Ondernemen - Studiebegeleiding Learn it

advertisement
Ondernemen
Les 3
Financieringsplan (2)
Resultatenbegroting
3. Resultatenbegroting
Schrijf voor jezelf op:
- de definitie van een resultatenbegroting;
- het doel van deze begroting
Een resultatenbegroting is een overzicht van de
verwachte opbrengsten en kosten met als doel
te bepalen in welke maanden/kwartalen er een
winst/verlies wordt gemaakt.
Dit is een overzicht van de toekomstige opbrengsten en kosten.
Doel: bepalen van de verwachte winsten/verliezen.
EBITDA = Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation
Dus het resultaat voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en
amortisatie.
Amortisatie = afschrijvingen op immateriele vaste activa
Cash Flow = netto geldstroom dus dit is het resultaat voor afschrijving en
belasting.
Leg uit waarom afschrijvingen binnenkomende geldstromen zijn?
Rijtjes leren!!
Periode A Periode B Periode C
Begrote opbrengsten
+
€ …..
€ …..
€ …..
Begrote kosten
-
€ …..
€ …..
€ …..
€ …..
€ …..
€ …..
Begroot resultaat
Heeft invloed op omvang Eigen vermogen
Afspraken resultatenbegroting
• Omzet wordt als gerealiseerd beschouwd bij verkoop en dus
niet op moment van betaling.
• Kosten worden gesplitst in:
 Kosten die gemaakt worden voor het primaire proces
 Kosten voor de financiering
• Herkenbaar op de resultatenrekening moeten zijn:






Omzet
Brutomarge
Kosten primair proces
EBITDA
EBIT
Cash Flow
Uitleg termen vorige dia:
- EBITDA:
= Earnings Before Interest, Taxes, Depreciaton and Amortisation
= resultaat voor aftrek van interest, belastingen, afschrijving en amortisatie
- EBIT
= Earnings Before Interest and Taxes
= Resultaat voor aftrek van interest en belastingen
= Bedrijfsresultaat behalve de interestkosten.
- Cash Flow (netto binnenkomende geldstroom)
EMZ= resultaat voor belasting + afschrijvingen
NV/BV = resultaat na vennootschapsbelasting + afschrijvingen
Leg uit waarom de afschrijvingen in de cash flow worden opgeteld?
Extra opgave
Er wordt een extra opgave uitgedeeld.
Deze ga je nu maken.
Daarna wordt het besproken.
Geen tijd meer voor bespreken?
Dan wordt het doorgeschoven naar volgende les
Download