Ondersteuning bij het gesprek met andere kinderen en

advertisement
Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders
Wat kan Altra bieden?
Problemen &
Risico’s
Beschermende
factoren
Bouwstenen jeugdhulp van Altra
Verlies familie en
verlatingsangst
Veilige basis, vertrouwen
Creatieve en speltherapie
(emotie) regulatieen
gedragsproblemen
Ontspanning,
stressverlagende
activiteiten
Weerbaarheidstraining | agressieregulatie
training | angstreductietraining | ATOS
Trauma’s
Verwerken van ingrijpende
gebeurtenissen
Handelingsgerichte diagnostiek | NIKA |
EMDR | Creatieve en speltherapie
Psychosomatische
klachten
Versterken
lichaamsbeleving,
versterken veerkracht
Weerbaarheidstraining | Creatieve en
speltherapie
Opvoedproblemen
Communicatie, vertrouwen,
IAG | Triple P
Onveilige
gezinssituatie
Stabiliteit, veiligheidsplan
Signs of Safety | Families First |
Ambulante Spoedhulp | IAG |
Diagnostiek
Alleenstaand
ouderschap
Bronnen van steun, kennis,
vaardigheden
IAG | Handelingsgerichte diagnostiek
* De beschreven trainingen kunnen individueel en groepsgewijs (op school) worden
aangeboden.
De bouwstenen beschreven
Agressieregulatietraining: kinderen kunnen dat wat ze hebben meegemaakt ook uiten in boosheid.
Tijdens de training leren kinderen om te gaan met hun boosheid en op een andere manier te reageren.
Interventies: zoals Remweg en Tact.
Ambulante spoedhulp en Families First: crisishulp wanneer de situatie in een gezin uit de hand
loopt en de kinderen acuut gevaar lopen. Vaak is er een melding van kindermishandeling. In alle
gevallen zijn de problemen het gezin boven het hoofd gegroeid. Het doel van crisishulp is de situatie in
het gezin te stabiliseren en waar mogelijk te verbeteren zodat de kinderen veilig zijn.
ATOS: ambulante hulp thuis en op school. Voor gezinnen met kinderen met ernstige
gedragsproblemen. Het programma ondersteunt ouders, het kind en de school van het kind. Samen
werken we om het beste uit het kind te halen en de rust en structuur te herstellen.
Creatieve en speltherapie: als praten te moeilijk is, kan spelen, tekenen, kleien of knutselen helpen
om lastige gedachten en gevoelens te verminderen. Spelen of tekenen kan ook opluchten als er nare
dingen zijn gebeurd. Kinderen mogen in de therapiekamer meer uitproberen dan thuis, op school of
met vrienden. Ze ontdekken al spelend dat ze meer kunnen dan ze eerst dachten. Zowel inzetbaar voor
groepjes (verwerken en ontspannen) als individueel.
EMDR therapie: behandeling van trauma’s of andere nare ervaringen. Het doel is het verwerken van
herinneringen aan ingrijpende ervaringen. Hierdoor kunnen klachten, die zijn ontstaan als gevolg van
die herinneringen, worden verminderd.
Handelingsgerichte diagnostiek: de module helpt bij het beantwoorden van vragen als: ‘wat is er
aan de hand?’, en ‘wat kunnen we het beste doen om de problemen op te lossen?’. In de diagnostiek is
er altijd aandacht voor risicofactoren en beschermende factoren bij kind, opvoeding, onderwijs en vrije
tijd.
Intensieve ambulante gezinsbegeleiding (IAG): om binnen de gegeven situatie en
mogelijkheden structuur, rust te creëren in de gezinssituatie.
Nika: vluchtelingkinderen hebben een verhoogd risico op een verstoorde hechting en als gevolg
daarvan op het ontwikkelen van sociale- en emotionele problemen en psychopathologie. Nika is
een kortdurende interventie om verstorend opvoedgedrag bij ouders te verminderen en sensitief
en responsief opvoedgedrag te bevorderen. De ouder leert bij het kind aan te sluiten en zowel de
emoties als het gedrag van het kind te reguleren
Signs of Safety: de spanning kan zo hoog zijn opgelopen dat een onveilige gezinssituatie
ontstaat, de oplossingsgerichte aanpak van SoS helpt bij het opzetten van een veiligheidsplan.
Sportzorg: sporten ontspant, bij sportzorg combineren we dit met werken aan persoonlijke
doelen zoals: het vergroten van sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, discipline,
doorzettingsvermogen, omgaan met teleurstelling. Inzetbaar voor groepen.
Trainingen angstreductie: vluchtelingkinderen hebben vaak aangrijpende dingen meegemaakt
die hen angstig maken. We bieden een specifieke training voor kinderen die angstig zijn in
specifieke of algemene situaties.
Trainingen weerbaarheid: vluchtelingkinderen zijn de eerste jaren na aankomst kwetsbaar
voor pesten, grensoverschrijdend gedrag en ander vormen van kindermishandeling. Door
weerbaarheidstrainingen kunnen deze kinderen leren zich mentaal en fysiek weerbaar op te
stellen. Ze leren voor zichzelf op te komen en bedreigende situaties het hoofd te bieden. Deze
training kan ook goed op school worden ingezet. Zoals: Rots & Water.
Triple P: het is belangrijk om extra oog te hebben voor de opvoedingsvragen van ouders.
Elementen vanuit Triple P kunnen worden ingezet.
Hulp op en in school
Altra medewerkers kunnen kinderen en leerkrachten op school helpen m.b.v. de
toolkit kind en trauma. Het betreft o.a. psycho-educatie en handelingsadviezen
voor leerkrachten. Uitgangspunt is dat we aansluiten op dat wat nodig is. Altra
heeft schoolpsychologen en ambulant hulpverleners die gewend zijn in het gezin
en op scholen te werken.
•
•
•
•
•
•
•
Ondersteuning op school bij gesprek met ouders over voorgeschiedenis (waar
komt het kind vandaan, wat is de onderwijsgeschiedenis, wat heeft het kind
meegemaakt?)
Ondersteuning bij het gesprek met andere kinderen en ouders over komst
vluchtelingenkinderen en wat zij hebben meegemaakt
Signaleren van ernstige psychopathologie bij kinderen
Voorlichting aan leerkrachten over situatie en achtergrond
vluchtelingenkinderen
Ondersteuning bij schoolwerk op locatie: sommige kinderen hebben
langdurig geen onderwijs gevolgd, het Nederlands schoolsysteem is volkomen
nieuw voor alle kinderen, ouders kunnen hun kinderen hierin niet
ondersteunen.
Trainingen op school: weerbaarheid, angstreductie, boosheidcontrole. Zie
pagina 4 en 5.
Creatieve en speltherapie op school, zie beschrijving pagina 4.
Samen bouwen aan een toekomst
Vluchtelingenkinderen hebben in hun leven veel meegemaakt. Vaak zijn ze door deze
ingrijpende gebeurtenissen beschadigd en kampen ze met uiteenlopende problemen. Altra
zet haar specialistische jeugdhulp graag in om vluchtelingkinderen en hun ouders te helpen
bij het verminderen van de problemen en het versterken van hun draagkracht.
Vluchtelingenkinderen zijn vaak getraumatiseerd, voelen zich onveilig en verkeren in grote
onzekerheid over wat er verder gaat gebeuren. Hun ouders verkeren in dezelfde
omstandigheden en hebben door eigen ervaringen weinig oog en ruimte voor de problemen
van hun kinderen. De kinderen zijn in een nieuw land, kennen de taal en gewoonten niet en
hun ouders kunnen hen daar ook niet bij helpen. Kinderen kunnen zich daardoor erg alleen
en onveilig voelen. Dit kan zich uiten in slaapproblemen, lichamelijke spanningen,
overmatige boosheid, terugtrekken, angst, somberheid en eenzaamheid. Kinderen kunnen
sterk ontregelt raken in hun gedrag door de optelsom van geweldservaringen, vlucht,
onzekerheid en onbekendheid. Het ontregelde gedrag geeft problemen in het gezin, op
school en in contact met andere kinderen. Toch zijn getraumatiseerde kinderen gewone
kinderen, maar met ongewone ervaringen. Hun cognitieve, emotionele en sociale
ontwikkeling kan stagneren wanneer hun ervaringen genegeerd worden.
Het is van belang dat tijdig gewerkt wordt aan het stabiliseren van de situatie, door zoveel
mogelijk het dagelijks functioneren van het kind binnen het gezin en op school te herstellen.
Door aan te sluiten bij het hier en nu; structureren van de dagelijkse routine, dag/nachtritme herstellen, sociale contacten en activiteiten stimuleren.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards