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort: knolbegonia.
Omwille van de variëtale gevoeligheden is het noodzakelijk om een voorafgaande
test uit te voeren.
Dosis: 0,2 L/ha, 1 toepassing.
s
e
In klaver (open lucht en zaadproductie)
Toepassen vanaf het kiemlobstadium (> BBCH 10). Bij voorkeur gebruiken op een
vochtige grond of op een later tijdstip gemengd met een contactherbicide. Omwille
van de variëtale gevoeligheden is het noodzakelijk om een voorafgaande test uit te
voeren.
Dosis: 0,1 L/ha, 1 toepassing.
BOTTLE
Cyan
Magenta
Q U AL I T Y C H E C K
MANUAL
Yellow
Black
DIGITAL PAGE
DOCU PAGE
562712A01/456019 Date: 24-FEB-17 Issue : A
EU513 Leaflet Label
Inside pages
245mm
PAGE 7
BIJ CONTACT MET DE OGEN
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
127mm
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum (NVIC) +31 30 2748888.
c
n
e
i
c
S
o
CLASSIFICATIE INFORMATIE
GEVARENPICTOGRAMMEN : GHS09
SIGNAALWOORD : WAARSCHUWING
GEVARENAANDUIDINGEN :
H410
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.
VOORZORGSMAATREGELEN :
P280c Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P391
Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt.
AANVULLENDE INFORMATIE :
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het
milieu te voorkomen.
w
o
D
r
g
A
EU 513
CO L O U R R EF ER EN CES
AZ 500
3
Number of Colours used: 4
THE NETHERLANDS
PAGO
EUROPE-MIDDLE EAST-AFRICA
EMEA - DRUSENHEIM
245X127MM
N/A
1L BOOKLET LABEL
AX
99072758 1612
Tel: (0044) 191 4917777
s
e
BOTTLE
Cyan
Magenta
Q U AL I T Y C H E C K
MANUAL
Yellow
Black
DIGITAL PAGE
DOCU PAGE
562712A01/456019 Date: 24-FEB-17 Issue : A
Download