BIJLAGE I bij het besluit d

advertisement
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 3 februari 2012 tot uitbreiding van de toelating van het middel
Protectol BN, toelatingnummer 10207 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als
1. middel ter bestrijding van algen, bacteriën en schimmels in recirculerende
koelwatersystemen
2. middel ter bestrijding van algen, bacteriën en schimmels in proceswater in de
papierindustrie
3. conserveringsmiddel in verpakking of opslagvat voor het bacteriebestendig maken van
de volgende industriële producten op waterbasis:
- was- en schoonmaakmiddelen en detergenten;
- verven en coatings;
- lijmen en kleefstoffen;
- vloeistoffen gebruikt bij de productie van papier;
- boorspoelingen en boorvloeistoffen.
De dosering en toedieningswijze zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden
aangehouden.
Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van
oppervlaktewater.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
DOSERING EN TOEDIENINGSWIJZE
1.
Gebruik in koelwatersystemen
Algemeen
Sterk verontreinigde systemen schoonmaken voor de behandeling.
Eenmalige dosering
Voeg één à twee keer per week 25 tot 100 gram Protectol BN per 1000 liter systeemwater toe.
Herhaalde dosering
(Dis-)continue dosering:
Aanvangsdosering
Voeg 25 tot 100 gram Protectol BN per 1000 liter systeemwater toe.
Onderhoudsdosering
Voeg een keer per week 25 gram Protectol BN per 1000 liter systeemwater toe. Als hiermee
geen voldoende controle verkregen wordt, voeg dan twee keer per week
25 gram Protectol BN per 1000 l systeemwater toe.
2. Gebruik in papier– en kartonindustrie
Algemeen
 Sterk verontreinigde systemen schoonmaken voor de behandeling.
 Bij gebruik in papierfabrieken dient rekening te worden gehouden met de bepalingen die in
het kader van het verpakkings- en gebruiksartikelenbesluit (Warenwet) zijn gesteld aan de
toepassing van de in dit middel verwerkte werkzame stof voor papier dat in contact kan
komen met levensmiddelen.
Dosering:
Aanvangsdosering: Per ton papier of papierpulp, 500 gram Protectol BN toedienen.
Onderhoudsdosering: Per ton papier of papierpulp, 20 tot 50 gram Protectol BN toedienen.
Plaats van toevoeging:
Dit middel toevoegen op een plaats van het systeem waar het gelijkmatig verspreid wordt,
bijvoorbeeld in de stangen, de pulppomp, enz.
3.
Gebruik als conserveringsmiddel in verpakking en opslagvat
Toepassingsgebieden:
Voor conservering tijdens de productie, distributie, opslag en het gebruik van de volgende
industriële producten op waterbasis
Consumentenproducten:
- was-en schoonmaakmiddelen en detergenten
- verven en coatings
- lijmen en kleefstoffen
Industriële producten:
- vloeistoffen gebruikt bij de productie van papier (slurries)
- boorspoeling en boorvloeistof
Toedieningswijze
Protectol BN moet direct aan de waterfase worden toegevoegd waar het na voldoende mengen
zal oplossen. Koel in hete processen tot een temperatuur lager dan 40°C vóór toevoeging van
Protectol BN.
Gebruik Protectol BN eenmaal voor het conserveren van het product gedurende de verwachte
houdbaarheidsperiode.
Dosering:
Voeg tussen de 10g en 50g Protectol BN toe voor elke 100 kg van het te conserveren product.
De dosering bedraagt tussen de 100 en 500 ppm (0,01 - 0,05% w / w) .
Raadpleeg de fabrikant voor het vaststellen van de optimale dosering voor de verschillende te
conserveren producten.
Persoonlijke beschermende maatregelen:
Bescherming van de luchtwegen
Geschikte bescherming van de luchtwegen tegen lagere concentraties of korte-termijn effect:
Deeltjesfilter EN 43 Type P2, gemiddelde efficiëntie, (vaste en vloeistof deeltjes met
schadelijke substanties).
Handbescherming
Chemisch resistente beschermende handschoenen (EN 374) bijvoorbeeld nitrilrubber (0,4
mm), chloropreenrubber (0,5 mm), polyvinylchloride (0,7 mm) en andere.
Vanwege de grote diversiteit moeten de instructies van de fabrikant goed worden opgevolgd.
Oogbescherming
Goed passende veiligheidsbril (veiligheidsbril met zijbescherming) (EN 166) en
gezichtsscherm.
Lichaamsbescherming
De keuze van lichaamsbescherming moet worden afgestemd op de aard van de handelingen
en mogelijke blootstelling, bijvoorbeeld schort, beschermende laarzen, chemisch resistent
beschermpak (volgens DIN-EN 465).
Algemene veiligheid- en hygiënemaatregelen:
Handel in overeenstemming met ”good practice” inzake industriële hygiëne en veiligheid.
Naast de genoemde persoonlijke beschermingsuitrusting is additioneel het dragen van
gesloten werkkleding vereist.
Waarschuwing:
De chemische stabiliteit van Protectol BN neemt af met toenemende pH van het te
conserveren product.
Voorkom contact van Protectol BN met sterk alkalische en sterk oxiderende en reducerende
producten.
Voorkom het gebruik van Protectol BN in producten die zelfs alleen sporen van secundaire
aminen bevatten.
Download