Winnet - presentatie Vervolg overstortmeetnet (pps, 2,7 MB)

advertisement
Bijeenkomst Monitoren
29 januari 2015
Wouter van Tent
Bijeenkomst Monitoren
Programma:
• Eijkelkamp: “Grondwatermonitoring”
Pauze
• Winnet: “Monitoren overstorten”
WINNET, water innovatie netwerk
Bijeenkomst Monitoren
Inhoud:
• Vervolg meetnet overstorten
• Vervolg monitoren algemeen
• Data-analyse rioolgemalen
WINNET, water innovatie netwerk
Vervolg meetnet – evaluatie
Aanleiding
• Huidig contract voor monitoren v/d overstorten loopt
af…
-> opnieuw positie en richting bepalen
WINNET, water innovatie netwerk
Vervolg meetnet – evaluatie
Startsituatie in 2010
• Realisatie meetnet overstorten
• Eén centrale hoofdpost voor de overstorten (hosting extern)
• Toepassen van dezelfde meetapparatuur
• Eén onderhoudspartij
• Deelname: 11 Winnet-gemeenten + Reeuwijk-Bodegraven
WINNET, water innovatie netwerk
Vervolg meetnet – evaluatie
Resultaat
• Huidig meetnet functioneert goed
• Kwaliteitsverbetering meetdata -> laatste 3 jaar bruikbaar
• Globaal inzicht in functioneren rioolstelsel
o Verschil theorie en praktijk
o Instromend oppervlaktewater
o Opstuwing in overstortputten
o Benutting van randvoorzieningen
o Inzicht in overstortgedrag
WINNET, water innovatie netwerk
Resultaten - Verschil functioneren theorie en praktijk
• Overstortfrequentie en –volume vergelijkbaar; verdeling
anders
WINNET, water innovatie netwerk
Resultaten - Instromend oppervlaktewater
Omschrijving
Aantal
Instromend oppervlaktewater
27 + 4
Kans op instromend oppervlaktewater
29 + 6
* Alleen bij Utrechtse Heuvelrug en Zeist is er geen (kans op)
instromend oppervlaktewater.
WINNET, water innovatie netwerk
Resultaten - Instromend oppervlaktewater (2)
WINNET, water innovatie netwerk
Resultaten - Opstuwing in overstortputten
Omschrijving
Aantal
Opstuwing uitstroomleiding
7
Opstuwing vrije ruimte boven overstortdrempel
3
Resultaat in ruwe CIW-rapportage: overschatting m3
Rekenmodel: kans op onderschatting water-op-straat
* Alleen van de gemeente Oudewater zijn de putmaten van
de overstort bekend. Tevens ontbreekt van veel
overstortlocaties een of meerdere diameters.
WINNET, water innovatie netwerk
Resultaten - Opstuwing in overstortputten (2)
Opstuwing uitstroomleiding
Aanvoerleiding: Ø 1500
Uitstroomleiding: Ø 500
-> Opstuwing bij overstortschil > 0,07m
Max. overstortschil: 0,28m.
Duur opstuwing: 12 uur
Resultaat:
Berekende overstortvolume: 10.044m3 (duur: ca. 31 uur)
-> overschatting overstortvolume ca. 83%
WINNET, water innovatie netwerk
Resultaten - Benutting van randvoorzieningen
Omschrijving
Aantal
Volstaande randvoorzieningen
4
Randvoorzieningen zonder externe overstorting
10 – 2
Onbenutte randvoorzieningen
0
* Aantal volstaande randvoorzieningen
is gebaseerd op 4 gemeenten.
WINNET, water innovatie netwerk
Resultaten - Inzicht in overstortgedrag
WINNET, water innovatie netwerk
Vervolg meetnet – evaluatie
Motivatie voortzetten overstortmeetnet
• Langere betrouwbare meetreeks
• Meetdata combineren met gemaalmetingen
• Inzicht in effect rioleringsmaatregelen
• Inzicht in optimale benutting randvoorzieningen
• Inzicht in de mate waarin instromend oppervlaktewater
voorkomt
WINNET, water innovatie netwerk
Vervolg meetnet – keuzemoment
Keuze
1. Bepalen welke meetlocaties worden voortgezet.
Advies Winnet (volgt nog), volgens de criteria:
o
Randvoorziening? -> altijd blijven monitoren
o
Meerdere overstorten in 1 bemalingsgebied? ->
mogelijk volstaat 1 meetpunt
o
Weinig overstortvolume + gelijk aan theorie? ->
vervallen
WINNET, water innovatie netwerk
Vervolg meetnet – keuzemoment
Keuze
2. Gezamenlijk onderhoud of zelfstandig.
Beide keuzes hebben bepaald voordeel:
o
Gezamenlijk onderhoud -> zelfde apparatuur +
installatie -> nieuw onderhoudscontract afsluiten
o
Zelfstandig onderhoud -> opnemen bij
gemaalonderhoud
WINNET, water innovatie netwerk
Vervolg meetnet – keuzemoment
Keuze
3. Gezamenlijke hosting of zelfstandig.
Voorwaarden:
•
Behoud gezamenlijk meetnet overstorten
•
Integratie met meetpunten gemalen
o
Direct aansluiten op Winnet-hoofdpost, inclusief
hoofdrioolgemalen, drukriolering, etc.
o
Indirect aansluiten op Winnet-hoofdpost d.m.v.
hoofdpostkoppeling, incl. hoofdrioolgemalen en overige
randvoorzieningen.
Overstortmeetpunten direct aansluiten op lokale
hoofdpost
WINNET, water innovatie netwerk
Vervolg meetnet – centrale database
Vervolg dynamisch databeheer
• Historische data wordt ondergebracht in Winnet-hoofdpost
• Alleen deelname centrale database = deelname data-analyse
Extra voordelen:
Beschikbaarheid HDSR-gegevens
– neerslagradar
– rioolgemalen
Besparing
Ontwikkeling
Kwetsbaarheid
Flexibel
Leverancier A
Leverancier B
WINNET, water innovatie netwerk
Vervolg meetnet - acties
Acties m.b.t. overzetten overstortmeetpunten:
• Plaatsen van nieuwe SIM-kaarten (afh. netwerk-provider)
• Vernieuwen software PLC’s (software op te vragen)
• Instellen DNS-verwijzing
• Aanmaken meetlocaties in hoofdpost
• Koppeling PLC met hoofdpost tot stand brengen
WINNET, water innovatie netwerk
Vervolg meetnet - planning
5 februari
Keuzes Winnet-partners
6 februari
Offerte aanvragen migratie overstortmeetnet naar Winnet-hoofdpost
13 februari
Publicatie aanbestedingsdocument
“Gezamenlijk onderhoud overstortmeetnet”
15 maart
Definitieve offerte aanvragen
hoofdpostkoppelingen
1 april
Start nieuw onderhoudscontract
(= ca. 7 weken na publicatie)
30 april
Migratie overstortmeetnet gereed
(=
1 maand overschrijding)
31 mei
Hoofdpostkoppelingen gereed
WINNET, water innovatie netwerk
Vervolg meetnet - reactie
Keuze (binnen 1 week):
• Welke overstortmeetlocaties vervolgen?
• Interesse in gezamenlijk onderhoud?
• Aansluiten overstortmeetlocaties op Winnet-hoofdpost
of
lokale hoofdpost + hoofdpostkoppeling?
Memo’s liggen bij de uitgang
WINNET, water innovatie netwerk
Data-analyse rioolgemalen
Data-analyse gemalen
Onderzoeksvragen rioolbeheerder:
1. Doet het gemaal wat het doen moet (ontwerpeisen)
2. Wordt er rioolvreemd water of stelselvreemd water
verpompt?
3. Kan het rioolgemaal zijn water kwijt?
4. Is er (preventief) onderhoud/vervanging nodig?
5. Is de huidige RTC goed afgesteld of zou er RTC
toegepast moeten worden?
WINNET, water innovatie netwerk
Data-analyse rioolgemalen
Data-analyse gemalen
Acties:
•
Verzamelen vaste gegevens (theoretische
gemaalcapaciteit, putafmetingen, persleiding, e.d.)
•
Stroomschema
•
Draaiuren en starts+stops
•
Bepalen pompcapaciteit (debiet- of schijfmetingen of
niveaumeting+putafmetingen)
•
Verzamelen drinkwatergegevens -> DWA
WINNET, water innovatie netwerk
Data-analyse rioolgemalen
Data-analyse gemalen
Hoofdpost telemetrie
o Vaste gegevens
o Stroomschema (incl. persleidingen)
WINNET, water innovatie netwerk
Jaarplanning
1e kwartaal:
• Afronden overstortrapportages (tussenrapport
completeren)
• Gezamenlijk onderhoudscontract
2e kwartaal
• Vervolgcontract grondwatermonitoring
• Realiseren hoofdpostkoppelingen
3e en 4e kwartaal:
• Inrichten Winnet-hoofdpost (uitbreiding datavalidatie)
• Start gemaalanalyse: o.a. verzamelen vaste gegevens
WINNET, water innovatie netwerk
www.winnet.nl
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards