Tijd van de wereldoorlogen

advertisement
TIJDVAK 9
Tijd van de wereldoorlogen
Andere namen voor deze tijd:
Eerste helft van de 20e eeuw
37 Massaorganisatie
38 Totalitaire systemen
39 De economische wereldcrisis
40 Wereldoorlogen
41 De volkenmoord
42 De Duitse bezetting
43 Totale oorlog
Het pictogram:
Op de achtergrond een demonstratie van
werklozen in de jaren dertig, symbool voor de
economische crisis. Op de voorgrond een
tank, symbool voor de wereldoorlogen.
44 Opkomst van nationalisme in
koloniën
Dit tijdvak hoort bij de MODERNE TIJD
37 MASSA-ORGANISATIE
De rol van moderne
propaganda- en
communicatiemiddelen
en vormen van
massaorganisatie.
Met deDuitsland
‘Heel
uitbreiding
hoort
vande
deFührer
democratie
met de
involksontvanger.’
de 19e eeuw raakte
De
nazi’s
de
bevolking
zetten de
massaal
radio doelbewust
bij de politiek
in betrokken.
voor
Politieke
propagandadoeleinden.
partijen
maakten propaganda
Ieder voor
Duitsideologieën.
gezin zou over
Er kwamen
een
radiotoestel moeten bijvoorbeeld
massaorganisaties,
beschikken. vakbonden.
Op pleinen werden
Propaganda
luidsprekers
was
geen nieuw
geplaatst
verschijnsel,
zodat mensen
maar door
zonder
nieuwe
radio toch de
toespraken van Hitler konden
communicatiemiddelen
konden
horen.
wel veel
Er was
meer
maar
mensen
één
zender: bereikt.
worden
die van de
OokNSDAP.
werd deVan
propaganda
vrije meningsuiting
door die nieuwe
was
geen sprake.
middelen
intenser en verfijnder.
WAT ZIJN VOORBEELDEN VAN DEZE
ONTWIKKELINGEN?
Ook de communisten
in Rusland maakten
propaganda op
moderne wijze. Ze
lieten speciale
propagandatreinen
door het immens
grote land reizen. In
wagons werd de
Oktoberrevolutie
nagespeeld door
acteurs. Toespraken
van Lenin werden via
grammofoonplaten
ten gehore gebracht.
Zo werd de bevolking
op de hoogte
gebracht van de
ideeën van het
communisme.
38 TOTALITAIRE SYSTEMEN
Het in praktijk brengen
van de totalitaire
ideologieën
communisme en
fascisme / nationaalsocialisme.
In 1917 namen communisten in
Rusland de macht over. In Italië
kwamen in 1922 de fascisten aan de
macht, in Duitsland in 1933 de
nationaal-socialisten. In deze drie
landen werd de samenleving volledig
gelijkgeschakeld aan de nieuwe
ideologie: de politiek, de economie,
de cultuur, het sociale leven. Geen
burger ontkwam aan de effecten van
deze revolutie. Die effecten waren
overwegend rampzalig:
onderdrukking, terreur en oorlog.
WAT WAREN PRAKTISCHE
TOEPASSINGEN VAN DEZE
TOTALITAIRE IDEOLOGIEËN?
Het fascisme vond
oorlogvoeren de
natuurlijke taak van
de man en
kinderen baren de
natuurlijke taak van
de vrouw. ‘Baren is
voor de vrouw wat
oorlog voeren voor
de man is’, aldus
Mussolini. En zoals
soldaten door
moedig gedrag aan
het front
eremedailles
Een tekening
gemaakt door een Russische Goelaggevangene.
konden
verdienen,
‘Goelags’ waren kampen
waar het communistische regime
kregen
Italiaanse
duizenden burgers gevangen hield. Zij werden beschuldigd van
moeders
die veel
spionage voor
het kapitalistische
westen, of van het
kinderen
baarden
ondermijnen van de verworvenheden van de proletarische
ook
een medaille.
revolutie. Ze
waren
dus tegenstanders in ideologische zin. In de
praktijk echter ging het vaak om onschuldige burgers, die als
slaven te werk werden gesteld. Zo kwam het regime op
goedkope wijze aan arbeidskrachten. Veel burgers kwamen in
de Goelags om.
39 DE ECONOMISCHE WERELDCRISIS
De crisis van het
wereldkapitalisme.
Op 24 oktober 1929 kelderden
de aandelenkoersen op de
beurs van New York.
Beleggers verkochten in
paniek hun aandelen.
Bedrijven die van aandelen
afhankelijk waren gingen
failliet. In enkele jaren tijd
werden miljoenen Amerikanen
werkloos. Snel sloeg de crisis
van de VS over naar andere
delen van de wereld. Ook in
Europa, met name in
Duitsland, ontstond massale
werkloosheid.
Een structurele oorzaak was het overspannen
Het meest directe
consumptiepatroon
gevolg was deinenorme
de jaren
werkloosheid,
twintig; met advertenties
die alle records
WAT
WAREN
DE
werden Amerikanen aangemoedigd
brak.
om In
zoveel
Nederland
mogelijk
waren
te kopen,
er in 1936,
desnoods
op het
ophoogtepunt
afbetaling. van
Mensen
de crisis,
GEVOLGEN
VAN
DE
kochten zelfs aandelen met geleend
circa
geld.
600.000
Er ontstond
werklozen.
een ‘zeepbeleconomie’:
Dat was een kwart van
de uitgaven
de beroepsbevolking.
(consumptie)
CRISIS?
werden niet gedekt door echte inkomsten
Werklozen
(productie).
hoefden Eén
geenspeldenprik
rijwielbelasting
en de
te boel
betalen.
zou Hier
uit elkaar
staanspatten.
ze in de
Dat
precies
rij om een gratis fietsplaatje te halen.
WATwas
WAREN
DEwat in 1929 gebeurde.
STRUCTURELE
OORZAKEN?
40 WERELDOORLOGEN
Het voeren van twee
wereldoorlogen.
In Europa
de Eerste
ontstond
Wereldoorlog
de Tweede
vochten
Engeland, Frankrijk
Wereldoorlog
door de
en Rusland tegen
Duitsland en Oostenrijk.
oorlogszuchtige
politiek van
Na een
uitputtende
Duitsland
enloopgravenoorlog,
Italië. Beide landen
waarin
geen van
wilden
eendegroot
partijen
rijk, een
waarin
doorbraak
geen
kon forceren,
plaats
was voor
gaf‘inferieure’
de deelname van de
VerenigdeenStaten
volkeren
rassen.
aan
Toen
de kant
Duitse
van de
geallieerden
troepen
in 1939
in 1917
Polen
de doorslag.
Duitsland en Oostenrijk
binnenvielen,
zoals je opgaven
de de
oorlog op. In
afbeelding
kunt
de zien,
Tweede
verklaarde
Wereldoorlog
Engeland
Duitsland
veroverde
de oorlog.
Duitsland,
In
Azië
ontstond
de
Tweede
Wereldoorlog
door de
geholpen
Toen
Hitlerdoor
in 1941
Italië,deeen
Sovjet-Unie
groot
deel
oorlogszuchtige
politiek
Japan,
van Europa.
was
binnengevallen,
Japan
nam
en van
in
grote
delendat een groot
Op 28 juni 1914 werd een Oostenrijkse prins door een
Aziatisch
rijk
wilde
zonder
Europese
van Azië in.
datzelfde
jaar
Na
deeen
Verenigde
verwoestende
Staten inmenging. Op
Servische nationalist in Sarajewo vermoord. Toen
7 december
1941
vielen
Japanse
oorlog
de
oorlog
werden
verklaarde,
deze
drie
overspeelde
landen bommenwerpers
Oostenrijk
als vergelding Servië de oorlog verklaarde,
de
Amerikaanse
marinebasis
Pearl
verslagen
hij
zijn
hand.
door
Tegen
de
Sovjet-Unie,
zulke
de Harbor aan.
liep
de zaak
volledig
Een
oorlogStaten
tegen
Verenigde
Staten,
die op
het uit de hand. Rusland nam het voor
Verenigde
grootmachten
wasde
en
nazi-Duitsland
Engeland en
Servië
op, endoor
Duitsland voor Oostenrijk. In augustus was
eind
van de oorlog militair gesteund
werden
hun opgewassen.
niet
bondgenoten.
het
de
Sovjet-Unie,
kon Japan nietBEIDE
aan.oorlog.
De Door bondgenootschappen ontstond een
WAARDOOR
ONTSTONDEN
wereldoorlog.
economische en
reserves
van de VS
OORLOGEN?
ENmilitaire
WAT BESLISTE
waren
groter dan die van Japan.
DE STRIJD?
41 DE VOLKENMOORD
Racisme en
discriminatie die
leidden tot genocide, in
het bijzonder op de
joden.
‘Duiters! Verweer
U! Koop niet bij
joden!’ Dat is de
boodschap van
deze nazi bij een
joodse winkel die
met een joodse
Davidsster is
beklad. De
uitsluiting van
joden uit het
openbare leven
begon met het
boycotten van
joodse winkels.
Nadat de nazi’s in 1933 in Duitsland de macht
hadden overgenomen, brachten zij hun
rassenleer in de praktijk. Volgens deze leer was
het Arische ras sterker en beter dan ‘rassen’ als
zigeuners, Slaven, zwarten en joden. In de joden
zagen de nazi’s een groot gevaar: door in de
Duitse samenleving te integreren zouden joden
het Duitse volk zwakker willen maken. Alleen
uitroeiing van joden zou Duitsland van de
ondergang redden. De nazi’s vervolgden de joden
dan ook keihard, eerst in eigen land, en later in
heel Europa. Uiteindelijk vermoordden ze zes
Joden worden in Warschau opgepakt en naar de kampen vervoerd.
miljoen joden in speciaal daarvoor ingerichte
De nazi’s isoleerden joden in aparte wijken, waarna ze hen naar de
kampen.
vernietigingskampen deporteerden.
HOE VERLIEP HET PROCES DAT LEIDDE TOT
DE VERNIETIGING VAN EUROPESE JODEN?
42 DE DUITSE BEZETTING
De Duitse bezetting
van Nederland.
Op 10 mei 1940 vielen de nazi’s Nederland binnen. Zij
bleven er de baas tot 5 mei 1945. Met terreur en
propaganda legden zij hun heerschappij op aan de
Nederlandse bevolking en probeerden de samenleving
gelijk te schakelen aan de nationaal-socialistische
ideologie. Een klein deel van de bevolking werkte met
hen samen. Een klein deel pleegde verzet. De meeste
Nederlanders maakten geen keuze: zij probeerden in
deze moeilijke tijd te overleven. Voor zo’n 110.00
Nederlandse joden lukte dat niet: zij werden uit
Nederland weggevoerd en vergast in de
vernietigingskampen.
Duitse troepen trekken Amsterdam binnen, 15 mei
WAT WAREN
VOORBEELDEN
COLLABORATIE
1940.
De bevolking
wacht af watVAN
er gaat
gebeuren. Het
EN VERZET? bestuursapparaat (politie, ambtenaren,
Amsterdamse
rechters)
blijft functioneren,
maar wordt onder strikte
HOE VERLIEP
DE ‘GELIJKSCHAKELING’?
Een vrouw die verdacht wordt van collaboratie met de nazi’s wordt
Duitse leiding geplaatst. Deze bestuurlijke
bespot
op bevrijdingsdag. Haar gezicht is ingesmeerd met
gelijkschakeling vindt in heel Nederland
plaats.
schoensmeer en ze wordt gedwongen de Hitlergroet te brengen.
Waarvan ze precies wordt beschuldigd is niet duidelijk. Misschien had
ze een relatie met een nazi.
43 TOTALE OORLOG
Verwoestingen op niet eerder
vertoonde schaal door
massavernietigingswapens
en de betrokkenheid van de
burgerbevolking bij
oorlogvoering.
De1945
In
alle
Tweede
oorlogvoerende
bombardeerden
Wereldoorlog
landen
de
was
Britten
waren
een de
vrouwen
Duitse
totale
oorlog.
stad
betrokken
Dresden.
Niet alleen
bijNaar
desoldaten
productie
schatting
van oorlogsmaterieel.
35.000
waren
erbij
mensen
betrokken,
kwamen
De
maar
daarbij
mannen
de hèle
om.
waren immers
Dagenlang
burgerbevolking.
wasnaar
de
Opstad
het
twee
front.
een
manieren:
grote
De
vrouw ophielden
vuurzee.
burgers
Met
de affiche
zulke
de oorlogseconomie
bombardementen
was ‘Rosie the
Riveter’, de
hoopten
draaiende
het
en
Britten
Amerikaanse
burgers
te bereiken
waren
symbool
dat de
voor de inzet
Duitsers
slachtoffer
zich
vanvan
zouden
bombardementen
vrouwen.
overgeven.
Vrouwen
Ze
op
moesten,
zagen
steden,
de
onder
dat
aanval
was
andere
ook
de boodschap,
als
metvergelding
een
voorbeeld
van
atoomwapens.
Duitsenemen
bombardementen
Daarnaast
aan de werden
op
onvermoeibare
steden
miljoenen
alsonschuldige
Londen
en standvastige
en Coventry.
burgers –Rosie.
vooral joden – vermoord.
WAT ZIJN VOORBEELDEN VAN
DEZE ASPECTEN VAN TOTALE
OORLOG?
44 OPKOMST VAN NATIONALISME IN KOLONIËN
Vormen van verzet
tegen het WestEuropese imperialisme.
Inheemse nationalisten
verzetten zich op geweldloze
wijze tegen de Europese
overheersers, bijvoorbeeld
door te staken of door
Europese producten te
boycotten. Gewelddadig
verzet was er ook:
sabotageacties, gewapende
opstanden, of regelrechte
oorlog. Toen de Europeanen
door de Japanners uit hun
Aziatische kolonies werden
verdreven, stegen de kansen
voor de inheemse
nationalisten.
WAT IS EEN VOORBEELD
VAN VERZET TEGEN HET
EUROPESE IMPERIALISME?
In Indonesië riepen Soekarno en Hatta op 17 augustus 1945 de
zelfstandigheid uit. Nederland probeerde het koloniale gezag met
onderhandelingen en geweld (door middel van twee zogenoemde
Politionele Acties) te herstellen. Maar op 27 december 1949 legde het
zich, onder grote internationale druk, bij de Indonesische
onafhankelijkheid neer.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards