Evangeliseren en folderen

advertisement
Evangeliseren en folderen
Wat zijn de regels?
De rechten rondom evangeliseren en folderen zijn in de Grondwet duidelijk beschreven. Hieronder
zijn de belangrijkste rechten en plichten op een rij gezet.
Folderen op straat
De Grondwet staat het uitdelen van folders op straat in principe toe. Er geldt in de meeste gevallen
wel een opruimplicht. Na het verspreiden van folders moeten winkelstraten en terreinen schoon
worden opgeleverd. Dit is ook logisch. Na een folderactie is het niet de bedoeling dat de hele straat
vol ligt met de verspreide folders. Daarom is het ook verstandig om bij het uitdelen van een folder
aan te geven waar de folder over gaat, zodat de mensen weten wat ze aannemen.
Straatevangelisatie
Er zijn gemeenten die in hun APV (Algemene Plaatselijke Verordening) regels hebben opgenomen
met betrekking tot het uitdelen van folders. In sommige gevallen zijn deze regels in strijd met de
Grondwet. Juridisch gezien heeft de Grondwet uiteindelijk het laatste woord en kan een gemeente
hier ook op worden aangesproken. Om meningsverschillen met overheidsambtenaren te voorkomen
is het raadzaam om een uittreksel mee te nemen van de Grondwet. Bijvoorbeeld door de artikelen
op de achterzijde uit te printen en mee te nemen.
Plaatsen marktkraam/voertuig
Voor het plaatsen van een object, voertuig, marktkraam, evangelisatie bus en dergelijke is in de
meeste gevallen wel een vergunning nodig. Deze moet bij de plaatselijke gemeente aangevraagd
worden. Het is verstandig om duidelijk aan te geven dat het niet om een commerciële maar om een
ideële aanvraag gaat. Geef duidelijk aan wat de activiteiten zijn en waar het voertuig/kraam voor
nodig is. Over het algemeen zijn de legeskosten voor ideële aanvragen relatief laag.
Voorbeeldzin:
Bij deze willen wij, (kerk, gemeente, stichting etc.) een vergunning aanvragen om een
marktkraam/Bijbelbus te plaatsen in het winkelcentrum, (straat/locatie, datum, tijd etc.). Onze
werkwijze is om met behulp van gratis informatiemateriaal passanten uitleg te geven over het
christelijke geloof. Er wordt geen handel bedreven of elektronisch versterkt geluid geproduceerd.
In geval met het gebruik van een bus: de bus wordt gebruikt om binnen met passanten wat verder
door te spreken over het christelijke geloof en vragen te beantwoorden.
Huis aan huis folderen
Huis aan huis folderen is in principe overal toegestaan. Wel moet rekening gehouden worden met
wat mensen zelf aangeven door middel van de zogenoemde NEE-NEE en NEE-JA- stickers. Het is vaak
onduidelijk of hier ook niet-commerciële folders/bladen mee worden bedoeld. Toch is het verstandig
om hier rekening mee te houden. Wordt dit niet gedaan, dan is het mogelijk dat mensen een klacht
indienen bij de Reclame Code Commissie.
8104 | Folder Evangeliseren en Folderen | Uitgave van: Evangelisatie Hersteld Hervormde Kerk
Evangeliseren en folderen
Wat zegt de grondwet?
Grondwet, artikel ⑥ - (WWW.DENEDERLANDSEGRONDWET.NL)
1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging,
individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden,
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten
gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming
van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter
bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
Grondwet, artikel ⑦
1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers
gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders
verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen
voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere
dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand
voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens
ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het
geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan
zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken
van handelsreclame.
Grondwet Europa, artikel II-70 (WWW.EUROPESE-GRONDWET.NL)
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst
of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen,
hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn
godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in
erediensten, in onderricht, in praktische toepassing ervan en in
het onderhouden van geboden en voorschriften.
8104 | Folder Evangeliseren en Folderen | Uitgave van: Evangelisatie Hersteld Hervormde Kerk
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards