MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

advertisement
BIJLAGE I bij het toelatingsbesluit van het middel PIROR P-72,
toelatingsnummer 10456 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van algen, bacteriën en
schimmels in recirculerende koelwatersystemen en in proceswater in de papierindustrie, mits
er geen lozing (direct danwel indirect) naar het oppervlaktewater plaatsvindt.
Het middel mag uitsluitend worden toegepast met instemming van het per locatie bevoegd
gezag voor kwalitatief waterbeheer.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
 Sterk verontreinigde systemen schoonmaken voor de behandeling.
 Bij gebruik in papierfabrieken dient rekening te worden gehouden met de bepalingen die
in het kader van het verpakkings- en gebruiksartikelenbesluit (Warenwet) zijn gesteld aan
de toepassing van de in dit middel verwerkte werkzame stof voor papier dat in contact kan
komen met levensmiddelen.
DOSERING EN TOEDIENINGSWIJZE
A. Recirculerende koelwatersystemen
Het middel dient via een doseerunit te worden toegevoegd aan het water.
Voeg enkele keren per week schoksgewijs 20 - 150 gram PIROR P-72 toe per m³
systeemvolume. Herhaal dit tot het systeem onder controle is, daarna de dosering
zodanig (lager) instellen dat het systeem onder controle blijft.
B. Papier- en kartonindustrie
Het middel dient via een doseerunit te worden toegevoegd aan de pulp-water bassins.
Per ton papier of papierpulp 20-150 gram PIROR P-72 toevoegen. Herhaal dit tot het
systeem onder controle is, daarna de dosering zodanig (lager) instellen dat het systeem
onder controle blijft.
WAARSCHUWING
Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van
oppervlaktewater.
Wageningen, 30 januari 1998
Download